Την «έκοψαν» από γραμματέα Στρατοδικείου επειδή ήταν... 82 κιλά

Συνταγματικός είναι ο περιορισμός εισόδου των ελαφρώς παχύσαρκων στις γραμματείες των Στρατοδικείων, αποφάνθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας και αποδέχθηκε τον αποκλεισμό  ως
«ακατάλληλης» για διορισμό σε θέση γραμματέως του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, υποψηφίας της οποίας το βάρος ήταν 82 κιλά.

Ο φραγμός αυτός εισόδου λόγω ελαφράς παχυσαρκίας, σύμφωνα με τους Συμβούλους Επικρατείας, γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αφού οι δικαστικοί γραμματείς των Στρατοδικείων ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις με καθήκοντα στρατιωτικού χαρακτήρα, τα οποία  ανάγονται τελικά  στην Εθνική Άμυνα της χώρας.

Πάντως, νομικοί παρατηρούσαν ότι πουθενά δεν γίνεται λόγος, τόσο στην απόφαση του ΣτΕ όσο και στο νομοθετικό πλαίσιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις (κανονισμός, κ.λπ.), για σχέση βάρους και ύψους των υποψηφίων για κάλυψη των θέσεων γενικών γραμματέων Στρατοδικείων, αλλά ούτε γίνεται αναφορά στις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που καθιστά ευάλωτη ως προς τη νομική αρτιότητα τη εν λόγω δικαστική απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Ειδικότερα, το 2008 η Ανωτάτη  Υγειονομική   Επιτροπή  του Στρατού έκρινε υποψηφία για διορισμό σε θέση  γραμματέως (με το βαθμό του ανθυπασπιστή) του δικαστικού σώματος «ικανή δεύτερης κατηγορίας «Ι 2»», λόγω ελαφράς παχυσαρκίας» (βάρος 82 κιλά και  ύψος  της 1,65 μ.) και ως εκ τούτου «ακατάλληλη».

Η αυξημένη, επταμελής σύνθεσης του Γ΄  Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας στην υπ΄  αριθμ. 2625/2016 απόφασή  της αναφέρει ότι η συνταγματική η αρχή της αξιοκρατίας (άρθρο 5 Συντάγματος), προβλέπει ότι η πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική του αξία και ικανότητα».

Όμως, ο νομοθέτης μπορεί «να θεσπίζει ρυθμίσεις, οι οποίες αποκλίνουν από την αρχή αυτή, εφ' όσον δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, είναι πρόσφορες και αναγκαίες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου με αυτές σκοπού και δεν παραβιάζουν την  συνταγματική αρχή της αναλογικότητας».

Ειδικότερα, σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, όταν οι   περιορισμοί αυτοί αφορούν την πρόσβαση σε δημόσια θέση, «η αρχή της αναλογικότητας επιτάσσει να είναι εμφανής και σαφώς διαγνώσιμη η ανάγκη που επιβάλλει την κατ’ εξαίρεση θέσπιση των περιορισμών για την επίτευξη του επιδιωκόμενου με αυτούς σκοπού».

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο των Ενόπλων Δυνάμεων (νόμος 2292/1995) οι δικαστικοί  γραμματείς  υπάγονται εις τους στρατιωτικούς νόμους και στρατιωτικούς κανονισμούς.

Ως προς τις προϋποθέσεις πρόσληψης, κατόπιν διαγωνισμού, των δικαστικών γραμματέων ισχύουν οι προϋποθέσεις και οι κανόνες που ισχύουν   και για τους λοιπούς στρατιωτικούς, ακόμη  και ως προς το σκέλος που αφορά  την εξέταση της σωματικής ικανότητας των υποψηφίων.

Ο σχετικός στρατιωτικός κανονισμός στο κεφάλαιο «γενικά νοσήματα»   ως προς την παχυσαρκία προβλέπει:

«-Η μεγάλη ιδιοπαθής παχυσαρκία (πάνω από 7/10 περισσότερο από το φυσιολογικό) εφόσον προκαλεί σημαντικό κώλυμα στη βάδιση και τις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου. (Σημείωση: Ως φυσιολογικό βάρος θεωρείται το ανάστημα σε εκατοστά μείον 100).
 -Η σημαντική ιδιοπαθής παχυσαρκία (5/10-7/10 πάνω από το φυσιολογικό) που προκαλεί εμπόδιο στο βάδισμα και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου.
- Η μέτρια ιδιοπαθής παχυσαρκία (3/10-5/10 πάνω από το φυσιολογικό) που προκαλεί εμπόδιο στο βάδισμα και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου.
 - Ελαφρά παχυσαρκία με βάρος 2/10-3/10 πάνω από το φυσιολογικό».

Κατόπιν αυτών στην απόφαση του ΣτΕ σημειώνεται ότι σχετικά με  διαγωνισμό «προς πλήρωση κενών θέσεων ανθυπασπιστών- γραμματέων του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, οι υποψήφιοι που πάσχουν από «ελαφρά παχυσαρκία» κρίνονται «ικανοί δεύτερης κατηγορίας» («Ι 2») και ως εκ τούτου «ακατάλληλοι» προς κατάταξη, με συνέπεια να αποκλείονται του διαγωνισμού».

Ο αποκλεισμός αυτός  των υποψηφίων, συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «εκ του λόγου ότι πάσχουν από «ελαφρά παχυσαρκία» δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος, δοθέντος ότι οι δικαστικοί γραμματείς των Ενόπλων Δυνάμεων ανήκουν στο στρατιωτικό προσωπικό αυτών, τα δε καθήκοντά τους, ως εκ του προεχόντως στρατιωτικού χαρακτήρα τους, ανάγονται εν τέλει στην Εθνική Άμυνα της Χώρας».

Εξάλλου, διευκρινίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, οι δικαστικοί γραμματείς των Στρατοδικείων δεν υποχρεούνται να εκτελούν μόνο τα καθήκοντα της κυρίας θέσεώς τους, αλλά, ως αξιωματικοί υποχρεούνται σε  εκτέλεση ασκήσεων και υποβάλλονται σε  ειδική εκπαίδευση,  ενώ «δεν υπηρετούν μόνο σε στρατιωτικά δικαστήρια αλλά και   σε μονάδες, συγκροτήματα και σχηματισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων».

Κατά συνέπεια, αναφέρει η δικαστική απόφαση, «το σύνολο των καθηκόντων και υποχρεώσεων των δικαστικών γραμματέων των Ενόπλων Δυνάμεων δικαιολογεί τη θέσπιση ειδικών προσόντων διορισμού, τα οποία ανάγονται όχι μόνο στην ηθική και πνευματική συγκρότηση αλλά και στη σωματική ικανότητα των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων αυτών».

Συνεπώς, προσθέτουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «η θέσπιση ειδικών σωματικών προσόντων, μεταξύ των οποίων το επίδικο ειδικό προσόν του σωματικού βάρους κάτω του ορίου της «ελαφράς παχυσαρκίας», δεν αντιβαίνει ούτε στη διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος, με την οποία κατοχυρώνεται η πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, ούτε στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας».

Για τον λόγο αυτό, η επίμαχη ρύθμιση, κατέληξαν οι δικαστές, με την οποία αποκλείεται από το  διαγωνισμό   υποψήφιος με «ελαφρά παχυσαρκία» (βάρος 2/10 – 3/10 πάνω από το φυσιολογικό), είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία.


protothema.gr