Ανατροφή τέκνου στις Ένοπλες Δυνάμεις: οι αδικίες σε σχέση με τα Σ.Α

Τα τελευταία χρόνια λόγω της ευρείας  χρησιμοποίησης μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, είναι αρκετά συχνές οι δίδυμες και πολύδυμες κυήσεις.

Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τα Σώματα Ασφαλείας  με νομοθετική ρύθμιση και εγκυκλίους  ισχύουν τα κάτωθι :
 ” Με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4210/2013 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. και στο τέλος της  παρ. 2 του άρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. , με το οποίο χορηγείται σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέκνων άδεια ανατροφής με αποδοχές χρονικής διάρκειας  έξι (6) μηνών για κάθε τέκνο πέραν του ενός, επιπλέον της συνεχόμενης εννεάμηνης άδειας ανατροφής ή του μειωμένου ωραρίου.
         Με την έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων, παρέχεται επιπλέον ενίσχυση στους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους που είναι γονείς διδύμων ή πολυδύμων, ώστε αυτοί να διευκολυνθούν στην αντιμετώπιση των διαφοροποιημένων, σε σχέση με τους λοιπούς γονείς, αναγκών για την ανατροφή των τέκνων τους (Εισηγητική έκθεση ν. 4210/2013 σελ. 2, ΣτΕ 845/2013).
         Η κατά τα ως άνω  επιπλέον άδεια λόγω γέννησης διδύμων ή πολυδύμων χορηγείται μετά τη χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής (και όχι απαραίτητα συνεχόμενα με αυτή) ή του μειωμένου ωραρίου, παρατεινομένου αναλόγως (κατά έξι (6) μήνες σε περίπτωση γέννησης διδύμων, κατά δώδεκα (12) μήνες σε περίπτωση γέννησης τριδύμων κ.λ.π.) του μεγίστου ορίου ηλικίας των τεσσάρων (4) ετών των τέκνων.”
Με τον ν.  4210/2013 εναρμονίστηκαν  με εγκυκλίους τα λοιπά σώματα ασφαλείας (ΛΣ,ΠΣ,ΕΑ ).      
    Σε αντίθεση με τα παραπάνω για τους στρατιωτικούς γονείς διδύμων ή πολυδύμων  η άδεια ανατροφής αυξάνεται  κατά μόνο ένα (1 ) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός, σύμφωνα με την  υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1139 τ.Β΄3-6-11 Άρθρο 9 παράγραφος  3 .
   Η προφανής αδικία εις βάρος των γυναικών, εργαζομένων στις ΕΔ, δεν ήρθη ούτε με την προ μηνός Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ4753/2016 ΦΕΚ 2808/Β/6-9-2016 “Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων”, η οποία διατηρεί το ίδιο καθεστώς.
militaire.gr ( φωτό Νίκος Παναγιωτόπουλος)