Περί συντονισμού, ενημέρωσης, κινητοποίησης, συνδέσμων φορέων κτλ - Τί λέει ο νόμος

Δημοσιεύουμε κείμενο, που μας απέστειλε αναγνώστης του bloko.gr με απόσπασμα από το σχετικό νόμο: Περί συντονισμού, ενημέρωσης, κινητοποίησης  , συνδέσμων φορέων , κτλ!!!

Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24-3-2014)
Άρθρο  68
«ιδρύεται Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ), το οποίο αποτελεί 
ειδική υπηρεσία του Σώματος και υπάγεται απευθείας στον υπαρχηγό 
Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Το ΕΣΚΕ έχει ως κύρια αποστολή και 
αρμοδιότητες το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Συντονιστικού - Επιχειρησιακού 
Κέντρου Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος (ΣΕΚΥΠΣ), του Κέντρου 
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) και του Συντονιστικού Κέντρου 
Δασοπυρόσβεσης (ΣΚΕΔ), τα οποία συγχωνεύονται και αποτελούν πλέον επιμέρους 
μονάδες του ΕΣΚΕ……………………………………………………..».
_