Τι δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ

Στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση, δεν υπάρχει άρθρο που να αποκαθιστά την ιεραρχική θέση και τον καταληκτικό βαθμό των Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ
1993, οι οποίοι εντάχθηκαν στις τάξεις των ΕΔ το έτος 1991, έναντι των στελεχών που εισήχθησαν βάσει του Ν.Δ 445/1974 και του Ν.705/1977.
Η ανισορροπία στην επετηρίδα δημιουργήθηκε ως εξής:
Οι μονιμοποιημένοι εθελοντές – εθελόντριες προήχθησαν αναδρομικά στο βαθμό του Λοχαγού χωρίς προηγουμένως να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξκοί ΑΣΣΥ 1993 (καταταγέντες το 1991).
Το παραπάνω πρόβλημα υπήρχε και για την τάξη Αξκών ΑΣΣΥ 1992 (καταταγέντες το 1990), αλλά ρυθμίστηκε με το  Ν.4494/2017.
Μήπως θα πρέπει να ρυθμιστεί και αυτό το θέμα;_