Ο Αλέξανδρος Σφελινιώτης για την ενίσχυση παθόντων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας


Περίπου 220 καθαρές αποδοχές από τα 300 μικτά είναι το συγκεκριμένο επίδομα που ισοσκελίζει τα νυχτερινά και τα πενθήμερα που χάνει κάποιος

Το άρθρο του Αλέξανδρου Σφελινιώτη:
Δεν πρόκειται για κάποιο νέο επίδομα. Απλά συνεχίζεται να χορηγείται σε όσους το δικαιούνται το επίδομα παθόντων εν ώρα υπηρεσίας και ένεκα αυτής που θεσπίστηκε με τον νόμο

 3938/2011

Άρθρο 16 όπου και αναγραφει:

Ενίσχυση παθόντων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας

1. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

«Στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, στο λιμενικό και πυροσβεστικό προσωπικό που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα τριακοσίων (300) ευρώ. Το ίδιο επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό κατά το χρόνο αποχής από τα καθήκοντά του, συνεπεία τραυματισμού του, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος».

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν ο τραυματισμός κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης απαιτεί μακροχρόνια νοσηλεία, σύμφωνα με αιτιολογημένη γνωμάτευση της οικείας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, ή προκάλεσε αναπηρία τουλάχιστον 80% στον παθόντα, το Δημόσιο καλύπτει τα ως άνω έξοδα ταξιδιού και διαμονής σε ένα μέλος της οικογένειάς του για όσο χρόνο ο παθών νοσηλεύεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή».

Αλέξανδρος Σφελινιώτης Θεσσαλονίκη
ΕΜΑΣ_