Κρήτη: Πόρισμα – καταπέλτης για το ταμείο των αστυνομικών

Δάνεια από αστυνομικούς σε αστυνομικούς με τόκο 10%, άλλα δάνεια που είναι άγνωστο εάν εισπράχθηκαν, ενώ κάποια άλλα διαγράφηκα.  Ένα ομόλογο αξίας 5700 ευρώ, η τύχη του οποίου
αγνοείται,  χοροί για τους οποίους δεν φαίνονται στα βιβλία τα ποσά που εξοικονομήθηκαν, παρά μόνο αυτά που δόθηκαν ως έξοδα, αυτά και αρκετά άλλα  είναι τα συμπεράσματα που αναφέρονται στον οικονομικό έλεγχο του ταμείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων από το 1995 έως το 2011.
Τον οικονομικό έλεγχο  της περιόδου αυτής που παρουσιάζει η «Π» συνέταξε οικονομολόγος- πραγματογνώμονας, ο οποίος είχε διενεργήσει  τον έλεγχο στα βιβλία του Σωματείου για την περίοδο 2012 έως 2016, χωρίς να βρει κάτι το μεμπτό για το συγκεκριμένο διάστημα.
Ωστόσο, για πριν το 2011 μέχρι και το 1995 στην έκθεσή του, η οποία έγινε γνωστή στους αστυνομικούς του Ηρακλείου, αναφέρονται ενδιαφέροντα συμπεράσματα που προέκυψαν από την πολύμηνη έρευνά του.
Περιληπτικά αναφέρει στα συμπεράσματά του, ο πραγματογνώμονας, τον οποίο διόρισε η συνδικαλιστική Ένωση:
«Συμπερασματικά κατά τον οικονομικό, διοικητικό και φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στα Βιβλία του Σωματείου παρουσιάστηκαν πολλά προβλήματα όπως αναφέρονται παρακάτω:
έλλειψη των παραστατικών – φορολογικών στοιχείων,
ακαταστασία των εγγραφών στο Βιβλίο του Ταμείου,
δυσανάγνωστες εγγραφές με σβησίματα με αποτέλεσμα να υπάρχει επιφύλαξη στα ποσά των Βιβλίων του Ταμείου,
εγγραφή παραστατικών σε άλλο έτος από το έτος έκδοσής τους,
μη εγγραφή εσόδων (κυρίως από χορούς) οι οποίοι έγιναν στα έτη 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 και 2011, μη επαρκή τεκμηρίωση εσόδων και εξόδων που εγγράφονται στο Βιβλίο, ασυμφωνία φορολογικών δηλώσεων με το Βιβλίο Ταμείου λόγω των λαθών που αναφέρθηκαν αναλυτικά σε κάθε έτος,
περιπτώσεις κακοδιαχείρισης, όπως έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά στα έτη που έχουν ελεγχθεί και που ενδεικτικά αναφέρονται εδώ, π.χ. συνέδρια ΠΟΑΣΥ, κατασκευή μνημείου, δημιουργία δεύτερου τραπεζικού λογαριασμού, ύπαρξη ομολόγου».
Αναφέρει επίσης ότι λόγω των ελλείψεων που εντόπισε ο έλεγχος ήταν αδύνατον να είναι ακριβής, επιστημονικά ολοκληρωμένος…»
Ο έλεγχος που έκανε ο ίδιος παρουσιάζεται σε συνολικά 35 σελίδες. Μέσα από αυτές ο συντάκτης της έκθεσης επιχειρεί ( παρά τα κενά και την απώλεια αποδείξεων που υπάρχουν) χρόνο με το χρόνο(αφετηρία το 1995 και λήξη το 2011) να παρουσιάσει τα έσοδα και τα έξοδα του ταμείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Ηρακλείου. Σε ένα από τα «συμπεράσματα» που κατέληξε και παρουσίασε με σχετικό πίνακα, αναφέρει ότι σύμφωνα με το βιβλίο ταμείου, έπρεπε στις 31/12/2011  να υπήρχαν 31.500 ευρώ, ωστόσο εμφανίζονται περίπου τέσσερις χιλιάδες ευρώ.


Τα δάνεια και ο τόκος

Στη σελίδα 31 της έκθεσης του πραγματογνώμονα γίνεται αναφορά για τα δάνεια που δόθηκαν σε αστυνομικούς με υψηλό τόκο, αλλά και για εκείνα που είναι άγνωστο εάν εισπράχτηκαν.  Ο ίδιος αναφέρει μεταξύ άλλων στο πόρισμά του:
«Το Σωματείο «Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου» είναι Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγρ. 9 του Καταστατικού προβλέπεται η δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας προς αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών προβλημάτων των μελών του Σωματείου. Η οικονομική βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται σαν ενίσχυση και όχι με τη μορφή δανείου που προκύπτει και ο ανάλογος τόκος.
Δεν μπορεί να γίνει έλεγχος αν τα δάνεια αυτά επεστράφησαν ή όχι λόγω έλλειψης στοιχείων.
Τα δάνεια που δόθηκαν προς τα μέλη του Σωματείου, λόγω έλλειψης στοιχείων δεν γνωρίζουμε αν είχαν όλα αποφάσεις του ΔΣ κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων.
Δεν γνωρίζουμε, από έλλειψη στοιχείων, αν εγγράφονται όλα τα δάνεια στο Βιβλίο Ταμείου».


