Η "ακτινογραφία" των νέων Σχολών Δόκιμων Σημαιοφόρων και Δόκιμων Λιμενοφυλάκων του Λ.Σ

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα Προεδρικά Διατάγματα με τα οποία 

οργανώνονται και λειτουργούν για το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή οι νέες Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων και Λιμενοφυλάκων. Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα οι εν λόγω σχολές εντάσσονται στην ανώτατη και ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα

Η πολυαναμενόμενη θεσμοθέτηση των πανελλαδικών εξετάσεων και η συμπερίληψη των σχολών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούν σημαντικές τομές, χωρίς όμως να αποτελούν και τις μόνες. Και μπορεί για την μεν Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων να μην είχαμε εκπλήξεις, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου η πρόβλεψη για ειδικότητες Κυβερνήτη και Μηχανικού για τους Αξιωματικούς  του Λιμενικού σίγουρα τραβάει την προσοχή όλων.

Από τα π.δ. 75 και 76 του 2018 αξίζει να συγκρατήσουμε τα παρακάτω:

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 


Γενικά
Ισότιμη με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Η φοίτηση είναι τετραετής. Η εισαγωγή σπουδαστών γίνεται με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων σε Πανελλαδικό επίπεδο. Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται, κατ’ έτος.

Εκπαίδευση
Παρέχεται ακαδημαϊκή και στρατιωτική, αστυνομική εκπαίδευση. Επιπλέον, για τις κατευθύνσεις Κυβερνητών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Μηχανικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. παρέχεται πρακτική εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Έδρα
Εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) στον Πειραιά

Οργάνωση - Διοίκηση
1. Η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συγκροτείται από:
α. Τον Διοικητή. β. Τον Υποδιοικητή. γ. Το Επιτελείο. δ. Τις Τάξεις των Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Το Επιτελείο διαρθρώνεται ως ακολούθως:
α. Διεύθυνση Σπουδών. β. Τμήμα Διοίκησης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
γ. Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών. δ. Διαχείριση Χρηματικού - Υλικού.

Διοικητής και Υποδιοικητής της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων είναι ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, αντίστοιχα.

Διαμονή-Σίτιση
Οι Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.

Διδακτικό Προσωπικό
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από διδακτικό προσωπικό, το οποίο μπορεί να αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθηγητικό προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής γενικά, καθηγητές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), από δικαστικούς λειτουργούς, από εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, ιδιώτες επιστήμονες, τεχνικούς και καθηγητές ξένων γλωσσών. 

Ειδικότητες
Οι Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τα δύο (2) πρώτα έτη εκπαιδεύονται ενιαία σε γνωστικά αντικείμενα αρμοδιότητας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ από το τρίτο (3ο) έτος κατανέμονται σε ειδικότητες Κυβερνητών Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. και Μηχανικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Αρχαιότητα
Η αρχαιότητα μεταξύ των Ναυτικών Δοκίμων και Δοκίμων Σημαιοφόρων της ίδιας τάξης, ρυθμίζεται με παρεμβολή των Δοκίμων Σημαιοφόρων στη σειρά των Ναυτικών Δοκίμων. Πρώτος κατά σειρά αρχαιότητας, τάσσεται ο αρχαιότερος Ναυτικός Δόκιμος, δεύτερος κατ΄ αρχαιότητα τάσσεται ο αρχαιότερος Δόκιμος Σημαιοφόρος, οι δε λοιποί Δόκιμοι Σημαιοφόροι παρεμβάλλονται κατά ίσα διαστήματα, μεταξύ των Ναυτικών Δοκίμων της ιδίας τάξης και κατ' αναλογία του συνολικού αριθμού κάθε τάξης, ώστε ο τελευταίος της τάξης, στη γενική σειρά αρχαιότητας, να είναι ο τελευταίος των Δοκίμων Σημαιοφόρων. 

Έμβλημα
Η Σχολή φέρει και χρησιμοποιεί, κατά τις κείμενες διατάξεις, τη σημαία και το έμβλημα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. 


Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Γενικά
Η εισαγωγή γίνεται με το σύστημα τωνεισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδοΟ αριθμός των εισακτέων καθορίζεται, κατ’ έτος. Η συνολική εκπαί-δευση διαρκεί τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. Η Σχολή εδρεύει στον Πειραιά, ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και  παρέχει ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαι-δευτικά ιδρύματα.

Αποστολή
Η Σχολή έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και την ειδική κατάρτιση των Δοκίμων σε θέματα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έτσι ώστε να αποκτήσουν άρτια επαγγελματική κατάρτιση και κατάλληλη σωματική διάπλαση, για να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα στην αποστολή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Διοίκηση
Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων διοικείται από Αξιωματικό που φέρει το βαθμό του Πλοιάρχου, ενώ ο Υποδιοικητής φέρει το βαθμό του Αντιπλοιάρχου. 


Απονομή Πτυχίων
Στους αποφοιτούντες από τη Σχολή που εκπαιδεύθηκαν με επιτυχία στα καθήκοντα «Μηχανοδηγών ΠΛΣ», «Αρμενιστών ΠΛΣ» ή «Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών» απονέμεται το αντίστοιχο πτυχίο.

Διαμονή-σίτιση
Οι Δόκιμοι Λιμενοφύλακες διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.

Διδακτικό Προσωπικό
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από διδακτικό προσωπικό, το οποίο μπορεί να αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθηγητικό προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-TEI ή Α.Σ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής γενικά, καθηγητές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), από δικαστικούς λειτουργούς, από εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, ιδιώτες επιστήμονες, τεχνικούς και καθηγητές ξένων γλωσσών. Η πρακτική και ειδική εκπαίδευση των Δοκίμων γίνεται με καθοδήγηση από κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό

Έμβλημα
Το έμβλημα της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων περιγράφεται ως εξής:
Σε διάταξη από πάνω προς τα κάτω, κεντρικά, σε μπλε φόντο, ο τίτλος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στην ελληνική και στην αγγλική. Σε γαλάζιο φόντο, το Εθνόσημο με τις δύο άγκυρες τοποθετημένες σταυρωτά και το υφιστάμενο κτίριο της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ο τίτλος της Σχολής. Στη δεξιά πλευρά, επί παπύρου αναγράφεται το γνωμικό «ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΩ ΑΠΑΝΤΑ»


Επιμέλεια: Λιμενική Δράση 

_