Πυροσβεστική: Κατανομή Δοκίμων Πυροσβεστών & Ανθυποπυραγών (ΦΕΚ)

Την κατανομή ενεντήντα τριών (93) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στη Σχολή Πυροσβεστών και τριάντα τεσσάρων (34) Δοκίμων
Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) Γενικών Καθηκόντων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, περιλαμβάνει απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Χρ. Βερναρδάκης.ΦΕΚ
.