Κινδυνεύουν να επιστρέψουν έξοδα μετακίνησης και υγειονομικά πολλοί λιμενικοί


Επιστολή της ΠΟΕΠΛΣ προς τον Υπ.Ναυτιλίας για το...πάγιο ζήτημα της...πάγιας. 

Θέμα: «Ρυθμίσεις δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής παρελθόντων ετών» 
κε Υπουργέ,
Όπως σας είναι ήδη γνωστό έχουν επιστραφεί από την ΥΔΕ/ΥΝΑΝΠ δικαιολογητικά δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής παλαιοτέρων ετών χωρίς να ενταλματοποιηθούν λόγω ελλείψεών τους.
Οι δαπάνες αυτές ήταν εντός των εγγεγραμμένων πιστώσεων των αντιστοίχων προϋπολογισμών κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους καθώς και υπήρχαν και οι αντίστοιχες αποφάσεις ανάληψης πίστωσης.
Προκειμένου καταστεί εφικτή η αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής και να μην κινδυνεύσουν οι συνάδελφοι και τους ζητηθούν να επιστρέψουν χρήματα που έχουν λάβει για συγκεκριμένες μετακινήσεις ή υγειονομικές δαπάνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, απαιτείται από μέρους σας νομοθετική πρωτοβουλία σύμφωνα με την οποία θα επανακαθορισθούν τα εν λόγω δικαιολογητικά κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων καλύπτοντας τυχόν ελλείψεις κατά τον χρόνο δημιουργίας του.
_