Η Ένωση Πειραιά ενημερώνει του νέους αστυφύλακες


Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά ενημερώνει για όσα πρέπει να γνωρίζουν τους νεοεξερχόμενους αστυφύλακες
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,

Εκτός από υποχρεώσεις έχουμε και δικαιώματα τα οποία ποτέ δεν πρέπει να λησμονούμε.

Υποχρεούμαστε να γνωρίζουμε ότι:

O χρόνος εργασίας του αστυνομικού προσωπικού ανεξαρτήτως βαθμού κατά την πενθήμερη εργασία (Δευτέρα έως Παρασκευή) είναι: α) οι ώρες που προβλέπονται από το ωράριο εργασίας, το οποίο ισχύει για τις Δημόσιες Υπηρεσίες για όσους εκτελούν γραμματειακή ή γραφική υπηρεσία και υπηρεσία κάθε ειδικότητας, β) 32 ώρες για όσους εκτελούν εξωτερικές ή εσωτερικές υπηρεσίες (σκοποί καταστημάτων ή κρατητηρίων, περιπολικά, γερανοί, επόπτες, αξιωματικοί υπηρεσίας ή επιθεώρησης, τηλέτυπα κλπ και γ) 30 ώρες για όσους εκτελούν υπηρεσία μοτοσικλετιστή και ακίνητου σκοπού ρυθμιστή τροχαίας κίνησης δ) οι ώρες εργασίας των γραφείων των Δημοσίων Υπηρεσιών για τους Διευθυντές, Διοικητές και Προϊσταμένους των Υπηρεσιών.

Η χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης είναι υποχρεωτική εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ο συμψηφισμός των Η/Α σε διάστημα 2 εβδομάδων, όπου οι Η/Α χορηγούνται εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της τελευταίας Η/Α. Στο Αστυνομικό προσωπικό που δεν χορηγήθηκαν οι Η/Α, μετά το πέρας του 15νθημέρου, κάνει αυτοδικαίως χρήση των οφειλομένων Η/Α για συγκεκριμένες ημέρες, με αναφορά – γνωστοποίηση στην Υπηρεσία όπου ο Διοικητής μπορεί να διαφοροποιεί εντός της ίδιας εβδομάδας.

Η προσφορά εργασίας τη μία ημέρα ανάπαυσης (6η ημέρα) θεμελιώνει δικαίωμα λήψης ειδικής αποζημίωσης. Στην περίπτωση αυτή, ημέρα ανάπαυσης (7η) θεωρείται η άλλη ημέρα, Σάββατο ή Κυριακή κατά περίπτωση. (υπ' αριθ. 72175/10/662011 από 02/10/2010 διαταγή του Α.Ε.Α. / Δ.Α.Π. Τμ. 2ο, υπογραφόμενη από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.)

Ημέρες ανάπαυσης είναι κατά βάση το Σάββατο και η Κυριακή. Κατ' αυτές, δύναται να επιβληθεί υποχρεωτική παροχή υπηρεσίας με το ανώτατο όριο ωρών να καθορίζεται κατά περίπτωση στο άρθρο 1 παρ. 3 του Π.Δ. 394/2001 μόνο εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, κατά κρίση των διοικητών των οικείων Υπηρεσιών. (υπ' αριθ. 72175/10/662011 από 02/10/2010 διαταγή του Α.Ε.Α. / Δ.Α.Π. Τμ. 2ο, υπογραφόμενη από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.)

Από τα ανωτέρω λοιπόν προκύπτει ότι όταν κάποιος συνάδελφος έχει εργαστεί και έχει συμπληρώσει το ανώτατο όριο της μηνιαίας αποζημίωσης για την πέραν του πενθημέρου εργασία, δύναται να υποβάλλει έγγραφη αναφορά προς την Υπηρεσία του αιτούμενος τη μη διάθεσή του σε υπηρεσία κατά το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα, λόγω μη αποζημίωσής του.

Ως Υπηρεσία πέραν του πενθημέρου νοείται εκείνη που η ώρα έναρξης ή η ώρα λήξης της περιλαμβάνεται ημερολογιακά στο Σάββατο ή την Κυριακή. Το ίδιο ισχύει και για την ημέρα της αργίας.

Για την παροχή εργασίας την 7η ημέρα της εβδομάδας, καθώς και τις επίσημες ημέρες αργίας, χορηγείται υποχρεωτικά ημερήσια ανάπαυση μια άλλη ημέρα της επόμενης εβδομάδας. (υπ' αριθ. 72175/10/662011 από 02/10/2010 διαταγή του Α.Ε.Α. / Δ.Α.Π. Τμ. 2ο, υπογραφόμενη από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.)

