"ΜΙΚΡΕΣ" ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ Π.Σ.- ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ


Με τον Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ.61Α) συστάθηκαν 4.000 οργανικές επί θητεία θέσεις Πυρ/στών πενταετούς υποχρέωσης με αντίστοιχη (κατάργηση) μείωση οργανικών θέσεων μονίμων Πυρ/στών χωρίς Π.Δ ή άλλα διοικητική πράξη σύμφωνα με τον Ν. 3511/06.
Η μείωση των θέσεων των (Π.Δ ή Υ.Α) που να καθορίζουν σε ποιές Π.Υ. καταργούνται οι θέσεις αυτές και συνιστώνται οι επί θητεία θέσεις.
μονίμων  χωρίς να υπάρξουν διοικητικές
πράξεις
Ο Ν. 3938/11 για τους πολίτες υποψήφιους αναφέρεται σε προσόντα και κωλύματα του Π.Δ. 19/2006 «Κανονισμός κατάταξης Δοκίμων Πυρ/των»  (αρθρ. 15 παρ. 7).
-               Στην παρ. 19 του ίδιου άρθρου του ως άνω Νόμου γίνεται υποχρεωτική η εφαρμογή κανονιστικών πράξεων του ισχύουν για τους μόνιμους Πυρ/στες. Στις 28-07-2011 εκδόθηκε η υπ΄αρίθ. 34671 οικ. Φ. 300.2 προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 4.000 Πυρ/στών πενταετούς υποχρέωσης σε εκτέλεση της υπ΄αρίθ. 12077/15-07-2011 Υ.Α. στην οποία δεν προβλέπεται όπως προβλεπόταν απ΄το  Π.Δ. 19/2006  Δημοσίευση Απόφασης Αρχηγού Π.Σ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πόσες ανά κατηγορία θέσεις θα καλυφθούν με γνώμονα το Υπηρεσιακό συμφέρον αλλά και απόφαση κατανομής των θέσεων αυτών. Επίσης δεν υπήρξε απόφαση Υπ. Προ.Πο (σύμφωνα με τον Ν. 3938 άρθρο 15 παρ. 6)  μεταφοράς κενούμενων θέσεων εποχικών Πυρ/στών στο Π.Σ. ως θέσεων Πυρ/στών.   
Με τον Ν. 3938 οι κατηγορίες Πυροσβεστών πενταετούς θητείας είναι δύο: α) προερχόμενοι εκ συμβασιούχων πυροσβεστών σε ποσοστό 85%, β) εκ πολιτών σε ποσοστό 15% με εμφανή την έλλειψη ισονομίας μεταξύ των και τις φωτογραφικές διατάξεις υπέρ της πρώτης κατηγορίας. Επίσης με τον ίδιο Νόμο στο ποσοστό της β κατηγορίας (15%) καθορίζεται ότι το 60% των θέσεων θα καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας και άνω.
Στην Υ.Α 12077/15-07-2011 καθορίζεται μία ακόμη ποσόστωση μεταξύ γενικού λυκείου 70%  και τεχνικών- επαγγελματικών Λυκείων 30%  σε αντίθεση με το Ν. 3938 που αναφέρει για είδος απολυτηρίου και όχι ποσοστό.
Με το Ν. 3839/11 ορίζεται επιτροπή πρόσληψης των πυροσβεστών πενταετούς θητείας.
            Η   Υ.Α. 12077/15-07-2011 ορίζει ότι η πρόσληψη γίνεται μετά από προκήρυξη του Αρχηγού Π.Σ. Σε αντίθεση με το Νόμο η επιτροπή πρόσληψης επιμελήθηκε έκδοση πινάκων Βαθμολογίας (τους οποίους δεν φαίνεται εάν υπέβαλλε προς το ΑΠΣ)  και όχι όλη την διαδικασία πρόσληψης με τις προβλεπόμενες Διοικητικές πράξεις γιατί δεν νομοθετήθηκαν οι αρμοδιότητές της και επίσης δεν αναφέρεται ποίος προήδρευε αυτής.(Λογικά ο Νομικός Σύμβουλος)
Με την υπ΄αρίθ. 53543 Φ. 300.2/19-11-11 Απόφαση Αρχηγού Πυρ/κού Σώματος έγινε κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων πενταετούς θητείας που πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις πρόσληψης χωρίς να αναφέρεται στα σχετικά εάν οι πίνακες αυτοί συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν από την επιτροπή πρόσληψης.
 Η αρμοδιότητα κύρωσης και όχι δημοσίευσης δίδεται στον Αρχηγό Π.Σ.  
            Σ’ όλα τα παραπάνω δεν προβλέπεται με ποια διαδικασία η ως άνω επιτροπή που συγκροτήθηκε σχεδόν δύο μήνες μετά την προκήρυξη με την υπ΄αρίθ. 42781 Φ. 300.2/16-09-2011 Απόφαση Υπ. Προ.Πο θα ελέγξει για την εγκυρότητα τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι υποψήφιοι επίσης δεν αναφέρεται η τήρηση των προβλεπομένων από το άρθρο 13 παρ. 5 του Π.Δ. 19/2006 για την εγκυρότητα των δικαιολογητικών στα οποία στηρίχθηκε η βαθμολογία.(Να  γνωστοποιηθούν σε αντίγραφα οι διοικητικές πράξεις ελέγχου ορθότητας των δικαιολογητικών καθώς και οι επιβαλλόμενες πράξεις του Π.Σ. από ανακριβή, ψευδή ή πλαστά Απολυτήρια σχολείων, αδειών οδήγησης, πιστοποιητικών σωματικής ικανότητας)
-        Ουσιαστικά όμως όλοι οι συμμετέχοντες άνω των 45 ετών για να έχουν το δικαίωμα της συμμετοχής και να βαθμολογηθούν θα  έπρεπε να εξακριβωθεί πρώτα η σωματική τους ικανότητα σύμφωνα και με την προαναφερθείσα Υ.Α. (12077/14-07-2011 άρθρ.3 παρ. δ  ΦΕΚ1618 Β) από επιτροπή που θα συστηνόταν για τον σκοπό αυτό.
Η επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε με απόφαση του τότε υπαρχηγού και σημερινού  Αρχηγού  του ΠΣ όπως προβλέπει  ο εσωτερικός κανονισμός του ΠΣ (ΠΔ 210/1992 αρθρ.122 παρ. 1) αλλά δεν έχουν νομοθετηθεί οι αρμοδιότητες της  σε σχέση με την εξέταση σωματικής ικανότητας πολιτών ή συμβασιούχων Πυρ/των  όπως τουλάχιστον προβλέπεται για τις Ένοπλες Δυνάμεις  απ το ΠΔ 133/2002 και έρχεται σε αντίθεση με την σχετική ρύθμιση του θέματος στον Ν.3863/2010 άρθρο 6 που την αρμοδιότητα αυτή την δίνει στο κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας και στις Ανώτατες υγειονομικές επιτροπές Στρατού και Αστυνομίας  σε αυτές παραπέμπονται και κρίνονται για την σωματική τους ικανότητα και οι ευρισκόμενοι στην ενέργεια μόνιμοι Πυρ/τες.
Στο αρθ. 6 της ΥΑ 12077/14-07-2011  αναφέρεται ρητά ότι οι υγειονομικές εξετάσεις προηγούνται  των ψυχοτεχνικών και αθλητικών δοκιμασιών με αποτέλεσμα να υποβληθούν σε άσκοπες υγειονομικές και ψυχοτεχνικές διαδικασίες χιλιάδες υποψήφιοι πολίτες  που δεν θα περάσουν στην συνέχεια τα αθλήματα ( στους δύο τελευταίους διαγωνισμούς τα 3/5 των συμμετεχόντων υποψηφίων δεν ολοκλήρωσαν τις ίδιες αθλητικές δοκιμασίες)
-        Στην Παρ. 19 του Ν.3938  αναφέρεται ρητά ότι για θέματα που δεν ρυθμίζονται με τον νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για μόνιμους Πυρ/τες, δηλαδή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα απ το ΠΔ19/2006 για τους οδηγούς πυρ/κών οχημάτων  και την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης 6 μήνες πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού για τους Πολίτες υποψηφίους.
-       Για τους υπηρετούντες συμβασιούχους το ΠΔ όριζε ποσόστωση 40% για τους έχοντες την ειδικότητα του οδηγού και 60% για τους μαχίμους
Αυτά δεν περιλήφθησαν στη  ΥΑ και στην προκήρυξη με αποτέλεσμα την αλλοίωση των μορίων- αποτελεσμάτων  για την κατηγορία των συμβασιούχων    και ακόμα περισσότερο για την κατηγορία των πολιτών.
Τα κριτήρια αυτά συμπεριλαμβάνονται και στον τελευταίο νόμο της προηγούμενης Κυβέρνησης.
 Ο Ν. 3938 άλλωστε  στο αρθρ. 15παρ.5ε μοριοδοτεί όποιον  υποψήφιο κατείχε την επαγγελματική άδεια οδήγησης κατά τον χρόνο ψήφισης του,  η προκήρυξη που βγήκε 6 μήνες μετά δεν συμπεριέλαβε τίποτα απ΄όλα αυτά  και οι μυημένοι κατέθεσαν άδειες οδήγησης της τελευταίας ημέρας.
Συνέπεια πέραν των άλλων, να εμφανίζονται ως επιτυχόντες οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμβασιούχοι που απέκτησαν και άδειες οδήγησης  όταν το σύνολο των συμβασιούχων οδηγών που εργάζονταν στο ΠΣ είναι 1615  άτομα απ΄τους 5.500  που είναι το σύνολο των θέσεων των εποχικών εργαζομένων στο ΠΣ.
Χαρακτηριστικό  δείγμα στην ΠΔΠΥ Κρήτης επιτυχόντες συμβασιούχοι 227 απ΄ τους 322 που εργάζονταν μέχρι τις 31-10-2011 και ενδεχόμενα να μην συμμετείχαν όλοι στον διαγωνισμό.
70 ισοβαθμήσαντες – επιλαχόντες  στην κατηγορία αυτή μπαίνουν στις 13-12-2011 στην κληρωτίδα για μια θέση.
Στην κατηγορία των πολιτών προηγούνται αυτοί που εργάστηκαν μετά το 2009 στο ΠΣ ως συμβασιούχοι είχαν ή απέκτησαν την ιδιότητα του εθελοντή Πυρ/τη και επιπλέον  απέκτησαν άδειες οδήγησης.
- Νομίζουμε ότι αυτές οι μικρές παρατηρήσεις είναι άξιες προσοχής και σίγουρα χρήζουν απάντησης, δεδομένου ότι το ενδιαφέρον των διαγωνιζόμενων για εξασφάλιση μιας θέσης στον ήλιο έστω και της εποχιικής απασχόλησης ήταν εξαιρετικά μεγάλο.


.

125 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

Philosopher είπε...

Nice One.

Blogs About Success , Motivational , Inspirational , Poems , Love , Life.

Check It Out.

http://godessofpoem.blogspot.com/

Ανώνυμος είπε...

Τώρα καλά τα γράφεις ,πριν που φωνάζαμε εμείς οι μόνιμοι ότι διαλύθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα από την ψηφοθηρική σκοπιμότητα των πολιτικών μόνο και μόνο για να βολέψουν κόσμο στα τελευταία τους χωρίς να υπολογίσουν τι θα αφήσουν πίσω ΔΕΝ ΕΊΔΑ ΝΑ ΙΔΡΏΝΕΙ ΚΑΝΕΝΌΣ ΤΟ ΑΥΤΊ ΤΟΥ.....ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΒΓΉΚΑΝ ΌΛΑ ΣΤΗΝ ΦΌΡΑ ΚΑΙ ΚΆΠΟΙΟΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΩΜΑΤΊΑ ΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΏΝ ΠΟΥ ΈΤΡΕΧΑΝ ΣΑΝ ΣΚΥΛΆΚΙΑ ΠΊΣΩ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΙΚΟΎΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΎΣ ΑΛΛΆ ΈΜΕΙΝΑΝ ΈΞΩ ΖΗΤΆΝΕ ΚΑΙ ΛΈΝΕ ΌΤΙ ΈΧΕΙ ΠΑΡΑΤΥΠΊΕΣ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ!!!!!.....ΤΟ ΚΑΛΎΤΕΡΟ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΊ ΑΥΤΌ ΤΟ ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΌ ΤΕΡΑΤΟΎΡΓΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΠΕΊΡΕΙ ΜΌΝΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ ΚΑΙ ΤΊΠΟΤΑ ΆΛΛΟ ...ΚΑΛΗΝΎΧΤΑ ΚΎΡΙΟΙ ..ΈΝΑΣ ΜΌΝΙΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΈΣΤΗΣ ΑΠΌ ΚΑΝΟΝΙΚΌ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΚΑΙ ΌΧΙ ΠΈΤΣΙΝΑ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΛΊΚΙΑ ΣΑΝ ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΆΝΩ....ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΏ ΑΥΤΟΎΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΟΧΛΗΘΟΎΝ ΑΝ ΈΧΟΥΝ ΚΌΤΣΙΑ ΝΑ ΠΆΡΟΥΝ ΜΈΡΟΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΠΟΥ ΒΓΉΚΕ ΤΏΡΑ 13/12/2011 ...ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΉΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΜΈΡΟΣ ΤΑ : ''εγώ έχω 35 χρόνια εποχικός και ο άλλος 135 χρόνια εποχικός'' όταν ο θεσμός υπάρχει 12 χρόνια μόνο και ΠΟΛΛΟΊ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΡΏΤΟΥΣ ΕΠΟΧΙΚΟΎΣ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟ 2003 ΚΑΙ ΜΕΤΆ....ΌΠΩΣ ΉΜΟΥΝ ΚΑΙ ΕΓΏ ΤΟ 1998 ΕΠΟΧΙΚΌΣ ΚΑΙ ΠΈΡΑΣΑ ΧΩΡΊΣ ΤΗΝ ''ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΊΑ'' ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΊΝΟΥΝ ΤΏΡΑ... ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΑΘΛΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΉ ΜΟΥ ΧΡΌΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΚΑΙ ΌΧΙ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΗ ΗΜΈΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΉΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ.....ΚΑΛΗΝΎΧΤΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΌΣΟΥΣ ΚΟΙΜΆΣΤΕ..

Ανώνυμος είπε...

ο διαγωνισμος αυτος ειναι η ταφοπλακα του πυροσβεστικου σωματος.ανεβαινει υπερβολικα ο μεσος ορος ηληκιας των πυροσβεστων αφου ο μεσος ορος των εποχικων ειναι πανω απο 45χρονων.αλλα πρεπει να βολεψουμε τα παιδια γιατι ερχονται εκλογες 5500 οικογενειες βαλε τους συγγενεις και τους φιλους και εχεις κανει μια καλη μαγια.

Παροικών την Ιερουσαλήμ είπε...

Αγαπητό bloko.gr ,ποιά η πηγή του άρθρου σας?
Και κύριε Commando μόνιμε, με ποιά σειρά μπήκες γιατί αν είσαι στις 2 τελευταίες, τις κορώνες για "κανονικούς διαγωνισμούς" ασ'τις για τους ανίδεους...

Ανώνυμος είπε...

εγινες μονικος απο κανονικο διαγωνισμο? ασχολιαστο....
μαλλον καποιοι χανουν τα κεκτημενα τους.
ψυχραιμια,μην πανικοβαλεστε,δεν ερχομαστε να φαμε το ψωμι σας..

Ανώνυμος είπε...

Άσε ρε bloko αντί να χαίρεστε που 4000 άνθρωποι θα έχουν να φάνε ψωμί για 5 τουλάχιστο χρόνια πολεμάτε το κάθε διαγωνισμό(Λ/Σ - Π/Σ).Τι έγινε δεν περνάνε τα δικά σας παιδιά πια ;
Όσο για το μόνιμο πυρ/στη..δες αγόρι μου λίγο τα πτυχία των παιδιών στους ιδιώτες και τις δοκιμασίες που θα περάσουν (ίδιες με τους μόνιμους) όχι για μόνιμοι αλλά για αξ/κοι απευθείας έπρεπε να προσληφθούν. Αλλά έτσι είναι ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος .
Ά και ξέρουμε πολύ καλά πως γίναν οι δύο προηγούμενοι διαγωνισμοί δεν τρώμε κουτόχορτο

Ανώνυμος είπε...

μεσο ορο ηλικιας των εποχικων 45! στον κοσμο σου εισαι μεγαλε! μαλλον του γραφειου εισαι κ δεν εχεις παει σε καμμια φωτια , οποτε ρωτα κανενα συναδελφο μονιμο μαχιμο που εχει δουλεψει με εποχικους για να μαθεις καλυτερα. αλλα μαλλον κομπλεξικος εισαι οπως κ ολοι οι μονιμοι που δε θελουν για συναδελφους εμας τους εποχικους. ελπιζω να υπαρξει καποια στιγμη μια σωστη κ αντικειμενικη αξιολογηση για ολους εμας τους πυροσβεστες , ετσι ωστε οι γιαλαντζι να πανε σπιτια τους . σε λιγο καιρο που θα δουλευουμε ολοι μαζι , θα δουμε ποιος αξιζει κ ποιος οχι ... κομπλεξικε συναδελφε!

Ανώνυμος είπε...

ειστε σοβαροι μερικοι απο τους μονιμους , ευτυχως η μειοψηφεια.. με τα ψεμματα κ τις συκοφαντιες θελετε κ να λεγεστε πυροσβεστες?! πρωτα τιμηστε τη στολη κ τα παντελονια που φορατε κ μετα μιληστε για τους εποχικους , μιας κ ειστε ολοι σας κομανταραδες κ φιτνες κ ο μεσος ορος σας ειναι 30χρονων. Τι φοβαστε ? μη σας φαμε το ψωμι? μιλαμε για εποχικους πυροσβεστες , εκπαιδευμενους κ στη θεωρια αλλα κυριως στην πραξη με απειρα συμβαντα αστικα κ κυριως δασικα. ποιο ειναι το προβλημα μερικων δε μπορω να καταλαβω .οτι μοριοδοτηθηκαμε οπως επρεπε κ μπηκαμε στο σωμα αξια , ουτε με ρουσφετια ουτε με γλυψιμο κολων. μαχομαστε χρονια με πορειες με δικαστηρια κ κυριως με το εργο μας στην δασοπυροσβεση για να μπορεσουμε να διεκδικησουμε μια θεση στο Σωμα που αγαπαμε. Δεν εμφανιστηκαμε ξαφνικα σε ενα διαγωνισμο μολισ τελειωσαμε το σχολειο κ επειδη εχουμε βυσμα καποιο απο τα απειρα λαμογια που μας κυβερνουν. οχι κυριοι συναδελφοι. απλα μοριοδοτηθηκαμε κατι που εγινε για πρωτη φορα σε διαγωνισμο, οχι οπως ολους τους προηγουμενους τους στημενους που δε μας εδινε κανεις σημασια κ δεν αναγνωριζε κανεις την προσφορα μας στην κοινωνια κ στο σωμα. αλλα τοτε που ησασταν ολοι εσεις που κραζετε τωρα?! μαλλον δε σας ενοιαζε η μαλλον σας βολευε για να μπειτε ολα τα βυσματα κ για να βαλετε τους δικους σας. αφηστε μας λοιπον ησυχους να δουλεψουμε κ θα δουμε στο τελος ποιος ειναι ο πιο αξιος κ ικανος για να λεγεται πυροσβεστης! τα λεμε συντομα στην υπηρεσια...

Ανώνυμος είπε...

Μόνιμε αξιοκρατικά διορισμένε υπάλληλε του πυροσβεστικού σώματος βρίσκεσαι σε τρομώδες παραλήρημα.Ο κατάλληλος ιατρός σου συνιστά ψυχραιμία,οχι στρές οχι άγχος...

Ανώνυμος είπε...

αντι να καθεστε να μαλωνετε για το ποιος ειναι πιο καλος πυροσβεστης ,κοιταξτε λιγο την επομενη μερα .....οι νεοι πενταετεις εκτος απο τα δικαιωματα πλεον θα εχουν και αυξημενες υποχρεωσεις ,οτι ο διαγωνισμος ειναι προχειροδουλεια φαινετε αφου καλυπτει μεν τις οργανικες θεσεις στο συνολο αλλα δεν καλυπτει τα οργανικα κενα σε κατα τοπους υπηρεσειες ετσι θα βρεθουν υπηρεσειες να ειναι κατα πολυ υπεραριθμες και αλλες να εχουν παλι κενα αφου οι νεοι πενταετεις τοποθετουνται στην υπηρεσια που υπηρετουσαν και σαν εποχικοι,χωρις να λαμβανονται υποψιν οι πραγματικες αναγκες.....αυτοι που εβγαλαν αυτο το διαγωνισμο ευελπιστο να το εχουν σκεφτει καλυτερα απο μενα .....γιατι αλλιως θα εχουμε ενα σωμα δυο ταχυτητων.

Ανώνυμος είπε...

κυριοι μονιμοι μην φοβαστε δε θα σας φαμε....ας μιλησει καποιος για τους δυο τελευταιους διαγωνισμους......που ειναι για γελια...αφηστε τα κυριοι τα γνωριζουμε ολα πολυ καλα....τα καλοκαιρια τα βγαζατε στις πλατες των εποχικων

Ανώνυμος είπε...

Μην τρελενεστε ρε παιδια τους χαλαει τα μονιμακια που θα γεμισουν οι βαρδιες με κοσμο και θα παρουν τις αδειουλες τους και τα ρεπουδακια τους......... ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ..............

Ανώνυμος είπε...

Αν και δεν εχω καμια σχεση με το διαγωνισμο και τυχαια το διαβασα ,το μονο που εχω να πω, οποιος δεν υπογραφει αρθρο που διμοσιευεται απλα δεν εχει @@

Ανώνυμος είπε...

Εσείς οι μόνιμοι ΜΟΝΟ ΜΠΗΚΑΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΣΑΣ!!!!ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ Ο ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΣ!!!!!!!!ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ!!!!!Οι εποχικοι σας πηράξανε,με μας θα διαλήσει το σώμα. Ξεχνάτε οτι κλέτε σα γκόμενες αν περάσει η ώρα και δεν γίνει η αλλαγή, γιατι σας κόβει απο τη δεύτερη δουλειά!!!!!!!!Το νόμο που βγείκε δεν τον αναφέρετε;Γιατί ρε ΛΑΜΟΓΙΑ δεν έχετε κάνει καμία αναφορά σε εποχικό όταν τον είχατε ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΪΑ ΣΑΣ;Ε;Τυχαίοι.ΚΑρεκλοκένταυροι!!!!!!ΠΑρτάλια. Νομίζετε οτι πιάσατε του ....ΤΑ ΑΡΧΙΔΙΑ.....Εσείς κρατάτε το ΣΩΜΑ ΨΗΛΑ........ΧΑ,ΧΑ.Θα έπρεπε να ντρέπεστε μ αυτά που λέτε!!!!!!!!!!!ΠΕΡΝΕΤΕ ΑΞΙΑ ΑΝ ΜΠΟΥΜΕ!!!!!!

ΕΝΑΣ ΕΠΟΧΙΚΟΣ!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΣΕ απάντηση στον κύριο από την Ιερουσαλήμ και τους υπόλοιπα κομάντα είμαι ο ΜΟΝΙΜΟΣ Πυροσβέστης που έγραψε στην αρχή το άρθρο και έχω να σας πω ότι είμαι από τους πρώτους εποχικούς του'98 και πέρασα το '99 χωρίς προϋπηρεσία εποχικού (δεν μέτρησε τότε ούτε ότι ήμουν πεζ/ναύτης σαν ειδικές δυνάμεις που τώρα το μετράνε) και τις υπόλοιπες μ@@@@κίες που βάζετε τώρα (μέχρι και αν φοράτε 44 νούμερο παπούτσι για να πάρετε 44 μόρια!!!!!)..τώρα αν νομίζει κάποιος ότι εκείνοι οι δια/μοί ήταν σικέ σαν τον δικό σας ας ρωτήσει τους 2700 μόνιμους που πέρασαν το '98 και το΄99 ....ή αλλιώς στα α@@@@μου αν συνεχίσετε να το νομίζετε....αλλά για να μην λέτε πολλά να σας πάει η Υπηρεσία εκεί που έχει ανάγκη και όχι στο σπιτάκι σας δίπλα και τότε τα λέμε...αλλά επειδή τρέχατε όλοι σαν σκυλάκια πίσω από τους πολιτικάντηδες και γλύφατε τα άγλυφα και έβγαινε ο πρόεδρός σας και μιξοκλαιγόταν όπου και αν ήταν σας κάνανε τα χατίρια....τώρα αν δουλέψετε ή δεν δουλέψετε ,σας πάρουν ή δεν σας πάρουν στα α@@@@@δια μου προσωπικά ,γιατί όσοι αξίζουν το δείχνουν και το ξέρουμε τα υπόλοιπα κοπρόσκυλα έχετε κουδουνάκι που χτυπάει από μακρυά....Υ.Γ Τα λεφτά για τις πληρωμές σας στο προϋπολογισμό του ΄12 για εσάς είναι τα ίδια με πέρυσι ..να δούμε που θα βρουν να σας πληρώσουν γιατί από εμένα δεν θα πάρετε ούτε την τρίχα από τα α@@@@δια μου και δεν δουλεύω κανένα νυχτερινό ή πενθήμερο παραπάνω για να το πληρωθείτε εσείς και ΓΙΑ ΑΥΤΌΝ ΠΟΥ ΛΈΕΙ ΌΤΙ ΘΑ ΦΆΝΕ ΨΩΜΊ 4000 ΆΤΟΜΑ ΞΈΡΩ ΕΠΟΧΙΚΟΎΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΌ ΕΙΣΌΔΗΜΑ 2ΠΛΆΣΙΟ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΚΌ ΜΟΥ που εγώ θεωρούμε ΄΄καλοπληρωμένος΄΄ .....ΌΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΊΑ ΑΥΤΉ ΘΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΌΣΟ ΥΠΆΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΌ BLOG..ΑΝ ΥΠΆΡΞΕΙ ΚΛΕΙΣΤΌ ΤΌΤΕ ΘΑ ΤΑ ΠΟΎΜΕ ΑΠΌ ΕΚΕΊ ΜΕ ΟΝΌΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΎΜΕ ΣΕ ΠΌΣΕΣ ΧΙΛΙΆΔΕΣ ΑΣΤΙΚΆ ΣΥΜΒΆΝΤΑ ΈΧΕΤΕ ΠΆΕΙ ΕΝΏ ΚΆΘΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΈΚΛΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΦΥΛΆΚΙΟΥ αυτά για τώρα ,τα υπόλοιπα από κοντά με μερικούς....

Ανώνυμος είπε...

χαλαρωσε... ΕΝΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Ανώνυμος είπε...

πολύ χαλαρό σε βλέπω 3:24 εκτός αν είσαι γιαλαντζί υποψήφιος 5της και θεωρείς τον εαυτό σου''μόνιμο'' γιατί ο 3:21 τα ''χώνει'' λίγο χοντρά αλλά αυτό που λέει για τα 5θήμερα-νυχτερινά θα τα βρούμε μπροστά μας. Ελπίζω να έχει άδικο

Ανώνυμος είπε...

για τον εποχικο ειπα χαλαρωσε γιατι μιλαει επιθετικα απλα με προλαβε αλλο μυνημα

Ανώνυμος είπε...

Καλο θα ειναι να μην τα βλεπουμε ολα απο την μερια μας μονο,ειναι σιγουρο οτι ολοι αγαπαμε αυτο που κανουμε πανω απο ολα. Και φαινετε καθαρα επανω στο συμβαν που δεν ξεχωριζουμε ο ενας απο τον αλλον δειχνωντας το με αυταρπανηση.Οι Συμβασιουχοι Πυρ. ειμαστε 5450 και περνει το σωμα 3400 δηλαδη 2000 συναδελφοι που χαιρομασταν να συνεργαζομαστε μαζι τους( οπως και με το μονιμο προσωπικο που περα απο μερικους ειναι ανθρωποι που μας αγαπανε και νοιαζοντε για εμας οπως και εμεις και το ξερουμε ολοι αυτο) τους πετανε στον καιαδα....και δεν γινετε καμια αναφορα απο κανενα σας για ολα αυτα τα παιδια που μετα απο τοσο αγωνα και κινδυνο για την ζωη τους για το πανω απο ολα γενικο καλο και φυσικα για το μεροκαματο που παλεβαν για να πανε στην οικογενεια τους τους διαγραφει η ιδια τους η χωρα και πανω απο ολα τους εχετε ξεχασει απο τωρα εσεις οι ιδιοι που παλεβατε μαζι το αγριο θηριο της καταστροφης. Λυπαμαι πολυ για ολους σας.....σας εχουν κανει σαν τα μουτρα τους δυστηχως.Ειμαι στις πρωτες θεσεις και δεν θελω να γινει τιποτα γιατι το πιατο που θα παω στα παιδια μου θα ειναι το πιατο του κωστα του γιωργου του ανεστη........του διπλανου μου

Ανώνυμος είπε...

εγω που οντως ανηκω στα χαλαρα ατομα , γιατι δεν ειμαι ουτε μονιμος ουτε εποχικος και ανηκω σε αλλο κλαδο θελω να πω τα εξης:
1. Στον μονιμο που υποτιθεται πως εγραψε το αρθρο θελω να πω πως εχει παραπανω απο 2 @.Παγκοσμιο φαινομενο αλλα τα μεγαλα και πολλα @@@ δε φαινονται μονο ως μαυρα σημεια σε λεικο φοντο
2. Συγχαρητηρια στον μονιμο που συστηνει χαλαρωση
3. Κριμα για τους εποχικους που βριζουν ,αν και εχουν δικιο.
4. Κριμα γιατι εχουν καταφερει σε ολους τους κλαδους να μας κανουν να φαγωνομαστε μεταξυ μας.
5. Και τελος, το '99 αγαπητε μονιμε, περασαν ολα τα βυσματα σε ολους τους κλαδους.Δεν υπηρξε ουτε μια αξιοκρατικη προσληψη.Ηταν ενας χρονος πριν τις εκλογες βλεπεις ....

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο φίλε που έγραψες το άρθρο..........πρέπει να έχεις μεγάλα@@@@@@@.Κάνε μας το τραπέζι όταν μπούμε........Οσο για συμβάντα.....χλομό σε κοβω........Απλά δεν ξαναγράφω εδω γιατί έχεις μένος..ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!χα,χα

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΥΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ.....
ΑΛΛΑ ΟΛΟΙ ΤΟ ΠΩΣ ΠΕΡΑΣΑΤΕ ΑΦΙΣΤΕ ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΚΑΛΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΑΣ....
ΤΡΕΧΩ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 1996 ΚΑΙ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΠΕΡΑΣΑΤΕ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΓΙ ΑΥΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΦΑΓΩΝΕΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ @@@@ ΜΑΣ.ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ....


ΕΝΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΟΕΠΟΧΙΚΟΕΘΕΛΟΝΤΗΣ...ΜΟΝΙΜΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Ντροπή ρε μάγκες ΝΤΡΟΠΗ!!!!!!!!!!!Τί πράγματα είναι αυτά;

Ανώνυμος είπε...

κύριοι συνάδελφοι είμαι ένας εποχικός με 11 χρόνια προϋπηρεσία και θεωρητικά επιτυχόν στον εν λόγο διαγωνισμό συνιστώ ψυχραιμία προς όλες τις πλευρές και κατευθύνσεις , δεν θα είχα πρόβλημα να χρησιμοποιήσω το όνομα μου μιας και δεν πρόκειται να βρίσω κανέναν , αλλά δεν θα το κάνω αφού αυτό συνηθίζεται στο συγκεκριμένο ιστοχώρο, θεωρώ ότι οι απόψεις πού έχουν διατυπωθεί εκατέρωθεν αφενός είναι ακραίες και εριστικές και αφετέρου δεν εκφράζουν ούτε το σύνολο τον εποχικών αλλά ούτε το σύνολο τον μονίμων
έχω να σημειώσω μόνο ότι όλοι οι διαγωνισμοί είχαν ως γνωστό τα προβλήματα τους , έτσι και αυτός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως το τέλειο παράδειγμα διαγωνισμού , παρολαυτα δίνει μια λύση σε ένα χρόνιο εργασιακό πρόβλημα έτσι ώστε να μπορούμε να κοιτάξομε παρακάτω, θα ήθελα να πω στον τον μόνιμο συνάδελφο με τα πολλά @@@@@@@ να κάνει λίγο κράτη , ευτυχώς δεν εκφράζει τους συναδέλφους του ,οπος θα ήθελα να πω και στους εποχικούς συναδέλφους πού απαντούν στον εν λόγο κύριο με επίσης εριστικό τρόπο να μην του κάνουν τη χάρη να θεωρούν την άποψη του ως άποψη του συνόλου των μονίμων συναδέλφων , όσοι θεωρούν ότι θα χάσουν χρήματα επειδή οι κακοί εποχικοί θα τους τα πάρουν ότι έχουν πρόβλημα αντίληψης τής κατάστασης και ότι μάλλον ζουν σε ένα άλλο πλανήτη πολύ μακριά από την γη και θα τους συμβούλευα να ριχουν μια ματιά γύρο τους.. τέλος να πω ότι χρήσιμοι και άχρηστοι υπάρχουν σε όλες της πλευρές και έτσι θα είναι πάντα, αυτός ο διαγωνισμός ούτε αναβαθμίζει ούτε υποβαθμίζει το σώμα απλός δίνει μια εργασιακή ασφάλεια σε μερικούς ανθρώπους πού οι περισσότεροι από αυτούς την είχαν ανάγκη και την δικαιούνταν

Ανώνυμος είπε...

κρίμα ρε παιδιά κανονικά το μόνο που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει είναι το Π.Σ. και η ελλάδα ,γιατί όλοι εθνόσημο φοράμε και ίδιες αξίες υπηρετούμε..
Το Σώμα δεν χαλάει απο τους εργαζομενούς του αλλά απο την κακή μας πρόθεση και τον διχασμό που μας δημιουργούν μερικοί πολιτικοί.

Ανώνυμος είπε...

ο μονιμος φιλος μαλλον δεν θα εχει πληρη αντιληψη το δεδομενων για την [πυροσβεστικη...γιατι οταν καθε χρονο επερνε 5500 το σωμα για να βγαλει την περιοδο........εκεινος ειχε 15 μερες αδεια...και ετρεχαν αλλοι....αν δεν σαρεσει φιλε που θα παρει 4000 κοσμο....να την ριξετε την προκυρηξη....αν μπωρειτε φυσικα......να δουμε πως θα περνετε αδειουλες το καλοκαιρι....οσο για αυτα που γραφει το μπλογκ....αξιωματικοι το εχουν βγαλει αυτο παιδια.....τα ιδια μου εδωσε και μενα ενας φιλος που του τα εδωσε αξιωματικος για να προσπαθησει να ριξει την προκυρηξη.......οσο για της παλιες.....ξερεις τις προκυρηξεις.....ε το λαδακι σου το εδωσες για να μπεις......και μαλον αυτο σε πειραζη φιλε....επειδη εμεις δεν θα δωσουμε!!!!αντε για υπηρεσια τωρα....

Ανώνυμος είπε...

Σινφονω με τα περισοτερα σκολια πανε να κανουν ενα σωμα με μεγαλη ενεργικοτιτα γερωκομιο και ασε που ειναι ολη πανω απο εκατω κιλα εσκοσ να ακιροθει ο διαγονιζμοσ αμεσα

Ανώνυμος είπε...

ωραιος ο φιλος.....μονιμος εισαι????γιατι οι περισσοτεροι σαν και σενα γραφουν.....απιστευτοι τυποι εισται ρε μαγκες!

Ανώνυμος είπε...

Διαβασα πολα σκολια πωσ μπορη ολη μασ να βλεπουμε το εσκοσ αφτησ τησ προκειρηξεισ και το κρατοσ δεν το βλεπη εσκοσ.Μιπωσ ο αρχιγοσ του πυροζβεστικου σοματοσ καταλαβη οτη απο πυροζβεστηκο σομα θα γηνει γεροκομηο λεο μηποσ.

Ανώνυμος είπε...

Όταν μια αλήθεια πονάει τότε αντιδρούμε ,όταν μας βολεύει όμως κάνουμε την πάπια. Τώρα που βγήκαν οι πίνακες και κάποιοι που έτρεχαν πίσω από βολευτάδες στους διαδρόμους της βουλής αλλά έμειναν έξω από τον διαγωνισμό τρέχουν και λένε ότι είναι παράτυπος και άκυρος ,όταν όμως τον συνέταξαν τον διαγωνισμό με τους βολευτάδες στα γραφεία δεν έλεγαν τίποτα. Εργασιακή αποκατάσταση αλλά με όρους , προϋποθέσεις και κριτήρια όπως αρμόζει σε ένα σωστό και ευνοούμενο σύστημα και όχι μπάτε αλέστε και αλεστικά μην δίνετε. Όσο για τους διαγωνισμούς ΄98 και ΄99 δεν ισχύει κάτι τέτοιο και επειδή ξεχνάτε το ΄99 το καλοκαίρι ήταν και η χρονιά του σεισμού στην Αθήνα και το μόνο που σκεφτόταν οι πολιτικοί ήταν τα ''σκάνδαλα'' με την ΡΙΚΟΜΕΞ και τίποτα άλλο και τα αποτελέσματα βγήκαν το καλοκαίρι αλλά την πρόσληψη την έκαναν Δεκέμβρη χάνοντας έτσι 4 μήνες από την πρόσληψη λόγο σεισμού. Τα ονόματα ήταν δημοσιευμένα σε εφημερίδα με τα μόρια του καθενός χωρίς κόλπα και μπορούσε ο κάθε ένας να κάνει προσφυγή για τα μόρια κάποιου που είχε ψευδή στοιχεία το οποίο δεν ισχύει σε αυτό τον διαγωνισμό. Τώρα αν κάποιος παντρεύτηκε για να πάρει τα μόρια του έγγαμου και μετά χώρισε δεν έκανε κάποια παρανομία ,αν θεωρηθεί παρανομία αυτό. Προσωπικά πιστεύω πως οι αλήθειες πρέπει να ακούγονται όσο και αν πονάνε . Προσωπικά πιστεύω πως αν ο συνάδελφος έγραψε πολλά ή λίγα παπάκια στο δεύτερο μήνυμα απάντησε στο μένος των εποχικών οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους κομάντο και αυτόν ή κάποιους άλλους ''άχρηστους'' το οποίο είναι το απόλυτο λάθος όπως και το αντίθετο. Οι αλήθειες πονάνε αλλά πρέπει να τις λέμε όσο πικρές και αν είναι και αν υπάρχουν στοιχεία ας αποκαλύπτονται.

Ανώνυμος είπε...

και τωρα ο πινακας εχει τα μορια πανω...μην λες οτι σου κατεβη....οσο για το 99 ειπαμε...λαδακι.....αν ρωτησεις τον κοσμος που εχει μπει στο σωμα απο παλια.....οι 7 στους 10 το εδωσαν το λαδακι η οτι αλλο ειχαν......ασε που κανουμε οτι δεν ξερουμε τωρα...οπως τα ειπες ειναι...οπως μνας συμφαιρει....οποτε κυριοι αξιωματικοι που βγαλατε αυτο το χαρτι,,,,,το δισελιδο ξερετε εσεις...μην βαζετε αλλους να τρεχουν....αν εισται μαγκες ριξτε την.......αν εχετε τιποτα μες τα παντελονια σας,,,,,,αλλιως μην βαζετε αλλους.....αντε γιατι οι εποχικοι θα σας φανε το ψωμι......ξερετε πιο ε????αυτο με της συμβασεις με τα ελικοπτερα που ακουγετε εντονα τωρα.....με 10 μασελες τα τρωτε βρεεεεεε!!!

Ανώνυμος είπε...

Είμαι βαθμοφόρος του ΠΣ με υπερδεκαετή προϋπηρεσία.Για αυτούς που γνωρίζουν,οι διαγωνισμοί από το '96 και μετά ήταν πεντακάθαροι(με εξαίρεση του 2007,τότε που πήρε και μόνιμους και επεξέτεινε τη σύμβαση των εποχικών σε 8 μήνες το χρόνο) και μάταια προσπαθούν κάποιοι εδώ μέσα να τα κάνουν όλα σαλάτα.Αναμφίβολα,υπάρχουν εκατοντάδες εποχικοί που πληρούν τα κριτήρια για να γίνουν μόνιμοι Πυροσβέστες,τους βλέπουμε πώς δουλεύουν στο συμβάν και μετά από αυτό.Έχουν γνώσεις,απολυτήρια,καλή φυσική κατάσταση κλπ.
Υπάρχουν όμως και πολλοί εποχικοί που δεν αγαπάνε αυτό που κάνουν,λουφάρουν,δεν έχουν φυσική κατάσταση και σωματότυπο που χρειάζεται για τη συγκεκριμένη δουλειά,ακόμα και τα απολυτήρια Στρατού είναι προβληματικά και τρέχουν τώρα να τα αλλάξουν.Δεν θέλουν να υποστούν αθλητικές δοκιμασίες και ιατρικές εξετάσεις.Γιατί τα φοβάστε αυτά κύριοι,τί σας λείπει και προσπαθείτε να τα αποφύγετε;
Για μένα,το ΠΣ πρέπει να πάρει τους καλύτερους-τον αφρό κι όχι να προσλάβει όπως όπως κόσμο για να αποκαταστήσει επαγγελματικά κάποιους.Πιστεύω ότι αυτοί που διάβασαν την άποψή μου και πληρούν τα κριτήρια,θα συμφωνήσουν μαζί μου.Οι άλλοι ας συνεχίσουν το δρόμο που έχουν πάρει...

Ανώνυμος είπε...

Διάλογος χωρίς ουσία, κομπλεξισμοί μερικών μονίμων πυροσβέστων, και απόλυτο σνομπάρισμα στους εποχικούς υπαλλήλους που τους ήθελαν να σέρνονται,τελειωμένους.Κάποιους σας πείραξε πολυ το άκουσμα του νέου νομου των 5ετων,δεν θα γίνει λέγαται,θα γίνουν εκλογές,δεν αφήνει η τρόικα και άλλες τέτοιες μπούρδες.Τώρα που τελείωνει φρικάρατε, και ομως φίλοι μου εποχικοί το σύνολο απο εμάς τους μόνιμους υπαλλήλους σας περιμένουμε και τα κενα θα καλύψετε, και το δικό μας συμφέρον που έχουμε να πάρουμε ρεπό κατι μήνες.Λοιπόν προτείνω σε όλους αυτούς που βγάζουν χολη για τους εποχικους(νυν πενταέτες) να σωπασουν γιατί εκτείθονται ανεπανόρθωτα και ειλικρινά λυπάμαι που έτυχε να διαβάσω αυτα τα αίσχη...

Ανώνυμος είπε...

Θελω να επισημανο κατη.Ο σικεκριμενοσ διαγονιζμοσ ηνε οτη πιο βρομικο εχη γινη μεταξη τον σηνβασηουχον. Και θα γινη μεγαλο πανιγηρη οταν τουσ παρουν αν τουσ παρουν τεληκα.δεν ξερο αν ξερεται αλα εχουν ανηξει βεντετα μεταξητουσ.Και ποσ να μιν ανιξει αφου βολεβονται οι μιση και οι αλη μιση πεταγοντε στον δρομο απο τη ξερο αλα αφτο ηνε το ληγοτερο τουσ περνεται κυριοι κηβερνοντεσ που τουσ περνεται περαστε τουσ και απο κανενα γιατρο ελεοσ ρε πεδια ποτε θα σταματισουν να περνουν κοζμο μονο για ψιφουσ αφτο το κρατοσ Η ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΗΤΕΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΝΟΥΝ.Πηστεβο εστο και την τελεφτεα στηγμη να ηδροση καπιου το αφτη πριν ηνε αργα κε γεμισουν τα γραφια με πενταετησ

Ανώνυμος είπε...

ΒΑΘΜΟΦΟΡΕ ΑΠΟ ΤΟ 96 Κ ΜΕΤΑ ΚΑΘΑΡΟΙ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ?! ΑΝΤΕ ΚΑΛΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΣΟΥ.. ΑΠΟΡΩ ΠΩΣ ΤΟΥΣ ΠΗΡΕΣ! ΟΤΙ ΝΑ ΝΑΙ ΕΙΣΤΕ ΜΕΡΙΚΟΙ ! ΑΛΛΑ ΔΝΕ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΤΑ ΛΕΜΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ Κ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ Κ ΟΧΙ ΑΝΩΝΥΜΑ , Κ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΘΑ ΤΟ ΛΥΣΟΥΜΕ.. Κ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ Κ ΟΜΟΙΟΙ Κ ΦΥΣΙΚΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Κ ΠΟΛΛΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΛΑΝΕ ΠΟΠ ΚΟΡΝ! ΑΝΤΕ ΚΑΛΟ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ!

Ανώνυμος είπε...

οφειλω να πω ενα μπραβο στον βαθμοφορο πιο πανω...εχει δικιο...ειμαι εποχικος και θελω αθληματα και γιατρους....εχω ειδικες δυναμεις και δουλευω σε πεζοπορο.....ειμαι αυτος που λεω για το λαδακι πιο πανω....δεν σημαινει ομως οτι δεν θα χειροκροτησω το σωστο......δεν εχω δωσει σε κανεναν διαγωνισμο.....δεν το ειχα σκεφτη....μπηκα σαν εποχικος και μαρεσε....απλα!ευχαριστω και τον μονιμο που λεει οτι θα ερθουμε εμεις και θα παρουν επιτελους τα ρεπο τους και γενικα οτι θα βοηθησουμε....να θυμαστε ομως οτι μονιμοι θα γινουν αυτοι που εχουν τα κρητιρια στο τελος της 5ετοιας!!!μην το ξεχνατε!

Ανώνυμος είπε...

απλα ειναι τα πραγματα παιδια...ο στοχος ειναι ενας για ολους ειτε εισαι μονιμος ειτε εισαι εποχικος...να κανουμε την δουλεια μας σωστα και να βοηθαμε την κοινωνια που μας εχει στην κορυφη της πυραμιδας απο ολους τους υπολοιπους συναδελφους.οι φανατισμοι και οι ακροτητες δειχνουν το πραγματικο επιπεδο...αν θελουμε αξιοκρατεια και σεβασμο θα πρεπει να δουμε πιο ειναι το σωστο...παντου υπαρχουν και οι < και οι <>.και μονιμοι που μπηκαν με βυσμα αλλα και μονιμοι που μπηκαν με την αξια τους και κανουν με παθος την δουλεια τους...και εποχικοι που αξιζουν και εποχικοι που ειναι για τα αναθεμα..μην τα ισοπεδωνεται ολα και μην τους αφηνουμε να πετυχαινουν τον σκοπο τους...να φαγωνομαστε μεταξυ μας...ειχα την τυχη να εργαστω στην Π.Υ. και θεωρω οτι ολοι πρεπει να ειμαστε ευγνωμωνες για την δουλεια που κανουμε και οχι να κοιταμε να σκαβουμε ο ενας τον λακο του αλλου...γιατι αυτο γινεται...δεν θελω να μπω σε λεπτομερειες αλλου ειδους..απλα ας κανει ο καθενας πρωτα αυτοκριτικη και μετα ολοι μαζι μπορουμε καλυτερα..ειναι δυσκολες(για μενα ιστορικες θα ελεγα)οι μερες που ζουμε και δεν μας παιρνει αλλο για χαζογκομενιστικους διαπληκτισμους...ολοι μαζι πρεπει με σεβασμο στο διπλα μας πρωτα...

Ανώνυμος είπε...

Αξιε 8:47 Μπράβο σας ΚΥΡΙΕ!!!!Μπράβο σας.αξιος.αξιος.αξιος.¨ετσι όπως ακριβώς τα λέτε είναι.Είστε ο ποιο σωστός. Μπράβο σας.Οι υπόλοιποι μας έβαλαν σε ένα τσουβάλι όλους,χωρίς εξαιρέσεις.

Ανώνυμος είπε...

οπως ειπε και ενας απο τουσ 5 πρωτους στην ιεραρχια ειστε οι μονοι που μπαινετε με τα @@@@@σας στο πυροσβεστικο σωμα ...καλες γιορτες κομπλεξαρες(οι περισσοτεροι) μονιμοι ¨"πεζοπορο αττικης"

Ανώνυμος είπε...

Θελω να πω στον κυριο με τα πολλα @ οτι το επιπεδο του ειναι παρα πολυ μα παρα πολυ χαμηλο
αν και μονιμος .ΝΑ κοιταξει λοιπον να το αναβαθιση γιατι αυτο ειναι που δημιουργει το προβλημα και οχι τα υπολοιπα .Αν θελει λοιπον καλυτερο το σωμα ας ξεκινησει πρωτα απο τον ιδιο του τον εαυτο.

Ανώνυμος είπε...

ΕΣΥ "ΚΥΡΙΕ" 9:27 ΜΑΘΕ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κ ΜΕΤΑ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ.. ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΓΙΝΕ ΜΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Κ ΜΠΗΚΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΠΩΣ (Ι) , ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ Κ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΟΣΟΙ ΜΕΝΟΥΝ ΑΠΕΞΩ , ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΤΕ (Ι) ΟΥΤΕ ΚΑΘΑΡΑ ΜΗΤΡΩΑ Κ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ Κ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝΕ ΟΛΟΙ . ΕΛΠΙΖΩ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝΕ Κ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΠΛΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Κ ΕΙΧΑΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΕΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ Κ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ , ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΑΝ . ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ , ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ, ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙ Κ Ο ΑΠΛΟΣ ΛΑΟΣ , ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Κ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΗΤΑΝ Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ , ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ ΟΣΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ Π.Σ Κ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥΣ , ΤΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ Κ ΤΟΥΣ @@@@ΔΑΡΑΔΕΣ ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΝΥΧΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ! ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΙΚΑΝΟΣ Κ ΠΙΟ ΑΞΙΟΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ!

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ 10:29 ΠΙΟ ΠΑΝΩ , ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΗΜΑΣΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΠΑΝΤΑ ΤΡΩΓΟΜΑΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ , ΗΜΑΣΤΕ ΟΛΙΓΟΝ ΗΛΙΘΙΟΙ

ΠΕΖΟΠΟΡΟ 2ΗΣ ΕΜΑΚ

Ανώνυμος είπε...

αυτοι που μενουν εξω δεν εχουν ολοι ποινικο και (ι)ετρεχαν σε ολες τις ποριες και υπηρετησαν κανονικοτατα την πατριδα και ειναι περηφανοι .απλα δεν ειναι απο αυτους που πηγαν να βγαλουν διπλωμα δ κ ε κατηγοριας τελευταια στιγμη .ευχομαι σε ολους και τους 3400 να πανε ολα καλα.σταματηστε να μαλωνετε ολοι προσπαθουν για το καλυτερο για εκεινους και τις οικογενειες τους.καλες γιορτες σε ολους.

Ανώνυμος είπε...

οταν εσβηνα φωτιες ορισμενοι σχολειο πηγαιναν ακομη.μαθηματα πυροσβεσης αλλου.ουτε τα μισα μου χρονια δεν εχουν καποιοι που γραφουν εδω..

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα σε όλους.
Κατ'αρχήν να δηλώσω ότι είμαι μόνιμος και περνάω κατευθείαν στο "ψητό".Κάποιοι από τους εποχικούς είναι αξιόλογοι δασοπυροσβέστες και παράλληλα είναι σωστοί χαρακτήρες.Κερδίζουν γρήγορα την εμπιστοσύνη και το σεβασμό σου,ενδιαφέρονται να μάθουν καινούρια πράγματα πάνω στο αντικείμενο και πάντα δίνουν το κάτι παραπάνω στο συμβάν όχι επειδή τους το ζητήθηκε αλλά επειδή εκτιμούν κι αγαπούν αυτό που κάνουν.Όταν γίνεται συντήρηση υλικού κι εκπαίδευση στέκονται μπροστά κι από το βλέμμα τους καταλαβαίνεις ότι θέλουν να μάθουν κάτι καινούριο. Είναι αυτοί που πρώτοι ζήτησαν να υπάρξουν αθλητικές δοκιμασίες και ιατρικά ώστε να μην στιγματιστούν αργότερα ως "γιωτάδες".Στη πλειοψηφία τους διαθέτουν Λύκειο,όριο αναστήματος,ηλικία κι έχουν την υγεία και αρτιμέλεια για κατάταξη σε παραγωγικές Σχολές.Μακάρι να προσληφθούν και να ενισχύσουν το Σώμα.
Από την άλλη,υπάρχουν εποχικοί που έρχονται κυρίως για τα ένσημα και την ασφάλιση που τους παρέχεται.Συνήθως η ιδιότητα του εποχικού είναι δεύτερη δουλειά γι΄αυτούς και φαίνεται από την συμπεριφορά τους τόσο απέναντι σε μόνιμους όσο και σε εποχικούς.Βαριούνται,προσπαθούν να αποφύγουν ανάμειξη σε συμβάν,τρέχουν από κομματάρχη σε κομματάρχη για να τακτοποιηθούν,λασπολογούν στους πολίτες το έργο των μονίμων,υποσκάπτουν το γόητρο της Υπηρεσίας με κάθε τρόπο,απαιτούν να προσληφθούν ως 5ετείς χωρίς καμία αξιολόγηση,σπεύδουν στα στρατιωτικά νοσοκομεία να αλλάξουν το "Ι-4" σε "Ι-1",πανικοβάλλονται όταν τους λένε ότι πρέπει να υποβληθούν σε ιατρικά και αθλήματα,ψάχνουν να βρουν χαρτάκια μισθοδοσίας των μονίμων για να αρχίσουν στη συνέχεια να λένε "εμείς γιατί δεν παίρνουμε αυτό κι εκείνο και τ΄ άλλο".Ξεχνώντας βέβαια,ότι ούτε τον ίδιο βαθμό με τους μόνιμους φέρουν ούτε τα ίδια προσόντα αλλά κι ούτε με τις ίδιες διαδικασίες προσλήφθηκαν.Και στην τελική,ούτε τα ίδια καθήκοντα κι ευθύνες με τους μονίμους έχουν κι ούτε δουλεύουν τις ίδιες ώρες.Δεν ξέρουν τί είναι βραδινός τηλεφωνητής,τί είναι να έχεις βάρδια Πρωτοχρονιά-Πάσχα κλπ κλπ.Δεν έχουν ακούσει για απλήρωτη υπερεργασία λόγω επιφυλακών.Αυτοί οι εποχικοί λοιπόν εκτιμώ ότι θα προκαλέσουν ζημιά στις επιχειρησιακές δυνατότητες του Σώματος που δεν θα αργήσει να φανεί.Αλλά θα προκαλέσουν και ρωγμές στην ενότητα του προσωπικού μιας κι είναι μαθημένοι να ενεργούν με ταπεινά ελατήρια.Έφτασε σε τέτοιο σημείο η αναίδειά τους ώστε να λένε ότι όσοι από αυτούς δεν είναι ικανοί για την μάχιμο υπηρεσία,όταν προσληφθούν ως 5ετείς να τοποθετηθούν σε...γραφείο!
Αυτά τα ολίγα κι εύχομαι καλές γιορτές με υγεία και καλή επιτυχία σε αυτούς που την αξίζουν.

