Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ακόμη και σε περιπτώσεις μη σοβαρών αδικημάτων

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούνται από παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ακόμα και σε περιπτώσεις που τελούνται ήσσονος σημασίας ποινικά
αδικήματα, δίνει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά τους δικαστές, εφόσον πρόκειται για την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη ποινικών αδικημάτων, δεν υπάρχει σύγκρουση με την οδηγία 2002/58/ΕΚ που αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, καθώς, όπως έκριναν, αυτή δεν αφορά μόνο στην καταπολέμηση σοβαρών ποινικών αδικημάτων αλλά αναφέρεται γενικώς σε «ποινικά αδικήματα».
Το Δικαστήριο επισημαίνει επίσης ότι η πρόσβαση των δημοσίων αρχών σε τέτοια δεδομένα είναι επιτρεπτή, ανεξαρτήτως του αν οι επίμαχες πληροφορίες για την ιδιωτική ζωή είναι ευαίσθητες ή όχι ή του αν οι ενδιαφερόμενοι υπέστησαν ή όχι πιθανές δυσμενείς συνέπειες εξαιτίας της εν λόγω επεμβάσεως.
Βάσει του σκεπτικού τους, η παροχή στοιχείων που διατηρούνται από παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «σοβαρή» επέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα των υπό έλεγχο προσώπων διότι αυτά δεν δίνουν τη δυνατότητα να συναχθούν ακριβή συμπεράσματα σχετικά με την ιδιωτική τους ζωή.


_ br />