Πώς εξαγοράζεται η μάχιμη πενταετία και πώς αναγνωρίζεται

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο παραμένουν αμετάβλητες οι ισχύουσες διατάξεις που καθορίζουν ποιοι θεωρούνται πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης και επέρχεται αλλαγή μόνο ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ασφαλίστρου αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή/και προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, σε όσες περιπτώσεις απαιτείται η καταβολή εισφοράς.

Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να ισχύουν οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 10 παρ. 18 του Ν. 3863/2010 και με το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011, καθώς και των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν.3996/2011, όπως απαριθμούνται λεπτομερώς στις εν λόγω διατάξεις, για την αναγνώριση των οποίων έχουν εφαρμογή οι σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί κατά το παρελθόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων.

Αντίστοιχα, εξακολουθούν να ισχύουν και οι ειδικότερες οδηγίες οι σχετικές με τους πλασματικούς χρόνους, ως προς τον συνυπολογισμό ή όχι στο ανώτατο κατ’ έτος όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου της παρ.6 του αρ.40 του Ν. 3996/2011 για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή/και προσαύξηση του ποσού της σύνταξης (ήτοι στα 4 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, στα 5 για το 2012, στα 6 για το 2013 και στα 7 για το έτος 2014 και εφεξής).


Ο χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά του στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, εξακολουθεί να είναι ισχυρός.

Τα πρόσωπα που δικαιούνται να αναγνωρίσουν τους πλασματικούς χρόνους που αναφέρονται στην παρ.1γ του κοινοποιούμενου άρθρου 34 του Ν. 4387/2016, εξακολουθούν να διατηρούν το δικαίωμα αναγνώρισης πλην των πιο κάτω διαφοροποιήσεων:

 - Ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 έχουν δικαίωμα να αναγνωρίζουν τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν. 3996/2011.

Πρόκειται για την κατηγορία των νέων ασφαλισμένων (ήτοι των υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1/1/1993 και εφεξής), οι οποίοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και την πραγματοποίηση 40 ετών ή 12.000 ημερών ασφάλισης.

Καταργείται το δικαίωμα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας άρθρου 3 Ν. 1358/1983 από τους συνταξιούχους, και σε περίπτωση θανάτου, από τα μέλη της οικογένειας του θανόντος (παρ. 4 άρθρου 34 Ν. 4387/2016).


Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο ( Ν.4387/2016 αρθρ. 15 & 34)

« Χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης)  λογίζεται :
Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, ήτοι ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον ΕΦΚΑ ή στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς ή κλάδους για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές, όταν αυτές προβλέπονται.

Ο λογιζόμενος στο διπλάσιο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας  των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών καθώς και οι αναγνωριζόμενοι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά την ένaρξη ισχύος του παρόντος. Όπου για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς…»

Στο άρθρο 38 παρ. 1 ορίζεται ότι « από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών  των εργαζομένων και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33 % σε βάρος των εργοδοτών…»

Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι από  01.01.2017 επέρχονται δύο σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της κράτησης για σύνταξη καθώς και στον τρόπο αναγνώρισης χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας :

1) Ως συντάξιμες αποδοχές επί των οποίων θα γίνεται κράτηση για σύνταξη, θα λογίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει μόνο τους παλαιούς ασφαλισμένους (ασφάλιση πριν την 01.01.1993 ) για τους οποίους μέχρι την 31.12.2016 συντάξιμος μισθός (Σ.Μ) είναι το άθροισμα : Βασικός Μισθός + Επίδ. Χρόνου Υπηρεσίας + Επίδομα Ειδ. Συνθηκών + 176 €

Για τους νέους ασφαλισμένους ( ασφάλιση μετά την 01.01.1993 ) δεν επέρχεται καμία αλλαγή καθώς ήδη ως συντάξιμος μισθός λογίζεται το σύνολο των αποδοχών τους.


2) Για αναγνώριση πλασματικών χρόνων, αυξάνεται το ποσοστό εισφοράς από 6,67% σε 20% επί των συντάξιμων αποδοχών της προηγούμενης παραγράφου ( δλδ ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει πλέον το ποσοστό το δικό του αλλά πλέον και το ποσοστό του εργοδότη 13,33% ).

