Κατάταξη παραβάσεων κατά το νέο Κ.Ο.Κ. – Του Γιώργου Πανταζόπουλου

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4530/18 επήλθε σημαντική αλλαγή στο χαρακτηρισμό των παραβάσεων.

1. Στην παράγραφο αυτή οι παραβάσεις που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με την επικινδυνότητα για τη ζωή, την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου, την υποχρέωση για ιδιαίτερη μέριμνα και προστασία για τα άτομα με αναπηρία, την πρόληψη της πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και τις επιπτώσεις της παράβασης στην οδική ασφάλεια, στις εξής κατηγορίες:

α) χαμηλής επικινδυνότητας (Ε1),

β) μεσαίας επικινδυνότητας (Ε2) και

γ) υψηλής επικινδυνότητας (Ε3).

2. Στη δεύτερη παράγραφο οι ανωτέρω παραβάσεις μπορεί να κατατάσσονται και στις εξής κατηγορίες:

α) πολύ υψηλής συχνότητας πρόκλησης ατυχημάτων (Σ1) και

β) αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς (Σ2).

 Για τις παραβάσεις που κατατάσσονται στις προαναφερόμενες κατηγορίες καθορίζονται  με απόφαση της παραγράφου 3 μόνο διοικητικές κυρώσεις και δεν επιβάλλονται πρόστιμα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κατατάσσονται στις κατηγορίες των παραγράφων 1 και 2 οι παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και καθορίζονται τα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις ανά κατηγορία παράβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για κάθε κατηγορία παράβασης προβλέπονται τα ίδια διοικητικά πρόστιμα και οι ίδιες διοικητικές κυρώσεις. Mε την ίδια απόφαση εξειδικεύονται τα διοικητικά πρόστιμα ανά κατηγορία παράβασης:

             έως και εκατό (100) ευρώ για τις παραβάσεις χαμηλής επικινδυνότητας,

             από εκατόν ένα (101) έως και τριακόσια (300) ευρώ για τις παραβάσεις μεσαίας επικινδυνότητας και

             από τριακόσια ένα ευρώ (301) έως εξακόσια ευρώ (600) ευρώ για τις παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής αυτών από τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία είσπραξης των βεβαιωμένων διοικητικών προστίμων της παραγράφου 3. Τα καθοριζόμενα με την απόφαση του προηγουμένου εδαφίου διοικητικά πρόστιμα προσαυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100%), αν ο παραβάτης με βάση την πιο πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος έχει ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και κατά διακόσια τοις εκατό (200%), αν ο παραβάτης με βάση την πιο πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος έχει καθαρό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί, τα παραπάνω ποσά του φορολογητέου εισοδήματος, καθώς και τα ποσοστά προσαύξησης να τροποποιούνται, ανάλογα και με την κατηγορία της παράβασης, κατ’  ανώτατο όριο  μέχρι το τριπλάσιο του αρχικού προστίμου. Για την έκδοση της παραπάνω απόφασης μπορεί να λαμβάνονται υπόψη δεδομένα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και άλλες αρχές και επιστημονικούς ή άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς.

5. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 3 και 4, εξακολουθούν να ισχύουν ο ν. 2696/1999, καθώς και τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων των προηγούμενων Κωδίκων Οδικής Κυκλοφορίας, με μειωμένα τα διοικητικά πρόστιμα κατά πενήντα τοις εκατό (50%), με εξαίρεση τις παραβάσεις που συνδέονται με την κατανάλωση του αλκοόλ, τις παραβάσεις της πινακίδας Ρ2 και του ερυθρού σηματοδότη, την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, την παράλειψη ή πλημμελή σήμανση εργασιών που εκτελούνται στις οδούς, καθώς και τις παραβάσεις των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων.

6. Σε περίπτωση που διαπράττονται παραβάσεις που συνδέονται:

             με την κατανάλωση του αλκοόλ

             παράβαση  πινακίδας Ρ2 και ερυθρού σηματοδότη

             με την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων καθώς και

             με την παράβαση των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων 

για τρίτη φορά μέσα σε πέντε (5) χρόνια, η άδεια οδήγησης αφαιρείται οριστικά (δια βίου).

7. Η έκπτωση στο ήμισυ, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 104 του Κ.Ο.Κ. για την καταβολή του διοικητικού προστίμου μέσα σε δέκα  (10) ημέρες, καταργείται (δηλ. παύει πλέον να ισχύει).

 

ΑΡΘΡΟ 29 του Ν. 4530/18

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 ορίζεται ότι μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 28 αποφάσεων και μόνο για τις παραβάσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες περιπτώσεις και οι οποίες κατατάσσονται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 28, ισχύουν, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα εξής:

α) Οι οδηγοί οχημάτων:

που χρησιμοποιούν ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ εν κινήσει χωρίς ακουστικά ασύρματης επικοινωνίας ή χωρίς να είναι αυτό τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας) και της άδειας οδήγησης (δίπλωμα οδήγησης), από τον βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες.

β) Οι οδηγοί οχημάτων:

που παρεμποδίζουν ΡΑΜΠΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή σταθμεύουν σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας) και της άδειας οδήγησης (δίπλωμα οδήγησης), από τον βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες.

γ) Οι οδηγοί οχημάτων:

που χρησιμοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο τη Λ.Ε.Α. (Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης) έστω και για ελάχιστο χρόνο, όπως για να προσπεράσουν προπορευόμενο όχημα, κατά παράβαση του άρθρου 29, παράγραφος 9 του Κ.Ο.Κ., τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας) και της άδειας οδήγησης (δίπλωμα οδήγησης), από τον βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες.

δ) Οι οδηγοί βαρέων οχημάτων (όπως, φορτηγά και λεωφορεία):

που ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΛΩΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ή τη χρησιμοποιούν για προσπέραση και αιφνιδιάζουν τους κινούμενους σε αυτήν, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης (δίπλωμα οδήγησης), από τον βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες.

ε) Οι οδηγοί πάσης φύσεως οχημάτων:

που ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η ΟΥΣΙΕΣ που ρυπαίνουν ή μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ατύχημα, όπως τσιγάρα, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας) και της άδειας οδήγησης (δίπλωμα οδήγησης), από τον βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες.

στ) Οι οδηγοί που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΡΑΝΟΥΣ:

τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας) και της άδειας οδήγησης (δίπλωμα οδήγησης), από τον βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες.

ζ) Οι οδηγοί που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ:

 τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας) και της άδειας οδήγησης (δίπλωμα οδήγησης), από τον βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες.

Για τις παραβάσεις των περιπτώσεων (α΄) έως (ζ΄) σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επαναχορήγησή της.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29, κάθε πινακίδα οχήματος που αφαιρείται από αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, καταχωρείται μηχανογραφικά στο αρχείο στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχημάτων της οικείας οργανικής μονάδας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τα όργανα που βεβαιώνουν τις παραβάσεις διαβιβάζουν τις σχετικές εκθέσεις βεβαίωσης στις οικείες περιφερειακές υπηρεσίες Μεταφορών, οι οποίες μεριμνούν για τη μηχανογραφική καταχώρησή τους.

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 ορίζεται ότι: Κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στην παράγραφο 8 του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999) και των διατάξεων του προηγούμενου και του άρθρου αυτού, δεν αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας των παρακάτω κατηγοριών οχημάτων:

α) οδικών οχημάτων που ανήκουν στις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτών, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και

β) οχημάτων δημόσιας χρήσης.

Γεώργιος Α. Πανταζόπουλος 

 

 

 

 

 


_