Η νέα χαρτογράφηση του δημόσιου τομέα

Τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη δομή του δημοσίου, αποτυπώνει ο νέος «χάρτης» της ελληνικής

 διοίκησης. Επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία που αφορούν σε όλες τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Ανώνυμες Εταιρείες)  των υπουργείων και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέγραψε τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα και συγκέντρωσε τα δεδομένα σε ένα εγχειρίδιο 96 σελίδες για τη σημερινή διοικητική πραγματικότητα. Πρόκειται για το «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του 2017» (έχουν ενταχθεί σε αυτό και οργανισμοί που λειτουργούν με κανόνες ιδιωτικού δικαίου, ως επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση οικονομικού ή άλλου δημόσιου ενδιαφέροντος).

Όπως επισημαίνεται παγίως στην εισαγωγή του Μητρώου η επικαιροποίηση είναι επιβεβλημένη λόγω της αναδιάρθρωσης των υπουργείων και της ανακατανομής των υπηρεσιών τους.

Είναι ενδεικτικό ότι στο νέο κατάλογο φορέων της ελληνικής διοίκησης (Ιούνιος 2017) υπάρχουν διαφοροποιήσεις από τον αντίστοιχο της προηγούμενης χρονιάς. Τώρα αποτυπώνονται οι δομές με δεδομένο ότι τα υπουργεία είναι 18, ενώ στο Μητρώο του Απριλίου του 2016 καταγράφονταν 14.

Επίσης, στη νέα αποτύπωση περιλαμβάνεται η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή καταγράφεται ως μια εκ των πέντε ανεξάρτητων (αυτοτελών) δημόσιων υπηρεσιών της Πολιτειακής ηγεσίας του Κράτους - οι άλλες τέσσερις είναι η Προεδρία της Δημοκρατίας, η Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Συντονισμού.

Επίσης, στο Μητρώο του 2017, σε σχέση με το προηγούμενο, οι μη συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες Αρχές από 21 έγιναν 25. Προστέθηκαν η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων.

Η πλήρης χαρτογράφηση του δημόσιου τομέα εν είδει καταλόγου υπηρεσιών αποτελεί κι ένα χρηστικό εργαλείο για ερευνητές. Μάλιστα, παρατίθενται και στοιχεία επικοινωνίας των εποπτευόντων υπουργείων ή αποκεντρωμένων διοικήσεων ώστε να απευθύνονται όσοι αναζητούν πληροφορίες για ζητήματα που άπτονται τη νομική προσωπικότητα και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους φορείς της ελληνικής διοίκησης.

tovima.gr
_