ΠΟΜΕΝΣ: Μεταθέσεις Στελεχών Ειδικών Καταστάσεων


Αποδέκτες παραπόνων στελεχών του Στρατού γίνονται τα Πρωτοβάθμια Σωματεία με αφορμή τις τοποθετήσεις στελεχών ειδικών καταστάσεων


Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

1.Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών-Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., επανέρχεται κατόπιν πρότερης επιστολής της στις 02 Μαΐου 2108, αναφορικά με την κατάσταση τοποθέτησης στελεχών ειδικών καταστάσεων, καθόσον Πρωτοβάθμια Σωματεία μας συνεχίζουν να γίνονται αποδέκτες παραπόνων των παραπάνω στελεχών του Σ.Ξ. τα οποία και τοποθετούνται εκτός φρουράς-τόπου επιθυμίας τους.

2.Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 15 του Ν.3257/2004 (ΦΕΚ Α΄ 143), ορίζεται ότι: «Οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και μόνιμοι υπαξιωματικοί των Ειδικών Καταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 14, 14α, 15 και 16 του Ν.Δ 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α'), αμέσως μετά την ένταξή τους σε ειδική κατάσταση τοποθετούνται στη φρουρά επιθυμίας τους. Μετάθεση στελέχους ειδικής κατάστασης εκτός της φρουράς της αρχικής επιθυμίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτησή του μόνο για λόγους που σχετίζονται άμεσα με την κατάσταση της υγείας του και μετά από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής».

3.Εξάλλου κατά την παρ.3 του ΝΔ1400/1973 «Οι αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου δεν καταλαμβάνουν οργανικάς θέσεις, τοποθετούνται κατά τας περί τοποθετήσεων των αξιωματικών διατάξεις, αναλόγως των προσόντων ή των ειδικών γνώσεων αυτών, αλλά δεν δύνανται ν’ ασκήσουν διοίκησιν επιχειρησιακής Μονάδος, Συγκροτήματος ή Σχηματισμού, ούτε διεύθυνσιν επιτελείου». Περαιτέρω κατά την παρ. ε(6) του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 «Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ παραμένουν εντεταγμένοι στις επετηρίδες τους και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις». Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ.3 του ιδίου νομοθετήματος «Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ όπως και οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ παραμένουν ενταγμένοι στις επετηρίδες τους, χωρίς να χάνουν την αρχαιότητά τους και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις».

4.Συνακόλουθα διευκρινίζεται, δεδομένου της παρ.2 του άρθρου 5 του ΠΔ 130/1984, ότι όλες οι λεπτομέρειες για την οργάνωση, σύνθεση και συγκρότηση των Μονάδων σε προσωπικό και υλικό καθορίζονται στους αντίστοιχους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού τους.

 

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

5.Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. ζητά την τοποθέτηση των στελεχών ειδικής κατάστασης στην πρώτη φρουρά-τόπο επιθυμίας τους καθόσον ο Ν.3257/2004 δεν ευρίσκεται σε αντίθεση προς το άρθρο 5 παρ.1α(2) (α) και (β) του Ν.3883/2010 και επιπρόσθετα από τη λογική και τελεολογική του ερμηνεία προκύπτει αβίαστα ότι η υπόψη ρύθμιση για τα στελέχη ειδικής κατάστασης αποτελεί συμπληρωματική εξειδίκευση της αντίστοιχης γενικής διάταξης του Ν.3883/10.

6.Συναφώς τα παραπάνω στελέχη δεν δύναται να εμπίπτουν στο σχεδιασμό των μεταθέσεων του ν.3883/2010 καθόσον δεν εντάσσονται σαφώς βάσει της κείμενης νομοθεσίας σε οργανογράμματα, ήτοι δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις των Π.Ο.Υ αν και παραμένουν ενταγμένοι στις επετηρίδες, παράγοντας μολαταύτα που δεν συνάδει επαγωγικά με την οργανική υπαγωγή τους.

7.Εν προκειμένω, η μετάπτωση στην κατηγορία της ειδικής μεταθετικότητας των στελεχών προσβλέπει από το νομοθέτει, σε ένα Κράτος Πρόνοιας, στην προστασία της περαιτέρω επιδείνωσης της υγείας τους και ταυτόχρονα στη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος από μετέπειτα ισχυρές οικονομίες κλίμακος συνεπεία πρόκλησης ανικανότητας και εξειδικευμένης υγειονομικής περίθαλψης.

8.Σε κάθε περίπτωση τα στελέχη ειδικής κατάστασης διαθέτουν υψηλό αίσθημα ευθύνης, παρουσιάζουν τα προβλήματα υγείας τους ορθολογικώς βάσει των πιστοποιημένων και αποδιδόμενων στοιχείων των υγειονομικών στρατιωτικών αρχών και συνεπώς δε δύνανται και δεν προσβλέπουν ουδόλως στην ανάδειξη των προβλημάτων υγείας ως κίνητρο μετάθεσης.

9.Εν τέλει, η κατάσταση της υγείας των παραπάνω στελεχών τα οποία και μετέρχονται αυξημένες προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες, έχουν την κατ’ ουσίαν ανάγκη στήριξης και προσφυγής της στρατιωτικής οικογένειας.

10.Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία προκειμένου να διορθωθούν μεταθέσεις-τοποθετήσεις που ανάγκασαν εν ενεργεία στελέχη ειδικής κατάστασης να ζητήσουν δικαστική προστασία και να υποβληθούν αναίτια σε αυξημένο οικογενειακό-οικονομικό κόστος αλλά και να ληφθούν κανονιστικά μέτρα αποτροπής ανάλογων προβλημάτων εις το μέλλον.

11.Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Μακράκης Αθανάσιος, e-mail: pomensdioikitika@gmail.com.

 

 

 

Μετά τιμής

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ

Επγός (ΥΔΚ)

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 Λγος (ΠΖ)

 


_