Προκειμένου να γίνουν κοινώς κατανοητά τα ανωτέρω αναφέρονται ως παραδείγματα τα εξής :

Παράδειγμα 1ο – παλιός ασφαλισμένος :

Υπαρχιφύλακας με λαμβανόμενες αποδοχές 2/3 Υ/Β’ 872,00 € και Ε.Χ.Υ 36% σήμερα έχει κράτηση για σύνταξη  95,41 € που προκύπτει ως εξής :

Κράτηση για Σύνταξη = Σ.Μ. Χ 6,67%  ήτοι :
( Β.Μ. + Ε.Χ.Υ. + Ε.Σ. + 176 € ) Χ 6,67 %  = ( 872 + 313,92 + 68,46 + 176 ) Χ 6,67% = 95,41 €
Από 01.01.2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου ( Ν.4387/2016) η κράτηση για σύνταξη θα υπολογίζεται επί του συνόλου των μεικτών αποδοχών δλδ επί του ποσού 1780,20 €., ήτοι :

Σύνολο αποδοχών Χ  6,67% = 1780,20 Χ 6,67 % = 118,70 €.

Σε κάθε περίπτωση από 01.01.2017 επέρχεται όπως φαίνεται στο παράδειγμα αύξηση της κράτησης για σύνταξης κατά 23,30 €.

Γενικότερα η αύξηση της κράτησης για σύνταξη θα επέλθει από 01.01.2016 σε όλους τους παλαιούς ασφαλισμένους και το ποσό αυτό της αύξησης προσδιορίζεται ανάλογα με το σύνολο των μεικτών αποδοχών και τους δείκτες που το επηρεάζουν.


Παράδειγμα 2ο – νέος ασφαλισμένος :

Υπαρχιφύλακας με λαμβανόμενες αποδοχές Ανθ/μου : 843,00 € και Ε.Χ.Υ. 32% = 269,76 € και σύνολο μεικτών αποδοχών 1707,04 €.  Δεν θα έχει καμία αλλαγή στο ποσό της κράτησης για σύνταξη, γιατί δεν αλλάζει ο Συντάξιμος Μισθός του. Η κράτηση θα εξακολουθεί να υπολογίζεται όπως και σήμερα, στο σύνολο δηλαδή των μεικτών αποδοχών του.

Κράτηση για σύνταξη , ήτοι :

Σύνολο μεικτών Αποδοχών  Χ 6,67 % = 1707,04 € Χ 6,67 % = 113,86 € / μηνιαία
Εάν κάποιος εργαζόμενος θέλει να αναγνωρίσει πλασματικά χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό αυτό που αντιστοιχεί στην κράτηση για σύνταξη  και αναφέρεται στο Αναλυτικό Σημείωμα Αποδοχών στη στήλη «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ» à ΣΥΝΤΑΞΗ (ΔΗΜΟΣΙΟ), επί τους μήνες που θέλει να αναγνωρίσει.

Έτσι λοιπόν εάν ο εργαζόμενος του παραδείγματος 2 ( νέος ασφαλισμένος ) θέλει να αναγνωρίσει 4 χρόνια σπουδών, θα  πρέπει  να καταβάλλει  ασφαλιστικές  εισφορές  (4 χρόνια Χ 12 μην = 48 μήνες ) Χ  την μηνιαία κράτηση για σύνταξη. Ήτοι σήμερα (έως 31.12.2016 )  48 Χ 113,86 € = 5.565,28 € , εφόσον η αίτηση για αναγνώριση γίνει μέχρι 31.12.2016.

Εάν η αίτηση γίνει από 01.01.2017 και με βάση τις κείμενες εφαρμόσιμες διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου,  θα πρέπει να καταβάλλει  48 Χ 341,41 € ( 20% επί του συνόλου των μεικτών αποδοχών ) = 16.387,58 € ( Σ.Μ. Χ 20% = Σύνολο Αποδοχών  = 1707,04 € Χ 20% = 341,41 € ) .
Εάν ο εργαζόμενος του παραδείγματος 1 ( παλαιός ασφαλισμένος) θέλει να αναγνωρίσει 18 μήνες στρατιωτική θητεία, θα πρέπει να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές 95, 40 € X 18 μήνες = 1717,20 € εφόσον η αίτηση γίνει μέχρι 31.12.2016.

