Άρθρο Βασίλη Μαστρογιάννη: Η κρίση και το μέλλον της Ευρώπης


Επιβεβαιώθηκε πλέον με τον πιο επίσημο τρόπο, από τους Διεθνείς Οικονομικούς Οίκους, ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δε διέγνωσαν σωστά την «Ευρωπαϊκή κρίση», επικεντρώθηκαν σχεδόν αποκλειστικά στα αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα, που αποτελούν μέρος
μόνο του προβλήματος. Δεν έδωσαν την απαιτούμενη σημασία στις βαθύτερες αιτίες της κρίσης: την απόκλιση ανταγωνιστικότητας μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και το αυξανόμενο χρέος που προέκυψε από αυτή την ανισορροπία. Λύσεις που εστιάζουν μόνο στη δημοσιονομική πειθαρχία δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικές.

Η υστέρηση της αποταμίευσης έναντι των επενδύσεων την τελευταία δεκαετία οφείλεται στην ταυτόχρονη ταχεία αύξηση της κατανάλωσης και των επενδύσεων και τη μεγάλη μείωση των επιτοκίων, λόγω της ένταξης στην ΟΝΕ, η οποία οδήγησε σε επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης και σημαντική ενίσχυση των προσδοκιών των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις σε διεθνώς μη εμπορεύσιμα αγαθά, κατά την περίοδο 2000-2007, όπως για παράδειγμα οι επενδύσεις σε κατοικίες αποτελούσαν το 7,5% του ΑΕΠ, που είναι υψηλό συγκριτικά με το αντίστοιχο ποσοστό σε περιόδους ομαλής λειτουργίας της οικονομίας.

Η διάρθρωση του ΑΕΠ, όσον αφορά στην παραγωγική δομή, έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η αγροτική παραγωγή έχει μειωθεί στο 4.6% του ΑΕΠ το εξωτερικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας παραμένει, σήμερα, ελλειμματικό κατά €4 δις και η ανταγωνιστικότητα στον αγροτικό τομέα έχει χειροτερεύσει. Σχεδόν το 87% του ΑΕΠ αποτελούν οι υπηρεσίες, οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι μη εμπορεύσιμα διεθνώς αγαθά. Το ποσοστό των εξαγώγιμων αγαθών αποτελεί, σήμερα, μόνο σε 7-8% του ΑΕΠ το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη των 27, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών το 20%, περίπου, του ΑΕΠ έναντι 35% που είναι ο μέσος όρος στην Ευρώπη των 27.

Είμαστε μια σχετικά κλειστή, μη ανταγωνιστική οικονομία, που παρουσίασε τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της τελευταίας 15ετίας, κυρίως, λόγω της ραγδαίας αύξησης της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης σε μη βιώσιμα επίπεδα, δηλαδή, χωρίς να συνοδεύεται από παράλληλη βελτίωση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Σύμφωνα με την ΤτΕ, κατά την περίοδο 2000-2008, ο λόγος του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στην Ελλάδα προς το αντίστοιχο μέσο μέγεθος στις χώρες της ζώνης του ευρώ, που αποτελεί και την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία για το μεταξύ τους εμπόριο αλλά και για το εμπόριο με τρίτες χώρες για το οποίο ανταγωνίζονται, αυξήθηκε κατά 21,4%.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει δύο προβλήματα, υπέρογκο δημόσιο χρέος και έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Η επιστροφή στη δραχμή δεν θα έλυνε κανένα από τα δύο, αντίθετα θα χειροτέρευε το πρόβλημα του χρέους. Όσο για την ανταγωνιστικότητα, το πρόβλημα οφείλεται σο στις αγκυλώσεις που δημιουργούν οι διοικητικές παρεμβάσεις στην οικονομία, η γραφειοκρατία και η πολυνομία.

