Αναγνωρίζονται ως "πραγματικά" από το ΤΕΑΠΑΣΑ τα χρόνια στη Σχολή μέχρι το 1995

Δημοσιεύουμε το έγγραφο με την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας μέχρι το έτος 1995, για τους μετόχους των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
και Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας._