Νέο ποσοστό κρατήσεων υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, σύμφωνα με το Ν. 4488/2017 ( έγγραφο)

Νέο ποσοστό κρατήσεων για τους μετόχους του  Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων στο οποίο ανήκουν δόκιμοι και μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι των Υπουργείων και της Βουλής και το προσωπικό (διοικητικό και στρατιωτικό) του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και το πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και οι αστυνομικοί που έχουν υπαχθεί στα ασφαλιστικά ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ταμείου:


ΘΕΜΑ: «Νέο ποσοστό κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σύµφωνα µε το ν.4488/2017

Μετά την ψήφιση  του άρθρου 19 του ν. 4488/2017  (ΦΕΚ A 137 / 13-09-2017) «περί τροποποίησης του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114)» το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114) και ο τίτλος αυτού αντικαθίστανται, από 1.1.2017, ως εξής: 

«Άρθρο 26   Κρατήσεις επί των συντάξιµων αποδοχών» 1. α) Η πάγια µηνιαία κράτηση των µετόχων του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (MTΠΥ) ορίζεται σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιµων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται για την κύρια σύνταξη».

Επισηµαίνεται ότι στις λοιπές µη συντάξιµες αποδοχές  από 1.1.2017 διατηρείται η διάταξη της παρ. β  του άρθρ. 26  δηλαδή  ποσοστό κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 1% επί των επιδοµάτων τα οποία δεν είναι συντάξιµα (π.χ. για το οικογενειακό επίδοµα κράτηση 4,5% µόνο για τους  «νέους ασφαλισµένους»* και 1% για τους «παλαιούς ασφαλισµένους»** ). Οµοίως ισχύει  ως έχει και η διάταξη του άρθρου 27 του Π.∆.422/81 σύµφωνα µε την οποία διενεργείται κράτηση 2% στις πρόσθετες αµοιβές, πάγιες αποζηµιώσεις, προσωπική διαφορά κ.λ.π. Σηµειώνουµε ότι σε κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων, πλην εκείνων που µ ε ειδική διάταξη νόµου εξαιρούνται από κάθε είδους κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., επιβάλλεται ένα και µόνον ποσοστό κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (4,5% ή 1% ή 2%).

ΠΡΟΣ:  1. Όλα τα Υπουργεία (Με την παράκληση να ενηµερωθούν οι εκκαθαριστές των υπηρεσιών τους και των εποπτευόµενων φορέων τους)   2.Την Βουλή των Ελλήνων

ΜΕ EMAIL
Ακολουθεί  αναλυτικός πίνακας κατά είδος αποδοχών µε τα αντίστοιχα ποσοστά κρατήσεων των µετόχων που αµείβονται σύµφωνα µε το ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015):*Παλαιοί  ασφαλισµένοι νοούνται οι υπάλληλοι που έχουν ασφαλιστεί πρώτη φορά για κύρια σύνταξη σε Φορέα Κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο πριν την 1/1/1993. **Νέοι ασφαλισµένοι  νοούνται οι υπάλληλοι που έχουν ασφαλιστεί πρώτη φορά για κύρια σύνταξη σε Φορέα Κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο µετά την 1/1/1993.

  ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4354/2015 
ΠΟΣΟΣΤΟ  ΚΡΑΤΗΣΗΣ  ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ.
Ν.4354/2015  ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΙ*  ΠΡΙΝ ΤΗΝ  1/1/93
 ΝΕΟΙ **  ΜΕΤΑ ΤΗΝ  1/1/93
ΑΡΘΡΟ 14  και    ΑΡΘΡΟ 27  παρ.2
Βασικός Μισθός όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις  διατάξεις τις   Διατάξεις της παρ.2 αρθρ.27 ν.4354/2015
4,5%  4,5%
ΑΡΘΡΟ 16  Επίδομα Θέσης Ευθύνης (για προϊσταμένους  επιλεγέντες, ορισθέντες ή τοποθετηθέντες με απόφαση  του αρμόδιου Δ ιοικητικού Οργάνου)Επίδομα Θέσης  Ευθύνης (για τους προβλεπόμενους από το νόμο  αναπληρωτές προϊσταμένων)
4,5%  4,5%
ΑΡΘΡΟ 15  Οικογενειακή παροχή  1%  4,5%  ΑΡΘΡΟ 18  Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας    (μόνο για τους ασφαλισμένους στους ΟΤΑ α΄ Βαθμού  που υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα)  1%  4,5%  ΑΡΘΡΟ 19  Επίδομα απομακρυσμένων /παραμεθόριων περιοχών  1%  4,5%  ΑΡΘΡΟ 17  Αποζημίωση συνδεόμενη με την περιγραφή και  αξιολόγηση θέσεων εργασίας  2%  2%  ΑΡΘΡΟ 20  Υπερωριακή εργασία  2%  2%  ΑΡΘΡΟ 21  Αμοιβές συλλογικών οργάνων  2%  2%  ΑΡΘΡΟ 22  Κάθε είδους αποζημιώσεις ειδικών κατηγοριών  2%  2%  ΑΡΘΡΟ 23  Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής μαζί με τις όποιες  προσαυξήσεις του (π.χ επίδομα κατοικίας αλλοδαπής)  2%  2%  ΑΡΘΡΟ 27  παρ.1  Προσωπική διαφορά (σύμφωνα με το Ν. 4354/2015)  2%  2%     α)Επίδομα EUROCONTROL (αρ.34 και 34α Ν.2682/1999)   β)Εφάπαξ χρηματικό ποσό για μετάθεση σε υπηρεσία  προβληματικής περιοχής (παρ. 2 αρθ.20 Ν. 2606/1998)   γ)αποζημιώσεις και εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για  έξοδα μετάθεσης σε παραμεθόριες περιοχές (παρ. 22,  αρ. 9 Ν. 2266/1994), δ)οικονομικά κίνητρα και έξοδα  μετάθεσης για μετατασσόμενους σε παραμεθόριες  περιοχές ( παρ.4 αρθ. 72 Ν. 3528/2007)  2%  2%    Ημερήσια αποζημίωση για μετακινήσεις στο εσωτερικό  2%  2%
ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ Με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/13-9-2017) προσδιορίζονται οι συντάξιµες αποδοχές των αµειβοµένων σύµφωνα µ ε τις διατάξεις του ν.4472 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/19-5-2017), επί των οποίων πρέπει να διενεργείται και να αποδίδεται αντίστοιχα για τους  µετόχους του Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση 4,5% . 

