Προτάσεις της ΠΟΕΠΛΣ για το προσωπικό

Κύριε Υπουργέ,


Ως Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. σας καταθέτουμε τις κάτωθι θεσμικές προτάσεις και παρακαλούμε όπως προωθηθούν προς υλοποίηση καθόσον βελτιώνουν τις εργασιακές συνθήκες του προσωπικού που υπηρετεί στο Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. αναβαθμίζοντας παράλληλα τη λειτουργία του.
Αύξηση οργανικών θέσεων.
Ζητάμε την άμεση ακύρωση της απόφασης του κυβερνητικού συμβουλίου μεταρρυθμίσεων για την μείωση των οργανικών θέσεων των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από 10.250 σε 8.000 καθώς και των υπουργικών αποφάσεων για την κατανομή του προσωπικού που έγιναν με τις μειωμένες θέσεις και παράλληλα την αύξηση των οργανικών θέσεων σε 11.000 άτομα.
Τα ανωτέρω δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του Σώματος και εργασίας των στελεχών του.
Επανεξέταση του Λιμενικού Καλλικράτη σε συνδυασμό με τις νέες οργανικές θέσεις.
Ο Λιμενικός Καλλικράτης απέτυχε παταγωδώς να καλύψει τις νέες ανάγκες του Σώματος στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που καλούμαστε να υπηρετήσουμε. Ο σχεδιασμός του στηρίχτηκε αποκλειστικά και μόνο στο να προσαρμοστεί στις νέες μειωμένες οργανικές θέσεις. Απαιτείται άμεσα επανασχεδιασμός σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και της Πολιτείας.
 Την εφαρμογή των  διατάξεων του Ν 4504/2017
  • Άρθρο 65 Υπολογισμός στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό για όλα τα στελέχη.
  • Άρθρο 67 Για την αλλαγή των Δελτίων Ταυτότητας. Οι υπηρετούντες στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή υποχρεούμαστε στην έκδοση διαβατηρίου και στην επίδειξή του για τις μετακινήσεις τους στις χώρες Σένγκεν, καθώς το Δελτίο Υπηρεσιακής μας Ταυτότητας δεν έχει αντικατασταθεί και συνεπώς δεν έχει ισχύ ταξιδιωτικού εγγράφου.
  • Άρθρο 69 Η πρωτοβάθμια περίθαλψη των στελεχών του Σώματος συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα αφού οι ιατρικοί και φαρμακευτικοί σύλλογοι έχουν πάρει αποφάσεις να μην δέχονται με πίστωση τα βιβλιάρια υγείας μας. Τα όριά μας έχουν ξεπερασθεί ενώ οι αντοχές και η υπομονή μας έχουν εξαντληθεί προ πολλού.
Η τραγική αυτή κατάσταση, δημιουργεί ανυπέρβλητα ατομικά και οικογενειακά προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν χρόνια και βαριά προβλήματα υγείας που απαιτούν την μόνιμη επιβάρυνση του οικογενειακού τους προϋπολογισμού.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ρύθμιση του άρθρου 69 του Ν. 4504/17 όπου κινείται σε θετική κατεύθυνση, οι διαδικασίες του οποίου θα πρέπει να κινηθούν ταχύτατα για την εξάλειψη του σημαντικού αυτού προβλήματος.
Στην συνέχεια και εν αναμονή της προβλεπόμενης από τον νόμο Κ.Υ.Α. των αρμόδιων Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Ναυτιλίας και Αιγαίου ψηφίσθηκε ο νόμος 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης της εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/Ε.Ε. – δημόσιο λογιστικού και άλλες διατάξεις» όπου έγινε συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο κατά περίπτωση και επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημοσίου λογιστικού, χωρίς να περιλαμβάνει την ανωτέρω διάταξη για το ελεγκτήριο Υγειονομικών Δαπανών του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ως εκ τούτου σήμερα βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε με την επιβάρυνση του χρόνου που διανύθηκε και που συνεχίζει να δημιουργεί σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγειονομική και ιατροφαρμακευτική κάλυψη των στελεχών του Σώματος και ζητάμε την άμεση παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας.
  • Άρθρο 79 Εισαγωγή και εκπαίδευση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Συμπλήρωση του ανωτέρω άρθρου με την κατάργηση της Σχολής Υ/Ξ.
 Η ίδρυση και λειτουργία της Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος, όπως πρόεκυψε η ανάγκη ίδρυση της ύστερα από την ψήφιση του Ν 4504/2017 και  έχουμε επισημάνει εδώ και χρόνια, είναι μονόδρομος για την σωστή εκπαίδευση των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Η Ακαδημία Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. θα προσφέρει, την απαιτούμενη σταδιακή ενσωμάτωση στις ανάγκες και απαιτήσεις του Σώματος, θα παρέχει στους σπουδαστές τις γνώσεις, πληροφορίες και ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του Σώματος.
Επισημαίνουμε το γεγονός ότι η ίδρυση της Ακαδημίας Λ.Σ προβλέπεται από το Ν.3079/02.
β) Δημιουργία κέντρου μετεκπαίδευσης προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με συνεχή λειτουργία για την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Δέσμευση για συγκεκριμένο ποσοστό στελεχών επί του συνόλου που θα μετεκπαιδεύεται.
γ) Εξειδίκευση επί των υπηρεσιακών αντικειμένων, για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρονται από τις Υπηρεσίες του Σώματος.
δ) Συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού των Ειδικών Δυνάμεων προκειμένου να είναι σε μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
  • Άρθρο 112 αποκατάσταση του 33ου και 34ου σχολείου Υπαξιωματικών Λ.Σ.
Άμεση εφαρμογή της διάταξης με έκδοση των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται.
Πληρώματα Πλωτών
Τα πληρώματα των Πλοίων Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΑΘ), των Περιπολικών Σκαφών (ΠΛΣ) και των ναυαγοσωστικών (Ν/Γ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποτελούν τον κύριο επιχειρησιακό βραχίονα πάνω στον οποίο κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα του Σώματος.
Για το λόγο αυτό ανάλογη θα πρέπει να είναι και η στάση της Ελληνικής πολιτείας απέναντί τους και πιστεύουμε ότι προς την κατεύθυνση αυτή απαιτούνται μια σειρά ρυθμίσεων για τους υπηρετούντες στα πλωτά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπως:
Α) Υπαγωγή των πληρωμάτων στις συνταξιοδοτικές διατάξεις των Ειδικών Δυνάμεων και Μονάδων (διπλά χρόνια).
Β) Στελέχωση με προσωπικό 3 βαρδιών και στο 100% της οργανικής τους σύνθεσης ανά ειδικότητα.
Γ) Με Κοινή Υπουργική Απόφαση και κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία & άλλες διατάξεις», καθορίσθηκαν τα ποσά, τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης στα πληρώματα των περιπολικών, ναυαγοσωστικών και αντιρρυπαντικών σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (πλεύσιμα).
Δ) Επίδομα πληρώματος σκάφους
Η άσκηση των καθηκόντων και η εν γένει παροχή του έργου των πληρωμάτων των Πλοίων Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΑΘ), των Περιπολικών Σκαφών (ΠΛΣ) και των ναυαγοσωστικών (Ν/Γ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αναντίλεκτα γίνεται σε ανθυγιεινό περιβάλλον και συνθήκες απασχόλησης, που αναπόφευκτα εγκυμονούν αυξημένους κινδύνους. Συνεπώς η θέσπιση επιδόματος πληρώματος σκάφους εκτιμούμε ότι επιβάλλεται και αποτελεί λογική ανταποδοτική αναγκαιότητα για μια μερίδα συναδέλφων μας που επιτελούν επίπονο καθημερινό και ιδιαίτερο έργο.
Μετακινήσεις Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Σημαντικό ζήτημα για τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ που μετακινούνται με τα ΜΜΜ. Εκκρεμεί Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Μετακίνηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα πλοία
Με την υπ’αρίθμ. ΑΠ: 3324.1/01/13/15-07-13 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου «Καθορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα πλοία», επικαιροποιήθηκε το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία.
Με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση κατοχυρώθηκε εκ νέου η υποχρέωση των ακτοπλοϊκών εταιριών για δωρεάν μετακίνηση των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας.
