Εκλογές για την Ένωση Στρατιωτικών Θεσσαλίας

Την ερχόμενη Κυριακή πρόκειται να διεξαχθούν εκλογές στην Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως διαβάζουμε στη σχετική ανακοίνωση της ΕΣΠΕΘ: 

Σε έκτακτη γενική συνέλευση
Προς
τα μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Θ

        Σας γνωρίζεται ότι, την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016, σε τόπο και χρόνο που θα γνωσθεί με μεταγενέστερη ανακοίνωση,  μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας, θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση, με θέματα προς συζήτηση και απόφαση:
      -     Εκλογή εφορευτικής επιτροπής, της οποίας θα διενεργηθούν οι κάτωθι αρχαιρεσίες.
      -    Εκλογές, προς ανάδειξη αντιπροσώπων για το Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, μέλος της οποίας είναι η Ε.Σ.ΠΕ.Θ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και επόμενα του καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Θ.
        Προς τούτο όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τους αντιπροσώπους της Ε.Σ.ΠΕ.Θ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Θ, οφείλουν να υποβάλλουν με κάθε πρόσφορο και δυνατό μέσο [είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αλληλογραφίας (κλασσικής ή ηλεκτρονικής info@espeth.gr,)] γραπτή δήλωση προς το Δ.Σ της Ε.Σ.ΠΕ.Θ, τριάντα (30) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, όπως παρακάτω:ΠΡΟΣ
Το Δ.Σ της Ε.Σ.ΠΕ.Θ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ………….……………………..…. (επίθετο – όνομα) του …………………. (πατρώνυμο), με αριθμό μέλους …………….., δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στις εκλογές, που θα διεξαχθούν την 27η Νοεμβρίου 2016, ως υποψήφιος για τη θέση του αντιπροσώπου για το Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών.
Λάρισα, ……..………… (ημερομηνία)


(υπογραφή)Λάρισα, 22 Οκτωβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ της Ε.Σ.ΠΕ.Θ


Στέφανος Κουκουράβας
Υπλγός (ΕΜ)