Παρέμβαση της ΕΑΚΠ: ‘’Παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων και υπηρεσιακών καθηκόντων’’

‘’Ζητάμε την άμεση παρέμβαση σας για να μπει ένα τέλος στην εξοντωτική, απάνθρωπη και αναξιο-πρεπή μεταχείριση που υπόκεινται οι πυροσβέστες σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να καλυφθούν τα τεράστια κενά της πυρασφάλειας της χώρας’’ τονίζει η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών.

 

Κύριε Αρχηγέ

Κοινή διαπίστωση των εργαζομένων στο Π.Σ. είναι ότι πλέον οι καταστρατηγήσεις σε βάρος εργα-σιακών δικαιωμάτων, τείνουν να γίνουν υπηρεσιακή τακτική ρουτίνας, τόσο αυτές που προέρχονται από κεντρικές κατευθύνσεις, όσο και αυτές που εφαρμόζονται από ορισμένες διοικήσεις στην προ-σπάθεια τους να φέρουν σε πέρας επιχειρησιακούς σχεδιασμούς, που είναι αδύνατον να εφαρμοστούν με την υπάρχουσα δύναμη του Π.Σ.

Ήδη σας έχουμε ενημερώσει για πολλές από αυτές μέσα από συνεχόμενες παρεμβάσεις μας για θέματα, ωραρίου, διοικητικής μέριμνας, μετακινήσεων, συνθηκών διαβίωσης, ασφάλειας και αντί υ-πηρεσιακών ενεργειών σε βάρος υπαλλήλων που εντοπίζονται κυρίως κατά την διάρκεια μεγάλων δασικών συμβάντων.

Υπάρχουν όμως και μία σειρά καταστρατηγήσεων που εξελίσσονται στους χώρους των υπηρεσιών, που όχι μόνο παραβιάζουν δικαιώματα των υπαλλήλων, αλλά δημιουργούν προϋποθέσεις αρνητικών επιπτώσεων σε βάρος τόσο του υπαλλήλου που είναι αποδέκτης της καταστρατήγησης, όσο και του υπηρεσιακού παράγοντα που κατ εντολή του υποχρεώνεται ο υπάλληλος σε καταστρατήγηση ή υπέρ-βαση καθηκόντων, ως απόρροια αστάθμητων παραγόντων που μπορεί να προκύψουν κατά την άσκη-ση επιχειρησιακού έργου. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε κάποιες περιπτώσεις, που είναι βέβαιο όμως ότι έχουν γενικευμένη εφαρμογή και σε  άλλες πυροσβεστικές υπηρεσίες και κλιμάκια, αλλά κυρίως λό-γω τις ηθελημένης ανυπαρξίας αντιδράσεων από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα, δημιουρ-γούν δυστυχώς αποδοχή τετελεσμένων στις τάξεις των θιγόμενων υπάλληλων.

Π.Κ.  Σαππών:

             Οι υπάλληλοι τίθενται σε πρόσθετη υπηρεσία πέραν των προβλεπόμενων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες ακόμη και με την τακτική της προληπτικής επι-φυλακής με αφορμή στάδια επικινδυνότητας.  

             Επίσης εκτελούν υπηρεσία πυροφύλακα που δεν συνάδουν με τα καθήκοντα των πυροσβε-στικών υπαλλήλων.   

             Οι υπάλληλοι ενημερώνονται για την διεξαγωγή τη υπηρεσίας που θα εκτελέσουν από την προηγούμενη μέρα και υπόκεινται σε περικοπές ή  σε αιφνίδιες αλλαγές στην ημερομηνία χο-ρήγησης των ημερήσιων αναπαύσεων. Οι  ενέργειες αυτές εκτός ότι έρχονται σε αντίθεση με τον υπηρεσιακό προγραμματισμό που επιβάλλεται να υπάρχει για την εύρυθμη και όχι την αποσπασματική λειτουργία της υπηρεσίας, εξουδετερώνει παράλληλα τον οικογενειακό προ-γραμματισμό του υπαλλήλου με ότι συνεπάγεται αυτό.    

Π.Κ.  Βασιλικής:   

Κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του Κ.Ε.Υ.Π.Σ.