Διεθνείς μελέτες έχουν καταδείξει ότι το 50% της βελτίωσης της παραγωγικότητας και κατά συνέπεια και της ανταγωνιστικότητας σε μια χώρα οφείλεται στα ποιοτικά στοιχεία, στη συνολική παραγωγικότητα (όπως η φιλικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, οι δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία, η ποιότητα της παιδείας, η ποιότητα της Δημόσιας Διοίκησης, η ευελιξία στις αγορές, η χαμηλή γραφειοκρατία κλπ) και μόνο το 50% στους συντελεστές της παραγωγής, κεφάλαιο και εργασία.

Είναι σφάλμα να θεωρείται ότι οι απώλειες ανταγωνιστικότητας θα μπορούσαν να περιοριστούν, αν η χώρα είχε παραμείνει εκτός της ζώνης του ευρώ, ώστε να διαθέτει το αντισταθμιστικό μέσο της αυτόνομης συναλλαγματικής πολιτικής.

Πριν την ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ, ο περιορισμός της απώλειας ανταγωνιστικότητας με τη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος δεν αποκαθιστούσε την ισορροπία στις εξωτερικές συναλλαγές.

Η υποτίμηση του νομίσματος συνέβαλλε στην αντιμετώπιση των κρίσεων του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών μόνο για βραχύ χρονικό διάστημα.

Η ανισορροπία στις εξωτερικές συναλλαγές επανεμφανιζόταν σχεδόν άμεσα, επειδή οι διορθώσεις της ισοτιμίας ανατροφοδοτούσαν την άνοδο του κόστους και των τιμών, η οποία και προκαλούσε μείωση της ανταγωνιστικότητας.

Η λιτότητα επιβραδύνει την ανάπτυξη και με δεδομένο ότι η ΕΚΤ δε θα αφήσει τον πληθωρισμό να ξεπεράσει το όριο του 2% (στις χώρες του βορρά), απαιτείται πολύ μεγάλος αποπληθωρισμός στο Νότο για να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα

Τα πλεονάσματα στο Βορρά συνετέλεσαν στην κρίση χρέους στο Νότο και χωρίς δημοσιονομικές μεταβιβάσεις η Ευρωζώνη δε μπορεί να λειτουργήσει

Η λύση του «Ελληνικού προβλήματος» περνάει μέσα από την ανάπτυξη, οι χώρες του Ευρωπαϊκού βορρά θα πρέπει να βοηθήσουν την Ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί και όχι να τη «γονατίζουν» μέσω διαχρονικών εξαγωγών προς την Ελλάδα.

Μολονότι αρκετοί πια έχουν γίνει φτωχοί, απαιτείται κάποιος χρόνος έως ότου οι άνθρωποι να εξαντλήσουν όλο το κομπόδεμά τους και βουλιάξουν στην εξαθλίωση. Ποιο είναι, όμως, το οικονομικό μέλλον της άρρωστης χώρας μας;

Η διαπίστωση ότι, ακόμα και με τη μεγαλύτερη προσπάθεια και με τις μεγαλύτερες θυσίες, που θα προστεθούν σε αυτές που ήδη έχουν γίνει, η κατάσταση θα είναι αβίωτη με την εφαρμογή του κύκλου ζωής του νέου Μνημονίου, εξαναγκάζει τους δανειστές μας σε πολιτικά εκβιαστικές επιταγές, να ζητούν βίαια μέτρα και περαιτέρω αποδιάρθρωση της αγοράς εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Να λοιπόν ο φαύλος κύκλος: η Ελλάδα δανείστηκε για να σωθεί, τώρα αντιλαμβάνονται τις μαύρες τρύπες που οδηγούν σε νέο δανεισμό.Αν δεν αντιληφθεί εγκαίρως η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι επιβάλλεται να δώσει ώθηση στην Ανάπτυξη, θα επιβεβαιωθεί η ιστορική αλήθεια ότι Καμία νομισματική ένωση δεν έχει επιβιώσει χωρίς να υπάρχει δημοσιονομική και πολιτική ένωση.Ο ιστορικός του μέλλοντος θα γράψει, είτε ότι από την Ελλάδα ξεκίνησε η κατάρρευση της Ευρωζώνης, είτε ότι η Ελλάδα αποτέλεσε το παράδειγμα για το πως θα εξισορροπηθούν οι οικονομικές ανισορροπίες της Ευρωζώνης.Ο δικός μας αγώνας εστιάζεται στο να σωθεί η Ελλάδα και η Ευρωζώνη, με την ανάπτυξη φερέγγυων και αποτελεσματικών πολιτικών στο εσωτερικό και τη δημιουργία δημοκρατικού προοδευτικού μετώπου στην Ευρώπη, που θα οδηγήσει ξανά τα μέλη της στο δρόμο της ανάπτυξης, της συνεργασίας και της κοινωνικής συνοχής.

