Επιτακτική ανάγκη η αλλαγή του τρόπου διαγραφής των επιβαλλόμενων ποινών του Αστυνομικού Προσωπικού

 
Η Αστυνομία σαν σώμα και οργανισμός έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Η άμεση επαφή με πολίτες αλλά η μεγάλη πιθανότητα να βρεθούν σε μη ελεγχόμενες καταστάσεις όπου πρέπει να πάρουν άμεσες αποφάσεις έχοντας στην διάθεση τους μη επαρκή στοιχεία, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να υποπέσουν σε ελαφρά πειθαρχικά παραπτώματα.

Το ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων, ο χειρισμός δεκάδων διαφορετικών υποθέσεως ή συμβάντων κάτω από πίεση κατά το οχτάωρο και οι συνεχές εξωτερικές επιρροές που δέχεται ένας αξιωματικός υπηρεσίας, το πλήρωμα ενός περιπολικού, οι δυνάμεις διμοιριών που κάθε μέρα εκτελούν καθήκοντα σε άλλο σημείο, οι ομάδες της ΔΙ.ΑΣ. και της Ο.Π.Κ.Ε. τους καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτους σε κάποιο λάθος ή διφορούμενο χειρισμό.
    Οι συνάδελφοι αυτοί αρκετές φορές τιμωρούνται με επίπληξη ή με μικρή ποινή προστίμου που σημαίνει ότι τα πειθαρχικά παραπτώματα που υπέπεσαν είναι ιδιαίτερα ελαφρά και ίσως δεν θα μπορούσαν να τα αποφύγουν. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι το ύψος του προστίμου μπορεί να φτάσει μέχρι τους τρεις βασικούς μηνιαίους μισθούς του τιμωρηθέντος, οπότε ένας Αστυφύλακας με βασικό γύρω στα 690 Ευρώ μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο από 1 Ευρώ μέχρι 2070 Ευρώ περίπου, όμως ο χρόνος παραγραφής της επιβαλλόμενης ποινής είναι ο ίδιος και για τα δύο.

Παραθέτω το άρθρο 56 του Π.Δ. 120/08 που αναφέρεται στην διαγραφή των ποινών που επιβλήθηκαν:

Π.Δ. 120/08 - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο: 56
Διαγραφή ποινών


1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν διαγράφονται αυτοδικαίως από τα ατομικά έγγραφα των αστυνομικών, χωρίς να απαιτείται πράξη διαγραφής, μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου ως ακολούθως:
(α) Η ποινή της αργίας με απόλυση μετά από δώδεκα (12) έτη.
(β) Η ποινή της αργίας με πρόσκαιρη παύση μετά από οκτώ (8) έτη.
(γ) Η ποινή του προστίμου μετά από πέντε (5) έτη και
(δ) Η ποινή της επίπληξης μετά από δύο (2) έτη.
2. Οι κατά τα ανωτέρω διαγραφόμενες πειθαρχικές ποινές δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τις κρίσεις και προαγωγές, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του π.δ. 24/1997 (ΦΕΚ Α'- 29), όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Αν μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα επιβληθεί νέα πειθαρχική ποινή, ο χρόνος διαγραφής της υπολογίζεται από τη λήξη του χρόνου διαγραφής που προβλέπεται για την προηγούμενη.    Σύμφωνα με αυτό το άρθρο για έναν συνάδελφο που έχει τιμωρηθεί π.χ. με πέντε πρόστιμα των 20 Ευρώ (συνολικά 100 Ευρώ) και έναν που τιμωρήθηκε με πέντε πρόστιμα των 2000 Ευρώ (συνολικά 10.000 Ευρώ) η παραγραφή διαρκεί 25 χρόνια. Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί ότι στις ίδιες διατάξεις υπόκεινται και οι δόκιμοι των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας π.χ. αν ένας δόκιμος έχει τιμωρηθεί με δύο στερήσεις εξόδου και τρία πρόστιμα 10 Ευρώ στην σχολή όπου εκπαιδευόταν, αυτά θα τον ακολουθούν για 25 χρόνια στην Υπηρεσία του. Όσοι εκπαιδευτήκαμε σε αυτές τις σχολές γνωρίζουμε ότι τόσο μικρές ποινές επιβάλλονταν συχνά για ιδιαίτερα ελαφρά παραπτώματα από ένα στραβό σήμα, μία αγιάλιστη αρβύλα ή μη τέλεια στοίχιση του φακέλου (στρώσιμο κρεβατιού). Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι προκύπτει μία “κοινή” αντιμετώπιση διαφορετικών περιπτώσεων λόγω του μεγάλου εύρους της ποινής του προστίμου, με τα ίδια πειθαρχικά επακόλουθα. 
   Ακόμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οι ποινές διαγράφονται, παραγράφονται ή δεν αναγράφονται στα γενικά ποινικά μητρώα αυτοτελή και ανεξάρτητα η μία από την άλλη.
Παραθέτω το άρθρο 145 του Νόμου 4057 που αφορά την την διαγραφή των πειθαρχικών ποινών των Δημοσίων Υπαλλήλων, όπου ο χρόνος διαγραφής υπολογίζεται από την εκτέλεση της πειθαρχικής ποινής:

ΦΕΚ 54/2012
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.4057
Άρθρο 145
Διαγραφή πειθαρχικών ποινών


1. Διαγράφονται αυτοδικαίως η ποινή της επίπληξης μετά τρία (3) έτη, του προστίμου μετά οκτώ (8) έτη και οι λοιπές ποινές, εκτός από τις ποινές της οριστικής και προσωρινής παύσης και του υποβιβασμού, μετά δέκα (10) έτη, εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ο υπάλληλος δεν τιμωρήθηκε με άλλη ποινή. Ο χρόνος της διαγραφής υπολογίζεται από την εκτέλεση της πειθαρχικής ποινής.

2. Ο πειθαρχικός φάκελος ποινής που διαγράφεται, αφαιρείται από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται εφεξής να αποτελεί στοιχείο κρίσης του.


   Στους Αστυνομικούς η ποινή εκτελείται μόλις επιβληθεί, όποια και αν είναι αυτή, τα “πειθαρχικά” επακόλουθα της όμως ακολουθούν το Αστυνομικό Προσωπικό για αρκετό χρόνο ακόμα και για τις κατώτερες πειθαρχικές ποινές. Είναι ανάγκη να τροποποιηθεί η συγκεκριμένη διάταξη. Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με την μείωση του χρόνου διαγραφής των ποινών ανάλογα με την σοβαρότητα τους, ξεκινώντας την διαγραφή από την εκτέλεση τους και ίσως την διαγραφή των κατώτερων πειθαρχικών ποινών που επιβλήθηκαν με την αποφοίτηση του Αστυνομικού από τις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.
1 aris

 ΚΟΚΟΝΑΣ Αριστείδης,
αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Θ. στην Π.Ο.Α.Σ.Υ.
Μέλος της Ενωμένης Θεσσαλονίκης,
Μέλος του Ε.Κ.Α. 
ΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
enomenithessaloniki.gr