             Πενταετούς υποχρέωσης υπάλληλοι τίθενται σε καθήκοντα Αξιωματικού υπηρεσίας και Επό-πτη.

             Αξιωματικοί υπηρεσίας ορίζονται παράλληλα σε καθήκοντα Αρχιοδηγού ή οδηγού οχήματος.

             Διεξάγεται υπηρεσία φυλακής χωρίς ορισμό Αξιωματικού υπηρεσίας.

Περιφερειακή Διοίκηση Π.Υ. Πελοποννήσου:

             Με την υπ’ αριθμ. 6924 Φ. 702.16 27/09/2018 με θέμα « Έκτακτα μέτρα λόγω έντονων και-ρικών φαινομένων » Διαταγή της Περιφερειακής Διοίκησης Πελοποννήσου, μεταφέρθηκαν συνάδελφοί μας στο νησί των Κυθήρων, προληπτικά, εν αναμονή έντονων καιρικών φαι-νομένων, με φύλλο πορείας και μάλιστα με « ανοιχτή » την ημερομηνία επιστροφής τους, από υπηρεσίες της Πελοποννήσου όπως αυτές αναφέρονται στην παραπάνω διαταγή. Οι συνάδελφοι, έφτασαν στα Κύθηρα στις 28/09/2018 το απόγευμα και εγκαταστάθηκαν σε ένα μοναστήρι. Η διοικητική μέριμνα παρουσιάζει ελλείψεις αφού αρκετά γεύματα έως τώρα α-ποτελούνται από σάντουιτς. Παρατηρείται, και σε αυτήν την περίπτωση, μια συνεχόμενη επα-νάληψη ελλιπούς διοικητικής μέριμνας για τους υπαλλήλους που επιχειρούν σε διάφορα συμ-βάντα, που επαφίεται αρκετές φορές στην καλή θέληση των πολιτών ή φορέων της κάθε πε-ριοχής. Οι συνάδελφοι αυτοί θα παραμείνουν μακριά από τις οικογένειές τους και τις εστίες τους για άγνωστο χρονικό διάστημα. Η μετακίνησή υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας με φύλλα πορείας σε άλλη περιοχή, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών που έχουν προ-κύψει λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό και μέσα και των μειωμένων κον-δυλίων για του Πυροσβεστικό Σώμα, παραπέμπουν σε άλλες εποχές και σε έναν εργα-σιακό μεσαίωνα με συνθήκες γαλέρας για τους πυροσβέστες!!!    

Κύριε Αρχηγέ

Οι τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν για την πυρασφάλεια και την δασοπροστασία της χώρας, δεν είναι δυνατόν για 20  και πλέον χρόνια να καλύπτονται σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων των πυροσβεστών, με εξοντωτικά ωράρια και απλήρωτη υπερεργασία. Δεν είναι ηθικό να πληρώνουν οι πυροσβέστες ακόμη και με την ίδια τους την ζωή την διαχρονική αναλγησία όλων των κυβερνήσεων, για να κερδίζουν όλοι αυτοί οι « εθνικοί ευεργέτες » της υγιούς επιχειρηματικότητας που ζουν σε βά-ρος του λαού μας.

Δυστυχώς πολύ γρήγορα επιβεβαιωθήκαμε στις πρόσφατες διαπιστώσεις μας, ότι και αυτές οι εξαγ-γελίες που έγιναν δια στόματος του πρωθυπουργού για αλλαγές στην πυροπροστασία της χώρας, ό-πως και αυτοί οι σχεδιασμοί επί χάρτου υπό το βάρος των καταστροφικών πυρκαγιών στο ΜΑΤΙ Ατ-τικής, για ακόμη μία φορά, όπως γίνεται σταθερά πλέον από το 1998 και εντεύθεν, θα περάσουν από την « καμπούρα » των υφισταμένων σας.

Ζητάμε την άμεση παρέμβαση σας για να μπει ένα τέλος στην εξοντωτική, απάνθρωπη και αναξιο-πρεπή μεταχείριση που υπόκεινται οι πυροσβέστες σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να καλυφθούν τα τεράστια κενά της πυρασφάλειας της χώρας.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Βλάχος Δημήτρης


_