Ανώνυμος είπε...

1)Από τους περίπου 40 εποχικούς στην υπηρεσία μου: οι 20 είναι συνάδελφοι με όλη τη σημασία της λέξης, 10 θα προσφέρουν τουλάχιστον το ελάχιστο απαιτούμενο κι άλλοι 10 έπρεπε ούτε απέξω να μην περνάνε. Για το ότι αυτοί οι 10 συνεχίζουν να εργάζονται και είναι στην αναμονή για μονιμοποίηση, δεν ευθύνομαι εγώ (που δεν κάνω αναφορές, όπως είπε κάποιος), αλλά η διοίκηση και το "κοινωνικό έργο" που ασκεί...
2) Γι' αυτόν που είπε ότι οι μόνιμοι ζητάνε αλλαγή στα συμβάντα: Ρε μεγάλε δασοκομάντο, εσύ έφερνες την επιθεώρηση εργασίας όταν πήγαινε 22:01 γιατί δεν είχαν εγκριθεί τα νυχτερινά ακόμα, κι ας καιγόταν το σύμπαν. Από τη μια καλά έκανες - τα δουλεύεις και πρέπει να τα πληρώνεσαι. Από την άλλη, είσαι απαράδεκτος να κατακρίνεις τον άλλο που δουλεύει απλήρωτος όσες ώρες ή μέρες γουστάρει ο διοικητής και να μου το παίζεις ο ήρωας της παρέας.
3)Για το αιώνιο "πάμε στα αστικά και στα τροχαία": Όχι παιδιά, ο κάδος και η πλύση οδοστρώματος δεν θεωρούνται συμβάντα. Αν δε δουλέψεις κόφτη-διαστολέα, δε λες "πήγα σε τροχαίο". Εκτός κι αν σας βγάζει ο διοικητής σας περιπολικό με το διασωστικό (που δε νομίζω...)
4) Την καραμέλα "υπάρχουν μόνιμοι κοπρίτες, άρα μην ασχολείστε με τους δικούς μας" την ακούω τζάμπα και βερεσέ. Επειδή έχω 5 ήδη στην πλάτη μου μπορώ να ανεχτώ κι άλλους 10;
5) Η πρόβλεψη στο νόμο να τοποθετούνται οι 5ετείς εξ εποχικών στο νομό συμφερόντων τους πρέπει να με κάνει χαρούμενο; Κι άλλοι είχαν οικογένειες, αλλά τους σηκώσαν και φύγαν ή τους αφήσαν πίσω και φύγαν μόνοι τους...
5) Για το θέμα των χρημάτων: Νέος εποχικός (δουλεύοντας τις προβλεπόμενες 37,5 ώρες την εβδομάδα) παίρνει περίπου 750. Ο αντίστοιχος μόνιμος, αν για οποιοδήποτε λόγο δουλέψει τα ίδια (χωρίς πενθήμερα και νυχτερινά) παίρνει 800. Ποιός είναι ο αδικημένος;
6) Τα "λάδια" και τα συναφή τα επιστρέφω. Και να θυμίσω σε μερικούς ότι οι διαφημισμένες "συναντήσεις" με πολιτικούς για "προώθηση" αιτημάτων δεν ήταν ακριβώς θεσμικές...
7) Για το φίλο που λέει ότι αν μπορούμε οι μόνιμοι να κόψουμε την προκήρυξη, ας το κάνουμε, αν μπορούμε: Τα ασφαλιστικά μέτρα τα ξέρεις; Ούτε σωματείο ούτε τίποτα. Μόνος μου πάω, κάνω μια αίτηση (το ότι τοποθετείσαι άμεσα στον τόπο συμφερόντων σου μου δίνει έννομο συμφέρον)και σου πάω την προκήρυξη 2 χρόνια πίσω. Ρώτα ένα δικηγόρο και μετά προκαλείς...

Έχω κι άλλα πολλά να πω, αλλά πιστεύω ότι αρκούν. Όσοι το αξίζουν, καλώς να 'ρθουν. Χέρια θέλουμε.

Ανώνυμος είπε...

Κύριοι ΜΌΝΙΜΟΙ μην τρώτε τα σωθικά σας ,τα παλικάρια (εποχικοί) τώρα έχουν φτάσει στο ζενίθ της μ@@@κίας τους και περιμένουν να προσληφθούν (και καλά κάνουν). Σωστός ο 5:35 όπως και πολλοί μόνιμοι σε παραπάνω αναρτήσεις.Τα άρθρα αυτά είναι δημοσιευμένα επίσημα στην σελίδα της ΕΑΠΣ από την οποία έγινε ή αναδημοσίευση τους. Τώρα αν είναι νόμιμος ή όχι ο διαγωνισμός ή αν θα προσληφθούν τα άτομα αυτά είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο ,το ότι θα καλύψουν τα κενά μας για να πάρουμε εμείς ρεπό όπως ανέφερε προηγούμενος συνάδελφος ΔΕΝ νομίζω γιατί ΠΩΣ θα σε καλύψει συνάδελφε σε πρώτη έξοδο ? σε διάσωση ? σε εγκλωβισμό ? σε νυχτερινό χωρίς πίστωση για την πληρωμή του ή σε πενθήμερο και αργία πάλι χωρίς πίστωση για να αποζημιωθεί ??!!! γιατί μην ξεχνάμε ότι θα είναι σε ΙΚΑ ασφαλισμένοι ,με ότι συνεπάγεται αυτό όπως ξέρουμε από το καλοκαίρι (και τα ''κουκιά'' είναι ''περιορισμένα'') πως αν υπάρχει συμβάν παρά τέταρτο ΔΕΝ ΠΆΝΕ ΠΟΥΘΕΝΆ γιατί κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη της ΥΠΕΡΩΡΊΑΣ. Και για το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μπάχαλου φταίνε ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΊ οι οποίοι ΌΤΑΝ έπρεπε να ΜΙΛΉΣΟΥΝ και να ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΎΝ ΔΕΝ το έκαναν και τώρα βγάζουν διάφορες αναρτήσεις και λένε τι είναι ΠΑΡΆΝΟΜΟ και τι ΌΧΙ φυσικά σκύβοντας το κεφάλι στην προηγούμενη ξεπουλημένη και την πιο ΆΧΡΗΣΤΗ ηγεσία που είχε περάσει ποτέ από το σώμα μαζί με τις 2 πολιτικές μαριονέτες-παρωδίες της πολιτικής. Καλές γιορτές και καλά ξεμπερδέματα !!!!

Ανώνυμος είπε...

ΣΩΣΤΌΟΟΟΟΟΟΟΟΣ Ο ΦΊΛΟΣ 9:37...συνάδελφε έχεις χτυπήσει διάνα ,ούτε στην ίδια υπηρεσία να υπηρετούσαμε !!!! χαχαχα. Μάλλον παντού τα ίδια είναι και στα ίδια ποσοστά με τις ίδιες αναλογίες!!!. Τελικά πάντα θα υπάρχει ο ''κουτσός'' ,ο ''χαζός'' και ο ''τρελός'' του χωριού σε κάθε υπηρεσία. Καλές γιορτές.

Ανώνυμος είπε...

EEEE τι φωναζετε?για εσας με τις μαυρες στολες λεω δεν ερχομαστε στο τσιφλικι σας αν δεν σας αρεσει δηλωστε παραιτηση ξεφτιλιζεστε με αυτα που λετε εδω μεσα....4000 Ενωμενοι σε μια ομοσπονδια ?για να δουμε τωρα ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ!!!

Ανώνυμος είπε...

Κατάλαβες; Έρχεται ο τύπος (17 Δεκεμβρίου 2011 1:58 π.μ. )που δεν κουνήθηκε ούτε μια μέρα από το σπίτι του, που τη σχολή του θα την κάνει στην πόλη του, που θα τοποθετηθεί στην πόλη του από την 1η μέρα κι ας τρέχει στα νησιά ο μ***ας με τα 20 χρόνια υπηρεσίας, που δεν περνάει αθλήματα, γιατρούς κλπ γιατί είναι ΤΟ κομάντο, να σου πει να παραιτηθείς!!!!! Πού πας ρε Καραμήτρο;

Το κόμπλεξ σου να είσαι αφεντικό φαίνεται. Δυστυχώς, 4.000 δεν είστε. Οι 600 πολίτες δε μου 'χουν κάνει τίποτα: Περνάνε απ' όλα κανονικά, τοποθετούνται όπου έχει ανάγκες και είναι οι αδικημένοι, γιατί εξισώνονται με τον 50φεύγα μπάρμπα που τέλειωσε δημοτικό το '75 και τον "Γιώτα, Γιώτα, ζωή και κότα".΄Αυτοί θα 'ναι συνάδελφοι από την 1η μέρα. Εσύ κι όσοι έχουν τα ίδια μυαλά θα 'στε αφεντικά (της ραχούλας)...
Και τώρα που λες για τα σωματεία, εσύ θα 'σαι από κείνους που μέχρι να βγει η προκήρυξη, εξυμνούσαν την προσφορά των 5.500. Σου πετάξαν τυράκι όμως και τους ξέχασες όλους. Στα @@ σου, τώρα είστε οι 4.000 κι οι άλλοι 2.000 να πάνε να @@@@. Και δεν ήταν μόνο οι (τελείως) αγράμματοι, οι ποινικοί και οι γιωτάδες που μείναν απέξω. Ήταν και μια χαρά παιδιά με όλα τα προσόντα, που μείναν απέξω με τα μαγειρέματα των συνδικαλισταράδων σας που κανονίζαν για την πάρτη τους. Αυτούς τους έγραψες στα αμελέτητά σου, ε ΑΦΕΝΤΙΚΟ;;;;;;;;;

(Και δεν είναι τσιφλίκι μου. Ο υπουργός κι ο αρχηγός για 1-2 χρόνια θα 'ναι όμως. Εγώ θα 'μαι για 25...)

Ανώνυμος είπε...

Πέστα χρυσόστομε να αγιάσει το στόμα σου 9:31 και 9¨37. Τώρα αν γίνει αυτό με το ίδιο σωματείο θα είναι η μεγαλύτερη π@π@ρα που θα κάνουν οι ''κύριοι'' συνδικαλιστές. Και όπως είπες τσιφλίκι του πατέρα μου δεν είναι αλλά ούτε και δικό σου και ειδικά ΔΙΚΌ ΣΟΥ καραγκιοζάκο. Ας έρθετε και να δω συμπεριφορά στην βάρδια μου σαν και την δικιά σου και πίστεψεμαι θα βλαστημήσεις την ώρα που έκανες την αίτηση για 5ετής. Και όπως είπε ο προηγούμενος συνάδελφος με τα ''μαύρα'' ,όπως μας αποκαλείτε ,για τα υπόλοιπα χρόνια θα είστε ''υπό'' -αφεντικό της ραχούλας- (καλό αυτό θα υιοθετήσω !!).Και για να διορθώσω μόνο για τους 3400 αναφέρομαι ,τα 600 παλικάρια που θα μπούνε θα είναι σχεδόν ίσοι μας γιατί θα έχουν περάσει από όλες τις δοκιμασίες των μονίμων !!! ενώ εσείς έχετε περάσει από τις δοκιμασίες των συνδικαλιστών ,των βυσμάτων και της αρπαχτής. Άντε και καλές γιορτές. Υ.Γ Και για να σε προλάβω μην πεις καμιά κοτσάνα όπως:'' τεμπέληδες και τώρα που θα έρθουμε θα πέσει δουλεία και όχι λούφα'' στην βάρδια μου εγώ είμαι ΑξΥπ εδώ και πολλά χρόνια άρα ποιος είναι ικανός και ποιος όχι (μόνιμος ή εποχικός) το ξέρω καλά και δεν χρειάζεται να μου το πεις εσύ..και ...Γ2 Τώρα που την έκανες την αρπαχτή και βολεύτηκες τους συναδέλφους σου που δεν πέρασαν και πολλοί είναι ικανότεροι από εσένα τους ξέχασες και τους έγραψες στα α@@@@@σου ,που αυτό δείχνει την πρόθεση και την αντίληψή σου για το πως θέλεις να περνάς ή νομίζεις πως θα περνάς στην Πυροσβεστική..ΘΈΛΩ ΝΑ ΔΩ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΤΆΞΕΙΣ ΣΤΑ ΜΆΤΙΑ ΑΝ ΈΧΕΙΣ ΤΣΊΠΑ...καλή σου μέρα καραγκιοζάκο.

Ανώνυμος είπε...

Χρόνια Πολλά σε όλους τους συναδέλφους που σήμερα έχουν βάρδια και πάνω απ' όλα υγεία

Ανώνυμος είπε...

Ρε 2:09 γιατί μας βάζεις όλους σε ένα τσουβάλι; Εσείς δηλαδή είστε όλοι ΙΔΙΟΙ; Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις; Τί μαλάκες είστε όλοι σας ρε; Απο το 98 μέχρι σήμερα ήμασταν στις ίδιες υπηρεσίες, μας ξέρετε και σας ξέρουμε. Τί μλακίες είναι αυτές; Το 8ωρο της εργασίας, θα μαμήσει όλη τη ζωή μας; Στην υπηρεσία μου, τα κοπρόσκυλα ήταν στην απομώνωση. Τα παληκάρια που δούλευαν ήταν ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ στο ΕΞΩ!!!!!!!Τώρα ξαφνικά γίναμε κολόπαιδα; Εσύ φίλε κομπλεξάρι, πέσμου σε ποιοα υπηρεσία είσαι να έρθω εγώ......Να κάνουμε μαζί ΒΑΡΔΙΑ!!!!!!!Αντί να ενωθούμε, και να αντιμετωπίσουμε καλυτερα τα συμβάντα, θα τσακωνόμαστε; και μια συμβουλή:ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ!!!!!!!Εσύ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΚΟΨΕ,,,εχει στροφή!!!!!!!Εσύ 2:09 καλά τα λες, αλλα το καραγκιοζάκο το λες ανώνυμα. Στη βάρδια σου τους εποχικούς τους είχες στα όπα όπα, γιατί αν έλεγες κανέναν καραγκιοζάκο.......Κόψτε τα αυτά όλοι σας για τί μαζί θα κάνουμε βάρδιες.ΑΔΕΡΦΙΚΑ> ΟΛΑ ΕΔΩ ΜΕΝΟΥΝ ΞΥΠΝΑΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

Ανώνυμος είπε...

Τα 600 παιδιά είναι παληκαρια γιατί είνια και τα παιδιά σας μέσα!!!!!!!Άλλωστε ίδιοι είστε. ΠΟΛΙΤΕΣ. Με αγγλικά Η/Υ κ.α. .......και κάποιοι μόνιμοι έχουν τα παιδιά τους εποχικούς!!!!!!!!!!!! ¨οσο εσένα με τα ασφαλιστικά μέτρα....σε κόβω να πας σε κανα τροχαίο και να είναι ο άλλος ετοιμοθάνατος και εσύ να περιμένεις να πεθάνει πρώτα και μετά να τον βγάλεις......... Κάνε το σταυρό σου και εσύ γιατι έχεις δουλειά, να τον κάνουμε και εμείς που θα βρούμε δουλειά.... Γιατί αλλιώς θα ζητήσουμε να σας συμπεριλάβουν στην ΕΦΕΔΡΕΙΑ...Δεν μπορεί όλος ο δημόσιος τομέας να μπαίνει σε εφεδρεία και εσείς να είστε ΑΝΕΤΟΙ....ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΕΡΝΕΙ ΠΟΛΕΜΟ.. Χέρια για δουλειά και άστα τα υπόλοιπα.......

Ανώνυμος είπε...

καραγκιοζηδες κομπλεξικοι μονιμοι βεβαια οταν ο αλλος μπαινει με την αξια του σας χαλαει γιατι στην πυροσβεστικη μπηκατε ολοι με βισμα ποτε δεν θα ειμαι συναδερφος με εσας κομπλεξαρες ....ουτε σε 5 χρονια

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑ πεσ μας ρε φιλε του 2.09 σε ποια υπηρεσια εισαι να ερθουμε για βαρδια ....καλοβολεμενε μονιμε δημοσιε υπαλλελε .Ευχομε να γινει αρση της μονιμοτητας και στην πυροσβεστικη για να αλλαξετε χαρακτηρα Τι νομιζεις οτι ειναι η υπηρεσια τσιφλικη σου .Εχεις συγκεκριμενο ρολο εκει για να επιτελεσης οσο καλυτερα το εργο που χρειαζετε και οχι για να βγαζεις τα αποθυμενα σου .Ευτυχος ειστε ελαχιστοι του ειδους σου .10 χρονια στην πρωτη γραμμη...., 10δεσ συμβαντα ....,τεραστια προσφορα ....,ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΝΙΩΘΟ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑΤΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΜΑΣ, ολο το πακετο που φαγαμε σχεδον μονοι μας αυτα τα χροννια,και οταν με το καλο τακτοποιηθουμε στις υπηρεσιες νιωθο την υποχρεωση να προσφερω τα μεγιστα....ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕς

Ανώνυμος είπε...

εποχικακια χαλαρωστε παραπηρατε αερα,παρτε φορα τωρα που θα σας κανουν πενηνταετοις πως θα λεγεστε και ελατε....!καταστροφοις του ενδοξου πυροσβεστικου σωματος,τσομπαναραιοι με κλιτσα θα προηχθητε σε υποπυροφηλακες....μπεεεε!!καλες γιορτες

Ανώνυμος είπε...

mpeereeeeeeeeeee

Ανώνυμος είπε...

8:48 πρώτα μάθε ορθογραφία και δεύτερον αν μπει η εφεδρεία στην Πυροσβεστική οι πρώτοι που θα βγείτε ή μάλλον ούτε καν θα πιάσετε δουλεία είστε εσείς !!!!! για αυτό το λόγο σας λένε γίδια και σας βρίζουν. Και μην παρακαλάς να βρεθείς σε υπηρεσία που θα είμαι να δεις εάν μαλώνεις ή θα δουλεύεις γιατί είχατε μέχρι τώρα το ακαταλόγιστο λόγο βλακείας θέλεις ,λόγο μαλ@@κίας θέλεις ,λόγο ανεπάρκειας θέλεις? αλλά τώρα τα πράγματα είναι αλλιώς και ελπίζω να δεις αν δουλεύει η δεν δουλεύει ο ΚΕΥΠΣ !!!!Καλές γιορτές..

Ανώνυμος είπε...

@ 17 Δεκεμβρίου 2011 6:55 μ.μ.
από 16 Δεκεμβρίου 2011 9:37 μ.μ.
Φίλε μου, το πρώτο που έκανα σαφές είναι ότι εγώ τουλάχιστον κάνω διαχωρισμό. Αν θες, κάνε μια τοποθέτηση στα σημεία που έθεσα.Αν μη τι άλλο, με ενδιαφέρει τυχόν αντίλογος και μου φαίνεσαι ικανός να έχεις επιχειρήματα πέρα από το "βύσματα μόνιμοι" και το "ι φοτοια δαι χρυαζαιτε γραματτα"...

Ανώνυμος είπε...

καλλά χριστούγννα Παιδιά!!!

Ανώνυμος είπε...

καλλά χριστούγεννα!!!

Ανώνυμος είπε...

τα 2 τελευταια μηνυματα ειναι τα παντα.καλα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ.ΕΙΡΗΝΗ.ενας εποχικος

Ανώνυμος είπε...

για τον απο πανω παμε1)απο τους μονιμους στην υπηρεσια μου (πεζοπορο)δεν εχουν ιδεα εκτος απο ελαχιστους τι θα πει δασικη πυρκαγια βλεπεις το μονο που κανουν ειναι να εχουν εναν ασυρματο στο χερι βλεπεις οι μικτες ομαδες πεζοπορου εχουν σταματησει απο το 2000 απο τοτε εχουν να παρουν τσαπα,πριονι ,επινοτιοΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ (τα δαση τα πηρε η πυροσβεστικη το 1998)εφτασαν δηλαδη 3 αντιπυρικες και τα μαθατε ολα και εμεις ειμαστε οι "ανεκπεδευτοι" που εχουμε ο καθενας απο 250-300 δασικες πυρκαγιες ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΜΕ ΕΜΑΣ μονιμος σε μια υπηρεσια της αττικης πηγε ψυχιατριο αλλα οταν βγηκε επειδη ηταν βισμα η υπηρεσια τον ξαναπηρε αραγε θα εκανε το ιδιο και σε συμβασιουχο αν δεν ειχε βισμα??? 2)για την επιθεωρηση εργασιας και αυτα αμα δεν ειχαμε κανει σωματειο θα μας ειχατε φαει πολλα λεφτα οπως κανατε τοσα χρονια μεχρι το 2003 που καναμε ομοσπονδια υπερωριες χωρις να τισ πληρωθουμε,καθε 3 και λιγο επιφυλακες και λεφτα πουθενα χαρακτηριστικο παραδειγμα φωτια εκτος εδρας το 2000 που κρατησε 2 μηνες 2 εποχικοι πηγαν μαζι ο 1 πηρε 40000 ο αλλος 80000 που πηγαν τα 40000 ΛΑΜΟΓΙΑ???εσεις εχετε επειδομα για τις υπερωριες που το παιρνετε καθε μηνα πατε δεν πατε 3)ΟΙ φωτιες σε εργοστασια ξυλειας και χαρτιου χωρις Μ.Α.Π. ΕΙΝΑΙ αστικα ετσι δεν ειναι???4) δεχομαι να κανω αθληματα καθε χρονο αλλα να κανετε και εσεις και οποιος δεν τα περναει να φευγει να δουμε ποσοι θα μεινετε οπως ξερεις οι περισσοτεροι απο εμας ειμαστε απο ειδικες δυναμεις και δες και τον πινακα επιτυχιας εσεις ποσοι ειστε απο ειδικες δυναμεις???στις 2 τελευταιες σχολες επερναν οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΑΛΟΥΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΒΙΣΜΑΤΩΝΕΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΄συναδερφοι"5)οταν μπηκες φιλε μου διαλεγες που θα πας ΕΣΥ δεν σου φταιει κανενας αν το βισμα σου σου ειπε ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΡΟΔΟ και μετα βλεπουμε γιαυτο μην παραπονιεστε για εμας δεν θα ξενητευτουμε εμεις για να βολευτειτε εσεις ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ δεν σου εδινε επιλογη που να δηλωσεις να πας. Για το θέμα των χρημάτων: Νέος εποχικός (δουλεύοντας τις προβλεπόμενες 37,5 ώρες την εβδομάδα) παίρνει περίπου 750. Ο αντίστοιχος μόνιμος, αν για οποιοδήποτε λόγο δουλέψει τα ίδια (χωρίς πενθήμερα και νυχτερινά) παίρνει 800. Ποιός είναι ο αδικημένος;ΣΟΒΑΡΑ ΡΕ ΜΕΓΑΛΕ ?ΠΡΟΗΠΗΡΕΣΙΑ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΗΡΑ 698 ΛΟΓΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΕΙΔΕΣ ΤΑ 750?ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟ 1000 ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ(ΜΗΝ ΒΑΖΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΝ ΣΟΥ ΚΡΑΤΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ ΠΟΥ ΠΗΡΕΣ ΔΕΝ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΑΥΤΟ)6)για τα λαδια ελλα ρε φιλε πλακα κανεις ?κανενας στην πυροσβεστικη δεν μπηκε αξια ΟΛΟΙ ΜΕ ΒΙΣΜΑ μπηκατε ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΜΕΧΡΙ τον τελευταιο δεν ζουμε φιλε στον ΠΑΝΑΜΑ εμεις γιατι δεν μπορουσαμε να μπουμε τοσα χρονια?δεν γραφαμε καλα ?γιατι τα αθληματα τα εχω για πλακα ΦΥΣΙΚΑ ΤΑ ΠΕΡΑΣΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 2 ΦΟΡΕΣ αλλα....δεν εγραψα καλα βλεπεις τι κριμα!!!7)για τα ασφαλιστικα πηγαινε προσωπικα και δωσε κανα 1000αρικο να τα κανεις ΑΝΤΕ ΛΑΜΟΓΙΑ !!!!!!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

φιλε ισως εχεις δικιο σε καποια θεματα αλλα δεν τα λες σωστα..επειδη και εγω τα εχω δωσει τα αθληματα την διαφορα στα αθληματα την εκαναν οι αθλητες.η επιτυχια σε εναν διαγωνισμο εξαρταται μονο απο που υπηρετησες φανταρος ?δηλαδη εσυ εαν εβγαλες το λυκειο με 10 αυτο δεν εχει σημασια?το πας εκει που σε συμφερει.οσο για τα αθληματα ημουν αθλητης και καλος..

Ανώνυμος είπε...

εποχικε τις πενταρας κουλαρε γιατι στην υπηρεσια που υπηρετης θα εισαι για πολλες...φαπες φαινεται και εχεις αποθυμενα...εξαλλου θαχεις 35χροννια τσομπανοπεριπολιες να κανεις ακομα, στην ενδοξη πυροσβεστικη σου καριερα που ακολουθει..στα λογια ειστε πρωτοι στην πραξη ομως???κελαειδα εδω οσο θελεις ,το καλοκαιρι στην υπηρεσια ομως γατουλα ο..τιγρης!τα ονειρα ειναι τζαμπα....

Ανώνυμος είπε...

..εντάξει μεγάλε 3:02 αφού τώρα τα είπες και ξεθύμωσες πάρε 50 αφού είσαι και κομάντο για να το νιώσεις πιο καλά..δεν είσαι το μόνο κομάντο εδώ και οι εξετάσεις που έδωσες το '03 ήταν για την γιαγιά μου και τον παππού μου. Τώρα αν μπήκα με βύσμα ή όχι στην πυροσβεστική ρώτα της σειρές μου ΄98 να σου πουν ,αν τολμάς φυσικά!!!! γιατί κρύβεσαι στην ανωνυμία και ΑΝ ΉΣΟΥΝ ΙΚΑΝΌΣ ΘΑ ΕΊΧΕΣ ΠΕΡΆΣΕΙ ΣΕ ΚΆΠΟΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΑΠΌ ΤΟ '98 ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΜΕ ΤΌΣΑ ΠΤΥΧΊΑ ΠΟΥ ΈΧΕΙ (πέτσινα μάλλον)!!!!. Τώρα συνέχεια απαντάει ένας από την ΕΜΑΚ!! (εποχικός) ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΛΈΕΙ συνέχεια ΌΤΙ ΕΊΝΑΙ ''ΚΟΜΆΝΤΟ'' και έχει πηδήξει από αλεξίπτωτα στην φωτιά και ότι έχει πάει σε 300 αστικές φωτιές και έχει σβήσει 150.000 τετρ.χλμ. δάσος με αρκετούς υποστηριχτές μάλιστα (εποχικούς) !!!! ΘΑ ΑΠΑΝΤΉΣΩ ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ''κομάντο'' ΤΗΣ ΚΑΚΙΆΣ ΏΡΑΣ ΝΑ ΚΌΨΕΙ ΤΗΝ Μ@@@ΚΊΑ ,ΝΑ ΜΗΝ ΒΛΈΠΕΙ G.I.JOE ,να μην βλέπει Στρουμφάκια και ΟΠΩΣΔΉΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΒΛΈΠΕΙ ΤΑΙΝΊΕΣ ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΈΣΤΕΣ ΓΙΑΤΊ ΈΧΕΙ ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ''ΠΡΟΤΑΓΩΝΙΣΤΈΣ'' ΠΟΥ ΚΕΡΔΊΖΟΥΝ ΠΆΝΤΑ...αυτά τα λίγα ΚΑΙ ΚΑΛΈΣ ΓΙΟΡΤΈΣ

Ανώνυμος είπε...

Απ’ τον από πάνω:
1) Πυροσβεστική δεν είναι μόνο δασικές. Αν θες μια προσωπική εκτίμηση, οι δασικές είναι το 1/3 της δουλειάς (σε άλλες υπηρεσίες λιγότερο, σ’άλλες περισσότερο). Εγώ δέχομαι ότι όντως είσαι εκπαιδευμένος. Στο πεζοπόρο. Μόνο.
Για το παράδειγμά σου με το μόνιμο: δεν ξέρω την περίπτωση, αλλά δε νομίζω να είχε πρόβλημα να επανέλθει με χαρτί γιατρού ότι είναι εντάξει. Αλλά αν θες να σου πω δικό μου παράδειγμα, συμβασιούχος συνελήφθει επ’αυτοφώρω πρόσφατα για διάφορα «βαριά», αλλά είναι στους 3.400.
2) Ξαναδιάβασε. Καλά κάνεις και καλείς την επιθεώρηση εργασίας. Την ίδια ώρα όμως μην κατακρίνεις αυτόν που δε μπορεί να την καλέσει. Πόσο πιο απλό το θες; Επίδομα για υπερωρίες; Μπας και λες για τα 5ήμερα; Δουλεμένα 1 προς 1 και δε μου χαρίζει κανένας τίποτα.
3) Πες μου τι έκανες να σου πω…
4) Άλλο το τι δηλώνεις από μόνος σου εκ των υστέρων κι ανώνυμα στο ίντερνετ κι άλλο ο αγώνας της ομοσπονδίας σου να εξαιρεθείτε. Το 2ο τουλάχιστον αποδεικνύεται κι εύκολα…
Όσο για τα τηλέφωνα από τους υπουργούς, εγώ τουλάχιστον δεν ήμουν παρών και δεν ξέρω. Εσύ;
5) Ότι υπάρχουν σειρές πριν το ’96, που τα μαζεύουν και φεύγουν στην 8ετία το ξέρεις; Αυτοί δεν έχουν πρόβλημα;
Για τα λεφτά, μιλάω προ κρατήσεων, που ξέραμε τι γίνεται: 750 περίπου νέος εποχικός, 800 νέος μόνιμος χωρίς να έχει δουλέψει 5ήμερα-νυχτερινά. Ούτε δάνεια ούτε μανταλάκια…
6) Και πάλι είμαι διατεθειμένος να σε πιστέψω για τα αθλήματα. Στα γραπτά όμως, λίγο η ανορθογραφία, λίγο η έλλειψη στοιχειώδους σύνταξης, λίγο η έλλειψη κατανόησης απλού κειμένου (άλλα να σου λένε κι άλλα να καταλαβαίνεις), ε, δε θέλει και πολύ να καταλάβω γιατί κόπηκες…
7) Επιχειρηματάρα!!!! Αν ήθελα να στο κάνω, τα 1.000 ευρώ που λες είναι 3 μήνες νοίκια. Κι έτσι με συμφέρει, αν είναι να με πας 5 χρόνια πίσω…

Ανώνυμος είπε...

Λυπάμε για το θέμα το οποιό είναι ανούσιο και δεν τιμάει κανέναν. Θα μες κλάσετε τα @@@@@@@@ και θα σας κλάσουμε και εμείς τα @@@@@@@@.Θα γίνουμε μια πολύ καλή παρέα και συναδελφική, γιατί αποκλείεται ΚΑΠΟΙΟΣ σε υπηρεσία να πει όλα αυτά τα παραπάνω, κατάμουτρα σε κάκποιον. Εσείς με τα μαύρα, τη μαγκιά σας θα την δείξετε απο την εκπαίδευση που θα μας κάνετε και την θεωρία πο θα μας δειδάξετε, για την πυροσβεστική τέχνη.Υπάρχουν μόνιμοι τους οποιους χέραισε να ακούς εμπειρίες, απο τις οποίες μαθαίνεις.Υπάρχουν και μαλάκες στρατόκαυλοι, τελειωμένοι, που πέραν της στολής είναι ενα τίποτα, που υπάρχουν-δεν υπάρχουν στην υπηρεσία, απλά ξύνεις τα @@@@@@@@. Οι περισότεροι εδω μέσα αυτό είστε. Κάποιοι που το θεσμό τον βλέπουν αντικειμενικά, απλά δεν σχολιάζουν. Τα υπόλοιπα ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ.

Σ.Π

Ανώνυμος είπε...

Ας φυλάξουμε τα μεγάλα λόγια για ιστοσελίδες διαφορετικού περιεχομένου.Δεν έχει νόημα να τσακωνόμαστε εδώ μέσα χρονιάρες μέρες.Άλλωστε όταν κι όσοι από εσάς τους εποχικούς παρουσιαστείτε στις υπηρεσίες για ανάληψη καθηκόντων ως 5ετείς, θα καταλάβετε ότι τελείωσε η πατέντα "εποχικός" και πλέον θα έχετε τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΚΕΥΠΣ.Αυτό σημαίνει ότι θα αξιολογείστε για τον τρόπο που εργάζεστε και για την συμπεριφορά σας και σε περίπτωση παραπτώματος θα διατάσσεται ΕΔΕ.Η Πενταετία δεν σημαίνει ασυλία....
Καλή χρονιά σε όλους!

Ανώνυμος είπε...

Εποχικοί και μόνιμοι είναι ένας απλός πολίτης που απλός έπεσα στο άρθρο και σπάω πλάκα με την ηλιθιότητα την έλλειψη παιδιάς και προφανώς την έλλειψη στοιχειώδους ικανότητας για το οτιδήποτε , ελπίζω να μη με ρίξει ποτέ ο θεός στην ανάγκη σας γιατί στην κοινός καθομιλουμένη την έβαψα, ( υπάρχον κάποιες εξαιρέσεις αλλά και πάλη το δήγμα είναι ικανό για στατιστική ανάλυση ) τσακώνεστε σαν κακομαθημένα μυξιάρικα που ο μπαμπάς τους χάλασε το χατίρι ,καλές γιορτές και ελπίζω αν όλοι οι πυροσβέστες είναι σαν εσάς κάποτε η υπηρεσία αυτή να ιδιωτικοποιηθεί γιατί οι πολίτες την χρειάζονται....

Ανώνυμος είπε...

φιλε δε μας τα λες καλα.τωρα σαν εποχικος δεν υπηχε ΚΕΥΠΣ?ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κ ΕΔΕ?ΕΔΩ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ ΕΓΩ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κ ΕΔΕ Κ ΜΟΝ Κ ΕΠΟΧ.Πατεντα εποχικος τι ορος ειναι?????????????????????????????αξιολογηση υπαρχει ηδη κ για μας κ για σας.Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΩς ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΣΥΛΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ.ΤΕΣΠΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΑ ΨΕΥΤΟΜΑΓΚΩΝ Κ ΑΕΡΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠ ΤΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ BLOGS.OΛΟΙ ΣΑΣ ΕΔΩ ΜΟΝΙΜΟΙ Κ ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΓΙΔΙΑ Κ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ Κ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΜΑΚΑΚΕΣ ΜΟΥ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΔΩ Κ ΠΕΡΑ.Κ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟ ΚΟΜΑΝΤΟ Κ ΠΟΙΟΣ ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΣ ΤΟ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΟΤΑΝ ΔΕ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΡΟ ΝΑ ΠΙΟΥΜΕ Κ ΘΑ ΣΕΡΝΟΜΑΣΤΕ ΣΑ ΚΟΛΟΓΡΙΕΣ.ΑΝΤΕ Κ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΥΛ.....ΜΕΝΟΥΣ Κ ΜΗ.ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ Κ ΠΑΝΩ ΑΠ ΟΛΑ ΦΙΛΟΥΣ ΕΠΟΧ Κ ΜΟΝΙΜΟΥΣ

Ανώνυμος είπε...

Εγω αυτο ξερω να πω: οτι το 90% των εποχικων που διαγωνιστηκε παλιοτερα σε προκηρυξη προσληψης μονιμου προσωπικου,απορριφθηκε λογω αποτυχιας ητε στα υγειονομικα ητε στις αθλητικες δοκιμασιες.Και μιλαω για τους εποχικους που τουλαχιστον ειχαν ενα απολυτηριο λυκειου,αναστημα ανω του 1,70μ. και στρατο Ι-1.Ποσοι απετυχαν στις ελξεις ε για θυμηθειτε;Ποσοι ξερνουσαν στο χιλιαρι και απετυχαν να τερματησουν η επεφταν απο τη δοκο η δεν ανεβηκαν καν σε κλιμακα λογω υψοφοβιας...!
Ολοι λοιπον εσεις που παλιοτερα δωσατε εξετασεις για μονιμοι κι αποτυχατε,βγαζετε το φαρμακι σας μαζι με τους υπολοιπους εποχικους που οχι απολυτηριο λυκειου δεν διαθετουν αλλα υπηρετησαν κι αοπλη θητεια λογω γιωτα 4 και τους εδωσαν τωρα το δικαιωμα να το αλλαξουν σε γιωτα 1 χαχαχα Καντε λοιπον το σταυρο σας να μη σταματηθει απο κανενα ιδιωτη η προκηρυξη κι αλλαξτε και μυαλα γιατι με αυτα που κουβαλατε πρωτον χαλατε τα συκωτια σας και δευτερον καταστρεφετε το πυρ/κο σωμα.Για το πρωτο καντε οτι θελετε,για το δευτερο ομως μαθετε πως ΔΕΝ θα σας επιτρεψουμε να διαλυσετε την πρωτη σε σειρα προτιμησης δημοσια υπηρεσια που εμπιστευεται ο φορολογουμενος πολιτης.Καλες γιορτες και καλη φωτιση σε ολους μας.

Ανώνυμος είπε...

οσο κ αν κραζει τελικα ο πετεινος οι κοτες το ιδιο.κουραδομαγκες ολοι που κρυβεστε στην ανωνυμια κ βριζετε ο ενας τον αλλο.ποσους νομιζετε οτι αντιπροσωπευεται κ οι μεν κ οι δε???ολοι εσεις ειστε η ντροπη του σωματος κ των ελληνων σαν ανθρωποι.ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΓΕΛΟΙΟΙ.ΕΠΟΧΙΚΟΣ 12

Ανώνυμος είπε...

ολο για κομπλεξικους μονίμους αναφέρετε εδω μεσα,αμα μπενατε και εσεις με βισμα στους προηγουμενους διαγωνισμους δε θα μιλαγατε τωρα .φτανει πια με τη ρουφιανιά σας

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΛΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΗΚΟΤΙΤΑ ΔΙΑΚΡΙΝΩ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΠΕ,ΚΑΙ ΤΟΥ Α/C,.ΜΗΝ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΕΣΤΕ ΒΡΕ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΑΛΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΡΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΦΡΑΠΕΔΑΚΙ ΚΑΙ ΤΑ 10ΤΟΝΑ!ΡΕ ΝΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΡΩΜΕ ΤΟ ΨΩΜΙ

Ανώνυμος είπε...

Κάνεις λάθος παλικάρι του ''βουνού'' 4:17 μας το τρώτε και θα μας το στερήσετε στο τέλος .Εύχομαι να βγω λάθος. Όσο για τα περιπολικά μην έχεις και τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Και να απαντήσω σε κάποιον από τους προηγούμενους εποχικούς που λένε ότι δεν έχουμε ιδέα ,ενώ αυτοί γεννήθηκαν πυροσβεσταράδες , τις δασικές που ξεσπούν από 01-11 και μετά ποίος τις σβήνει ??? Ο ΧΩΡΌΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΉΣ ???? και χωρίς να βγαίνουμε περιπολικό μάλιστα και καπάκι μετά από αστικά συμβάντα. Άντε γεια.

Ανώνυμος είπε...

ΕΣΗ 08:33 ΔΕΝ ΞΕΡΟ ΠΟΣΟ ΓΡΑΜΑΤΗΖΟΥΜΕΝΟΣ ΗΣΕ ΑΛΑ ΜΑΛΟΝ ΔΕΝ ΞΕΡΗΣ ΤΗ ΣΟΥ ΓΗΝΕΤΕ ΑΝ ΝΟΜΗΖΗΣ ΟΤΗ ΑΦΤΟΣ Ο ΔΙΑΓΟΝΗΖΜΟΣ ΗΝΕ ΚΑΘΑΡΟΣ. ΗΣΕ ΜΕΣΑ ΚΕ ΤΑ ΛΕΣ ΑΦΤΑ ΑΝ ΗΣΟΥΝ ΑΠΕΞΩ ΔΕΝ ΝΟΜΗΖΟ ΝΑ ΤΑ ΕΛΕΓΕΣ ΑΦΤΑ. ΚΑΙ ΠΙΟΣ ΗΣΕ ΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΝΗΣ ΤΟΥΣ ΣΗΝΑΔΕΡΦΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΒΓΑΛΑΝ ΤΟ ΓΙΜΝΑΣΙΟ ΟΤΑΝ ΕΠΡΕΠΕ. ΑΦΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΓΑΛΑΝ ΤΟ ΓΗΜΝΑΣΙΟ ΠΟΥ ΛΕΣ ΤΡΕΧΑΝ ΣΤΗΣ ΠΟΡΙΕΣ ΤΑΞΗΔΕΒΑΝ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΡΑΒΓΙΑ ΝΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΗΣ ΠΟΡΙΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΡΑ ΚΑΙ ΒΡΕΘΙΚΑΝ ΚΑΤΗ ΓΡΑΜΑΤΗΖΟΥΜΕΝΗ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ.ΚΕ ΜΙΝ ΜΟΥ ΜΙΛΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΠΥΡΟΖΒΕΣΤΕΣ ΓΙΑΤΗ ΕΧΟ ΠΟΛΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΡΟ ΤΗ ΕΡΓΩ ΠΡΟΖΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΗ ΔΕΝ ΧΟΡΤΕΝΟΥΝ ΥΠΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΦΗΛΑΚΙΑ.ΜΙΠΟΣ ΚΑΝΟ ΛΑΘΟΣ ΚΑΛΗΝΙΧΤΑ ΚΑΙ ΠΗΣΤΕΒΟ ΝΑ ΑΚΙΡΟΣΟΥΝ ΖΗΝΤΟΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΤΕ ΠΟΣ ΒΓΕΝΗ ΤΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ

Ανώνυμος είπε...

ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΤΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΦΟΡΑ ΒΡΗΚΕ ΤΟΥΣ "ΔΙΑΝΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ" ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΟΥΝ ΝΑ "ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΘΑΛΑΜΟ" , ΣΤΟ 24ΩΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟ ΦΟΥΛ,ΜΕ ΤΟΥΣ "ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ" !!!! ΤΙ ΦΟΒΑΣΤΕ?? ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ ΠΟΥ ΚΟΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩ ΠΛΗΡΩΝΕΣΤΕ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ? ΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΡΕΚΛΟΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ..ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ! ! ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

Ανώνυμος είπε...

RE ΚΑΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!!! Τι λόγια είναι αυτά όλοι εδώ θα βγάλετε τα κόμπλεξ σας. 20 χρόνια ειμαι δασοπυροσβέστης και πάντα έλεγα ότι ξεφύγαμε από τους κομπλεξικούς και αγράμματους του δασαρχείου και σας κάμνανε οι μεταταχθέντες σαν τα μούτρα τους. Επιτέλους μορφωμένα παιδιά είστε τι λόγια είναι αυτά! Στο φινάλε αυτοί που είναι κάτω από 40 θα γίνουν μόνιμοι οι άλλοι καμία πενταετία θα δουλέψουν και μετά τον πούλο εκτός αν γίνει κανένα θαύμα. Μήπως εσείς δεν έχετε τα ρεμάλια του δασαρχείου που μια ζωή κουβαλούσαν νερό και το έπαιζαν αφεντικά.

Ανώνυμος είπε...

ΈΣΥ "ΜΟΝΙΜΕ - ΑΙΝΣΤΑΙΝ " ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΒΓΑΛΕΣ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ , ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΠΟΥ ΣΕ ΜΑΖΕΨΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΙΧΝΕ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟ ΛΑΔΑΚΙ ΝΑ "ΒΟΛΕΥΤΕΙ" ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΕΠΕΙΔΗ ΕΠΙΑΣΕΣ "ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ" ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΑΝΕΒΗΚΕ ΚΑΙ Η ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΟΥ ? ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΟΥ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ @@ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΙ ΕΝΝΟΩ ..
ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ.... ΔΥΣΤΥΧΩΣ !!!

Ανώνυμος είπε...

Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΜΟΝΙΜΕ??????????????ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΝΑΙ.ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ.ΤΗ ΨΩΛΙΑ ΟΜΩΣ ΤΗ ΤΡΩΜΕ ΟΛΟΙ ΜΕΤΑ.ΚΑΛΑ ΡΕ ΚΟΥΡΑΔΟΜΑΓΚΕΣ ΔΕ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΚΑΘΟΛΟΥ????ΟΥΤΕ ΤΟ ΨΩΜΙ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΑ ΦΑΜΕ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΙΠΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΥΤΕ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΗΡΩΕΣ.ΟΤΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΑΚΑΚΕΣ ΤΡΩΜΕ ΤΗ ΨΩΛΙΑ.Κ ΜΗ ΜΟΥ ΒΓΕΙ ΤΩΡΑ ΚΑΝΑ ΜΟΝΙΜΑΚΙ Η ΚΑΝΑ ΕΠΟΧΙΚΑΚΗ Κ ΜΟΥ ΑΡΧΙΣΕΙ ΜΑΓΚΙΕΣ.ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΚΟΝΤΡΕΣ Κ ΦΕΡΘΗΤΕ ΣΑΝ ΑΝΤΡΕΣ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΙΜΑΤΕ ΤΗ ΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΦΟΡΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΤΙΜΙΣΗ Κ ΑΥΤΗ ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ.ΒΓΗΚΑΤΕ ΠΑΛΙΟΜΑΚΑΚΕΣ ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ Κ ΤΟ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΑΡΧΗΓΟΙ.ΞΕΦΤΙΛΑ ΓΙΝΕΣΤΕ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ Κ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΟΥΝ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΠΡΙΤΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ.ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΚΟΥΦΙΟΚΕΦΑΛΟΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ.ΞΥΠΝΑΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΖΩΑ.ΕΠΟΧΙΚΟΣ 12

Ανώνυμος είπε...

ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΕΔΩ ΛΙΓΟ ΠΙΣΩ 15-12-2011 ΚΑΙ Ω:15.27 ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ,ΣΙΩΠΗ ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΛΤΙΟ ? ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΣΥΜΒΑΝ ?ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ .ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΕΤΡΟ .ΝΑ ΕΒΑΖΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΣΟΙ ΕΙΧΑΝ ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΑΣ ΕΒΑΖΑΝ ΛΙΓΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΚΑΙ ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΝ ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ ΟΛΟΙ ΤΑ ΞΕΡΟΥΜΕ.ΦΙΛΑΚΙΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΡΕ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΠΟΛΥ (ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΤΑΛΙΑ )ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΑ ΛΕΩ ΟΛΑ. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ .ΥΓ ΟΛΟΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ...........ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 19-12-2011 ΤΕΤΟΙΟΣ ΜΕ ΜΥΑΛΟ ΘΑ ΣΟΥ ΕΛΕΓΑ ΑΛΛΑ ΑΣΤΑ ...

Ανώνυμος είπε...

ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΜΑΣΤΟΥΡΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΟΥΜΕ!! ΡΕ ΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΙ Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ Η 5 ΕΤΗΣ ΑΛΛΟΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΛΕΕΙ ΕΧΩ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΛΟΣ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΛΟΣ 15 ΧΡΟΝΙΑ ,5-10-15 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΕΝΑ 8ΜΗΝΟ, ΑΝΤΕ SOUPER-BOYS ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΑΡΑΔΕΣ,ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΒΓΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΦΕΡΑΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ ΝΤΑ,ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΣΑΠΙΑ,ΔΕΝ ΛΕΩ ΕΧΕΙ ΑΤΟΜΑ ΙΚΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΥΜΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΑΝΕ ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕΙΝΑΝΕ ΕΞΩ ΤΑ ΠΡΟΔΩΣΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝΕ ΟΛΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΙΟΙ!!ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΑΠΛΑ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕΝ ΠΑΩ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΟΠΩΣ ΓΙΝΟΤΑΝΕ.ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ !!

Ανώνυμος είπε...

Δεν εχω καμμια σχεση με πυροσβεστικη και ειδικα με μονιμους η εποχιακους,θαυμαζω το εργο του πυροσβεστη και θεωρω πως ειναι απο τους ελαχιστους δημοσιους υπαλληλους που προσφερουν στην κοινωνια. Εχω μια απορια και την καταθετω και αν μπορει καποιος να μου απαντησει,γιατι ενω σε ολο το δημοσιο απολυουν κοσμο λενε πως θα φτασουν τις 150.000 οι απολυσεις στην πυροσβεστικη προσλαμβανουν κοσμο και απο οτι διαβαζω ατομα 56 ετων με φωτογραφικο διαγωνισμο? Γιατι τους επιασε τοσο πολυ να διορισουν ατομα απο οτι διαβαζω διχως ιατρικες εξετασεις διχως ψυχοτεχνικες υψος αγωνιασματα σε μια υπηρεσια που λογικα αυτα ειναι τα πρωτα που πρεπει να ζηταει?

Ανώνυμος είπε...

φίλε το 2003 που προσλήφθηκε ο μεγαλύτερος ογκος
τον εποχιακών πέρασε απο 13 γιατρούς & αθλήματα!

Ανώνυμος είπε...

Για αυτόν που γράφει στις 15-11 που ήταν εποχικός και έγινε μόνιμος το 99 έχω να του πω ότι στην υπηρεσία που ειμαι και ενώ και άλλα 10 άτομα λόγο ότι με την προϋπηρεσία που είχαμε ανέβαινε το όριο ηλικίας στα 33 μπορούσαν να κάνουν τα χαρτιά τους ξέραμε από μέσα από τα κομματόσκυλα από το 98 ότι μόνο ένας θα έμπαινε στην σχολή που είχε σχέσεις με το κόμμα. Τώρα ο συγκεκριμένος είναι φανατικός πολέμιος των εποχικών γιατί λέει τόσα χρόνια τον γλωσσοφάγαμε και θεωρεί τον εαυτό του μορφωμένο με τεχνικό λύκειο ενώ δεν μιλάει σε όσους έχουν ανώτερα πτυχία η μεγαλύτερο βαθμό λυκείου από τους εποχικούς. Υπάρχουν όμως παιδιά μόνιμοι που είναι παλληκάρια με α@@@@@ια και τους αγαπάμε όλοι οι εποχικοί. Την ζημία την έχουν κάνει οι μεταταχθέντες του δασαρχείου αυτά τα κωλόπαιδα που πότε δεν μας χώνευαν και έχουν παρασύρει και τους πυροσβέστες που όταν μπήκαμε το 98 στην πυροσβεστική ήταν κύριοι με όλοι την σημασία και εξαίρετοι συνάδελφοι. Στο δασαρχείο μας είχαν σαν φιλιπινεζες και τους κακοφάνηκε που μας φερόντουσαν συναδελφικά οι πυροσβέστες. Σιγά σιγά διάβρωσαν τους γνήσιους πυροσβέστες τα κοπρόσκυλα από μέσα με το μπλα μπλα τους και να που έφτασαν τα πράγματα. Ευτυχώς τα νέα παιδιά είναι ο κοινωνικά μορφωμένα και δεν τους δίνουν σημασία. Αυτοί είναι η πηγή του κακού οι τεμπέληδες οι αμόρφωτοι που το 1985 από εποχικούς τους κάμνανε αόριστου σε μια βραδιά χωρίς κριτήρια και κάποιους το 1994 με δίπλες συμβάσεις δασοπυροσβέστη – δασεργάτη αόριστου με ειδικότητα εργάτη και μεταταχτήκαν στην πυροσβεστική και έγιναν μόνιμοι και σήμερα είναι αρχιπυροσβέστες και δεν ξέρουν να συμπληρώσουν ένα έντυπο και κάθονται και όλοι την ώρα κάνουν λογαριασμούς πόσα λεφτά θα πάρουν και την πληρώνουν τα αλλά παιδιά οι πραγματικοί πυροσβέστες.

Ανώνυμος είπε...

γιατι καταντησανε την πυροσβεστικη κουτσοι στραβοι στον αγιο παντελεημονα και μπατε σκυλοι αλεστε αδερφε,βαλτους εποχικους(ψηφους)μεσα με κατι ορια-προσοντα-κριτιρια ο θεος να σε φυλαει και φτιαξε πυροσβεστες 2ας κατηγοριας και να δεις πως διαλυεται ενα Σωμα οταν αλλοι κανουν τα παντα και αλλοι ειναι υπο-βοηθητικοι,και το ωραιο ειναι οτι παλι αυτοι θα γκρινιαζουν συνεχεια και με τιποτα δεν ειναι ευχαριστοιμενοι...η ολλοι θα ναι πυροσβεστες γενικων καθηκοντων η τιποτα.τι πενταετοις στρατος ειναι η πυροσβεστικη?..οσοι εποχικοι εναι αξιοι θα γινοταν μονιμοι..1000-1500..κατα τ αλλα ολλα οσα γραφοντε εδω μεσα ειναι να περναει η ωρα γιατι μολλις ερθουν στις υπηρεσιες θαναι οπως και οταν ηταν 8μηνη η συμπεριφορα τους γιατι ξερουν οτι παλι δεν τους περνει,την δουλεια που ειναι να κανουν θα την κανουν και παλι και με πιο σκληρα κριτηρια πλεον,αυτη ειναι η αληθεια κυριοι..καλες γιορτες

Ανώνυμος είπε...

Φιλε 10.08 τωρα παμε για 2012 το 2003 μπορει να περασες απο γιατρους αλλα πρεπει να περασουν ολοι ξανα τωρα πλεον δεν εισαι εποχιακος εισαι επικουρος!!

Ανώνυμος είπε...

ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ ΟΛΗ Η ΕΠΟΧΗΚΗ ΑΛΟΣ ΛΕΗ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΟΣ ΛΕΗ ΟΙΚΟΣΗ ΑΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΟΥΛΑΡΕΤΕ ΡΕ ΜΑΓΚΕΣ ΤΑ ΤΕΤΡΑΜΕΝΑ ΚΕ ΤΑ ΕΞΑΜΕΝΑ ΠΟΣ ΓΙΝΟΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΗΠΕΡΕΣΗΑ ΕΛΕΟΣ ΠΟΤΕ ΠΡΟΛΑΒΑΤΕ ΝΑ ΓΗΝΕΤΕ ΠΥΡΟΖΒΕΣΤΕΣ ΣΤΑ ΠΥΡΟΦΙΛΑΚΗΑ ΠΟΥ ΚΗΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΡΑ.ΝΟΜΗΖΕΤΕ ΕΠΗΔΗ ΣΑΣ ΒΡΗΚΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΦΤΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗΚΑ ΧΕΡΓΙΑ ΚΕ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΝΗ ΑΝ ΣΑΣ ΠΑΡΗ ΓΙΑΤΗ ΠΗΣΤΕΒΟ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΕ ΝΑ ΑΚΗΡΟΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΓΙΑΤΗ ΘΑ ΓΗΝΗ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΑΧΑΛΟ. ΕΧΟ ΜΙΑ ΑΠΟΡΗΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΧΗΚΟΥΣ ΗΠΑΡΧΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΠΑΝΟ ΑΠΟ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΙΛΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕ ΑΦΟΥΣ ΘΑ ΤΟΥ ΒΑΛΟΥΝ ΜΑΓΗΡΕΣ ΕΛΕΟΣ ΡΕ ΠΙΑΔΙΑ ΛΗΓΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΗ ΘΑ ΗΣΤΕ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΑΛΗ ΚΟΥΤΣΗ ΑΛΗ ΧΟΤΡΗ ΑΛΗ ΚΟΝΤΗ ΤΗ ΝΑ ΠΟ ΘΑ ΓΗΝΗ ΤΟ ΣΟΜΑ ΠΕΡΗΓΕΛΟ ΑΦΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟ ΤΑ ΞΕΡΕΤΕ Η ΕΠΟΧΗΚΗ ΑΛΑ ΔΕΝ ΣΑΣ ΣΗΝΦΕΡΗ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΤΕ.ΚΑΙ ΟΠΟΣ ΛΕΝΕ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΠΥΡΟΖΒΕΣΤΗΚΗ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ ΤΟΡΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΔΟΥΛΙΑ ΗΝΕ ΒΑΡΓΙΑ Η ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΗ ΜΑΓΚΕΣ ΓΙΑΦΤΟ ΚΕ ΚΑΘΕΣΤΕ ΚΕ ΒΟΛΕΒΕΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΜΕΝΑ ΤΗΧΕΟ ΔΕΝ ΝΟΜΗΖΟ..

Ανώνυμος είπε...

ολο για εμας λετε για γιατρους εσεις ποτε θα περασετε γιατρους μονιμοι?εγω δεν εχω προβλημα να περναω και ας ειμαι πανω απο 35 και καθε χρονο αθληματα ΕΣΕΙΣ?ετσι για να μεινουν στο σωμα οσοι αξιζουν εχει προβλημα κανενας μονιμος ?

Ανώνυμος είπε...

σε ολες τις προκυρηξεις παντως βιαζονται βλεπω.στα καπακια και αλλη προκυρηξη και μετα για αξιωματικους .παιδακια βεβαια δεν ειμαστε οτι και να λενε φαινεται τι παιζει...καλες γιορτες

Ανώνυμος είπε...

τελικα οτι κ να λεμε η κοντρα καλα κρατει.κατι μονιμοι χοντροι κ νεας ηλικιας θα περασουν κ αυτοι γιατρους?ειμαι 35 κ εποχικος απ το 1997 συνεχομενα μεχρι σημερα.εχω προσφερει τις υπηρεσιες μου στο σωμα το χειμωνα οχι γραμμενος σαν εθελοντης μα επειδη με περνανε τηλ οι μονιμοι κ μου λεγαν崨ρε........μπορεις να ερθεις?εχουμε φωτια κ λειπουν ατομα.μαζι κ αλλοι εποχικοι.για βαλε ρε μεγαλε τωρα τα χρονια κατω κ ισωσ να βγαινουν παραπανω κ απ τα δικα σου.οπως υπαρχουν κοπριες εποχικοι το ιδιο ειναι κ μονιμοι.κ στοιχημα μαγκες μου πως οι περισοτεροι μονιμοι μας θελουν.εκτος κ ειναι τοσο διπροσωποι.οπως εχω ξαναπει ομως μετα απ τα τοσα χρονια δεν χρησιμοποιουμε τη λεξη συναδ.μα φιλαρακι.κ τωρα τι γραφετε εδω.....κ μονιμοι πριν γραψετε τις παπαριες σας σκεφθητε καλα.γιατι μεθαυριο κανεις σας δε θα πει καταμουτρα τις παπαριες του.κ εποχικοι το ιδιο κ για σας.λοιπον βαρεθηκα να διαβαζω τις ......αν κ γελασα αρκετα.λοιπον κουραδομαγκες κομαντα επαγγελματιες κ επικουρικοι καλες γιορτες κ ΚΑΛΑ ΜΥΑΛΑ.ΕΠΟΧ 12

Ανώνυμος είπε...

Έλα ρε πυροζβέστη, βαργιά θα σας πέσει, ρε πόσα τετράμενα & εξάμενα έχετε,& φτηνά εργατικά χέργια,
ρε δεν σας συνφέρη,γιαφτό κε καθεστε κε βολεβεστε.

Είσαι ωραίος ρε φίλε!!! ΧΑΧΑΧΑΧΑ!!! με έκανες & γέλασα ¨εχεις φτίαξη καινούργια γραμματική
ΕΙΣΑΙ ΩΡΑΙΟΣ!!!

Ανώνυμος είπε...

ελα φτανει πια αυτη η ξεφτιλα

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Ανώνυμος είπε...

Δεν μου λέτε ρε παλικάρια εποχικοί ,τι γιατρούς περάσατε ??? όλα σε ένα μήπως όπως στο 90% των περιπτώσεων σε άτομα πάνω από 40 όλες οι σφραγίδες ήταν από τον ίδιο γιατρό του Κέντρου Υγείας !!!!! της περιοχής και ΌΧΙ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ???? και σαν δικαιολογία ήταν να μην ''συνωστίζονται'' στα ΕΞ.ΙΑΤΡΕΊΑ των Νοσοκομείων !!!!! .Τα αθλήματα ήταν του κ@λου 400μ σε 5λεπτά!!! και δεν λέω για τα υπόλοιπα !!!! και για όσους ''κόβονταν'' υπήρχε το τηλ. του από μηχανής ''θείου'' αλλά το ίδιο συνέβαινε και όταν υπήρχε τιμωρία για να τον σουτάρουν τον ''υποψήφιο'' με την δικαιολογία :''ας τον μωρέ ,κρίμα είναι ,δεν είναι για πάντα ,να φάει ένα κομμάτι ψωμί και αυτός(στην πλάτη των υπολοίπων) κλπ ,κλπ ,''.Για να τελειώνουμε όποιοι είναι ικανοί μέχρι τα 35 με κανονικές εξετάσεις και σχολή να είναι ίσοι και όμοιοι ,οι υπόλοιποι ας συνεχίσουν μέχρι τα 55 με σύμβαση 5 ή 6 μήνες μόνο καλοκαίρι όπως όριζε ο νόμος και όχι όπως τον ''έκαναν'' να ορίζει για να υπάρχει ομοιομορφία στο σώμα. Δεν μπορεί συνάδελφοι στα 55 να τους διώχνει το σώμα στις 31-12-2011 και να θέλει να προσλάβει (με οποιαδήποτε μορφής σχέση εργασίας) άτομα 56!!! ετών τώρα και το 2012 θα είναι 57!!!! Αυτό σε έναν άνεργο που δεν τον ενδιαφέρει τι και πως ,ξέρετε πως του φαίνεται/???? ψηφοθηρική κομματική και ρουσφετολογική πρόσληψη μιας παραπαίουσας κυβέρνησης η οποία έχει γ@@@@σει όλο τον λαό που λέει ότι δεν έχει λεφτά και κόβει μισθούς και συντάξεις από την μία αλλά από την άλλη κάνει τα χίλια μύρια ΌΡΓΙΑ όπως αυτό το κατασκεύασμα. Αυτός ο διαγωνισμός μου θυμίζει τον παπά που θέλει να φάει κρέας την Μ.Παρασκευή και το ''βαφτίζει'' ψάρι και το τρώει έτσι για να εξασφαλίσει ψήφους και προνόμια η Κυβέρνηση και οι''υπουργοί''της ,βάφτισαν ένα τσούρμο 5ετής ή επίκουρους ή δασοκομάντος ή ότι μ@@@κία του κατέβηκε από το κεφάλι του κοπρίτη που ήθελε να βολέψει και έκανε την δουλειά του. Υ.Γ Όσο για το αν αντιδρούν ή όχι οι μόνιμοι για τον διαγωνισμό αυτό ,το ξέρετε πολύ καλά,όταν ξεκινάει ή αντιπυρική περίοδο είσαστε όλοι κοτούλες και αν σας τα χώσει κανένας μόνιμος έρχονται οι ''εκπρόσωποί'' σας μαζί με την επιθεώρηση εργασίας!!!! Αυτά τα λίγα και καλές γιορτές,

Ανώνυμος είπε...

αραγε ποσοι απο εσας που γραφετε ειστε αξιωματικοι;

Ανώνυμος είπε...

πεστα χρυσοστομε...κοτουλες και προβατακια που κανουν και τον μαγκα αντι να....λουφαξουν που τους βλεπει και ο κοσμος μ αυτα που...κανουν στην σημερον ημερα...ακου εκει 56 χρονων???ελεοςςςς

Ανώνυμος είπε...

Η προκήρυξη στο σκέλος που αφορά τους εποχικούς,λέγεται ότι θα σκαλώσει επειδή υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από πολλές πλευρές κι αυτοί που είναι να βάλουν τις υπογραφές έχουν φοβηθεί τα μελλοντικά δικαστήρια για ενστάσεις.

Ανώνυμος είπε...

καλα τραγουδα 10.27 σε μια εβδομαδα θα ειμαστε μεσα και θα τα λεμε απο κοντα κοπριτες μονιμοι

Ανώνυμος είπε...

σε μια βδομαδα ξαναγραψε...

Ανώνυμος είπε...

Στον 21/12/2011 και Ω/11:33 που μίλησε για ΄κοπρίτες μόνιμοι΄ του παραθέτω σημερινή επερώτηση στη Βουλή...
"[...]έγιναν δεκτές άδειες οδήγησης της τελευταίας στιγμής(από εποχικούς), κατά παράβαση του ΠΔ 19/2006 και σύμφωνα με το οποίο οι άδειες οδήγησης, για να αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης, έπρεπε να είχαν αποκτηθεί 6 μήνες προ της προκήρυξης του διαγωνισμού."
"Παρόλο που την αρμοδιότητα για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των εν ενεργεία πυροσβεστών, κατηγορία στην οποία υπάγονται σαφώς κι οι εποχικοί πυροσβέστες, έχουν οι Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού και Αστυνομίας, συστάθηκε άλλη επιτροπή, χωρίς νομοθετημένες αρμοδιότητες για την εξέταση των εποχικών."
Ακόμα,"υπάρχουν καταγγελίες ότι έγιναν δεκτά αλλαγμένα πιστοποιητικά Στρατού με ασθένειες που δεν επιδέχονται θεραπείας και επίσης αναφέρεται συγκεκριμένο άτομο, που περιλήφθηκε στον πίνακα επιτυχόντων αν και είχε καταδικαστεί για κακούργημα."

Ανώνυμος είπε...

Οσο και τερατουργημα να λεγετε το συγγεκριμενο νομοσχεδειο το θελουν για αντισταθμησμα για τις χιλιαδες απολυσεις που ερχοντε για να πουν οριστε ολοι αυτοι οι χιλιαδες δεν χρειαζοντε αλλα να η πυροσβεστικη εχει αναγκη και προσλαμβανουμε κοσμο τωρα με ποσα και με ποιο καθεστος θα παρει χανετε στην μεταφραση...........ΑΛΙΜΟΝΟ ΜΑΣ

Ανώνυμος είπε...

ΔΙΑΒΑΖΟ ΣΤΟΝ ΤΗΠΟ ΟΤΗ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΙΜΑ ΠΟΥ ΒΓΙΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΧΗΚΟΥΣ ΠΥΡΟΖΒΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝ ΗΤΑΝ ΕΤΣΗ Η ΠΥΡΟΖΒΕΣΤΕΣ ΘΑ ΗΧΕ ΚΑΗ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΖΜΟΣ. ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΟΝ ΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥΜΕ ΠΥΡΟΖΒΕΣΤΕΣ ΔΙΑΒΑΖΟ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΞΗΠΝΑΝ Η ΒΟΥΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΑΝ ΝΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΠΛΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΦΟΡΑ ΚΑΙΡΟΣ ΗΤΑΝ. ΠΑΝΤΟΣ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΠΗΣΤΕΒΑ ΟΤΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΗ ΘΑ ΔΟΥΝΕ ΤΗ ΠΑΝΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ. ΣΤΟ ΒΟΜΟ ΤΟΥ ΨΙΦΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΦΟΡΤΟΘΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΟΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΦΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΤΟ ΚΑΤΟ ΡΕ ΚΡΑΤΟΣ ΘΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΗΣ ΓΙΑΤΗ ΓΟΥΣΤΑΡΗΣ ΠΑΡΤΟΥΣ ΑΛΑ ΠΕΡΑΣΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΓΙΑΤΗ ΗΝΕ ΟΛΗ ΓΕΡΗ ΑΛΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΝ ΗΝΕ ΤΟΥΛΑΧΗΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΟΒΡΗΟ ΑΠΟΛΗΘΗΚΑΝ ΠΟΥ ΞΕΡΗΣ ΡΕ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΡΑ ΟΤΗ ΟΛΗ ΤΟΥΣ ΗΝΕ ΚΑΛΑ ΕΛΕΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΝΕΤΕ ΚΟΖΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΨΙΦΟΥΣ...

Ανώνυμος είπε...

Τι να πω ρε παιδια, δεν ντρεπεστε καθολου μας παρακολουθουν και απλοι πολιτες...
Ενα μονο εχω να πω για τους εποχικους:
μην ερχεστε σε αντιπαραθεση, μην πεφτετε στην παγιδα,δεν εχουμε να χωρισουμε κατι μαζι τους

και για τους μονιμους:
ευχαριστουμε συναδελφοι για την ΧΟΛΗ που βγαζετε αλλα, θα ΄πρεπε να ειχατε καταλαβει οτι ευτυχως για ολους μας ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Οσο αφορα εσενα bloko.gr ανεβαζεις ενα αρθρο εντελως ανυπογραφο ???
γιατι ?? ποια ειναι η πηγη του αρθρου ???
Ποιος κρυβετε πισω απο ενα αρθρο που ειναι φως φαναρι οτι το εχει συνταξει δικηγορος και ποιος ο σκοπος του ???
Καλες γιορτες και σταματηστε επιτελους και οι μεν και οι δε

Ανώνυμος είπε...