Εάν η αίτηση γίνει από 01.01.2017 και μετά, θα πρέπει να καταβάλλει 356,04  Χ  18μήν = 6.408,72 € ( Σ.Μ. Χ 20% = Σύνολο Αποδοχών Χ  20 %=  1780,20 Χ 20% = 356,04 €) άρθρο 15 & 34 τ. Ν. 4387/2016.

Μάχιμη 5ετία- λογιζόμενο στο διπλάσιο χρόνο (αρθρ. 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων Π.Δ 169/2007 ), όπως ορίζεται  στο άρθρο  22 § 3 Ν.3865/2010 αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ( ασφαλισμένου και εργοδότη) από τους ενδιαφερομένους ήτοι 6,67 % + 13,33 % = 20% ήδη.

Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ’ του άρθρου  55 του Ν.1249/1982 και παρακρατούνται  κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία.

Ο χρόνος της μάχιμης πενταετίας δεν είναι πλασματικός αλλά πραγματικός, αφού αφορά εργασία πέραν πενθημέρου και διαχωρίζεται από τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης ( αρθρ. 15 § 16 Ν.4387/2016 ).

Συνεπώς και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως εφαρμόζονται σήμερα, ο υπολογισμός της αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας στο διπλάσιο δεν αλλάζει και μετά την 01.01.2017 .

Σύμφωνα και με νομικές ερμηνείες, οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της θα πρέπει να επέλθει με ενδεχόμενες τροποποιήσεις  ή καταργήσεις επί των διατάξεων που εφαρμόζονται σήμερα.


Επιμέρους διευκρινήσεις – διαπιστώσεις :

Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι στους παλιούς ασφαλισμένους θα επέλθει και μείωση των αποδοχών τους από 01.01.2017 συνέπεια του νέου τρόπου υπολογισμού της μηνιαίας κράτησης για σύνταξη επί του συνόλου δηλαδή των μεικτών αποδοχών. Η μείωση που θα επέλθει στο καθαρό εισπρακτέο εισόδημα είναι ανάλογη  με το ύψος όλων των επιδομάτων που το περιγράφουν.

Αυτό που χρήζει ιδιαίτερης μελέτης και προσοχής όσον αφορά τις αναγνωρίσεις, είναι εάν με αυτές θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31.12.2014 με την συμπλήρωση 25 χρόνων συντάξιμης υπηρεσίας ή 20 χρόνων για τρίτεκνους και πολύτεκνους παλαιούς ασφαλισμένους ( στρατός, σπουδές, υπηρεσία στην ΕΛ.ΑΣ., ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κλπ).

Απαραίτητη επισήμανση από τον κάθε ενδιαφερόμενο πως ο κάθε αναγνωρισμένος χρόνος ασφάλισης δεν θα πρέπει να συμπίπτει με άλλους χρόνους συντάξιμης υπηρεσίας.

Ο χρόνος υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις των ΕΠΥ, ΟΠΥ, εθελοντών, αναγνωρίζεται με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης με Πράξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ο χρόνος υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις των Ανακαταταγέντων  Αξιωματικών Βραχείας Ανακατάταξης αναγνωρaίζεται με Πράξη από το Γ.Λ.Κ. ξεχωριστά για τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας και ξεχωριστά για το χρόνο ανακατάταξης. Για την αναγνώριση του χρόνου ανακατάταξης απαιτείται η επιστροφή της αποζημίωσης που έλαβαν κατά την απόλυσή τους ( 2 ή 3 Βασικούς Μισθούς  Ανθ/λγου ίσους με το Β.Μ. του Ανθ/λγου την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους).

Όσα στελέχη επιθυμούν να σταματήσουν να πληρώνουν εισφορά για την αναγνώριση στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας σε μονάδες εκστρατείας καθώς και τον πλασματικό χρόνο του ν.3865/2010 μπορούν να το κάνουν.

Χρειάζεται να καταθέσουν ανακλητική αναφορά, για να μην υπολογίζεται πλέον στο διπλάσιο ο χρόνος αυτός. Πλήν όμως, κρατήσεις στο διπλάσιο οι οποίες έγιναν για κύρια σύνταξη πριν την υποβολή της αρνητικής δήλωσης δεν επιστρέφονται.

Για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πηγαίνουν απευθείας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.)


Γράφει η Καλομοίρα Νεράτζη-οικονομολόγος

armyvoice.gr
_