Ολόκληρη η προκήρυξη για την πρόσληψη 3 πιλότων στο ΠΣ


ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη τριών (3) συμβασιούχων χειριστών στα Ε/Π τύπου AS - 332L1 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 1.1. της παρ. 2, περ. θ, του άρθρου 14 του ν.2190/ 1994 « Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α’ 28), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, 1.2. του άρθρου 25 του ν.2800/ 2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α' 41), όπως ισχύει, 1.3. του β.δ. 636/ 1972 «Περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας» (Α' 182), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 720/1977 (Α'230), 309/1978 (Α'66), 400/1987(ΑΊ 78), 120/1988 (Α'52), 603/1988 (Α'29), 67/1992 (Α'34), 115/1996 (Α' 85), 181/1997 (ΑΊ52), 392/1998 (Α'270), 35/1999 (Α'37), 102/2008 (ΑΊ60) και ισχύει μέχρι σήμερα, 1.4. του π.δ. 164/ 2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» (Α 134), 1.5. του π.δ. 177/ 2004 «Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Π.Σ.» (ΑΊ52) όπως ισχύει, 1.6. του π.δ.102/2008 περί «Κανονισμού Πτυχίων Χειριστών Ελικοπτέρων» (Α Ί60), 1.7. του π.δ.59/ 2009 «Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναερίων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου». (Α' 82), όπως ισχύει, 1.8. του π.δ. 123/ 2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).
2. Την υπ' αριθ. 58019 Φ109.1/ 04-01-2007 Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος».
3. Το αριθ. πρωτ. 2/ 73734/11-10-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΓΚΡ./ 174/ 33075, σχετ34695/ 30-11-2017 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/ 2006 (άρθρο 2 παρ. 1).
5. Την επιτακτική απαίτηση για κάλυψη πρόσκαιρων και παροδικών αναγκών για το χειρισμό των ελικοπτέρων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.), που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο μόνιμο πυροσβεστικό ιπτάμενο προσωπικό, προκειμένου να ικανοποιηθούν κατεπείγουσες υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες.

αποφασίζουμε

 Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την πρόσληψη τριών (3) συμβασιούχων χειριστών στα Ε/Π τύπου AS - 332L1 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χειρισμό των ελικοπτέρων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.). Η διάρκεια της σύμβασης των προσλαμβανομένων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες και μπορεί να παραταθεί τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο φορές και για δώδεκα (12) μήνες κατ’ ανώτατο όριο κάθε φορά, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.), αν εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες, που επιβάλλουν την παράταση και εφόσον το υπάρχον μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δεν επαρκεί ή δεν συγκεντρώνει τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Υ.Ε.Μ.Π.Σ., τυπικά προσόντα για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη, από 13-12-2017 υέγρι και 22-12-2017, τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 08.00' μέχρι 13.00’ στην Επιτροπή Επιλογής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ' της παρούσης [Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Μουρούζη 4, Αθήνα , Αίθουσα Συσκέψεων Α.Π.Σ. (ισόγειο)]. 2. Η αίτηση συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από την Επιτροπή Επιλογής. 3. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο στον καθοριζόμενο από την παρούσα τόπο και χρόνο ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή εντός της οριζόμενης προθεσμίας, φέρει την υπογραφή του και πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Αν η αίτηση έχει διορθώσεις ή σβησίματα απορρίπτεται. 4. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης συμμετοχής, για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ■ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΑ Ε/Π ΤΥΠΟΥ AS - 332L1 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1. Το προσωπικό, που προσλαμβάνεται θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα γενικά προσόντα:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση, πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.
β. Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού (ήτοι γεννηθέντες μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου του έτους 1995) και να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού (ήτοι γεννηθέντες από την 01η Ιανουάριου του έτους 1956).
γ. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί Κατηγορίας 11, όσοι υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πλην της περίπτωσης για λόγους υγείας και να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας,
δ. Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.
ε. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, χρήσης πλαστού εγγράφου, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης να μην τελούν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης. Υποψήφιοι που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, αλλά δεν προσλαμβάνονται αν μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης δεν έχουν απαλλαγεί αμετακλήτως με αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό 2 σωφρονισμό για τα εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό. Τα κωλύματα κατάταξης ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και τη λήξη ισχύος των πινάκων κατάταξης.
στ. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για πρόσληψη, εφόσον δεν εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διάταγμα, που αίρει το σχετικό κώλυμα.
ζ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική). η. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου.
θ. Να μην εκκρεμεί αποδεδειγμένα σε βάρος τους διαδικασία διερεύνησης αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος υπό την έννοια του ν. 2912/2001 (φ.Ε.Κ. A'94) και να μην έχουν καταδικαστεί ή κριθεί υπεύθυνοι σε οποιοδήποτε ζήτημα συνδεδεμένο με την ασφάλεια πτήσεων την τελευταία πενταετία. 2. Όλα τα προσόντα θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης, εκτός της ηλικίας, την οποία ο υποψήφιος πρέπει να έχει κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΑ Ε/Π ΤΥΠΟΥ AS - 332L1 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1. Οι χειριστές ελικοπτέρων (Ε/Π) πρέπει να έχουν πλέον των γενικών, τα ακόλουθα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις:
α. Να είναι κάτοχοι πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων (Ε/Π) [CPL (Η)] ή κάτοχοι πτυχίου χειριστή εναέριων γραμμών ελικοπτέρου [ATPL (Η)] σε ισχύ, με ικανότητα κυβερνήτη ελικοπτέρου K1 [Pilot in Command (PIC)] επί τύπου AS-332 σε ισχύ και ειδικότητα πτήσεως δια οργάνων [IR (Η)] σε ισχύ, αναγνωρισμένο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
β. Να έχουν συνολική πτητική εμπειρία δύο χιλιάδων (2.000) ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποίων χίλιες (1.000) ώρες σε δικινητήρια ή διπλού χειρισμού ελικόπτερα ως κυβερνήτες K1 [Pilot in Command (PIC)], τουλάχιστον διακόσιες (200) ώρες επί τύπου AS-332 και πενήντα (50) ώρες νυχτερινών πτήσεων.
γ. Να διαθέτουν επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας, η οποία βεβαιώνεται από φορέα πιστοποιημένο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με βαθμολογία τουλάχιστον «Τέσσερα (4)» ελάχιστο επιχειρησιακό επίπεδο (operational level), σύμφωνα με τη νομοθεσία της Υ.Π.Α., όπως ισχύει.
δ. Να έχουν την απαιτούμενη σωματική και ψυχική υγεία, η οποία να αποδεικνύεται από Πιστοποιητικό Υγείας τάξεως Α, σύμφωνα με τα ισχύοντα για το ιπτάμενο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως στον καθοριζόμενο στην προκήρυξη πρόσληψης τόπο και χρόνο ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή εντός της οριζόμενης προθεσμίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το προκαθορισμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα υπόδειγμα,
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας,
γ. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
δ. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων κατά περίπτωση πτυχίων, βεβαιώσεων, και πιστοποιητικών,
ε. Θεωρημένες βεβαιώσεις ωρών ή άλλα εγκεκριμένα έντυπα από αρμόδιες Υπηρεσίες για τις ώρες πτήσης σε ελικόπτερα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
στ. Πιστοποιητικό Υγείας Τάξεως Α σε ισχύ, σύμφωνα με τα ισχύοντα για το ιπτάμενο Προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας.
ζ. Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α) από την οποία να προκύπτει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία διερεύνησης αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος υπό την έννοια του ν. 2912/2001 (Φ.Ε.Κ. Α'94) και ότι δεν έχουν καταδικαστεί ή κριθεί υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ζήτημα συνδεδεμένο με την ασφάλεια πτήσεων την τελευταία πενταετία.
η. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις και έχει όλα τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής χωρίς 3 ύπαρξη κωλυμάτων πρόσληψης, όπως αυτά αναφέρονται στην σχετική προκήρυξη και ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση είναι αληθή και συναινεί στην επεξεργασία των στοιχείων του από το Πυροσβεστικό Σώμα για σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.
2. Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, τα δε ξενόγλωσσα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Επιλογής αποτελούμενη από τον Διευθυντή Ανθρώπινων Πόρων του Επιτελείου Α.Π.Σ., τον Διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. και έναν (1) Αξιωματικό χειριστή ελικοπτέρων. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι το ανώτερο ή μεταξύ ομοιοβάθμων το αρχαιότερο μέλος, ενώ χρέη Γραμματέα εκτελεί το νεότερο μέλος αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η Επιτροπή Επιλογής ελέγχει την πληρότητα και εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, προβαίνει σε έλεγχο συνδρομής των γενικών και ειδικών προσόντων των υποψηφίων που προβλέπονται στις παραγράφους Α και Β του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β' της παρούσας και συντάσσει πίνακα υποψηφίων, στον οποίο αναγράφονται σε χωριστές κατηγορίες οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και εκείνοι των οποίων απορρίπτονται καθώς και η αιτιολογία απόρριψής τους. Οι αιτήσεις συμμετοχής με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που απορρίπτονται δεν επιστρέφονται σε αυτούς αλλά φυλάσσονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης ενστάσεων σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
2. Στη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει πίνακες βαθμολογικής κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας με βάση τα ακόλουθα κριτήρια βαθμολόγησης και την κείμενη νομοθεσία:
α. Πτυχίο κυβερνήτη (Κ1) ελικοπτέρου με ικανότητα τύπου AS - 332 σε ισχύ λαμβάνουν δέκα πέντε (15) μόρια. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει και πτυχίο κυβερνήτη (Κ1) ελικοπτέρου με ικανότητα τύπου ΒΚ -117 σε ισχύ λαμβάνει συνολικά είκοσι πέντε (25) μόρια. Σε περίπτωση, που υποψήφιος έχει ειδικότητα πτήσεως δια οργάνων [IR (Η)] σε ισχύ λαμβάνει είκοσι (20) μόρια».