Παρά τα ανωτέρω, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν με διακρίσεις ως προς την χρονική περίοδο, τις ημέρες, ακόμη και ανάλογα του βαθμού μας.
Ζητάμε την παρέμβαση της πολιτικής μας ηγεσίας έτσι ώστε οι ακτοπλοϊκές εταιρείες να συμμορφώνονται με τα όσα αναφέρει η Υπουργική Απόφαση.
Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών
Η Ομοσπονδία στηρίζει κάθε προσπάθεια για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Κ.Ε.Α με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους μέσω της Σύστασης Κεντρικής Υπηρεσίας στην οποία θα υπάγονται όλα τα Κ.Ε.Α.
Στην κατεύθυνση αυτή σημαντική ήταν η συμβολή της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 143 του Ν. 4504/17.
Συνεχεία των ανωτέρω ζητάμε την αναμόρφωση του υφιστάμενου κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας, απαλλαγής τους από πάρεργα, αρτιότερη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, αυτοτέλεια του Σ.Ε.Α.Λ.Σ, κάλυψη στο 100% της οργανικής τους σύνθεσης, σωστή αξιολόγηση και εφοδιασμό με κατάλληλο εξοπλισμό και μέσα, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.
Επιπλέον προτείνουμε:
Τη διενέργεια του ΣΕΑΛΣ να αναλάβει η νεοσύστατη Κεντρική Υπηρεσία.
Την σύσταση σχολείου εκπαιδευτών Κ.Ε.Α. ώστε να επιτευχθεί κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης και αξιολόγησης για όλα τα στελέχη των Κ.Ε.Α.
Κάθε Κ.Ε.Α. θα πρέπει να διαθέτει δικά του επιχειρησιακά μέσα.
Εμπλοκή των Κ.Ε.Α. σε δραστηριότητες, εφόσον συντρέχει λόγος λήψης υψηλότερων επιπέδων ασφαλείας, από το σύνηθες με τον ορισμό επιπέδων ασφαλείας.
Τέλος κάνουμε σαφές ότι δεν θα επιτρέψουμε να υπάρχουν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία θα εξαιρούνται από ευνοϊκές διατάξεις νόμων που διέπουν το σύνολο του προσωπικού.
Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους που εργάζεται το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Εφαρμογή του άρθρου 9 του ν.3144/2003.
Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας μας, εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες. Σε πολλές περιπτώσεις ερχόμαστε σε επαφή με συνανθρώπους μας οι οποίοι πολλές φορές ανήκουν στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου μεταδοτικών νοσημάτων, χωρίς να διασφαλιζόμαστε από τις συγκεκριμένες διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας έτσι όπως προβλέπονται από το νόμο.
Ζητάμε την άμεση ενεργοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρ. 9 του ν.3144/2003, ο οποίος ψηφίσθηκε από την Βουλή των Ελλήνων, κατ΄ εφαρμογή Κοινοτικής οδηγίας. Η εφαρμογή του νόμου θα παρέχει ασφαλείς συνθήκες, τόσο για εμάς, όσο και για τους συναλλασσόμενους με εμάς πολίτες. Για την ενεργοποίηση του νόμου απαιτείται άμεση συγκρότηση επιτροπής, η οποία θα προσαρμόσει στις ανάγκες του Σώματος στην υφιστάμενη νομοθεσία και θα εκδώσει τα Προεδρικά Διατάγματα που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.
Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Προσωπικού (Λ.Α.Π.)
Επέκταση των παροχών για τα μέλη  που αφορούν α)τις ορθοδοντικές δαπάνες β) τις παιδικές κατασκηνώσεις για τα στελέχη όπως περιγράφεται στο καθώς μέχρι και σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί  η ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης λειτουργίας του Λ.Α.Π.
Έκδοση  Π.Δ ύστερα από κοινή πρόταση των συναρμόδιων υπουργείων περί  οδοιπορικών εξόδων των ΕΔ και Σ.Α.
Είναι ανεπίτρεπτο να διατάσσεται οποιαδήποτε μετακίνηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χωρίς προκαταβολή έναντι των οδοιπορικών εξόδων.
