Η ΠΕΑΛΣ για την έναρξη των εργασιών του Συμβουλίου Τοποθετήσεων


Της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος


Με αφορμή τη συνέχιση  των  εργασιών του Συμβουλίου Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων για τις τακτικές μεταθέσεις τρέχοντος έτους 2018, την Δευτέρα 04-06-2018, υπενθυμίζουμε  την επιτακτική ανάγκη έκδοσης των σχετικών επί του νέου Ν. 4504/17 ΠΔ για τις τοποθετήσεις-μεταθέσεις του προσωπικού τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, την αποκατάσταση των οργανικών θέσεων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και την αναγκαιότητα επανεξέτασης της κατανομής προσωπικού (κανονισμός 78/2014 και 79/2014).

 

Επίσης  υπενθυμίζουμε την αναγκαιότητα  διασφάλισης των οικονομικών πόρων που οφείλουν να συνοδεύουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Τοποθετήσεων - Μεταθέσεων καθώς υπάρχει ο σαφής περιορισμός ότι η διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης απαιτεί Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σύμφωνα με τον Ν. 4270/2014 και το ΠΔ 113/2010 οι οποίες θα επιτρέψουν την λήψη των οιωνδήποτε αποφάσεων και συνεπώς την υλοποίηση τους, προκειμένου να αποφευχθούν τα φαινόμενα του παρελθόντος όπως  των ανεκτέλεστων μεταθέσεων, της «ομηρίας» συναδέλφων και των «επιταγών χωρίς αντίκρισμα».

 

Τέλος έχοντας υπόψη ότι δυστυχώς μόνο της ΠΕΑΛΣ, έθεσε τις αντιρρήσεις της και τον προβληματισμό της τόσο για την κατάργηση του πδ 33 όσο και για  το νέο  πλαίσιο τοποθετήσεων μεταθέσεων για το οποίο εκκρεμούν τα σχετικά πδ, προτείνουμε στην πολιτική ηγεσία ως διαμορφωτής του νέου πλαισίου τοποθετήσεων μεταθέσεων και ως τελικός υπογράφων, μέχρι την πλήρη εφαρμογή αυτού, οι μεταθέσεις που θα αποφασιστούν να προκύψουν βάσει πρωτίστως των πραγματικών αναγκών των στελεχών σε υπηρεσιακό, οικονομικό και οικογενειακό επίπεδο - όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια από το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον – καθώς και των οικονομικών και αυστηρά υπηρεσιακών αναγκών.

 

Η ΠΕΑΛΣ, σεβόμενη τα μέλη της και  την ευθύνη που φέρουν οι Αξιωματικοί έναντι των υφισταμένων τους συναδέλφων τους, θα συνεχίσει αταλάντευτα και δυναμικά να διεκδικεί επ’ ωφελεία των στελεχών ΛΣ και του Λιμενικού Σώματος εκφράζοντας όποτε απαιτείται την σύμφωνη γνώμη της ή την αντίθεσή της, αναλαμβάνοντας την ευθύνη και το κόστος και εγγυάται ότι σε  συνεργασία με την Στρατιωτική μας Ηγεσία θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το αποτέλεσμα των εργασιών του Συμβουλίου Τοποθετήσεων να είναι επ΄ ωφελεία των στελεχών όλων των βαθμίδων, αποκλείοντας όλους όσους λειτουργούν με παρελθοντικές πολιτικές και συνδικαλιστικές λογικές.

 

Για το Δ.Σ.

 

 

       Ο Πρόεδρος          Ο Γενικός Γραμματέας

 

 Σπύρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ     Γιάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ


_