Πώς οι Αδιάφθοροι Λιμενικού και Αστυνομίας θα γίνουν ένα - Τι προβλέπει το Νομοσχέδιο που δόθηκε σε διαβούλευση

Μαζί με το...τζόκερ και την Τσικνοπέμπτη δόθηκε χθες  σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο : 


"Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις" . 

Το νομοσχέδιο περιέχει και τις πολυαναμένόμενες διατάξεις για το Λιμενικό Σώμα, όπως η εισαγωγή με πανελλαδικές, ενώ προβλέπει και τη συγχώνευση των Αδιάφθορων Λιμενικού - Αστυνομίας.


Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 28 Φεβρουαρίου. Ολόκληρο το νομοσχέδιο μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ

Για το Εσωτερικών Υποθέσεων το νομοσχέδιο προβλέπει:

Άρθρο 48 – Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων

1. Η υποπερίπτωση (γγ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 103/2014 “Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου” (Α’ 170), καταργείται και οι υπόλοιπες υποπεριπτώσεις της ίδιας περίπτωσης αναριθμούνται αναλόγως.
2. Το άρθρο 3 του π.δ. 103/2014, καταργείται και τα υπόλοιπα άρθρα του ιδίου διατάγματος αναριθμούνται αναλόγως.
3. Στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και στην υπαγόμενη σε αυτή Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, μεταφέρεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων και προσωπικού της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπό την επιφύλαξη των βαθμών διοικούντων και των θέσεων ευθύνης οι οποίες προβλέπονται για το αστυνομικό προσωπικό στο π.δ. 179/1999 (Α΄169). 


Το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετατίθεται στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 του νόμου 2713/1999 (Α΄89). Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται και για την ανανέωση της θητείας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από πρόταση του οικείου Διευθυντή. Με την ίδια διαδικασία το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετατίθεται από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε μετά τη λήξη της θητείας του, είτε πριν τη λήξη της θητείας του εφόσον συντρέχουν οι λόγοι οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του νόμου 2713/1999. Το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά τη λήξη της αρχικής θητείας του στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, μετατίθεται μετά από αίτηση του, σε κενές θέσεις σε Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τόπου επιλογής του, ή σε Διευθύνσεις ή σε Κεντρικές Υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ασκεί όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα γενικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με την καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα της Διεύθυνσης αυτής. Η νομιμότητα των ανακριτικών πράξεων οι οποίες διενεργούνται από το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ελέγχεται από την Εισαγγελική Αρχή η οποία ασκεί την εποπτεία τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 193 και επόμενα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 

Για τη βεβαίωση πειθαρχικών παραπτωμάτων, τη σύνταξη σημειωμάτων ή εκθέσεων αξιολόγησης και τη χορήγηση αδειών απουσίας του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν για το λοιπό προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στο προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, χορηγείται ειδική μηνιαία αποζημίωση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 2713/1999. Κατά τα λοιπά, το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με το αστυνομικό προσωπικό και εκτελεί τα καθήκοντα του σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2713/1999 και του π.δ. 179/1999.

4. Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3213/2003 “Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.” (Α’ 309), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“γ) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις κε`, κστ΄, κη` και κθ`, πλην του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στον εποπτεύοντα τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας εισαγγελικό λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ο οποίος επικουρείται προς τούτο από την οικεία Υπηρεσία.”
5. Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3213/2003, καταργείται.