Νέα διαταγή ενίσχυσης αστυνομικών - συνοριακών για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα νησιά του Αιγαίου

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά , άμεσες , έκτακτες και επιτακτικού χαρακτήρα υπηρεσιακές ανάγκες ανατολικών νησιωτικών περιοχών, ενισχύονται κατ'απόσπαση ως εξής :http://posyfy.gr
_