Ο έλεγχος από το 1995 έως και το 2002

Σύμφωνα με το πόρισμα κατά τον έλεγχο των ετών από το 1995 έως και το 2002
δεν υπάρχουν καθόλου παραστατικά – φορολογικά στοιχεία. Δεν υπάρχουν φορολογικές δηλώσεις, καθώς δεν υπήρχε η υποχρέωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το Σωματείο. Υπάρχουν αντίγραφα των κινήσεων του τραπεζικού λογαριασμού του Σωματείου μόνο για τα έτη 2000, 2001 και 2002.
Πολλές από τις εγγραφές του Βιβλίου του Ταμείου είναι ασαφείς και γενικές,
οι ημερομηνίες εγγραφής των παραστατικών – κινήσεων είναι μπερδεμένες, δηλαδή δεν έχουν χρονολογική ακολουθία,
έχουν σβηστεί με μπλάνκο ή είναι διορθωμένες και σε αρκετές περιπτώσεις τα νούμερα είναι με επιφύλαξη, παρουσιάζουν μεγάλα ημερολογιακά κενά (δύο και τριών μηνών).
Συνεχίζοντας για το έτος 2003 ο ίδιος αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι το 2003 δεν υπάρχουν παραστατικά (αποδείξεις, τιμολόγια, αποδείξεις είσπραξης, αποδείξεις πληρωμής, εισιτήρια, προσκλήσεις, κ.α) προκειμένου να γίνει διασταύρωση των παραστατικών με το Βιβλίο του Ταμείου.
Για το 2005 ο οικονομολόγος που έκανε την έρευνα αναφέρει μεταξύ άλλων: «Αναζητήθηκε ο χορός του 2005 και διαπιστώθηκε πως υπάρχει μια απόφαση με α/α 297/31-10-2005 η οποία αναφέρει πως ο χορός θα γίνει στο (αναφέρει το χώρο της εκδήλωσης) στις 17-12-2005 με κόστος 1.500€. Στα έσοδα εμφανίζεται στις 31-12-2005 με αιτιολογία εισφ. ΑΔ Ηρακλείου Χριστ/κου χορού ποσού 820€ και στα έξοδα εμφανίζεται στις 22-11-2005 με αιτιολογία έξοδα παιδιών χορού Χριστουγέννων  ποσό 5.782,80€.
Για την επόμενη χρονιά, το τοπίο εξακολουθεί να είναι θολό, καθώς δεν υπάρχουν επίσης παραστατικά. Αναφέρεται στο πόρισμα: Έγινε έλεγχος των εγγραφών του Βιβλίου Ταμείου και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Στα έσοδα του Βιβλίου στη σελίδα 35 εμφανίζεται το μεταφερόμενο υπόλοιπο του προηγούμενου έτους σαν έσοδο του 2006, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό.
Στη σελίδα 37 αναλύεται το υπόλοιπο ταμείου όπως παρακάτω:
α) Ταμιευτήριο        2.339,10€
β) Ομόλογο             5.700,00€
γ) Οφειλές Μελών  6.950,00€
Σύνολο Εσόδων    14.989,91 αφαιρεί 200€ (δεν ξέρουμε τι αφορά)
Υπόλοιπο              14.789,91€ (αυτό ισχύει έως 7/6/2006).»
Η έρευνα του συνεχίζει με τα παρακάτω στοιχεία: Για τον χορό του 2006 υπάρχει η απόφαση του ΔΣ του Σωματείου που αναφέρει τον οικονομικό απολογισμό του χορού ως εξής:

                                    ΕΣΟΔΑ               
             Προσκλήσεις 760 Χ 17€= 12.920€
                                           λαχνοί= 3.300€
                   ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 16.220€
                                   
                                   ΕΞΟΔΑ
                                        Κέντρο= 11.000€
                     Βραβεύσεις παιδιών=  3.300€
                   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 14.300€

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει πλεόνασμα ταμείου από τον χορό 1.920€. Τίποτα από τα παραπάνω δεν εγγράφεται, στο βιβλίο του Ταμείου του Σωματείου.»

