ΓΕΣ: Προκήρυξη Κάλυψης θέσεων «Υπασπιστών ∆ιοίκησης»

Με την υπ’ αριθµ. Φ.400/93/576690/Σ.5662/29 Ιουν 18 Απόφαση του ∆ιευθυντή Β΄ Κλάδου του ΓΕΣ προκηρύχθηκε η κάλυψη τριών (3) θέσεων «Υπασπιστή ∆ιοίκησης» στα Υπασπιστήρια των
∆ιοικητών 1ης Στρατιάς, Γ΄ και ∆΄ Σώµατος Στρατού, από στελέχη βαθµού Ανθυπασπιστή οποιουδήποτε Όπλου ή Σώµατος.θέσεων «Υπασπιστών ∆ιοίκησης».
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν µέχρι την 06 Ιουλ 18 την αίτηση τους στη Μονάδα ή την Υπηρεσία που υπηρετούν και αντίστοιχα οι Μονάδες ή οι Υπηρεσίες, να υποβάλλουν άµεσα και όχι αργότερα από την 13 Ιουλ 18 τα παραπάνω αιτήµατα µε την επισυναπτόµενη σε αυτά αλληλογραφία, απευθείας στις ∆ιευθύνσεις των Όπλων ή των Σωµάτων του ΓΕΣ, που ανήκει το εν λόγω προσωπικό. 
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης κάλυψης της παραπάνω θέσης, έχουν οι Ανθυπασπιστές του Στρατού Ξηράς που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δέκα πέντε (15) έτη συνολικής υπηρεσίας, από την ηµεροµηνία κατάταξης τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) έτη υπηρέτηση σε επιχειρησιακές Μονάδες 1ης Στρατιάς, του ∆΄ΣΣ και της ΑΣ∆ΕΝ, εκτός των Ανθυπασπιστών τάξεων ΣΜΥ 2001 και 2002, οι οποίοι θα προαχθούν στον βαθµό του Ανθυπολοχαγού τα έτη 2018 και 2019 αντίστοιχα. 


poes.gr
_