Στη δραματική οικονομική κατάσταση που βρίσκονται οι υπηρετούντες στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι ανέφικτη η κάλυψη των υπηρεσιακών υποχρεώσεων από τον οικογενειακό προϋπολογισμό του κάθε στελέχους.
Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/15 για του Δημοσίους Υπαλλήλους και στα στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Τ.Α.Λ.Σ.
Άμεση κατάθεση τροπολογίας για ρύθμιση θεμάτων κρατήσεων και υπολογισμού ΕΦΑΠΑΞ του ΤΑΛΣ.
Προσλήψεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Μέχρι την εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4504/17, ζητάμε την άμεση πρόσληψη πτυχιούχων μηχανικών καθώς υπάρχει τεράστια έλλειψη στο Σώμα ώστε να καλυφθούν οι Υπηρεσιακές ανάγκες δίνοντας έτσι σε αυτή την κατηγορία στελεχών την δυνατότητα να εργάζονται με ανθρώπινα ωράρια εργασίας.
Απεμπλοκή από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (Σ.Π.Κ.)
Πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος στο Λιμενικό Σώμα είναι η απεμπλοκή από το Σ.Π.Κ. και πιστεύουμε ότι ήρθε η στιγμή για ένα τέτοιο εκσυγχρονιστικό βήμα.
Από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Σώματος, δεν χωρά αμφιβολία ότι είναι Σώμα Ασφαλείας και δεν είναι στρατός. Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή είναι Σώμα στρατιωτικά συντεταγμένο κατά την οργάνωση και ιεραρχία δίχως ωστόσο αυτά τα χαρακτηριστικά να επαρκούν για τον χαρακτηρισμό μας ως Στρατιωτικοί διότι η αποστολή του Σώματος δεν είναι στρατιωτική. Κατά τη λειτουργία, κατά τα καθήκοντα και ακόμη περισσότερο κατά τον αντικειμενικό του σκοπό, το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αποτελεί Σώμα Ασφαλείας. Είναι το Σώμα το οποίο αστυνομεύει τα λιμάνια, αντιμετωπίζει τρομοκρατικές απειλές και όλες τις μορφές του οργανωμένου εγκλήματος (ναρκωτικά, καπνός, λαθρεμπόριο καυσίμων, διακίνηση παράνομων μεταναστών, κ.α.) καλείται να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, παρέχει ναυτική ασφάλεια, προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον και αντιμετωπίζει περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης, ελέγχει τα θαλάσσια σύνορα, συντονίζει την έρευνα και παρέχει βοήθεια και διάσωση στη θάλασσα.
i. Επίσης, συνεργάζεται με την Ελληνική Αστυνομία, τις Τελωνειακές Αρχές και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες με απώτερο σκοπό την προαγωγή του δημοσίου και του εθνικού συμφέροντος, με επέκταση μάλιστα και σε κρίσιμους τομείς της κρατικής υπόστασης, όπως είναι η δημόσια ασφάλεια που ορθώς δεν υπάγεται στους Στρατιωτικούς.
Παράλληλη και ισάξια είναι η προσφορά του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο ναυτιλιακό τομέα όπου με εργώδεις προσπάθειες στα θέματα της ναυτιλίας, της ναυτεργασίας και άλλων κλάδων της ναυτιλίας αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα.
ii. Σημειώνουμε ότι η απεμπλοκή μας από τον Σ.Π.Κ. δεν συνεπάγεται πολιτικοποίηση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αλλά επιβεβαίωση του ρόλου του ως Σώμα Ασφαλείας. Όλα τα Σώματα Ασφαλείας που στο παρελθόν διέπονταν από τον Σ.Π.Κ. εδώ και δεκαετίες έχουν απεμπλακεί δίχως να έχουν πολιτικοποιηθεί. Συνεπώς αποτελεί μια δυσαρμονία ότι το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το 2015 εξακολουθεί να υπάγεται στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.
