Επιστολή σε απάντηση του άρθρου «Ενημέρωση ως προς το ΤΠΔΥ»

Παραθέτουμε επιστολή, που λάβαμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του bloko.gr: Σχετικά με όσα αναφέρονται από τον συντάκτη του άρθρου «Ενημέρωση ως προς το ΤΠΔΥ», που δημοσιεύτηκε
στον ιστότοπο την 02.07.2018, ο οποίος δεν δηλώνει με ποια ιδιότητα του προβαίνει σε ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα, και προς αποφυγήν των παρανοήσεων που δημιουργεί το εν λόγω άρθρο, ως πληρεξούσιοι δικηγόροι των αναφερομένων 187 αστυνομικών υπαλλήλων, στους οποίους αφορά αποκλειστικά και μόνο η επικαλούμενη Απόφαση, μη δημοσιευτέα και μη απευθυνόμενη σε τρίτους, οφείλουμε να ενημερώσουμε κάθε ενδιαφερόμενο για το θέμα και να διευκρινίσουμε τα εξής :
 Κατόπιν των νομικών ενεργειών του δικηγορικού μας γραφείου, που ανέλαβε την εκπροσώπηση 187 αστυνομικών υπαλλήλων από κοινού, προς το ΕΤΕΑΕΠ ήδη από τον Δεκέμβριο του 2017 και ακολούθως με την άσκηση κοινής Προσφυγής των ως άνω  τον Μάρτιο του 2018 ενώπιον του Ταμείου κατά τα προβλεπόμενα από το Διοικητικό  Δίκαιο, το Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ εξέτασε τα αιτούμενα με την κοινή Προσφυγή, σε συνεδρίαση εντός του μηνός Ιουνίου, κατά την οποία και παρασταθήκαμε προς υποστήριξη της υπόθεσής μας. Σε συνέχεια  της συζήτησης της ως άνω Προσφυγής μας, εκδόθηκε η αναφερόμενη στο άρθρο Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση διαγραφής και επιστροφής των εισφορών για μια πενταετία για τους 160 από τους προσφεύγοντες, της οποίας σκόπιμα ο συντάκτης του άνω άρθρου παραβλέπει τον αποδέκτη της, και παραπλανητικά δηλώνει με έμφαση ότι "δεν αναφέρεται πουθενά η επιλογή εξέτασης αιτημάτων λόγω δικηγορικής διαμεσολάβησης".
 Σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν ισχύει ούτε η σχετική αναφορά του συντάκτη του άρθρου ότι "το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 2018 έως και τα μέσα Ιουνίου εξετάστηκαν από το ΕΤΕΑΕΠ 187 αιτήσεις", αλλά το ακριβές είναι οτι εξετάστηκε η Προσφυγή των 187 αστυνομικών υπαλλήλων, σε απάντηση της οποίας εκδόθηκε η εν λόγω Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ, που αφορά ονομαστικά στους 187 αιτούντες, που εκπροσωπήθηκαν από το δικηγορικό μας γραφείο.
 Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να αναφέρουμε ως προς την Υπόθεσή μας οτι συνεχίζεται, για όλους τους αρχικώς προσφεύγοντες, η διεκδίκηση δικαστικώς του συνόλου των παρακρατηθεισών εισφορών εντόκως για όλα τα έτη ασφάλισης, καθώς και για όσους νέους ενδιαφερόμενους μας αναθέτουν τη σχετική εντολή.
 Όσον αφορά στις λοιπές αναφορές στο άρθρο για τις ενέργειες του ΕΤΕΑΕΠ, η μόνη έγκυρη πηγή πληροφόρησης παραμένει το ίδιο το Ταμείο δια των αρμοδίων οργάνων του, ενώ κάθε δημόσια τοποθέτηση για το θέμα θα πρέπει να γίνεται με σοβαρότητα, ώστε να μην δημιουργούνται εντυπώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.  

 Μετά τιμής,
Αικατερίνη Κοντοδήμα, δικηγόρος
Αναστάσιος Σαμαρτζής, δικηγόρος

_