Τι απαντά το Αρχηγείο του ΠΣ για τις ταυτότητες

Παραθέτουμε την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας των Πυροσβεστών: Άμεση ήταν η απάντηση του Α.Π.Σ. στο υπ΄αρίθμ 73/12.04.2018 έγγραφό μας αναφορικά με επανακαθορισμό των Δελτίων
Ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού το οποίο κοινοποίησε και στο Γραφείο του κ. Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών όπου μας γνωρίζει  ότι με την υπ΄αρίθμ. 16379 Φ.100.3/22.03.2018 Απόφαση κ. Συντονιστή Υποστήριξης Α.Π.Σ., έχει συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας για την αναβάθμιση του ειδικού (υπηρεσιακού) δελτίου ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού και των Π.Π.Υ. όπου και μας ικανοποίησε ιδιαίτερα.
 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

_