Έγγραφο ΠΟΕΠΛΣ σχετικά με το νομικό πλαίσιο των μεταθέσεων


Δημοσιεύουμε έγγραφο τής ΠΟΕΠΛΣ αναφορικά με το νομικό πλαίσιο για τις μεταθέσεις: Το σχέδιο ΠΔ για τις “ Τοποθετήσεις, Μεταθέσεις ……………… ακτοφυλακής “ , που μας δόθηκε
για απόψεις, δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς, ενισχύει και εντείνει τις αμφιβολίες για δημιουργία κανόνων διαφάνειας και αξιοκρατίας και επιβεβαιώνει στο μέγιστο βαθμό τους φόβους και τις ανησυχίες που είχαμε εκφράσει κατά την διάρκεια της ψήφισης του νόμου 4504/17 “ Δια βίου εκπαίδευση …………. άλλες διατάξεις “ και στα σχετικά άρθρα 26-30 και 36.
Συγκεκριμένα το παρόν σχέδιο ΠΔ αδυνατεί και δικαίως να υπερβεί τα όσα αναλυτικά προβλέπει ο νόμος και προβαίνει σε διαπιστώσεις μέσω παραπομπών επί των άρθρων του νόμου.
Αναλυτικά επισημαίνουμε ότι:
Τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας τους δεν αναγνωρίζονται αφού ο νόμος δεν προβλέπει την αναδρομική εφαρμογή τους. Ξεκινάμε δηλαδή με ένα άδικο και ισοπεδωτικό σύστημα.
Οι μεταθέσεις εντός ΠΕΔΙΛΣ καθώς και οι έκτακτες μεταθέσεις θα γίνονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια). Αυτό από μόνο του ακυρώνει την όλη φιλοσοφία περί κανόνων στο σύστημα μεταθέσεων, αφού δίνει την δυνατότητα να γίνονται όλο το χρόνο μεταθέσεις κατά το δοθούν, αλλοιώνοντας την όποια λογική των τακτικών μεταθέσεων.
Τα αντικειμενικά κριτήρια, τα μόνα μετρήσιμα μεγέθη στην λογική των αριθμών, κατατάσσονται τελευταία στην κρίση του συμβουλίου μεταθέσεων. Με τον τρόπο αυτό δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος για το δίκαιο των αποτελεσμάτων των εργασιών του συμβουλίου. Άρα οι όποιες προσφυγές πιθανά να μην έχουν καν λόγο ύπαρξης.
Ο ανώτατος χρόνος παραμονής στον τόπο επιλογής χαρακτηρίζεται από ασάφεια δημιουργώντας οικογενειακή και προσωπική ανασφάλεια στα στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Με το δεδομένο της αύξησης των ετών παραμονής στο Σώμα θα πρέπει να αυξηθεί.
Η αρμοδιότητα υπογραφής των μεταθέσεων καταστρατηγεί πλήρως την αυτοτέλεια του Αρχηγείου όπως αυτή περιγράφεται από τον ιδρυτικό νόμο 3922/11 και το μετατρέπει ως υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ.
Για τους παραπάνω λόγους και με δεδομένο ότι η προθεσμία για την έκδοση του συγκεκριμένου  ΠΔ έχει παρέλθει σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 4504/17, προτείνουμε την νομοθέτηση νέας εξουσιοδοτικής διάταξης στο πλαίσιο που προέβλεπε ο ν. 3922/11, δίνοντας της δηλαδή την ευχέρεια στο ΠΔ να τροποποιεί και υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις ή την άμεση κατάθεση τροπολογίας στο σ/ν για το μεταφορικό ισοδύναμο, σχέδιο της οποίας σας επισυνάπτουμε,  με παρεμβάσεις – τροποποιήσεις, ώστε το ΠΔ που θα ακολουθήσει να δίνει πραγματικά διέξοδο στο ζήτημα των Μεταθέσεων και να δημιουργεί στο προσωπικό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ την απαιτούμενη ασφάλεια που χρειάζεται, εμπιστευόμενο ένα σύστημα που θα εμπνέει δικαιοσύνη, αξιοκρατία, ισοτιμία και ισονομία για όλους.
Πιστεύουμε τέλος στη θετική συμβολή σας στην επίλυση των παραπάνω, θεωρώντας ότι όλοι μαζί και ο καθένας από τη θέση του, ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία, έχουμε κοινό σκοπό και στόχο και ότι γνώμονας μας είναι η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών του προσωπικού και ταυτόχρονα η αρτιότερη παροχή υπηρεσιών του Σώματος.
                                                                               ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του νόμου 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.» (Α΄184), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) τοποθετούνται και μετατίθενται με απόφαση του Αρχηγού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, με την οποία κυρώνονται οι αντίστοιχοι πίνακες τοποθετήσεων και μεταθέσεων του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων. Οι πίνακες του προηγούμενου εδαφίου καταρτίζονται, με απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Μεταθέσεων, η οποία φέρει συνοπτική αιτιολογία.
