Και η Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ στην ΠΟΜΕΝΣ


Παραθέτουμε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών

Σας γνωρίζουμε ότι το νέο Δ.Σ. της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. που προέκυψε από τις εκλο-γές της 28 Ιαν 2018, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν.4494/2017, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, μετά από συνεδρίαση στις 14 Φεβ 2018 και σύμφωνα με το Άρθρο 19 του καταστατικού της Ένωσης, την εγγραφή της στην «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώ-σεων Στρατιωτικών» και με το διακριτικό τίτλο «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.».

 

 2. Η ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. ελήφθη με τη δέουσα σοβαρότητα και με τη σύμφωνη γνώμη του νομικού συμβούλου της Ένωσης και βασίστηκε στους παρακάτω λόγους:

 

α. Στην πρόβλεψη του άρθρου 30Γ παρ.4 εδ.β’ του Ν.1264/1982, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 παρ.1 εδ.β’ του Ν.4494/2017, σύμφωνα με την οποία οι εν ενεργεία στρατιωτικοί επιτρέπεται να συστήσουν μόνο μία Πανελλήνια Ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων ενώσεων, ως δευτεροβάθμιο σωματείο, με την επωνυμία «Πανελλή- νια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών», μέλη της οποίας καθίστανται υποχρεωτικά οι πρωτοβάθμιες ενώσεις.

β. Στην υπ’ αριθμ. 254/2018 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία και μεταξύ των άλλων η Ομοσπονδία με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομο-σπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών» και με το διακριτικό τίτλο «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.» αποτελεί το δευτεροβάθμιο σωματείο του άρθρου 30Γ παρ.4 εδ.β’ του Ν.1264/1982 το οποίο εκπρο-σωπεί αποκλειστικά τα συμφέροντα των εν ενεργεία στρατιωτικών.

 

 3. Κατόπιν των ανωτέρω, με το παρόν έγγραφό μας αιτούμαστε την εγγραφή μας ως μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), ενώ μέσα στις προσεχείς ημέρες θα αποσταλούν και τα υπόλοιπα έγγραφα που προβλέπονται από το άρθρο 5 του καταστατικού σας.

 

 4.   Ή Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ.), ως  νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ’ αριθ. 40/2016 διάταξη του Ειρηνοδικείου Πατρών, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης της πορεύεται πάντα με γνώμονα της διατάξεις της νομοθεσίας και του καταστατικού της, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τόσο τις αποφάσεις της δικαιοσύνης όσο και τις απόψεις της πλειοψηφίας των μελών της για την εκπλήρωση των σκοπών και των στόχων της Ένωσης, την προαγωγή των θέσεων και την προστασία των συμφερόντων των μελών της.

 

 

5. Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. προσβλέπει και ευελπιστεί στη χρηστή διοίκηση της δευτεροβάθμιας Ομοσπονδίας, μέσα από τη καλλιέργεια κλίματος ενότητας, ομόνοιας και εμπιστοσύνης με το σύνολο των πρωτοβάθμιων ενώσεων, με όραμα την αναβάθμιση της λειτουργίας, τον εκδημοκρατισμό και τον  εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων,  την ανάπτυξη και την εξύψωση του επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των εν ενεργεία στρατιωτικών και τη βελτίωση, προστασία και προαγωγή της θέσης και των συμφερόντων τους ως μελών του κοινωνικού συνόλου.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ.

 

 

 

 


_