θίχτηκαν τα συμφέροντά σου 8:23 και λες για άρθρα που συντάχτηκαν από ''δικηγόρους'' και κουραφέξαλα ενώ είναι πέρα ως πέρα ΑΛΗΘΙΝΆ ????? Τώρα που θα τον ακυρώσουν έλα να τα ξανά γράψεις!!!! και μην αρχίσεις τις δικαιολογίες γιατί έχει γεμίσει ο τόπος με πλαστά απολυτήρια και διπλώματα μαϊμού της τελευταίας στιγμής !!! εκτός και αν είσαι και εσύ ένα από αυτούς και κάνεις τα πάντα να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια ....και αλήθεια πες μου ο Παπαντώνης αληθεύει ότι είναι πυροφύλακας???? γιατί έτσι ακούγεται και όπου βρεθεί και όπου σταθεί λέει ότι είναι εκπαιδευμένος !!!! (στο να κάθετε στο πυροφυλάκιο και να κοιτάζει τα δέντρα αν κουνιούνται) Καλή σας νύχτα κύριοι παρολίγον 5ετης-επίκουροι..

Ανώνυμος είπε...

ο 8:23 ειμαι ,12:13 και για ποια συμφεροντα θα μου μιλησεις εσυ οταν εγω ειμαι 9 χρονια πεζοπορο, με ολα τα διπλωματα εδω και 11 χρονια και λυκειο και 2 διπλωματα χειριστη μηχανηματων εργου (οχι οτι τα ζηταει λεμε τωρα),ααα και κατω των 40
Αν ΗΘΕΛΕΣ κανενα απολυτως προβλημα ας εβαζαν και αθληματα, βλεπεις εμεις των ειδικων δυναμεων δεν εχουμε τετοια "κολληματα"!!!!
Μαλλον οπως καταλαβαινεις τα δικα σου συμφεροντα πρεπει να θιχτηκαν ,γιατι τετοια χολη απ ολους σας δεν την περιμενατε ουτε εσεις οι ιδιοι. Ας βαλουν ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ κανενα προβλημα αρκει να σας βαλουν και εσας να κανετε τα ιδια.
Για τον κυριο που λες ,ναι ειναι πυροφυλακας αλλα ειχε χρονια στο πεζοπορο της αθηνας.
Τα "" παραπανω, πανε στην λεξη κουραφεξαλα που γραψες και οχι στην λεξη δικηγορους που τα βαλες μαλλον απο πολυ ταχυτητα χαχααχαχα.
Οταν θα κοπει τελικα αυτος ο διαγωνισμος ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΕ...παρε με τηλεφωνο γιατι μαλλον ξεχασες οτι στηριχθηκε στο οτι ολες οι αποδοχες για τον καθενα απο μας ειναι σχεδον μισες απο τις δικες σας~!!!!!
Τωρα που αυτο θα ερθει και σε σας τα ξαναλεμε,θα εχει πολυ γελιο οταν θα αρχισετε να παιρνετε και εσεις 700 ευρω, σου τα πα και παραπανω ΕΥΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, που οι μισοι και βαλε απο αυτους που γραφουν παραπανω τους μονιμους, εχουν παει σε 3 φωτιες σε ολη τους την καριερα και εχουν να την λενε σαν ιστορια στα παιδια τους!!!
Σωστα το εθιξες παραπανω, μαλλον ηρθε η ωρα να πατε και εσεις σε πυροφυλακειο, 12ωρο μες το ηλιο και να κοιτατε αν κουνιουντε τα δεντρα.
Αυτα που θα ΄πρεπε να σας απασχολουν ειναι οτι εντος 2ετιας τουλαχιστον, οι μισθοι σας θα γινουν μισοι και τοτε τα ξαναλεμε.
Τα λεμε συναδελφε ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΕ στις υπηρεσιες, καλες γιορτες

Ανώνυμος είπε...

Ουδέτερος παρατηρητής είμαι και θα΄θελα να πω στο παλικάρι (23/12/2011 12:39) ότι δεν μπορεί να πάρει τον ίδιο μισθό με έναν μόνιμο Πυροσβέστη από τη στιγμή που ο τρόπος πρόσληψης,τα απαιτούμενα προσόντα αλλά κυρίως τα καθήκοντά του δεν θα είναι αντίστοιχα των μονίμων.Πιο παραστατικά,δεν μπορεί ένας ΕΠΟΠ να έχει τον ίδιο μισθό με τον μόνιμο Λοχία...Καλές Γιορτές με Υγεία σε όλους.

Ανώνυμος είπε...

Να θυμίσω στον 12:39 ότι είναι πεζοπόρο εννέα αντιπυρικές περιόδους κι όχι εννέα χρόνια...Σε λίγο θα γυρεύετε και σύνταξη.

Ανώνυμος είπε...

οπως βλεπεις 3:08 οτι αυτο που σε και σας απασχολει ειναι οτι δεν εχω 9 χρονια αλλα 9 αντιπυρικες, ΑΝΟΙΞΤΕ TA MATIA ΣΑΣ και δειτε τις σας ερχετε στα εργασιακα σας κεκτημενα και μετα ασχοληθειται με τον αν ερθουμε η αν εχουμε χρονια η αντυπυρικες στο σωμα!!

Ανώνυμος είπε...

Είμαι ο 3:08 κι αυτό που με απασχολεί είναι να μη λέγονται ανακρίβειες που ενδεχομένως βλάπτουν το κύρος του Π.Σ.
Όσον αφορά το "ΑΝΟΙΞΤΕ TA MATIA ΣΑΣ" που είπες,πράγματι αυτό κάνουμε γι'αυτό κι αντιδρούμε στην παρωδία που εκτυλίσσεται τον τελευταίο καιρό με τους λεγόμενους πενταετείς.Το Π.Σ δεν έχει ανάγκη ούτε γιωτάδες ούτε βισματίες αλλά από καλά εκπαιδευμένα μόνιμα στελέχη.Φιλικά

Ανώνυμος είπε...

4:04 μακάρι να έρθουν τα εργασιακά για εμάς για να δούμε και εσείς που στον αγύριστο θα πάτε!!! τουλάχιστον ΌΛΟΙ ΟΙ ΜΌΝΙΜΟΙ ΈΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΑΠΌ 3 Ο ΠΟΙΟ ΝΈΟΣ ΜΈΧΡΙ 30 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ Ο ΠΟΙΟ ΠΑΛΙΌΣ(που αποστρατεύεται στα 55 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ από το Σώμα γιατί υπάρχει ΤΟ ΌΡΙΟ ΗΛΙΚΊΑΣ -και όχι τα 56-57 που θέλουν να σας βολέψουν εσάς για να κάνετε ''καριέρα'' στην Πυροσβεστική σε αυτή την ''τρυφερή'' ηλικία)ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΧΡΌΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ στο Σώμα ,στο κράτος ,στην κοινωνία ,με Χριστούγεννα ,με Πάσχα ,με νύχτα ,με Σαββατοκύριακα ,με χιόνια ,με βροχές ,με λάσπες ,με ατελείωτες ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ ΔΊΧΩΣ ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΟΛΟΓΊΖΟΥΝ ΚΑΙ ΔΊΧΩΣ ΝΑ ΜΑΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΏΝΟΥΝ και ΌΧΙ στο παρά 5' να σχολάσουμε γιατί θα έρθει η επιθεώρηση εργασίας ,χωρίς ΕΠΊΔΟΜΑ ΓΆΛΑΤΟΣ ,χωρίς δυνατότητα πολιτικής πίεσης όπως κάνετε εσείς γιατί είστε εν δυνάμει υποψήφιοι ψηφοφόροι ενώ εμάς μας έχουν γραμμένους στα παλιά τους τα παπούτσια κλπ.....εσείς που σε λίγο θα πάρετε σύνταξη από το σπίτι τι έχετε προσφέρει τόσο αξιόλογο πέρα από 9Χ6=54 μήνες = 4,5 χρόνια ΜΌΝΟ θερινή περίοδο γιατί ΜΌΝΟ ΤΌΤΕ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΈΝΑΣ ΒΟΗΘΌΣ-ΕΡΓΆΤΗΣ γιατί με αυτή την προϋπόθεση προσλήφθηκες και όχι ''δασοπυροσβέστης'' όπως θέλεις να λέγεσαι γιατί σε χαλάει το εποχικός. Όταν ήταν στα ΄΄φόρτε΄΄ του ο συμβασιούχος δεν ήθελες να λέγεσαι εποχικός γιατί ήταν ο καιρός που μονιμοποιούσαν τους ''συμβασιούχους'' και στο κάτω-κάτω δεν σε ζόρισε κανείς να το κάνεις αυτό και όσο για τα 700Ε μισθό που λαμβάνετε το ξέρατε από την αρχή και αν σας άρεσε αλλιώς να δίνατε ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ...ΑΛΛΆ στην Ελλάδα ισχύει το ''ΤΊΠΟΤΑ ΜΟΝΙΜΌΤΕΡΟ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΌ'' και με τις ευλογίες των ''βολευτών'' για τον αγώνα των ψήφων...Καλά Χριστούγεννα..

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ ΡΕ 12¨39 ΤΕΤΟΙΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΙΛΑΡΑΔΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΕΝ ΤΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ....ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΟΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΛΟΥΦΑΡΟΥΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΠΟΧΙΚΩΝ
ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΔΕΝ ΤΡΩΜΕ ΤΟ ΨΩΜΙ ΣΑΣ .....

Ανώνυμος είπε...

ΝΑ πω στον 8:46 οτι αυτο με τα κεντρα υγειασ εγινε τα τελευταια δυο η τρια χρονια γιατι ολα τα προηγουμενε διναμε αιμα και βγαζαμε και μια ακτινογραφια καθε χρονο ετσι για πλακα Στα 10 χρονια που ειμαι εχω βγαλει 7 ακτινογραφιες πωσ το βλεπεις λογικο΄?Εσει εχεις κανει καμια εξεταση?

Ανώνυμος είπε...

10:11
και ΜΕΤΑ ΗΡΘΕ ΤΟ ΤΕΡΑΣ????
ΡΕ ΑΣΕ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ...
ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΕΣΥ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ???
ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΑΣΧΑ ΛΑΣΠΕΣ ΒΡΟΧΕΣ κλπ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ, ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΑΝ ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΔΗΛΩΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΥΛΟΓΕΙΣ ΤΑ ΓΕΝΙΑ ΣΟΥ !!!
ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΡΕ ΦΙΛΕ ΤΙ ΘΑ ΣΟΥ ΧΑΛΑΣΟΥΜΕ ΤΟ prestige???
ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΑΚΟΜΑ ....ΟΤΙ:
ΟΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝΕ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΣ...........Τ Ι Π Ο Τ Α !!!!!
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΘΑ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ "ΓΙΔΙΑ" ΓΙΝΟΝΤΕ ΟΤΑΝ ΨΗΦΗΖΕΤΕ ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ....ΟΧΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΜΗΝΕΣ .
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 45 ΟΣΟΙ ΕΙΣΤΕ, ΔΡΟΜΟ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΣ, ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙΑ ΤΙ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ.

Ανώνυμος είπε...

Οσο και τερατουργημα να λεγετε το συγγεκριμενο νομοσχεδειο το θελουν για αντισταθμησμα για τις χιλιαδες απολυσεις που ερχοντε για να πουν οριστε ολοι αυτοι οι χιλιαδες δεν χρειαζοντε αλλα να η πυροσβεστικη εχει αναγκη και προσλαμβανουμε κοσμο τωρα.... με ποσα με ποιες ψηφοθηριες και με ποιο καθεστος θα παρει χανετε στην μεταφραση...........ΑΛΙΜΟΝΟ ΜΑΣ απολυωμενοι Συναδελφοι και επιτυχωντες........ΑΛΙΜΟΝΟ ΜΑΣ

Ανώνυμος είπε...

ρε μονιμοι τοσα χρονια που περνατε των δασων ηταν καλα ενω στα δασοι το 90% ηταν εποχοι,που περνατε τα βραδινα και τα εκτος εδρας ενω οι εποχικοι περναν τον τριτο ηταν καλα?μπενατε σε ενα αμαξι της υπηρεσια σας 6-7 ατομα πολες φορες για να στελεχοσετε 1 πυροσβεστικο και κοινο βραδυ και πλακωνωσασταν στης ρετσινες και τα σουβλακια μεχρι να σας αλλαξουν ηταν καλα,οταν πηγενατε να αλλαξεται τους εποχικους το βραδυ με μια και δυο ωρες καθηστεριση ηταν καλα?οταν περνατε τοσα επιδοματα μεσα στο καλοκαιρι τζαμπα και στην μεση της σεζον ηταν καλα?και πολλα αλλα,τωρα τι σας πειραξε που πανε τα παιδια να φανε ενα κοματι ψωμι και να συντηρισουν της οικογενιες τους .κριμα δεν εχω να πω τιποτα αλλο αν εισασταν μορφωμενοι οπως λετε και ειχαται εστω λιγο κονονικη μορφοση δεν θα αντιδρουσατε ετσι,το καλο ειναι οτι μονο το ενα 10% ειναι ετσι και βγαζουν τοσο χολη.και κατι αλλο δεν ειμαι εποχικος πυροσβεστης ουτε εθελοντης απλα πολλα τα εχω δει και τα λεω και εχω συγγενοις μονιμους και ενα εποχικο και τα λεω.

Ανώνυμος είπε...

..προς τον 12:57 πρώτον μάθε ορθογραφία και 2ον το σόι σου ξέρει οτι τα γράφεις αυτά??? άντε στην δουλειά σου λοιπόν και άσε τα περι Πυροσβεστικής στους ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎΣ πυροσβέστες...το αν μας πλήρωναν ή όχι επιδόματα και αν είναι μόνο 10% που δεν θέλει τους εποχικούς άσε να το ξέρουμε εμείς για τις ατελείωτες επιφυλακές και τις απλήρωτες υπερωρίες...ένας μόνιμος Πυροσβέστης με 300 ρεπό υπερεργασία...

Ανώνυμος είπε...

7:58 δεν ηρθα να γραψω εξετασεις εδω ουτε εκθεση την δικια σου ορθογραφια θα ηθελα να την εβλεπα χωρις ορθ.ελενχο τελος παντων ,τωρα αυτα που γραφεις το ξερεις και εσυ οτι ειναι μ@@@@ες και το αν εσυ εισαι πραγματικος πυροσβεστης ασε να το κρινουν αλλοι.κοπροσκυλο χαραμοφαϊ βισματια που ενα φραγγο δεν βγαλατε στην πραγματικη ζωη εξω στον πολεμο μαμοθρεφτα παρα σας πηραν οι μπαμπαδες απο το χερι και σας βαλαν σε μια δουλεια οπως παλια τους περναν απο τα χωραφια και τα μαντρια και τους χωναν και μου εγιναν τωρα και μορφωμενοι και παπαριες .ουστ κοπρε πανε ψοφα πουθενα αλλου που σε ταϊζουμε κι ολας.αυτο ειναι και για το σοϊ μου αν ειναι ετσι σαν εσενα.

Ανώνυμος είπε...

..προς 9:20 δεν χρειάζομαι αυτόματη διόρθωση γιατί ήμουν πολύ καλός μαθητής με 19 και υπηρέτησα την μαμά πατρίδα σε δυνάμεις του εξωτερικού (Ειδ.Δυνάμεις) όπου με έστειλαν με το ζόρι αλλά δεν είχα βύσμα σαν και εσένα και το σόι σου ώστε να υπηρετήσω στο σπίτι μου ,τα πρώτα μου ένσημα τα κόλλησα το 1992 μέχρι το 1998 Αύγουστο και στην Πυροσβεστική μπήκα το 1998 Οκτώβριο ...Για αυτό το λόγο όσα μου είπες σου τα επιστρέφω διπλάσια...τώρα καραγκιοζοπαίχτη μακάκα μπορείς να ψοφήσεις ΕΣΎ άνετα σε κάποια άλλη γωνιά γιατί όλοι καταλάβαμε ότι εσύ το τενεκέ το λάδι τον έχεις στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου σου για να βολεύεσαι όταν έχεις πρόβλημα γιατί εγώ δεν έχω αυτοκίνητο και φωνάζεις τον μπαμπάκα σου όταν δεν σε παίζουν οι άλλοι γιατί εγώ δεν έχω πατέρα...καληνύχτα καραγκιοζάκο....Λ.Ζ

Ανώνυμος είπε...

monimakia giati stamatisate ta sxolia gia tous pentaetis.ponate gia auto kai den milate.parte tora fora kai parte mas kai ena klarino.

Ανώνυμος είπε...

ΑΦΟΡΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ.!!!ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ!!!ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3938/2011 ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ Π.Σ.ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ.....ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟΣΟ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ....Ρ Η Τ Α ΣΤΟΝ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 3511/2006Α 258 .ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟΝ 3511/2006 ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΤΟ 2006ΔΗΛΑΔΗ..ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ..ΠΥΡΟΝΟΜΟΙ 214 ΑΠΣΤΣ Π.Σ 2892 ΑΠΣΤΕΣ.Μ.Π.Σ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 7909 ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΣΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ.. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΣ.ΑΠΛΑ ΣΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΥΣ!!!!!!ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΙΩΤΑ ΚΑ;Ι ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ .ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΛΙ ΕΠΟΧΙΚΟΙ!!!!!ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΗΡΕ Ο ΚΩ....ΛΟΣ ΣΑΣ ΑΕΡΑ

Ανώνυμος είπε...

ΡΕ ΜΑΚΓΕΣ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΤΟΥ 1999.ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΙΠΟΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ. ΑΛΛΑ ΡΕΜΑΛΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΛΛΑ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΕΤΣΙ?ΠΑΝΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΚΑΤΑ ΑΛΛΑ ΡΕ ΑΛΛΑΝΙΑ ΠΕΤΑΧΤΗΚΑΝ ΑΤΟΜΑ ΕΞΩ ΠΟΥ ΑΞΙΖΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΣ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΦΙΑΣΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΠΟΙΟ ΠΟΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 8 9 ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΤΑΧΤΗΚΑΝ ΕΞΩ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΠΑΜΕ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ Ι ΥΠΑΡΧΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΑΝ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟ 1999 ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΑΝ ΠΟΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΕΞΩ.ΑΛΛΑΝΙΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΒΡΙΖΟΝΤΑΣ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΖΟΥΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΝΑ ΤΟ