Προσμέτρηση των μορίων λόγω χιλιομετρικής απόστασης στις τακτικές μεταθέσεις 2018

Δημοσιεύουμε την ανακοίνωση τής Ένωσης Ορεστιάδας: κ. Υπουργέ, κ. Αρχηγέ
      Μετά την έκδοση της διαταγής και την κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους συναδέλφους των
πινάκων με την αναγραφή των μορίων, παρατηρήθηκαν αποκλίσεις στην προσμέτρηση των μορίων πουσυγκεντρώνουν οι συνάδελφοι  λόγω απόστασης και συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν φαινόμενα όπου λόγω της κατασκευής νέου οδικού δικτύου, μειώθηκε η απόσταση μεταξύ της Διεύθυνσης που υπηρετούν οι συνάδελφοι και του τόπου συμφερόντων τους ενώ η προσμέτρηση έγινε από το πρώτο έτος που λάμβαναν τα μόρια της απόστασης και όχι από το έτος εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος(εφαρμόστηκε αναδρομικά για όλα τα έτη υπηρεσίας και όχι μόνο για το έτος 2018).
      Στο  άρθρο 3 περίπτωση α’ παράγραφος 1 του Π.Δ 100/2003  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του Π.Δ 6/2018 (ΦΕΚ11Α από 25-01-2018) αναφέρεται ότι κατά την προσμέτρηση των μορίων λαμβάνεται υπόψιν η συντομότερη χιλιομετρικά απόσταση όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και η ισχύς του αρχίζει από την δημοσίευσή του στην  εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ σε κανένα σημείο του παραπάνω Π.Δ δεν αναφέρεται σε αναδρομική εφαρμογή του και την προσμέτρηση όλων των μορίων λόγω απόστασης( για όλα τα προηγούμενα έτη υπηρεσίας)  με τις νέες χιλιομετρικές αποστάσεις.
κ. Υπουργέ, κ. Αρχηγέ
      Επειδή δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά αναφορικά με την διαφάνεια για τον τρόπο προσμέτρησης των μορίων λόγω απόστασης,  ενώ παράλληλα δημιουργούνται τεράστιες αδικίες σε βάρος των συναδέλφων αφού τους αφαιρούνται μόρια λόγω απόστασης χωρίς να υπάρχει αλλαγή τόπου συμφερόντων αλλά λόγω αλλαγής της χιλιομετρικής απόστασης μεταξύ δύο Αστυνομικών Διευθύνσεων, παρακαλούμε όπως δοθεί άμεσα λύση στο τεράστιο αυτό ζήτημα που έχει ανακύψει με την εφαρμογή του Π.Δ 6/2018,ώστε η νέα χιλιομετρική απόσταση που προέκυψε με το νέο οδικό δίκτυο να αφορά  μόνο  το έτος 2018  και όχι αναδρομικά για όλα τα έτη όπου η χιλιομετρική απόσταση ήταν διαφορετική, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την δικαιοσύνη και το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των συναδέλφων, αποτρέποντας παράλληλα φαινόμενα  προσφυγής συναδέλφων στα διοικητικά δικαστήρια για την απονομή της δικαιοσύνης στην αδικία που ανέκυψε.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ                                            ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
_