Νέο χαράτσι στο μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού - του Νικολάου Μπλάνη

Δημοσιεύουμε κείμενο τού Αντιστρατήγου ε.α, Νικολάου Μπλάνη: 1.Οι απόστρατοι του Στρατού και της Αστυνομίας διαπιστώσαμε την καταβολή μειωμένου μερίσματος του Μ.Τ.Σ. Η μείωση (1,2-4,0
ευρώ) είχε την ένδειξη «προμήθεια εντολής».
2. Ως γνωστόν, σύμφωνα με το νόμο, ο μισθός κάθε εργαζόμενου και οι πάσης φύσεως συντάξεις καταβάλλονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Προς τούτο κάθε μισθωτός ή συνταξιούχος δηλώνει στον υπόχρεο καταβολής της μισθοδοσίας-σύνταξης συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο κατατίθενται (καταβάλλονται) τα χρήματα. Καθένας από τους μετόχους του Μ.Τ.Σ. έχουμε δώσει εντολή-εξουσιοδότηση προς το Ταμείο, να μας καταβάλλεται το μέρισμα (επικουρική σύνταξη) σε λογαριασμό συγκεκριμένης τράπεζας. 
3. Πληροφορίες αναφέρουν, ότι πλέον το Ταμείο συνεργάζεται με συγκεκριμένη τράπεζα, η οποία για να μεταφέρει (εμβάσει) τα ποσά, στη δηλωθείσα εκ μέρους των μερισματούχων τράπεζα, χρεώνει προμήθεια. Η εν λόγω μεταφορά όμως δεν γίνεται με εντολή του δικαιούχου, ώστε να δικαιολογείται προμήθεια. Η υποχρέωση για την καταβολή στον δηλωθέντα λογαριασμό βαρύνει το Ταμείο. Η διαδικασία και ο τρόπος κ.λ.π. αφορά αποκλειστικά αυτό. Επομένως η εν λόγω παρακράτηση είναι παράνομη και συνιστά υπεξαίρεση.
4. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι: 
(α) Γιατί η Διοίκηση του Μ.Τ.Σ προέβη σε μια τέτοια αυθαίρετη, βλαπτική και εν πολλοίς παράνομη ενέργεια σε βάρος των μερισματούχων; Γιατί επιβάρυνε τους μερισματούχους; Τελικά τι είδους σύμβαση συνήψε; 
(β) Οι Διοικήσεις των Συνδέσμων Αποστράτων και οι Εκπρόσωποί τους στο Μ.Τ.Σ. γιατί δεν αντέδρασαν και συνεργάσθηκαν στο έγκλημα; Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι δημόσιες σχέσεις (πίτες κ.λ.π) και οι προεκλογικοί «αγώνες»;
(γ) Ο Εποπτεύων Υπουργός ΥΕΘΑ, που τάζει επιστροφές αναδρομικών, διαγραφή δανείων κ.λ.π., τι προτίθεται να πράξει;
5. Θεωρώ λοιπόν, ότι κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να αντιδράσει. Είναι πρωτίστως θέμα αξιοπρέπειας. Προς τούτο μπορεί να στείλει επιστολή (έγγραφη), με την οποία να ζητάει να σταματήσει η εν λόγω χρέωση- παρακράτηση (τα όποια έξοδα βαρύνουν το Ταμείο) και να επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα-παρακρατηθέντα ποσά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Διοίκησης του Ταμείου, να εξεταστεί το ενδεχόμενο υποβολής μήνυσης-έγκλησης κατά παντός υπευθύνου.
_