Κρατήσεις για υπηρεσία στην αλλοδαπή - Διακριτική μεταχείριση για τα στελέχη του Λ.Σ


Αναδημοσιεύση από την ιστοσελίδα limenikanea.gr η οποία απηχεί τις απόψεις της ΠΕΑΛΣ:
Πληροφορηθήκαμε  ότι, για τα στελέχη Λ.Σ -ΕΛ.ΑΚΤ που έχουν αποσπασθεί σε Υπηρεσίες του εξωτερικού συνεχίζονται, κατά διακριτικό και άνισο τρόπο, οι κρατήσεις στην ''αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής''σε αντίθεση με το ισχύον πλέον νομοθετικό πλαίσιο και δη του άρθρου 144 Δ του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α), σύμφωνα με το οποίο καταργείται στις αποζημιώσεις εξωτερικού οποιοσδήποτε φόρος ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου και υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων ή τρίτων ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση.


Παράλληλα δε ενημερωθήκαμε ότι οι κρατήσεις αυτές δεν βεβαιώνονται και έχουν ήδη καταργηθεί για τους αντίστοιχους πολιτικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΞ που εκτελούν τα καθήκοντά τους στο εξωτερικό, πρακτική η οποία προκαλεί ήδη μια διακριτική μεταχείριση εις βάρος των αποσπασμένων στελεχών Λ.Σ- ΕΛΑΚΤ στην αλλοδαπή, τα οποία διαβιώνουν με τις ίδιες συνθήκες, στον ίδιο τόπο και στον ίδιο χρόνο, με τα αντίστοιχα στελέχη του ΥΠΕΞ.

 Σημειώνεται δε ότι η διαβίωση των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στην αλλοδαπή δεν είναι επουδενί ευμενέστερη έναντι των στελεχών του ΥΠΕΞ, ώστε οι μεν να υπόκεινται σε κρατήσεις ή οποιασδήποτε μορφής επιβάρυνση στην αποζημίωση αλλοδαπής που λαμβάνουν, έναντι των τελευταίων για τους οποίους οι κρατήσεις έχουν ήδη καταργηθεί.

Προς επίρρωση των παραπάνω επισημαίνεται ότι, με το άρθρο 160 παρ. (θ) του ιδίου Νόμου καταργείται ''κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που διέπονται από αυτόν''.

Ως εκ τούτου οι κρατήσεις που επιβάλλονται στην ''αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής'' για τα στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ που έχουν αποσπαστεί στην αλλοδαπή, και οι οποίες εδράζονται σε προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο (βλ. Για ΤΑΛΣ το ΒΔ 160/70 άρθρο 9 παρ.4α όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 125/79 , για το ΜΤΝ το ΠΔ 21/1931 άρθρο 4 , για το ΕΚΟΕΜΝ ο Νόμος 2913/2001 άρθρο 31 παρ.2 γ περίπτωση 3, για το ΕΛΟΑΝ το ΝΔ 398/1974 άρθρο 21 παρ.1 δ , για την Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης το άρθρο 38 Ν 3986/2011 παρ. 2Α , για την Ειδική Εισφορά του ΜΤΝ άρθρο 38 Ν. 3986/2011 παρ. 2Β), αντίκεινται στα ως άνω αναφερόμενα άρθρα είτε ως γενικότερες είτε ως ειδικότερες διατάξεις του Ν. 4472/2017.

Υπό το πρίσμα των προαναφερομένων, και, σύμφωνα με την Αρχή της ευνοϊκότερης μεταχείρισης για τον διοικούμενο, δυσμενέστερος προγενέστερος νόμος δεν μπορεί να ισχύει εφόσον υφίσταται νεότερος ευνοϊκότερος νόμος (ν.4722/2017), ο οποίος μάλιστα με σαφήνεια καταργεί οποιαδήποτε προγενέστερη αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη (άρθρο 160 παρ. θ) και ο οποίος δεν αναφέρει ως ‘’Διατηρούμενες διατάξεις’’ (άρθρο 159) τις προαναφερθείσες διατάξεις που προβλέπουν κρατήσεις για τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

Περαιτέρω, και μετά από επικοινωνία σε προφορικό επίπεδο με το Γ.Λ.Κ/Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής δυστυχώς σημειώθηκε από πλευράς τους ότι η διάταξη του άρθρου 144 Δ ΤΟΥ ν. 4472/2017 αφορά αποκλειστικά και μόνο του Υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών δηλώνοντας, κατ’ αρχήν, τη συνέχιση της υφιστάμενης εφαρμογής παλαιοτέρων διατάξεων, οι οποίες βέβαια έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τη διάταξη γενικής εφαρμογής του άρθρου 160 παρ. (θ) του ομοίου.

Θεμελιώδης Αρχή της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί τόσο η Αρχή της Αναλογικής Ισότητας απέναντι στους διοικούμενους, όσο και αρχή της νομιμότητας που απορρέει από την Αρχή του Κράτους Δικαίου, συνεπάγοντας ότι η Διοίκηση λειτουργεί στο πλαίσιο του Νόμου.

 Κατόπιν τούτου αναμένεται ο Υπουργός  Ναυτιλίας παρέχοντας τις κατάλληλες εντολές στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία Λ.Σ-ΕΛΑΚΤ, ώστε σε συνεννόηση με το Γ.Λ.Κ να εφαρμοστεί η νέα νομοθεσία και να παύσουν άμεσα οι κρατήσεις στην ‘’αποζημίωση του εξωτερικού’’ που λαμβάνουν τα αποσπασμένα στελέχη Λ.Σ-ΕΛΑΚΤ, κατ' ίση και δίκαιη μεταχείριση με τους αντίστοιχους πολιτικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΞ στο πλάίσιο της διάταξης γενικής εφαρμογής του άρθρου 160 (θ) ν.4722/2017.

LIMENIKANEA.GR

_