Ο Δημήτρης Καραγιαννόπουλος για την εξαγγελία των αυξήσεων


Για όσους αναμένουν την αύξηση που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός θα περιμένουν άδικα πλην αυτών που έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά την 12.05.2016 η με τον επανυπολογισμό που θα γίνει στην
συνταξή τους δεν θα έχουν προσωπική διαφορά.

Άρθρο 14
Αναπροσαρμογή συντάξεων−προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων
1. α. Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του Ε.Φ.Κ.Α. και των θεμελιωδών αρχών του άρθρου 1, οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 13 και 14, βάσει των διατάξεων των επόμενων παραγράφων.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2.β. Από 1.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με την παράγραφο 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3, όπως ισχύει.

από το facebook του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου