Συνάντηση της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Ηπείρου με τον Αρχηγό της Αστυνομίας


 Διαβάστε την ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Ηπείρου, τα μέλη της οποίας συναντήθηκαν την Παρασκευή με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνο Τσουβάλα.

Πραγµατο̟ποιήθηκε σήµερα  23/09/2016,  συνάντηση  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της  Ένωσής  µας,  µε  τον  Αρχηγό  της  Ελληνικής  Αστυνοµίας  Αντιστράτηγο  κ.  Κωνσταντίνο  Τσουβάλα  στα  ̟πλαίσια  της  επ̟ίσκεψής  του  στις  π̟εριοχές  της  Ηπ̟είρου,  π̟αρουσία  και  του  Γενικού  Ε̟πιθεωρητή  Αστυνοµίας  Β.  Ελλάδος  Αντιστρατήγου  κ.  Μιχαήλ Καραµαλάκη, του Γενικού Περιφερειακού Αστυνοµικού ∆ιευθυντή Η̟είρου  Ταξιάρχου  κ.  Κωνσταντίνου  Σκούµα  και  του  ∆ιευθυντή  Αστυνοµίας  Ιωαννίνων  κ.  Ιωάννη Βασιλάκου.

Στη  συνάντηση  ̟παρευρέθηκαν  οι  εκλεγµένοι  αντιπ̟ρόσω̟ποι  της  Ένωσής  µας  στην Πανελλήνια  Οµοσ̟πονδία  Αξιωµατικών  Αστυνοµίας,  Α/Υ΄  ∆ιαµάντης  ∆ηµήτριος,  Α/Α ΄ Κολιο̟άνος Θεόδωρος, και Α/Α΄ Κολιός Χριστόφορος.  

 Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα ανακύ̟τοντα θέµατα της αναδιάρθρωσης και του  υ̟πό  κατάρτιση  νέου  µισθολογίου,  ενώ  έγινε  λόγος  και  για  τα  ζητήµατα  ̟που αφορούν  το  Βαθµολόγιο  των  Αξιωµατικών,  την  µετεκ̟παίδευση  αυτών,  καθώς  και  λοιπ̟ά Αστυνοµικής φύσεως ̟προβλήµατα, εστιάζοντας κυρίως σε αυτά, ̟που αφορούν την καθηµερινότητα των Αστυνοµικών.

   Ο  Αρχηγός  α̟πό  την  ̟πλευρά  του,  αναγνωρίζοντας  τις  δυσχέρειες  τις  ο̟ποίες αντιµετω̟πίζουν  οι  συνάδελφοί  µας  κατά  την  εκτέλεση  των  καθηκόντων  τους, π̟ροκειµένου αυτοί να αντα̟ποκριθούν στην δύσκολη α̟ποστολή τους, δήλωσε ̟πως θακαταβάλει κάθε δυνατή ̟προσ̟άθεια για να ε̟πιλυθούν τα ζητήµατα ̟που του θέσαµε.