β. Ικανότητα εκπαιδευτή (TRI) σε έναν από τους ανωτέρω τύπους ελικοπτέρων σε ισχύ, λαμβάνουν δέκα πέντε (15) μόρια. Ικανότητα εκπαιδευτή (TRI) και στους δύο ανωτέρω τύπους ελικοπτέρων σε ισχύ, λαμβάνουν τριάντα (30) μόρια. Ικανότητα εξεταστή (TRE) σε έναν από τους ανωτέρω τύπους ελικοπτέρων σε ισχύ, λαμβάνουν είκοσι (20) μόρια. Ικανότητα εξεταστή (TRE) και στους δύο ανωτέρω τύπους ελικοπτέρων σε ισχύ, λαμβάνουν σαράντα (40) μόρια.
γ. Προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις κατά την τελευταία δεκαπενταετία, το 1/3 της οποίας εντός της τελευταίας δεκαετίας, πριν από την ημερομηνία προκήρυξης πρόσληψης: γ1. με κάδο δασοπυρόσβεσης και γενικότερα μεταφοράς εξωτερικών φορτίων
γ2. εναέριου συντονισμού πυροσβεστικών δυνάμεων
γ3. έρευνας και διάσωσης και ως κυβερνήτες χειριστές Ε/Π K1 [Pilot in Command (PIC)], που αποδεικνύεται με έγγραφες βεβαιώσεις των Υπηρεσιών στις οποίες υπηρέτησαν, λαμβάνουν για κάθε προϋπηρεσία χωριστά για τις παραπάνω γ1, γ2 και γ3 περιπτώσεις, ένα μόριο ανά δέκα (10) ώρες, ενώ ως συγκυβερνήτες χειριστές Ε/Π (CoPilot) που αποδεικνύεται με τον ίδιο τρόπο, λαμβάνουν για κάθε προϋπηρεσία χωριστά για τις παραπάνω γ1, γ2 και γ3 περιπτώσεις, ένα μόριο ανά πενήντα (50) ώρες. Τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 προσμετρούντάι με ένα (1) μόριο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, δεν λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψήφιων χειριστών, προηγούνται οι έχοντες ικανότητα χειρισμού ως K1 [Pilot in Command (PIC)] σε ισχύ και των δύο τύπων ελικοπτέρων (AS-332 και ΒΚ-117). Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, προηγούνται οι έχοντες την ειδικότητα πτήσεως δια οργάνων [IR(H)] σε ισχύ. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας προηγούνται οι έχοντες την ικανότητα εξεταστή (TRE) σε ισχύ σε έναν τουλάχιστον από τους δύο τύπους ελικοπτέρων (AS-332 ή ΒΚ-117) και έπονται οι έχοντες την ικανότητα εκπαιδευτή (TRI) σε ισχύ σε έναν τουλάχιστον από τους δύο τύπους ελικοπτέρων (AS-332 ή ΒΚ-117). Σε περίπτωση εκ νέου ισοψηφίας, προηγούνται οι έχοντες περισσότερες ώρες επί Ε/Π AS-332 και τέλος σε περίπτωση πάλι ισοψηφίας, οι έχοντες περισσότερες ώρες επί Ε/Π ΒΚ-117. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, διενεργείται δημόσια κλήρωση. 3. Η Επιτροπή Επιλογής αποστέλλει στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Α.Π.Σ. τον πίνακα βαθμολογικής κατάταξης συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων, ο οποίος αναρτάται σε εμφανές σημείο στην είσοδο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.
4. Κατά του πίνακα βαθμολογικής κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως ως προς τον υπολογισμό των μορίων. Η ένσταση ασκείται εγγράφως και υποβάλλεται αυτοπροσώπως προς την Επιτροπή Επιλογής (Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Μουρούζη 4, Αθήνα) εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα και εξετάζεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε περίπτωση αποδοχής της, η Επιτροπή Επιλογής προβαίνει στις απαιτούμενες μεταβολές και στην ανασύνταξη του σχετικού πίνακα. Η απόφαση του Αρχηγού επί της ενστάσεως γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή Επιλογής, μετά την εξέταση των ενστάσεων και την τυχόν ανασύνταξη των πινάκων βαθμολογικής κατάταξης των υποψηφίων, καταρτίζει τον οριστικό πίνακα βαθμολογικής κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

1. Από τον οριστικό πίνακα βαθμολογικής κατάταξης η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει πίνακες με τους προσληπτέους ανάλογα με τον οριζόμενο στην προκήρυξη αριθμό προσληπτέων και τους επιλαχόντες. Οι πίνακες κυρώνονται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, τοιχοκολλώνται στο Α.Π.Σ. συντασσομένου αυθημερόν σχετικού πρακτικού παρουσία δύο μαρτύρων, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος και ισχύουν για πέντε (5) χρόνια από την κύρωσή τους.
2. Η πρόσληψη ενεργείται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην απόφαση πρόσληψης αναφέρεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου, η Υπηρεσία πρόσληψης, το είδος της εργασίας, ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης, η δυνατότητα παράτασής της και οι όροι παράτασης. Η απόφαση πρόσληψης κοινοποιείται με απόδειξη στον προσλαμβανόμενο, ο οποίος καλείται να αναλάβει υπηρεσία μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται σε αυτή. Η σύμβαση εργασίας αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και υπογράφεται από τον προσλαμβανόμενο και το Διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. Η απόφαση πρόσληψης ανακαλείται, αν ο ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται αυτή ρητά ή σιωπηρά, με την εκπνοή της προθεσμίας για ανάληψη υπηρεσίας.
3. Σε περίπτωση μη αποδοχής της πρόσληψης ή αποχώρησης του προσλαμβανομένου για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια ισχύος του πίνακα της παραγράφου 1 του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, καλούνται για ανάληψη υπηρεσίας υποψήφιοι από τους επιλαχόντες κατά τη σειρά κατάταξής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ τ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Οι προσλαμβανόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιώτες χειριστές τοποθετούνται στην Υ.Ε.Μ.Π.Σ. με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας αυτής και ασκούν καθήκοντα τμηματάρχη, προϊσταμένου γραφείου ή βοηθού αυτού, αξιολογητή - εκπαιδευτή σε περιοδικούς και ετήσιους ελέγχους επάρκειας των χειριστών ελικοπτέρων και εκπαιδευτή ή αξιολογητή αυτών σε άλλες διαδικασίες υπό την έγκριση της Υ.Π.Α.
2. Επιχειρησιακά το προσωπικό διατίθεται με απόφαση του Διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. σε καθήκοντα Κυβερνήτη Κ1 ή συγκυβερνήτη Κ2 στα ελικόπτερα του Πυροσβεστικού Σώματος ανάλογα με τα προσόντα και τις ικανότητες που απορρέουν από τα πτυχία που διαθέτουν.
3. Το ανωτέρω προσωπικό ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπάγεται στον «Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού που προσλαμβάνεται με την παρούσα, επιτρέπεται η καταγγελία της σύμβασης για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο συνιστά ιδίως η παραμέληση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατέθηκαν ή η αδικαιολόγητη αποχή από αυτά, η εγκατάλειψη υπηρεσίας, η καταδίκη ή ο καταλογισμός ευθύνης από την αρμόδια αρχή μετά τη διερεύνηση αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος υπό την έννοια του ν. 2912/2001 ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που συνδέεται με την ασφάλεια των πτήσεων
2. Αδικαιολόγητη αποχή από την εργασία για τρεις (3) συνεχείς ημέρες και άνω λογίζεται ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας από μέρους του προσλαμβανομένου.
3. Η καταγγελία της σύμβασης γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητή της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων.
4. Μετά τη λήξη του ορισθέντος στη σύμβαση εργασίας χρόνου απασχόλησης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως και το προσωπικό αποχωρεί από την υπηρεσία χωρίς καμία διατύπωση.
5. Η σύμβαση λύεται επίσης αυτοδικαίως σε περίπτωση συμπλήρωσης του εξηκοστού τετάρτου (64) έτους της ηλικίας του καθώς και σε περίπτωση απώλειας οιουδήποτε από τα γενικά και ειδικά προσόντα ή οιασδήποτε συνδρομής οποιωνδήποτε κωλυμάτων, που προβλέπονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της παρούσας με την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης που κοινοποιείται σ' εκείνον που αφορά. 6. Το προσωπικό του οποίου η σύμβαση εργασίας λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ δεν δικαιούται αποζημίωση για την αιτία αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ τ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr) και σε μια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας με μέριμνα της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας/Α.Π.Σ..

Ο Αρχηγός Βασίλειος Π. Καπέλιος Αντιστράτηγος ΠΣ
_