ΕΛΑΣ: Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην αστυνομία


Η αστυνομία καθορίζει τον αναγκαίο αριθμό σε διδακτικό προσωπικό (τακτικό – αναπληρωματικό), που θα διορισθεί για να διδάξει στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, για τις εκπαιδεύσεις: α) «Εκπαίδευση Αξιωματικών επί θεμάτων Οικονομικού Ελέγχου, Λογιστικής και Φορολογικής Νομοθεσίας, ελέγχου Δημοσίων και θεμάτων Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων» και β) «Εκπαίδευση Αξιωματικών επί θεμάτων Στρατηγικής Ανάλυσης Πληροφοριών (διασυνοριακά σεμινάρια)», τα παρακάτω αναγραφόμενα γνωστικά αντικείμενα, με αποζημίωση που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, ως ακολούθως:

«Εκπαίδευση Αξιωματικών επί θεμάτων Οικονομικού Ελέγχου, Λογιστικής και Φορολογικής Νομοθεσίας, ελέγχου Δημοσίων και θεμάτων Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων», με γλώσσα διεξαγωγής την ελληνική, κατά τα χρονικά διαστήματα:
• από 05-02-2018 έως 28-02-2018,
• από 05-03-2018 έως 27-03-2018 και 
• από 16-04-2018 έως 09-05-2018.
Οι εν λόγω εκπαιδεύσεις εντάσσονται στη δράση με τίτλο «Σύστημα συλλογής ανάλυσης και διαχείρισης πληροφοριών οικονομικού εγκλήματος» του πολυετούς Προγράμματος 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας ISF/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας, που υλοποιείται από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας και κατά 25% από εθνικούς πόρους.
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός αργιών) και κατά τις ώρες 08.00΄ έως 15.00΄ στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας (Λ. Αλεξάνδρας 173 - Αθήνα).
III. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
• Αίτηση ενδιαφερομένου (Υποδείγματα Α).
• Υπόμνημα - Δήλωση ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων (Υπόδειγμα Β). 
• Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών.
• Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
• Οι διορισμένοι σε θέση Δ.Ε.Π., αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους.
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σχετικό με τις σπουδές, το διδακτικό και το συγγραφικό έργο, προϋπηρεσία καθώς και τυχόν διδακτική εμπειρία στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.
• Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
• Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων 4χ4 εκατοστών.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Υπόδειγμα Γ).
• Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους υποψηφίους Αξιωματικούς εν αποστρατεία (ε.α.), στο οποίο να εμφαίνεται ότι έχουν αποστρατευτεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους (Π.Δ. 113/2008). 
• Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της γλώσσας διεξαγωγής του σεμιναρίου.
2. Συγγραφικό έργο των ενδιαφερομένων, όπως μελέτες, βιβλία κ.λπ., συναφή με την ειδικότητά τους, να συνυποβάλλεται με τα δικαιολογητικά τους καθώς και αντίτυπο των εργασιών τους. Για τα υποβληθέντα αντίτυπα, οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν εφόσον επιθυμούν ή όχι αυτά να παραμείνουν στη διάθεση της βιβλιοθήκης της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας. Σε θετική περίπτωση θα συμπληρώνουν σχετική υπεύθυνη δήλωση (Βλ. Υπόδειγμα Δ του Παραρτήματος).
3. Για την απόδειξη της εμπειρίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
• Για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα, βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
• Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
• Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου από την ανακοίνωση του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία.
IV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, μέχρι την 22-12-2017, ημέρα Παρασκευή. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 136 71 - Αχαρνές Αττικής), ταχυδρομικά (συστημένα) ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00’ έως 14:00’.
2. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη.
3. Η σωστή συμπλήρωση της αιτήσεως είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου. 
4. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου να δηλώσει στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στα δικαιολογητικά που κατέθεσε και λαμβάνονται υπόψη για τον διορισμό του.
5. Αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποψήφιος χωρίς ειδοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή.
• Όταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα.
• Όταν δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η προκηρυξη εδω
dikaiologitika.gr


_