'Ολες οι αλλαγές στα μισθολογικά των Λιμενικών - Πίνακες

Με δύο αναλυτικούς πίνακες η Πανελλήνια Ενωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος ενημερώνει το προσωπικό για τις αλλαγές στη μισθολογική κατάταξη μετά την ψήφιση των σχετικών διατάξεων στη Βουλή:
  

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 124 του Κεφαλαίου Β΄ του ΣΤ΄ Μέρους «Μισθολογικές Ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» του Σχεδίου Νόμου «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», δημιουργούνται 4 κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης των μονίμων στελεχών των ΕΔ και ΣΑ. 

Ως εκ τούτου οι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί προερχόμενοι από τις παραγωγικές σχολές ΔΥΛΣ και Λ/Φ θα κατατάσσονται στην Β΄ Κατηγορία. 

Κατόπιν επεξεργασίας των αναφερομένων στο σχέδιο νόμου στοιχείων σας παραθέτουμε τον κάτωθι πίνακα για την ενημέρωσή σας:

Σε συνέχεια σας παραθέτουμε μετά από σχετική επεξεργασία, τον πίνακα με τις αλλαγές που επιφέρει το νέο μισθολόγιο για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και τους Αξιωματικούς Ειδικών καθηκόντων που κατατάσσονται στην Α΄ Κατηγορία.

Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Σημαιοφόρο ΛΣ Ξενικάκη Ι., για την συνδρομή του.

Για το Δ.Σ.


           Ο Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων Π. ΠΑΣΣΑΚΟΣ                       Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

_