Ολική επαναφορά Ντζιμάνη

Προφυλακίστηκε για υπόθεση ναρκωτικών και τον απέταξαν. Αθωώθηκε από τις κατηγορίες και τον επανέφεραν. Στις περυσινές κρίσεις τον "αποστράτευσαν", αλλά με χθεσινό Προεδρικό Διάταγμα τον
επαναφέρουν, του δίνουν το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και τον εντάσσουν στην επετηρίδα. Ο λόγος για το Φώτη Ντζιμάνη. Διαβάστε το σχετικό έγγραφο:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 23 Ιανουαρίου 2018, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 περίπτ. β΄, 32 παρ.3, 38 παρ. 1, 40 παρ. 1 και 42 παρ.2 του π.δ.24/1997, όπως ισχύει, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Ν τ ζ ι μ ά ν η ς Φώτιος του Δημητρίου (ΑΓΜΣ.232113), κατόπιν άρσης του κωλύματος συνεπεία του οποίου παρελείφθη των τακτικών κρίσεων έτους 2014, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2 περίπτ. β΄ του ως άνω προεδρικού διατάγματος, στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή κατ’ εκλογή, αναδρομικά από 10-4-2014, χρονολογία προαγωγής στο βαθμό αυτό του νεωτέρου τότε ομοιοβάθμου συναδέλφου του Παπαδέα Ευστρατίου του Ιωάννη (ΑΓΜΣ.237688), προ του οποίου και εντάσσεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.

- Αριθμός Βεβαιώσεως Δ/νσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών/ Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./ Υπουργείο Εσωτερικών : 1736 / 23-1-2018.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
_