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι διατάξεις για τη χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης, συνιστούν από τη φύση τους, κανόνες δημόσιας τάξης και επομένως, ούτε ο δικαιούχος μπορεί να παραιτηθεί του δικαιώματος αυτού, ούτε και η διοίκηση μπορεί να στερεί τούτο, για οποιοδήποτε λόγο, από το δικαιούχο. Συνεπώς, η διοίκηση υποχρεούται να μεριμνά ώστε να χορηγούνται, ανάλογα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και μέσα στο αυστηρά καθοριζόμενο χρονικό πλαίσιο, οι ημερήσιες αναπαύσεις στο προσωπικό, λαμβάνοντας υπ' όψη, όταν αυτό είναι εφικτό, και τις προτιμήσεις των δικαιούχων. Η αύξηση του υπηρεσιακού ενδιαφέροντος και της αποδοτικότητας του προσωπικού προϋποθέτουν τη μη καταπόνησή του, χωρίς αποχρώντες λόγους και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του. (υπ' αριθ. 72175/10/662011 από 02/10/2010 διαταγή του Α.Ε.Α. / Δ.Α.Π. Τμ. 2ο, υπογραφόμενη από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.)

Πολλές φορές ακούμε συναδέλφους να διαμαρτύρονται π.χ. για ολοήμερη παραμονή –μεταγωγή κρατουμένων στα δικαστήρια δίχως αλλαγή. Σ' αυτήν την περίπτωση το άρθρο 1 παρ. 4 του Π.Δ. 394/2001 αναφέρει πως αν η εκτελούμενη υπηρεσία επιβάλλεται να συνεχισθεί και μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου εργασίας, λόγω αυτών που αναφέρονται στο προαναφερόμενο άρθρο, ο επιπλέον χρόνος υπολογίζεται στη διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης (και αφαιρείται).

Η Υπηρεσία ανακοινώνεται υποχρεωτικά σε εβδομαδιαία βάση και ειδικότερα μέχρι την 14.00 κάθε Παρασκευής και καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδομάδας ήτοι από την 06.00 ώρα της επομένης μέχρι της 06.00 ώρα της μεθεπόμενης Δευτέρας. Η υπηρεσία αστυνομικών μέτρων για γνωστές συναθροίσεις και συγκεντρώσεις διατάσσεται από τις υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης και άνω, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την εκδήλωση αυτών.

Ο χρόνος της επιφυλακής είναι χρόνος εργασίας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.ΑΣ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ

Πρόεδρος: ΛΙΟΤΣΟΣ Σπυρίδων

Α΄Αντιπρόεδρος: ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Γεώργιος

Β΄Αντιπρόεδρος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Γεν. Γραμματέας: ΜΑΛΑΧΙΑ Αργυρώ

Ταμίας: ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΚΟΣ Βασίλειος

Αν. Γεν. Γραμματέας: ΑΥΓΕΡΗΣ Ευάγγελος

Ειδικός Γραμματέας Οργανωτικού: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Πηνελόπη

 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το 1994 μετά από σκληρούς αγώνες και δοκιμασίες το όραμα των Αστυνομικών Υπαλλήλων γίνεται πράξη. Κατοχυρώνονται πλέον θεσμικά οι συνδικαλιστικές ελευθερίες των Αστυνομικών με την ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων του Ν.2265/1994.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση ημέρα με την ημέρα νέων Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων Αστυνομικών σε όλη τη Χώρα, μία εκ των οποίων ήταν και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής (υπ.αριθμ.2702/95 απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών).

Επιπλέον με το άρθρο 18 του Ν.3938/2011 η ενιαία Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής , υποχρεωτικά διασπάστηκε σε πέντε (05) πρωτοβάθμιες Ενώσεις, όπου η μία εξ΄ αυτών είναι και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά. Μέλη της Ένωσης δύναται να είναι οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες που ανήκουν στα γεωγραφικά όρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά.

Σήμερα ανά την επικράτεια έχουν συσταθεί και λειτουργούν πενήντα οχτώ (58) πρωτοβάθμιες οργανώσεις και οι οποίες αποτελούν τα μέλη της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ).

Συμπληρώνονται είκοσι τρία (23) χρόνια συνδικαλιστικής δράσης. Χρόνια θυσίας με πλείστους όσους σκληρούς και επίπονους αγώνες. Αγώνες που αναμφίβολα έφεραν στο χώρο μας θετικά και καρποφόρα αποτελέσματα.

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά σας καλωσορίζει στην οικογένεια της Ελληνικής Αστυνομίας, δηλώνοντας ότι σε οποιοδήποτε πρόβλημα θα είναι δίπλα σας. Ευχόμαστε σε όλες και όλους σας, καλή σταδιοδρομία με επιτυχίες, πρόοδο, υγεία, καλό κουράγιο, καλή δύναμη και καλή αρχή.

Με τιμή,

Σπυρίδων Ι. ΛΙΟΤΣΟΣ

Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

 


_