iii. Επιπλέον: Η συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιθυμεί την απεμπλοκή από τον Σ.Π.Κ. όπως αυτό κατεγράφη στις ομόφωνες αποφάσεις όλων των Γενικών Συνελεύσεων της Ένωσής μας και των Συνεδρίων της Ομοσπονδίας μας, ενώ αξίζει να τονισθεί ότι σε επίσημη δημοσκοπική έρευνα που διενεργήθηκε μεταξύ των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μόλις το 10,5% απάντησε θετικά ως προς την εμπλοκή μας στον Σ.Π.Κ.
iv. Επιπρόσθετα έχει πραγματοποιηθεί και σχετική θεματική ημερίδα με θέμα «Λιμενικό Σώμα και Σ.Π.Κ στον 21ο αιώνα», στην οποία τοποθετήθηκαν μεταξύ άλλων ακαδημαϊκοί και νομικοί και τα συμπεράσματα αυτής είναι ξεκάθαρα ως προς την απεμπλοκή μας από τον Σ.Π.Κ.
v. Η απεμπλοκή από το Σ.Π.Κ. δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση μεταβολή και στο ασφαλιστικό καθεστώς που υπαγόμαστε σήμερα. Η συμμετοχή μας στα Ασφαλιστικά Ταμεία διατηρείται αμετάβλητη και αυτό, εκτός του ότι επιβεβαιώνεται από το προηγούμενο των Αστυνομικών και Πυροσβεστών, τα ζητήματα αυτά είναι ξεκάθαρα θέματα ασφαλιστικής νομοθεσίας, εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις οι ασφαλιστικές και οι υπηρετούντες στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απεμπλεκόμενοι από τον Σ.Π.Κ. δεν χάνουν απολύτως κανένα δικαίωμα εργασιακό ή ασφαλιστικό.
vi. Τέλος η απεμπλοκή μας από τον Σ.Π.Κ. σημαίνει ταυτόχρονη απεμπλοκή από τα λεγόμενα στρατιωτικά αδικήματα, δηλαδή μείωση του κύκλου των διωκόμενων αδικημάτων τουλάχιστον κατά 50%.
vii. Μετά τα παραπάνω αναρωτιόμαστε ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί το να μην υπαγόμαστε στις κοινές ποινικές διατάξεις αλλά να παραμένουμε στον Σ.Π.Κ. και στη δικαιοδοσία των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και εν προκειμένω στην αρμοδιότητα των Ναυτοδικείων.
Αναγνώριση του χρόνου  φοίτησης στις Α.Ε.Ν για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Άδειες οπλοφορίας.
Τροποποίηση του ΠΔ 68/2004 περί αδειών οπλοφορίας-οπλοχρησίας και οπλοκατοχής των στελεχών ΛΣ. Κατάργηση των προσχηματικών διατάξεων που δημιουργούν ασφυξία στην διαδικασία αδειών οπλοφορίας, ανεπίτρεπτη για ένστολο Σώμα.
Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού
Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ασκεί τη διοίκηση του Ταμείου και τη διαχείριση της περιουσίας του, έχοντας την εξουσία να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην επίτευξη των σκοπών του Ταμείου. Στο ανωτέρω Δ.Σ. ωστόσο δεν υπάρχει εκπροσώπηση των στελεχών-μετόχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ζητάμε την τροποποίηση του Π.Δ. 31/2007 (ΦΕΚ Α΄ 29) ως προς τα μέλη του Δ.Σ. του Μ.Τ.Ν., με την προσθήκη μέλους Ανώτατου Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εν ενεργεία ως Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή.
Βαθμολόγιο
Επίσης σας καταθέτουμε σχέδιο τροπολογίας με ολοκληρωμένη πρόταση βελτιωμένου βαθμολογίου για τους προερχόμενους από την Σχολή Λ/Φ. Η ανωτέρω πρόταση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να εναρμονιστεί με το νέο ασφαλιστικό και μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
Επιπρόσθετα ζητάμε την συμμετοχή μας σε όλες τις Επιτροπές που αφορούν Προεδρικά Διατάγματα και Κανονιστικές Πράξεις του Ν. 4504/17 και σχετίζονται με το προσωπικό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Όλες οι προτάσεις μας κινούνται στη κατεύθυνση της βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ενώ παράλληλα στηρίζουν και υποστηρίζουν την ομαλή λειτουργία του Σώματος προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

_