ΠΟΜΕΝΣ : Διευκρινίσεις για την Αναγνώριση της Μάχιμης Πενταετίας

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών
 
 
 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ μελετώντας  τις οδηγίες που εξέδωσε η ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ για την εκτέλεση της εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας για την μάχιμη πενταετία γνωστοποιεί τα κάτωθι:

 

            - Για τους καταταγέντες πριν το 1990 δεν αλλάζει τίποτα.

 

            - Για τις υπηρεσίες ο χρόνος των οποίων υπολογίζεται στο διπλάσιο και έχουν πραγματοποιηθεί ή θα πραγματοποιηθούν από τα δικαιούχα στελέχη από την 01-01-2018 και εφεξής, η πρόσθετη εισφορά για την αναγνώρισή τους υπολογίζεται με βάση τα υφιστάμενα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης τόσο για τον ασφαλισμένο (6,67% για τον ασφαλισμένο) όσο και για τον εργοδότη με βάση τα μεταβατικά ποσοστά που προσδιορίστηκαν με την αριθμ.111482/0092/30-11-2016 (ΦΕΚ Β΄4005/2016) απόφαση Υπουργών Οικ. & Εργασίας και τις ισχύουσες κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η υπηρεσία, συντάξιμες αποδοχές. Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

            - Για τις υπηρεσίες ο χρόνος των οποίων υπολογίζεται στο διπλάσιο και έχουν πραγματοποιηθεί από τα δικαιούχα στελέχη από την  01-01-2002  έως 31-12-2017 η εισφορά για την αναγνώρισή τους υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία. Οι εν λόγω χρόνοι αποτελούν πραγματική υπηρεσία, λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης και ανατρέχουν στο έτος κατά το οποίο παρασχέθηκαν κάθε φορά (και όχι το έτος που αναγνωρίστηκαν). Συνεπώς παύει να εφαρμόζεται η αναγνώριση στο διπλάσιο των ετών υπηρεσίας με βάση τα ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης (π.χ., αίτηση αναγνώρισης για τα έτη 02-06 κατά το έτος 2017, θα αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό εισφορών και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν εκείνο το χρονικό διάστημα). Σε αυτή τη περίπτωση καταβάλλονται υψηλότερες εισφορές από εκείνες των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.) αλλά οι διπλές αποδοχές ανεβάζουν το ύψος των συντάξιμων αποδοχών επί των οποίων υπολογίζεται ο μέσος όρος για την εξαγωγή της ανταποδοτικής σύνταξης. Παραδείγματα θα δοθούν στο προσεχές μέλλον.

 

            - Για τις υπηρεσίες ο χρόνος των οποίων υπολογίζεται στο διπλάσιο και έχουν πραγματοποιηθεί  από τα δικαιούχα στελέχη από την  01-10-1990  έως 31-12-2001 ισχύει ότι και παραπάνω αλλά ενώ τα στελέχη πληρώνουν τις εισφορές των ετών που αναγνωρίζουν οι αποδοχές των ετών προ του 2002 δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης. Συνεπώς οι συνάδελφοι  που θέλουν να αναγνωρίσουν πραγματοποιηθείσα μάχιμη υπηρεσία περιόδου  01-10-1990  έως 31-12-2001 είναι οι μεγάλοι χαμένοι.

 

            - Για τις περιπτώσεις αναγνώρισης μάχιμης πενταετίας μέχρι και 31-12-2017 υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης σε οποιοδήποτε χρόνο επιθυμεί ο δικαιούχος, ακόμη και κατά την διάρκεια της σύνταξης του.

 

Επιπλέον σημαντικό σημείο προς διευκρίνιση αποτελούν οι περιπτώσεις συναδέλφων που έχουν κάνει αίτηση αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας και βρίσκονται στο μέσο της αποπληρωμής ή έχουν καταβάλει εφάπαξ το ποσό των εισφορών.

 

            Η Ομοσπονδία μέσω των εκπροσώπων της στον ΕΦΚΑ θα ζητήσει μέσα στην  επόμενη εβδομάδα ενημέρωση και θα καταθέσει προτάσεις για την ευνοϊκότερη λύση των ανωτέρω θεμάτων.

 

            Παράλληλα η ΠΟΜΕΝΣ, μετά από συνεργασία με τη ΓΔΟΣΥ εντός της επόμενης εβδομάδας, θα ζητήσει την εκδήλωση νομοθετικής πρωτοβουλίας του ΥΠΕΘΑ για την ευνοϊκή αντιμετώπιση της αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας της περιόδου 1990 - 2001 ώστε τα στελέχη να καταβάλουν ανάλογες εισφορές με αυτές των Σ.Α. δεδομένου ότι γι αυτή την περίοδο δεν υπάρχει αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης, αντίστοιχη της καταβολής των εισφορών. Για τον λόγο αυτό θα ενημερώσει τον Υπουργό Εργασίας, σε επικείμενη συνάντηση που ζήτησε και πιθανόν και τον Υπουργό Οικονομικών αν απαιτηθεί .

 

            Τέλος αναμένονται εντός του επομένου διαστήματος τα σχόλια και οι επισημάνσεις των Γενικών Επιτελείων για την εκτέλεση της εγκυκλίου, οπότε θα είμαστε σε συνεχή επαφή ώστε να σας ενημερώνουμε υπεύθυνα.

 

Συνεχίστε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

 

Γεώργιος Θεοδώρου

 

Λγος (ΠΖ)

 


_