Ο χορός με τα αόρατα κέρδη και την εμφανή χασούρα

«Για το έτος 2009 υπάρχουν ελάχιστες αποδείξεις – τιμολόγια και έτσι δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση και πλήρης έλεγχος των οικονομικών μεγεθών (εσόδων – εξόδων) του έτους» αναφέρει ο συντάκτης του πορίσματος και προσθέτει: «Μια πολύ σημαντική παρατήρηση η οποία προκύπτει από τον έλεγχο των Πρακτικών του Σωματείου είναι η εξής:
Σύμφωνα με το υπ' αρ 371/09-03-2009 Πρακτικό του ΔΣ ο ετήσιος χορός που πραγματοποιήθηκε το 2009, είχε 3.145€ έσοδα από λαχνούς,  2.000€ έσοδα από Προσκλήσεις και 2.630€ έσοδα από έρανο,  ήτοι συνολικά Έσοδα 7.775€.
Στο Βιβλίο του Ταμείου για το έτος 2009 δεν εγγράφονται πουθενά τα συγκεκριμένα έσοδα, παρά μόνο τα έξοδα συνολικού ύψους 3.993€. Γίνεται αντιληπτό πως θα έπρεπε από τον χορό να προκύπτουν κέρδη για το Σωματείο τα οποία θα έπρεπε να εμφανίζονται ταμειακά (πλεόνασμα) ύψους 3.782€. Σε αντίθεση προκύπτει έλλειμμα 3.993€.»
«Εγγραφές που εμφανίζουν κακοδιαχείριση»

Ειδική αναφορά γίνεται σε εγγραφές που κατά τον ελεγκτή εμφανίζουν κακοδιαχείριση Αναφέρεται συγκεκριμένα κάποιες περιπτώσεις:

«Κατά την διεξαγωγή του οικονομικού ελέγχου των Βιβλίων και των παραστατικών του Σωματείου διαπιστώθηκε πως υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις για τις οποίες ανακύπτουν ερωτηματικά από τον ελεγκτή και τις οποίες χαρακτηρίζει ως κακοδιαχειρίσεις.
Παρακάτω αναφέρονται όλες αυτές οι περιπτώσεις αναλυτικά.
περίπτωση 52/28-1-2011 περιγραφή «Βράβευση παιδιών» αφορά ποσό 3.600€.
Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 72473/10/641061 σχετικό 9010/5/24-γ/9-11-2010 η λίστα των επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ παιδιών των μελών του Σωματείου είναι είκοσι Αυτό σημαίνει 20 άτομα επί 100€ = 2000€ και όχι 3.600€.
Περίπτωση 55/31-1-2011 περιγραφή «ΟΤΕ». Στο παραστατικό του ΟΤΕ υπάρχει συνημμένο ένα Αποδεικτικό Κατάθεσης της Τράπεζας ALPHA BANK με ημερομηνία 1/2/2011 ποσού 2.480€. Το ποσό αυτό ενώ υπάρχει στην κίνηση του Τραπεζικού λογαριασμού του Σωματείου, δεν έχει εγγραφεί στα Έσοδα στο Βιβλίο του Ταμείου με αποτέλεσμα να στρεβλώνει το σύνολο των Εσόδων για το συγκεκριμένο έτος ελέγχου. Στην ίδια περίπτωση (55/31-1-2011) ο λογαριασμός του ΟΤΕ αφορά σε κινητό τηλέφωνο το οποίο δεν γνωρίζουμε σε ποιον ανήκει.
Περίπτωση 98/29-3-2011 και 30-3-2011 περιγραφή «Συνέδριο Θεσ/νίκη» συνολικού ποσού 1.348€. Στα συνέδρια της ΠΟΑΣΥ όλα τα έξοδα των συνέδρων καλύπτονται από την ΠΟΑΣΥ. Δεν δικαιολογείται να καλύπτονται και από το Σωματείο.
Περίπτωση 40/14-6-2011 περιγραφή «κινητοποίηση Τρίπολη» αφορά ποσό 806,80€. Το ποσό αυτό σύμφωνα με τα συνημμένα παραστατικά δεν προκύπτει. Τα παραστατικά συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχει εγγραφεί στο Βιβλίο του Ταμείου».
Τέλος σε αναφορά του για το χορό του 2011 ο ελεγκτής αναφέρει ότι διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:  «στο Βιβλίο Πρακτικών ο απολογισμός του χορού εμφανίζει 2.477€ κερδοφορία. Στο Βιβλίο Ταμείου δεν εμφανίζονται καθόλου έσοδα από τον χορό με αποτέλεσμα να είναι ζημιογόνος.
Τα έξοδα που εμφανίζονται αναλυτικά στο Βιβλίο για τον χορό είναι:
Δώρο φλουρί πίτας                          60€
Βράβευση παιδιών                      3.600€
Κάμερα χορού                               200€
Πίτα συλλόγου χορός                      60€
Πλακέτες περιόδου 2010 χορού 1.900€
Επιστροφή πρόσκλησης                  20€
Σύνολο (ζημία)                          5.840€»


_