                                                              Βασίλης Μαστρογιάννης

                                                          Νομικός MSc, Οικονομολόγος

                                                                          Υποψήφιος Βουλευτής Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
22 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Βασιλάκη !!!!! τι κάρτα είναι αυτή ??? Νομικός – Οικονομολόγος – Υπεύθυνος τομέα Σωμάτων Ασφαλείας και έως εδώ όλα καλά, το ότι είσαι απόστρατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας το ΞΕΧΑΣΕΣ ? ή μήπως αυτό δεν συνάδει με τα πιστεύω και την νοοτροπία της <> ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ και με τους ψηφοφόρους της ???? αχ μωρέ Βασίλη είσαι από τα καλύτερα παιδιά τι θέλεις εκεί μέσα ?

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι!! Ανεξάρτητα σε ποιό πολιτικό χώρο ανήκουμε και ποιά είναι η ιδεολογική μας ταυτότητα, ένα πρέπει να παραδεχτούμε : συνάδελφοι συνδικαλιστές σαν τον Βασίλη υπήρξαν ελάχιστοι!! Για όσους γνωρίζουν πολλά και σωστά ,ένα έχουμε να πούμε: Στο ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ωφείλουμε πολλά και πάνω απ όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που έδωσε για το Ασφαλιστικό της ΕΛ.ΑΣ και γενικά των ενστόλων! Καλή επιτυχία ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ !!!

Ανώνυμος είπε...

Συναδελφε ο Βασιλης τιμησε το Σωμα οσο το υπηρετουσε με εργα και οχι με λογια. αλλωστε το αποστρατος δεν ειναι τιτλος και τις περισσοτερες φορες οποιος το αναφερει το κανει για να επωφεληθει από αυτο.πιστευω οτι ο Βασιλης δεν το εγραψε από σεμνότητα και αναδεικνύει οτι ειναι υπευθυνος των σωματων ασφαλειας εκ της ιδιότητάς του βεβαίως. Βασιλη ολόψυχα καλή επιτυχία

Ανώνυμος είπε...

ΒΑΣΙΛΗ ΣΥΝΕΧΙΣΕΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΓΕΙΑ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ. ΕΝΤΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΣ. ΗΡΕΜΟΣ, ΔΙΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.
ΕΜΕΙΣ ΑΣ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΦΙΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ.

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΧΟΜΑΙ ΟΛΟΨΥΧΑ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Ανώνυμος είπε...

ΕΣΕΙΣ ΠΑΛΙ ΓΙΑΤΙ ΛΕΓΕΣΤΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ???Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ???ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΜΑΖΙ ΝΥΧΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΑΣ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΘΗΚΑΤΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΕΥΧΕΤΑΙ ΟΛΟΨΥΧΑ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ.

Ανώνυμος είπε...

Βασίλη από οτι θυμάμαι δεν έπαιρνες γενόσημα.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΒΑΣΙΛΗ. ΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Ανώνυμος είπε...

ενταξει μολις βγει θα σας βολεψει και τους 5 γλυφτρονια...

Ανώνυμος είπε...

Για πές μας ρε Βασίλειε όταν ήσουν στο ΤΕΑΠΑΣΑ τι έκανες για να εισπραξουμε τούς κοινωνικούς πόρους ,όπως για παραδειγμα 10% απο τα τηλ.δικαιώματα,5% απο ΠΑΕ,ΚΑΕ κ.λ.π.. Τα ζητήσατε ποτέ ; αν όχι ο Πεπόνης θα σας γυρεψει όλους.

Ανώνυμος είπε...

3.57 ΕΙΣΑΙ ΩΡΑΙΟΣ!!ΕΠΕΣΕ ΠΟΛΥ ΓΕΛΙΟ!ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΑΝ!!!

Ανώνυμος είπε...

για τον 10.20
Αγαπητε συναδελφε. 1) το 10% για τα Ταμεια ειναι δημιούργημα του Βασιλη από το 2004-05 οταν αλλοι, ισως κι εσύ, ήθελαν να πάει αλλού
2) τα εσοδα οταν ο Βασιλης ανελαβε στο Υπουργειο
πενταπλασιάστηκαν από το 10%
3) οσο για το 5% τα νουμερα ειναι καταπέλτης
- 300.000 μεχρι το 2008-09
- 1.500.000 το χρόνο μετα, οταν απέδωσαν οι ενέργειες αυτού και αλλου συνεργάτη του
4) στο ΤΕΑΠΑΣΑ ΗΤΑΝ 6 μηνες αναπληρωτης και εδωσε μαχες για σενα αλλα η αχαριστια ειπαμε ειναι ιδιον του ευεργετηθεντα
τα στοιχεια στη διαθεση σου αν εχεις το θάρρος να αντιμετωπισεις την αληθεια κι αφησεις κατα μερος την ανουσια και αναίτια λάσπη
ενας παλιος συνεργατης του Βασιλη που θεωρει τιμη του που σταθηκε διπλα του

Ανώνυμος είπε...

5:19 μας επεισες τραβα πουλα αλλου την προπαγανδα σου... και μονο οτι κατεβαινει υποψηφιος με αυτους που μας πολεμανε τα λεει ολα...

Ανώνυμος είπε...

3.57 ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΣΤΕΙΟΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 5 ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΣΟΥ ΓΡΑΨΩ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΑΠΑΞΙΩ ΝΑ ΑΠΑΝΤΩ ΣΕ ΑΣΤΕΙΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ....... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΠΑΝΤΩΣ ΣΟΥ ΛΕΩ ΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΑΤΞΙΟΥΧΟΣ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΚΟΠΕΥΩ ΝΑ ΞΑΝΑΔΟΥΛΕΨΩ ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΜΠΑΤΣΟΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 80 ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΣΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΟΜΑΤΩΝ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΑΝ ΟΧΙ ΕΙΣΑΙ ΑΞΙΟΣ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΟΥ.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Βασίλη, συνάδελφε, σειρά και πατριώτη μου. Ελπίζω εκεί που πήγες όλα τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα και η ΔΗΜ.ΑΡ. να παίξει σημαντικό ρόλο στα πράγματα!!!
Επίσης θέλω να σου εκφράσω και δημόσια, τις ευχαριστίες μου για το ήθος σου και το θάρρος σου σε πάρα πολλά θέματα.

Ανώνυμος είπε...

6:16 και μονο που αποκαλεις το επαγγελμα μας 'μπατσοι' καταλαβαινω τι 'συναδελφος' θα ησουν... και η διαφορα που λες εγκειται στο γεγονος οτι μπηκαμε ατομα μορφωμενα απο πανελληνιες και οχι με ενα τενεκε λαδι και απολυτηριο δημοτικου οπως εσυ. Περαστικα σου.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητοί συνάδελφοι, σ΄ αυτή τη δύσκολη, από κάθε άποψη, χρονική περίοδο που διανύουμε θα πρέπει να βάλουμε φρένο στην εσωστρέφειά μας, το ελάχιστο που μπορούμε να πράξουμε. Ανεξαρτήτως πολιτικών πεποθήσεων, θα πρέπει να στηρίξουμε υποψηφίους, που προέρχονται από το Σώμα μας, προκειμένου να εισέλθουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, για να μας εκπροσωπήσουν και μάλιστα στην πιο κρίσιμη χρονική περίοδο για το μέλλον μας. Είμαστε πληθυσμιακά η πιο μεγάλη κοινωνική ομάδα, χωρίς εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο.Λοιπόν, εύχομαι στο υποψήφιο του κόματος του κ. Φώτη Κουβέλη και σε κάθε άλλον υποψήφιο από την οικογένειά μας καλή επιτυχία και επιτέλους γιατί όχι να εισέλθουν στη Βουλή των Ελλήνων.

Ανώνυμος είπε...

2.43 έχεις δίκιο είχα απολυτήριο λυκείου 15 πέρασα σε κάτι ΤΕΙ τότε και δούλευα ότι δουλειά εύρισκα αγαπητέ συνάδελφε για το μεροκάματο μετά στον στρατό υπηρέτησα στις ειδικές δυνάμεις και στην συνέχεια και εγώ όπως και όλοι οι άλλοι τότε μπήκαμε κάπου με ένα κουβά λάδι μήπως εσύ γνώριζες κάποιον άλλο «αξιοκρατικό» τρόπο που μου διαφεύγει εκείνη την περίοδο του 80-90 ???? και έτσι για την ιστορία μάθε πως μερικοί εκείνα τα δύσκολα χρόνια μέσα από συνθήκες εργασίας που εσύ πλέον ακούς σαν ιστορία κατάφεραν να τελειώσουν ένα πανεπιστήμιο, ένα μεταπτυχιακό, να είναι κάτοχοι διπλώματος δημοσιογραφίας με πτυχία από 2 ξένες γλώσσες και παράλληλα να έχουν και 2 πτυχία στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ενώ ήταν υποχρεωμένοι λόγω εργασίας να κυνηγούν την τρομοκρατία και το έγκλημα στο πεζοδρόμιο χωρίς να πληρώνονται νυχτερινά και αργίες. Κάνε ένα check face τώρα σε εσένα παιδί των πανελληνίων εξετάσεων της ΕΛ.ΑΣ. και απάντησε στον εαυτό σου για τα προσόντα σου. Όσο για τα <> στα επιστρέφω και ειλικρινά εύχομαι να συνεχίσετε και να αλλάξετε το πρόσωπο της Αστυνομίας αν δεν σας αρέσει. Εμείς σας παραδώσαμε τουλάχιστον το δικαίωμα του συνδικαλίζεστε όταν για άλλους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων εν έτη 2012 ακόμα είναι ανέφικτο. Τελειώνοντας αγαπητέ συνάδελφε των πανελληνίων μάθε στην ζωή να λες ένα ευχαριστώ σε αυτούς που αγωνίστηκαν διώχθηκαν και αποτάχθηκαν κάποιοι από αυτούς για να μπορείς σήμερα εσύ να ζεις σπίτι σου και όχι στο τμήμα να μπορείς να παντρεύεσαι χωρίς άδεια της υπηρεσίας να πληρώνεσαι τα πενθήμερα σου και να εργάζεσαι ένα κανονικό 8ωρο και όχι 4 ώρες πρωί και 4 το απόγευμα και πολλά άλλα. Όσο για τον Μαστρογιάννη ένα θα σου πω γιατί πολλοί δεν το ξέρουν είναι και αυτός με τον κουβά το λάδι όπως λες κάποτε διάβαζε στην σκοπιά κάτω από μια λάμπα της ΔΕΗ χειμώνα τρέμοντας από το κρύο Ποινικό κώδικα και 28 χρόνια μετά είναι υποψήφιος ενός κόμματος κρινόμενος ανάμεσα σε πολλούς. Ειλικρινά σου εύχομαι να ΜΑΣ μοιάσεις αν δεν τα καταφέρεις όμως ΤΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΣΟΥ.

Ανώνυμος είπε...

αφου διαβαζε στη σκοπιά...καταλαβα τι επαγγελματιας ηταν.Παλι καλα που δεν αφηνε τη σκοπια να κανει και ντελιβερυ

Ανώνυμος είπε...

4.06 ανάξια απάντησης η ανάρτησή σου κακομοίρη !!