Νέα υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση ΑΤ

Η ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων αποτελεί επιτακτική ανάγκη, η οποία έγκειται στην αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με επακόλουθες αντίστοιχες θετικές επιπτώσεις τόσο στην εξοικονόμηση του δημοσιονομικού προϋπολογισμού, όσο και στην εν γένει προαγωγή της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Πλήρως αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα τέτοιων παρεμβάσεων, η Διοίκηση του Δήμου Θερμαϊκού έχει προβεί ήδη σε υποβολές φακέλων για χρηματοδότηση έργων στο ΕΣΠΑ, που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, όπως των τριών (3) σχολικών κτιρίων του 1ου Γυμνασίου Ν. Μηχανιώνας, του Γυμνασίου Επανομής και του ΕΠΑΛ Επανομής, συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00 ευρώ, αλλά του Κολυμβητηρίου στο ΚΑΠΠΑ 2000 στην Περαία, προϋπολογισμού 650.000,00 ευρώ.
Επόμενος στόχος το κτίριο στέγασης του Αστυνομικού Τμήματος των Ν. Επιβατών, για το οποίο υπεβλήθη πρόταση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), μετά από αίτημα του Αστυνομικού Τμήματος προς τη Διοίκηση Θερμαϊκού. Η θετική ανταπόκριση της Δημοτικής Αρχής υπήρξε άμεση, ενδεικτική της άριστης συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των δύο φορέων.
Για το εν λόγω έργο, προϋπολογισμού 310.000,00 ευρώ, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι ο Δήμος Θερμαϊκού, προβλέπεται σειρά κατασκευαστικών επεμβάσεων και ενεργειών επί του υφιστάμενου κτιριακού κελύφους (αποξηλώσεις και επανατοποθετήσεις κουφωμάτων, θερμομονωτικές επενδύσεις, χρωματισμοί επιφανειών κ.ά.), αλλά και στον ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό και επιπλέον, για τη βελτίωση του φωτισμού του.
Το κτίριο, το οποίο ανεγέρθη το 1980, υπολείπεται των σημερινών προδιαγραφών ενεργειακής προστασίας και απόδοσης, γεγονός που το καθιστά μια ιδιαιτέρως ενεργοβόρα κτιριακή μονάδα. Κατ΄ επέκταση, ο στόχος του έργου εστιάζεται τόσο στην ενεργειακή αναβάθμισή του, με την εξοικονόμηση της συνολικής δαπανούμενης ενέργειας, όσο και στη μέγιστη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Πηγή:  seleo.gr


_