Αντιστράτηγος ο Ανδρέας Αποστολόπουλος - Ποιοι Υποστράτηγοι "κόπηκαν"

Δημοσιεύθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι κρίσεις των υποστρατήγων: Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 23 Ιανουαρίου 2018, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών :

Α. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ΄ εδάφιο πέμπτο, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο βαθμό του Αντιστρατήγου Αστυνομίας, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, ο Υποστράτηγος Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Α π ο σ τ ο λ ό π ο υ λ ο ς Ανδρέας του Νικολάου (ΑΓΜΣ. 234123).

Β. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ΄ εδάφιο τρίτο και 43 παρ.1 περίπτ. β΄ του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Υποστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας :
1. 236857 Κωτσάκης Γεώργιος του Γρηγορίου
2. 231922 Ασημακόπουλος Αλκιβιάδης του Γεωργίου
3. 233233 Κοτσιάφτης Δημήτριος του Χρήστου
4. 236984 Πανούσης Σωτήριος του Ιωάννη
5. 236618 Βαλατσός Βλάσιος του Βασιλείου
6. 237136 Τσιρογιάννης Γεώργιος του Ιωάννη
7. 236917 Μητρόπουλος Αδαμάντιος του Δημητρίου
8. 237118 Τριγώνης Δημήτριος του Μαυροδή
9. 236651 Γεωργακόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα -

Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα (30) ημέρες, από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα. - 2 - - Αριθμός Βεβαιώσεως Δ/νσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών/ Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./ Υπουργείο Εσωτερικών : 1738 / 23-1-2018.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
_