Έγγραφο ΥΠΕΘΑ στα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών για τις συντάξεις αποστράτων

Παρέμβαση του ΥΠΕΘΑ για τα στελέχη των ΕΔ που αποστρατεύθηκαν μετά από το νόμο Κατρούγκαλου και δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη επειδή δεν μπορεί να υπολογιστεί το ύψος
της!!!
Η ΓΔΟΣΥ έστειλε έγγραφο προς τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών για να βρεθεί άμεσα λύση.
Όλο το έγγραφο:
ΘΕΜΑ: Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού
ΣΧΕΤ.: α. Φ.846/22/130681/Σ.1118/21-4-2016/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ β. Φ.846/23/130897/Σ.1168/28-4-2016/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ γ. Φ.846/24/131050/Σ.1196/6-5-2016/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ δ. Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85/12-5-2016)
ε. Φ.846/27/132098/Σ.1520/30-5-2016/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ στ. Φ.846/31/133404/Σ.1855/27-6-2016/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ζ. Φ.846/41/136412/Σ.2621/6-9-2016/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
η. Φ. 846/44/136575/Σ.2665/9-9-2016/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ θ. Φ. 846/56/138741/Σ.3189/24-10-2016/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
1. Σας γνωρίζουμε ότι με τα (α) έως (γ) σχετικά σας υποβλήθηκαν προτάσεις αναφορικά με τις διατάξεις του (δ) ομοίου νόμου, πριν την ψήφισή του, ενώ με τα (ε) έως (θ) σχετικά σας υποβλήθηκαν προτάσεις – ερωτήματα μετά την ψήφισή του. Οι προαναφερόμενες προτάσεις – ερωτήσεις υποβλήθηκαν με σκοπό την αποφυγή δυσλειτουργιών κατά την εφαρμογή των διατάξεων του (δ) ομοίου νόμου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).
2. Με το (η) σχετικό, μεταξύ των άλλων, σας υποβλήθηκε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία προτάθηκε όπως η ισχύς των διατάξεων του (δ) ομοίου νόμου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, να αρχίζει από 5-9-2016, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό.
3. Μετά την ημερομηνία ψήφισης του (δ) σχετικού νόμου (12-5-2016), έχει απομακρυνθεί οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων ένας μεγάλος αριθμός στελεχών, οι οποίοι τυγχάνουν δικαιούχοι συντάξεως. Μέχρι σήμερα όμως δεν κατέστει δυνατό να τους εξαχθεί η σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), καθότι δεν αποσαφηνίζονται από τις διατάξεις του Ν.4387/2016 πολλά σοβαρά θέματα που αφορούν στα στελέχη των ΕΔ, αλλά ούτε έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα καμία σχετική εγκύκλιος που να παρέχει διευκρινίσεις επί των διατάξεων του (δ) ομοίου νόμου και σε ότι αφορά τα στελέχη των ΕΔ. Το γεγονός αυτό επιφέρει τεράστιο πρόβλημα βιωσιμότητας των εν λόγω στελεχών, διότι οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4151/2013 που καθορίζουν την προκαταβολή έναντι σύνταξης δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα σ’ αυτούς.
4. Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να επιλυθεί το ανωτέρω πρόβλημα με την προώθηση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, διότι η έκδοση εγκυκλίου, από πληροφορίες μας, δεν θα είναι εκτελεστή από τα υπηρεσιακά όργανα του ΓΛΚ/Δνση Συντάξεων.
Ακριβές Αντίγραφο
Τσιάνταλης Βασίλειος Ανχης(Ο)
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Υπτγος Ζαχαρίας Πρασσάκης ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

militaire.gr