Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με αναδρομικά προηγουμένων ετών

Tου Στέλιου Δημητράκη


Σύμφωνα με τα ισχύοντα, για τους μισθωτούς η προθεσμία υποβολής χωρίς κυρώσεις των τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, λόγω αναδρομικών μισθών προηγουμένων ετών, είναι μέχρι την 31-12-2018 .

Οι συμπληρωματικές δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του φορολογούμενου, προσωπικώς από τον ίδιο ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο για αυτό, με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης που αφορά στα αναδρομικά ποσά. Οι δηλώσεις πρέπει να αναγράφουν μόνο το άθροισμα των ποσών και σε εμφανές σημείο ότι πρόκειται για τροποποιητικές δηλώσεις λόγω αναδρομικών.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Από την εφαρμογή Police on line - οικονομικές αποδοχές - βεβαιώσεις αποδοχών, τυπώνουμε την βεβαίωση αποδοχών έτους 2017 και τα έντυπα Ε1 ετών 2012, 2013 και 2014.
Στην βεβαίωση αποδοχών έτους 2017 που έχουμε τυπώσει, περιοριζόμαστε στις στήλες καθαρό ποσό (κωδικός 301), ποσό φόρου που αναλογεί (κωδικός 313) και ποσό φόρου που παρακρατήθηκε (κωδικός 314).

Μεταβαίνουμε στην διαδικτυακή πύλη «ΤAXΙ NET» και στην υποκατηγορία «φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων» όπου τυπώνουμε τις υποβληθείσες δηλώσεις οικονομικών ετών 2013(εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01-01-2012 έως 31-12-2012), 2014 και 2015.
Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τις τροποποιητικές δηλώσεις ως εξής:

Έντυπο Ε1 έτους 2012 :

1. Στον κωδικό 301 (ΕΙΚΟΝΑ 1) συμπληρώνουμε το άθροισμα του ποσού που έχουμε δηλώσει το αντίστοιχό έτος συν το αναδρομικό καθαρό ποσό, που προκύπτει από την βεβαίωση αποδοχών
(ΕΙΚΟΝΑ 2).

2. Στον κωδικό 313 συμπληρώνουμε το άθροισμα του ποσού που έχουμε δηλώσει το αντίστοιχό έτος συν το αναδρομικό ποσό φόρου που αναλογεί, που προκύπτει από την βεβαίωση αποδοχών

3. Στον κωδικό 314 συμπληρώνουμε το άθροισμα του ποσού που έχουμε δηλώσει το αντίστοιχό έτος συν το αναδρομικό ποσό φόρου που παρακρατήθηκε, που προκύπτει από την βεβαίωση αποδοχών.

Με τον ίδιο τρόπο συμπληρώνουμε τα έντυπα Ε1 ετών 2013 και 2014, αναγράφοντας στις
αντίστοιχες στήλες το άθροισμα των ποσών που προκύπτει από τις προηγούμενες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και τα ποσά που αναφέρει η βεβαίωση αποδοχών.

Στην Δ.Ο.Υ. καταθέτουμε εις διπλούν τις τροποποιητικές δηλώσεις, την βεβαίωση αποδοχών έτους 2017 και αντίγραφα δηλώσεων οικονομικών ετών 2013, 2014 και 2015.
Επισημαίνεται ότι όσες τροποποιητικές δηλώσεις λόγω αναδρομικών προηγουμένων ετών υποβληθούν μετά το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών(31-12-2018), ισχύουν κυρώσεις επιβολής προστίμου 100 € ανά δήλωση ή προσαύξησης
φόρου λόγω εκπροθέσμου σε περίπτωση χρεωστικής εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης.-

Στέλιος ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Μέλος Ε.Α.Υ.Ν. Ρεθύμνου - Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ
_