Πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος της Δράσης Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Αναδημοσιεύουμε από τη σελίδα Police Action - Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα τουΑνθρώπου: Η παρούσα σελίδα* ανήκει στο εγκεκριμένο, από το οικείο Ειρηνοδικείο
Αθηνών, Σωματείο με επωνυμία «Δράση Αστυνομικών για τα  Δικαιώματα του Ανθρώπου», παρουσιαζόμενη και με το ακρωνύμιο «Δ.Α.Δ.Α», ενώ ο αντίστοιχος τίτλος του Σωματείου στην αγγλική είναι «Police Action for Human Rights».
Έδρα του Σωματείου είναι η Αθήνα και στεγάζεται στα γραφεία του Δήμου Αθηναίων στη Μαίζωνος 45.

Κάθε Αστυνομικός, χωρίς καμία Διάκριση, που επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του Μέλους του Σωματείου καταθέτει αίτηση, η οποία συνοδεύεται με την ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού και των κάτωθι Αρχών και Σκοπών του Σωματείου. 

Θεμελιώδεις Αρχές και Σκοποί του Σωματείου είναι:

1. Η προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η κατάργηση των Διακρίσεων, η διασφάλιση της τήρησης της αρχής της Ίσης Μεταχείρισης και η καταπολέμηση του Ρατσισμού.

2. Η προώθηση και υποστήριξη της Ισονομίας, Ισότητας και της Ίσης μεταχείρισης των Αστυνομικών, ανεξάρτητα από το φύλο, την φυλή, την εθνική – εθνοτική καταγωγή, το θρήσκευμα, την κατάσταση υγείας, την ηλικία, την οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, τα χαρακτηριστικά φύλου, καθώς και η κατάργηση όλων των Διακρίσεων με βάση τους ανωτέρω λόγους ίσης μεταχείρισης, σύμφωνα με τις αρχές που προκύπτουν από το Ελληνικό Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Η κατάργηση των Προκαταλήψεων σχετικά με την ιδιότητα της/του Αστυνομικού από τους Πολίτες και αντίστροφα. 

4. Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ Αστυνομικών και ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, μεσοφυλικών και διεμφυλικών ατόμων.

5. Η διασύνδεση των σχετικών εγχώριων δράσεων με αντίστοιχες του εξωτερικού καθώς και με άλλες μη κυβερνητικές εγχώριες οργανώσεις με δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

6. Η συμμετοχή του Σωματείου ως μέλος πανευρωπαϊκών ή και διεθνών οργανώσεων με συναφείς σκοπούς.

Οι Σκοποί του Σωματείου θα πραγματοποιούνται με έκδοση εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, δημόσιες εκδηλώσεις και συζητήσεις, σύσταση συμβουλευτικών ή επιστημονικών επιτροπών με σκοπό την διεξαγωγή ερευνών στο πλαίσιο των σκοπών του Σωματείου, διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και ανθρωπιστικών δράσεων.

Το Σωματείο περιλαμβάνει δύο ειδικότερα Τμήματα με συγκεκριμένες δράσεις:
Α. Τμήμα Δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ Αστυνομικών με την επωνυμία “LGBT POLICE ACTION” 
Β. Τμήμα Δικαιωμάτων Γυναικών Αστυνομικών.

Οι ιδέες, οι απόψεις, οι επιδιώξεις, οι προσπάθειες, η αφοσίωση στη σκληρή δουλειά όταν γίνονται Σκοπός οφείλουν και πρέπει να παίρνουν Σάρκα και Οστά, ώστε να έχουν αποτέλεσμα με διάρκεια και βάθος χρόνου. 

Με επιμονή και υπομονή, κυρίως όμως με Σεβασμό και Αξιοπρέπεια. Με όχημα τη γνώση και την τεκμηρίωση των επιχειρημάτων των απόψεων, την ίδια την Επιστήμη του Ανθρώπου, αλλά και τα βιώματα των δρώντων ως υποκείμενα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μια σύγχρονη Αστυνομία και κάθε επαγγελματίας Αστυνομικός, παίζουν σημαίνοντα ρόλο στη τήρηση και θα πρέπει να είναι συμπαραστάτες και όχι να στέκονται τροχοπέδη στη περαιτέρω διεκδίκηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχουν άλλωστε τη καταστατική υποχρέωση, βάση των Οργανικών Νόμων και Διαταγών και κυρίως του Κώδικα Δεοντολογίας Αστυνομικών, της κείμενης Νομοθεσίας, του Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.

Μεταξύ άλλων οι Αστυνομικοί οφείλουν να προασπίζουν τα Δικαιώματα του Ανθρώπου άοκνα και με σθένος απέναντι στο Ρατσισμό και τις Διακρίσεις, να τα προστατεύουν από τα Εγκλήματα και τη Ρητορική Μίσους ήτοι την Ρατσιστική Βία. Πρώτα με το παράδειγμα τους ως Έλληνες πολίτες, ως πολίτες του Κόσμου και κυρίως ως Άνθρωποι. Ενάντια στα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που οφείλουν να παραβλέπουν κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους. 

"Οικοδομώντας από κοινού ένα όραμα ισότητας, συμπερίληψης και προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ελληνική Αστυνομία"

"Όλοι διαφορετικοί, όλοι Ίσοι."

Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

* Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σελίδα τηρεί πλήρως την κείμενη νομοθεσία και καλύπτεται πλήρως από τα Συνταγματικά Δικαιώματα της Ελευθερίας της Έκφρασης και Λόγου, της Ελεύθερης Ανάπτυξης της Προσωπικότητας και το Δικαίωμα του Συνέρχεσθαι. Οτιδήποτε παραβιάζει τα παραπάνω και αντίκειται στο Νόμο, δεν θα γίνονται ανεκτά και θα κινείται η προβλεπόμενη από το καταστατικό και την κείμενη Νομοθεσία διαδικασία. 

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή αναρτήσεων, σχολίων ή οτιδήποτε αποτελεί Ρητορική Μίσους ή Ρατσιστική Βία, καθώς και αναπαραγωγή στερεοτύπων και προκαταλήψεων που μπορούν να προκαλέσουν Διακρίσεις και ενδεχομένως εκφοβισμό, λεκτική ή άλλη μορφή βίας και προσβολή της αξιοπρέπειας που συνοδεύεται με έλλειψη του προσήκοντα σεβασμού, κάθε Άνθρωπου. 

Τέλος, το Σωματείο αντιπροσωπεύει βλαπτόμενα άτομα ενώπιον των δικαστηρίων και τα εκπροσωπεί ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή διοικητικού οργάνου, επίσης μπορεί να ασκεί  πρόσθετη παρέμβαση σύμφωνα με τα άρθρα 80 και επόμενα Κ.Πολ.Δ. και 113 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρο 8 παρ. 3 και 4 Ν.4443/2016 ΦΕΚ Α' 232/09.12.2016).