Σε τυχόν επιδόµατα µ η συντάξιµα διενεργείται κράτηση 1% (άρθρο 26 παρ. β΄ του Π.∆.422/81). Επί της προσωπικής διαφοράς και οποιουδήποτε άλλου ποσού που καταβάλλεται σε µέτοχο του Ταµείου (παροχές, αποζηµιώσεις, αµοιβή αποδοτικότητας κ.λπ.) διενεργείται κράτηση 2% (άρθρο 27 του Π.∆.422/81) εκτός του επιδόµατος Αλλοδαπής και της αποζηµίωσης εξωτερικού   των υπαλλήλων του Υπ. Εξωτερικών, οι οποίες απαλλάσσονται της κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.

Σε εφαρµογή των ανωτέρω παρακαλούνται όλοι οι εκκαθαριστές των υπηρεσιών να προβούν στην αναδροµική κράτηση και απόδοση στο Ταµείο µας της οιασδήποτε διαφοράς, προς συµπλήρωση του ποσοστού 4,5% σε όλες τις από 1.1.2017, συντάξιµες αποδοχές των υπαλλήλων ή λειτουργών της Υπηρεσίας ή του Φορέα  µετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. Εφεξής δε  να διενεργείται και να αποδίδεται στο Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση ποσοστού 4,5% στις µηνιαίες συντάξιµες αποδοχές όλων των µετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. στις οποίες διενεργούνται κρατήσεις υπέρ κυρίας σύνταξης.  Το ∆.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ.   στην 41η συνεδρίαση στις  2/10/2017  αποφάσισε:   α)Τον συµψηφισµό της κράτησης επί του ποσού των 140,80€  στις περιπτώσεις που  αυτή έχει παρακρατηθεί (διότι καταργήθηκε από 1/1/2017 µε τον Ν. 4387/2016), µε τις διαφορές που  προκύπτουν από την αύξηση του ποσοστού κράτησης υπέρ ΜΤΠΥ από 4% σε 4,5% (αναδροµικά από 01/01/2017  σύµφωνα µε τον Ν. 4488/2017).   β)Τη ρύθµιση της εξόφλησης των ανωτέρω διαφορών σε δύο δόσεις µε παρακράτηση από τη µισθοδοσία των µετόχων του Μ.Τ.Π.Υ.

Σας διευκρινίζουµε ότι σε περιπτώσεις αργίας ή διαθεσιµότητας υπαλλήλου-µετόχου, παρ. 3, 4 του αρ.25 του Ν.4354/2015, οι κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ πρέπει να γίνονται κανονικά στο σύνολο των αποδοχών του σύµφωνα µ ε την παρ.1 του αρ.29 του Π.∆. 422/81 και όχι στις µειωµένες αποδοχές τις οποίες που καταβάλλονται.

Επίσης, σε περιπτώσεις άδειας άνευ αποδοχών πέραν των περιπτώσεων όπου η κράτηση είναι υποχρεωτική σύµφωνα µ ε τον Ν.3528/2007(ΦΕΚ Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων  και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., έγκειται στην διακριτική ευχέρεια του υπαλλήλου-µετόχου να καταβάλλει µετά από αίτησή του τακτικές κρατήσεις για ολόκληρο το διάστηµα ή µέρος αυτού, προκειµένου να προσµετρηθεί ο χρόνος αυτός ως χρόνος συµµετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ.  κατά την απονοµή του µερίσµατος.

Επισηµαίνουµε επίσης ότι, οι κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ,  υπαλλήλων που δε µετέχουν στο Ταµείο, δεν ισχύουν από 1/1/15 και µετά,  σύµφωνα µε το Ν. 4254/2014.

Σας ενηµερώνουµε ότι σύντοµα θα επικαιροποιηθεί ο Οδηγός κρατήσεων  υπέρ Μ.Τ.Π.Υ  που είναι ανηρτηµένος στην ιστοσελίδα του Ταµείου (www.mtpy.gr)  και θα καταγράφονται αναλυτικά το είδος των αποδοχών και το ποσοστό των κρατήσεων των µετόχων του Ταµείου των αµειβοµένων σύµφωνα µε του παραπάνω αναφερόµενους νόµους

Παρακαλούµε για την ορθή εφαρµογή των ανωτέρω   και παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία ή διευκρίνιση. 

             Η Προϊσταµένη της                                                  Ο Προϊστάµενος της  ∆ιεύθυνσης Ασφαλισµένων                                          ∆ιεύθυνσης   Περιουσίας     


        Μαρία Παπαγιάννη                                                     Ζαφείριος Ορφανός     


_ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ -->