Αστυφυλακοποίηση ειδικών φρουρών - Προαγωγές, μόρια, μεταθέσεις

Με αφορμή την έκδοση του ΦΕΚ(94 τευχος Γ) για την ένταξη των Ειδικών Φρουρών στο αστυνομικό προσωπικό ως Αστυφύλακες θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε
κάποιες απορίες των συναδέλφων :

1. Όταν ονομάζομαι αστυφύλακας που τοποθετούμε ;

AΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με το ν.3686/2008 αρθρ. 13
«…Οι εντασσόμενοι ως αστυφύλακες καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις αστυφυλάκων και τίθενται κατά το έτος ένταξης στο τέλος της επετηρίδας του βαθμού αυτού. » και επίσης ,
«……Οι οργανικές θέσεις αστυφυλάκων που συνιστώνται με την πράξη ένταξης κατανέμονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2800/2000, στις Υπηρεσίες όπου ήταν κατανεμημένες οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που καταργούνται. Οι εντασσόμενοι κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ως αστυφύλακες, τοποθετούνται στις Υπηρεσίες που υπηρετούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

2. Με ποια κριτήρια κατατάσσομαι και παίρνω το μητρώο ;

AΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με το ν.3686/2008 αρθρ. 13
«…Οι εντασσόμενοι ως αστυφύλακες καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις αστυφυλάκων και τίθενται κατά το έτος ένταξης στο τέλος της επετηρίδας του βαθμού αυτού. Η μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοίτησής τους από το οικείο κέντρο εκπαίδευσης».

3. Πότε θα υποβληθώ σε εκπαίδευση ;

AΠΑΝΤΗΣΗ :
«Οι εντασσόμενοι υποβάλλονται υποχρεωτικά σε συμπληρωματική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης, το ειδικότερο περιεχόμενό της, η διάρκεια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι εκπαιδευόμενοι δεν δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα και εκτός έδρας αποζημίωση, εφόσον η εκπαίδευσή τους αυτή πραγματοποιείται εντός του νομού, όπου υπηρετούν.»
**Να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι η εκπαίδευση της προηγούμενης σειράς εκκρεμεί ακόμα .

4. Σε τι μισθολόγιο θα υπάγομαι ;

AΠΑΝΤΗΣΗ :
«Οι εντασσόμενοι στο αστυνομικό προσωπικό, κατά τα ανωτέρω, λαμβάνουν από την ημερομηνία της ένταξής τους, πλήρεις αποδοχές και μισθολογικές προαγωγές αστυφύλακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2838/2000 (ΦΕΚ 179/Α΄), όπως ισχύουν. Για τις μισθολογικές προαγωγές προσμετράται και ο χρόνος υπηρεσίας, ως ειδικού φρουρού ή συνοριακού φύλακα, καθώς και ο χρόνος που διανύθηκε στις ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2838/2000. »

5.Τι ισχύει για τις προαγωγές που ισχύουν για το αστυνομικό προσωπικό;

AΠΑΝΤΗΣΗ :
«Οι διατάξεις που διέπουν το αστυνομικό προσωπικό, όπως ισχύουν κάθε φορά εφαρμόζονται και για τους εντασσόμενους, κατά τα ανωτέρω, ως αστυφύλακες. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται προαγωγή με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη, ο χρόνος αυτός για τους εντασσόμενους υπολογίζεται από τη χρονολογία κατάταξής τους, ως ειδικών φρουρών, στο οικείο κέντρο εκπαίδευσης.»

6.Τι ισχύει για τα μόρια των μεταθέσεων ;

AΠΑΝΤΗΣΗ :
«Κατά τις μεταθέσεις, για τον υπολογισμό των αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) του άρθρου 3 του π.δ. 100/2003, ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία μονιμοποίησής τους»
Τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια ) που αναφέρονται στο αρθρ.3 του π.δ.100/2003 είναι:
1.Χρόνια υπηρεσίας 2.Χιλιομετρική απόσταση 3.Οικογενειακή κατάσταση

7.Πότε θα μπορώ να υποβάλλω αίτηση μετάθεσης;

AΠΑΝΤΗΣΗ :
«...ο προβλεπόμενος από το άρθρο 12 του π.δ. 100/2003 ελάχιστος χρόνος για την υποβολή αίτησης μετάθεσης υπολογίζεται από την ημερομηνία ένταξης.»
Το π.δ 100/2003 στο άρθρο 12 προβλέπει:
«. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για υπηρεσίες άλλης περιοχής μετάθεσης έχουν οι αστυνομικοί από το βαθμό του αστυφύλακα μέχρι του Αστυνόμου Β' που την 15η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους συμπληρώνουν τρία (3) συνεχή έτη σε υπηρεσίες της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή ένα (1) έτος σε Υπηρεσία δυσμενούς διαβίωσης, ενώ για Υπηρεσίες εντός της αυτής περιοχής μετάθεσης ή του αυτού τόπου, απαιτούνται δυο (2) έτη στον αυτό τόπο ή ένα (1) έτος σε Υπηρεσία δυσμενούς διαβίωσης.»

8.Πότε μπορώ να αποσπαστώ σε άλλη υπηρεσία;

AΠΑΝΤΗΣΗ :
Για την απόσπαση με βάση το άρθρο 19 του Π.Δ.100 δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός και ανάλογα τις υπηρεσιακές ανάγκες μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή.

Φωτογραφία του χρήστη Δυναμική Στήριξη - Σεφεαα.ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΕΦΕΑΑ
Δυναμική Στήριξη - Σεφεαα


 Φωτογραφία του χρήστη Δυναμική Στήριξη - Σεφεαα.
.