Οι περιπτώσεις 1 και 3 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
« 1) Αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από το πλέγμα των παραγόντων που, συνυπολογιζόμενοι, επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και συνοψίζονται στους εξής:
α) απόσταση από τον τόπο προτίμησης,
β) πληθυσμός της περιοχής,
γ) απόσταση από έδρα Δήμου,
δ) τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής,
ε) μέσα μεταφοράς, σε συνάρτηση και με τις καιρικές συνθήκες.
Τα μόρια τα οποία έχουν συγκεντρώσει τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα οποία έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με την περίπτωση  γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ΠΔ 33/2009 (Α΄50), λαμβάνονται υπόψιν και μετά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος άρθρου.»
«3) Υπηρεσιακά κριτήρια, τα οποία συνδέονται με τις εκάστοτε υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και με την εμπειρία και την υπηρεσιακή απόδοση του στελέχους και συγκεκριμένα:
α) ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας,
β) η υπηρεσιακή απόδοση, όπως αυτή αποτιμάται στις εκθέσεις και στα σημειώματα αξιολόγησης,
γ) τα ειδικά προσόντα τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις,
δ) η υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης,
ε) η υποχρέωση συμπλήρωσης των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής,
στ) η διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων τα οποία επισύρουν την επιβολή καταστατικών πειθαρχικών ποινών,
ζ) η επιβολή αμετάκλητης ποινής φυλάκισης ή τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού κατά την τελευταία τριετία πριν τη μετακίνηση,
η) η υποτροπή εντός τριών (3) ετών από τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο επιβλήθηκε η συνήθης πειθαρχική ποινή της φυλάκισης ή τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού, στην τέλεση ενός πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο επιβάλλονται εκ νέου οι ίδιες πειθαρχικές ποινές,
θ) οι ονομαστικές ηθικές αμοιβές.
Τα μόρια τα οποία έχουν συγκεντρώσει τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα οποία έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με την περίπτωση  α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 33/2009, λαμβάνονται υπόψιν και μετά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος άρθρου.»
Η περίπτωση 1 του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017 καταργείται και οι περιπτώσεις 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του ιδίου εδαφίου, αναριθμούνται αντιστοίχως σε περιπτώσεις 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Για τις τακτικές μεταθέσεις ανωτάτων Αξιωματικών λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά τα υπηρεσιακά κριτήρια των περιπτώσεων α, β  και γ της παραγράφου 1α (3).»
Η παράγραφος 5 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017 καταργείται και η παράγραφος 6 του ιδίου άρθρου αναριθμείται σε παράγραφο 5.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του νόμου 4504/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Απόσπαση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ύστερα από απόφαση του συμβουλίου μεταθέσεων, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων στις οποίες προβλέπεται διαφορετική διαδικασία αποσπάσεων, οπότε και εφαρμόζεται η διαδικασία η οποία προβλέπεται στις διατάξεις αυτές.».
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του νόμου 4504/2017, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« 6. Η διάθεση διατάσσεται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για χρονικό διάστημα μέχρι και εξήντα (60) ημέρες, μετά τη λήξη του οποίου παύει αυτοδικαίως και ο διατιθέμενος επιστρέφει στην Υπηρεσία από την οποία διατέθηκε, χωρίς άλλη διατύπωση.»
Η παράγραφος 10 του άρθρου 29 του νόμου 4504/2017 καταργείται.
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 του νόμου 4504/2017 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
« 1. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται η συγκρότηση των Συμβουλίων Μεταθέσεων και Προσφυγών, τα οποία αποτελούνται από εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η λειτουργία τους. Με το προεδρικό διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου, καθορίζεται ο μέγιστος χρόνος παραμονής στην ίδια περιοχή τοποθέτησης ή μετάθεσης, εξειδικεύονται τα κριτήρια τοποθετήσεων και μεταθέσεων, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας, η δυνατότητα προσωρινής αναστολής τους, τα θέματα των αποσπάσεων και διαθέσεων, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 27, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης για χρονικό διάστημα πέραν των οκτώ (8) ετών, εφόσον κατά την υλοποίηση των τακτικών μεταθέσεων εκάστου έτους προκύπτουν σε αυτήν κενές οργανικές θέσεις. Ο χρόνος παραμονής ο οποίος έχει διανυθεί στις Υπηρεσίες όπου έχουν τοποθετηθεί ή μετατεθεί τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 9 του ΠΔ 33/2009, προσμετράται στον μέγιστο χρόνο παραμονής, όπως αυτός καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου και εφόσον τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνεχίζουν να υπηρετούν στις ίδιες Υπηρεσίες, κατά τον χρόνο έκδοσης του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος. Στην πρώτη διαδικασία τακτικών μεταθέσεων, μετά την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, εντάσσονται τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία συμπληρώνουν τον χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες όπου υπηρετούν, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 9 του ΠΔ 33/2009.».
«2. Η απόφαση της τοποθέτησης ή μετάθεσης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους αμελλητί. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της ενώπιον Συμβουλίου Προσφυγών, το οποίο υποχρεούται να αποφανθεί αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας και ενόσω εκκρεμεί η συζήτηση της προσφυγής, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί των προσφυγών που υποβάλλονται, οι πίνακες του προς τοποθέτηση ή μετάθεση προσωπικού κυρώνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».


_