Το νέο προεδρείο της Ένωσης Ακαρνανίας

Διαβάστε τη νέα σύνθεση τής Ένωσης Αστυνομικών Ακαρνανίας: Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας, ανακοινώνει στα μέλη της και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών
Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) την συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία είναι τριετής.
Μετά από μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη σήμερα, ημέρα Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018, στα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΣ Χαράλαμπος
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ Μαρία
ΤΑΜΙΑΣ
ΔΟΥΚΑΣ Πέτρος
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΚΟΥΦΗΣ Λάμπρος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ
ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος

Κοινοποιείται:
Α.Ε.Α./Κ.Δ.Υ & Α.Δ./Δ.Α.Π./ΤΜ.1Ο
Α.Ε.Α./ Κ.Δ.Υ & Α.Δ./Δ.Α.Π./ΤΜ.2Ο
Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.
Δ.Α. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ/Γ.Δ.Υ. & Ε.
Μ.Μ.Ε.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
- ο –
Πρόεδρος
- ο –
Γενικός Γραμματέας               ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος
            ΔΙΩΤΗΣ  Νικόλαος
_