Πώς θα ζητηθούν πίσω οι μισθοί από όσους διορίστηκαν με πλαστά δικαιολογητικά

Οδηγίες για επίλυση του ζητήματος που έχει προκύψει αναφορικά με αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές σε περιπτώσεις ανάκλησης πράξεων διορισμού, λόγω χρήσης πλαστών δικαιολογητικών εξέδωσε με εγκύκλιο του το υπουργείο Οικονομικών.


Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ αναφορικά με το εάν υφίσταται υποχρέωση αναζήτησης των αποδοχών υπαλλήλων, των οποίων ανακλήθηκε η πράξη διορισμού τους συνεπεία χρήσης πλαστών δικαιολογητικών, σας γίνεται γνωστό ότι οι μη νόμιμες δαπάνες που πληρώθηκαν με οποιονδήποτε τίτλο πληρωμής καταλογίζονται στον λαβόντα, εφόσον έχει συντελέσει υπαίτια στη μη νόμιμη πληρωμή και σε κάθε περίπτωση αχρεώστητης πληρωμής, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα αυτού. 


Περαιτέρω ορίζεται ότι αρμόδιο όργανο για τον καταλογισμό μη νόμιμων δαπανών, που πληρώθηκαν με τίτλους πληρωμής που δεν εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, είναι ο διατάκτης (και όχι ο εκκαθαριστής αποδοχών) και τα κατά νόμο αρμόδια όργανα που έχουν διαπιστώσει την παράνομη πληρωμή και σε κάθε περίπτωση το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι ανωτέρω καταλογιστικές αποφάσεις προσβάλλονται με έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Ο ανωτέρω διατάκτης είναι αρμόδιος και για τον καταλογισμό των αχρεωστήτως λαβόντων με τίτλους πληρωμής της ΥΔΕ, εφόσον διαπιστωθεί εκ των υστέρων, βάσει νέων στοιχείων, ότι η πληρωμή έγινε με μη νόμιμα δικαιολογητικά ή λανθασμένο υπολογισμό. 

Για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων πρέπει να προηγηθεί κρίση περί της υπαγωγής των πραγματικών περιστατικών στις προϋποθέσεις του νόμου. Αρμόδια υπηρεσία για την κρίση αυτή είναι η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων και όπου κρίνεται αναγκαίο θα πρέπει να ζητείται η συμβολή της νομικής υπηρεσίας του φορέα. Επισημαίνεται ότι τυχόν αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών σε περιπτώσεις ανάκλησης πράξεων διορισμού ανατρέχει στο χρόνο στον οποίο ανατρέχουν τα έννομα αποτελέσματα της εν λόγω ανάκλησης.

www.dikaiologitika.gr