ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΑΙΤ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 4.000 ΕΠΟΧΙΚΟΥΣΑναρτήθηκε στο σάιτ της πυροσβεστικής η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη των 4.000 δασοκομάντο πενταετούς θητείας, δίνοντας έτσι τέλος στην αγωνία του ενταγμένου  ήδη στο θεσμό εποχικής απασχόλησης προσωπικού.
Το bloko.gr από τις 19 Ιουλίου είχε καταγράψει σε ανάρτηση με τον προσδιοριστικό τίτλο  "ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ"   http://blokoteam.blogspot.com/2011/07/blog-post_5996.html, όλα όσα είχαν επιτευχθεί μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις και απανωτές πιέσεις- συναντήσεις με τα καθ' ύλην αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, ούτως ώστε να ξεπεραστούν οι σκόπελοι ακόμη και οι μνημονιακοί, αλλά και για να "θεραπευτούν" κάποιες προβλέψεις που ενδεχομένως θ' άφηναν έξω από τις νέες προσλήψεις σημαντικό αριθμό των ήδη υπηρετούντων
το θεσμό.
Το κύριο μέρος αναλυτικά του διαγωνισμού, έχει ως εξής:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

2.- Π ρ ο κ η ρ ύ σ ο υ μ ε,
διαγωνισμό για πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης οι οποίοι θα καταλάβουν ισάριθμες επί θητεία οργανικές θέσεις. Από τις θέσεις αυτές ποσοστό 15% (600 θέσεις) θα καλυφθεί από Έλληνες πολίτες (ιδιώτες), και το υπόλοιπο 85% (3400 θέσεις) θα καλυφθεί από Έλληνες πολίτες με την ιδιότητα του
εποχικού πυροσβέστη με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια).

1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.-
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα από 5-9-2011 έως και 23-9-2011 μόνο τις
εργάσιμες μέρες από τις 08.00΄ μέχρι και τις 15.00΄ στις κάτωθι πόλεις :

(1)
Αθήνα ( Λεωφόρος Γ. Γεννηματά πρώην Τιτάν έναντι Θριασίου Νοσοκομείου Μαγούλα Αττικής)

(2)
Θεσσαλονίκη (οδός Κρήτης 46)

(3)
Κομοτηνή ( οδός 5ο χιλ. Ε.Ο. Κομοτηνής - Ξάνθης)

(4)
Κοζάνη (οδός Ανατολικής Ρωμυλίας 3)

(5)
Ιωάννινα (οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18)

(6)
Λάρισα ( οδός Ιωαννίνων 96)

(7)
Πάτρα (οδός Μπιζανίου 3)

(8)
Τρίπολη (οδός Δαβάκη & Αγίου Αθανασίου)

(9)
Λαμία ( οδός Νέτσου 4)

(10)
Ερμούπολη (οδός Αλ. Παναγούλη & Παπάγου)

(11)

Μυτιλήνη (1
ο χλμ. Μυτιλήνης - Θερμής περιοχή Καρά – Τεπέ)

(12)

Ηράκλειο Κρήτης (οδός Πλατεία Κύπρου 5)

(13)

Κέρκυρα (οδός Π. Ζαφειροπούλου & Μαρασλή)

(14)
Χίο (οδός Αεροπόρου Ροδοκανάκη 18)

(15)
Σάμο (Βαθύ, οδός Π. Δημητρίου 2)

(16)
Λήμνο (οδός Λ. Δημοκρατίας 48)

(17)
Ρόδο (οδός Εθελοντών Δωδεκανησίων 44)

(18)
Κώ (οδός Ολυμπίας 3 – Λάμπη)

(19)
Ζακύνθο (οδός Αεροδρομίου)

(20)
Αργοστόλι (οδός Ιγγλέση & Θεμιστοκλέους)

(21)
Λευκάδα (περιοχή Μεγάλη Βρύση)

2.-
Η αίτηση συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από τις ανωτέρω Υπηρεσίες.

3.-
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν μία μόνον αίτηση η οποία υποβάλλεται αυτοπροσώπως

φέρει την υπογραφή τους, είναι καθαρογραμμένη χωρίς διορθώσεις - σβησίματα και αναγράφονται σ’

αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν
ιδιωτών ή εποχικών

πυροσβεστών
). Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από τον διαγωνισμό

και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων επισύρει

αποκλεισμό από το διαγωνισμό.

4.-
Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν θα γίνονται δεκτές και

δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Ι. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΩΝ
Ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου

για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ’

της παρούσης, Έλληνες πολίτες, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι έχουν

τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους. Το 60% των

2

θέσεων που προκηρύσσονται για την κατηγορία αυτή καλύπτεται από υποψήφιους οι οποίοι

κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ Κατηγορίας και άνω. Στην περίπτωση κατά

την οποία οι θέσεις δε καλυφθούν από υποψηφίους με το προαναφερόμενο προσόν αυτές

καλύπτονται από τους λοιπούς υποψήφιους ιδίας κατηγορίας.

Οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει επίσης να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις τα οποία

απαιτείται να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και κατά την

ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, την οποία ο υποψήφιος πρέπει να έχει κατά το χρόνο λήξης της

προθεσμίας υποβολής της αίτησης:

1
. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση,

πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.

2
. Να έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας

τους κατά το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού. (Δηλαδή να έχουν γεννηθεί το έτος 1982 μέχρι και

το έτος 1992)

3.
Να είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.

4.
Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί Κατηγορίας Ι1. Όσοι

υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά προτίμηση στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων

(Δυνάμεις Καταδρομών, Πεζοναυτών, Υποβρυχίων Καταστροφών), στην προεδρική Φρουρά ή ως

έφεδροι Αξιωματικοί ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν εκπέσει από

στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και

Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας.

5.
Να έχουν ανάστημα χωρίς υποδήματα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον

1,65μ.

7.
Να έχουν σωματική ικανότητα και υγεία, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις του Πυροσβεστικού έργου,

σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων

Δυνάμεων (π.δ. 133/2002).

8.
Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται επίσης, με σχέση εργασίας δημοσίου

δικαίου για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

Κεφάλαιο ΣΤ’ της παρούσης, Έλληνες πολίτες με την ιδιότητα του πυροσβέστη εποχικής

απασχόλησης, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν τουλάχιστον

απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 50/2001 (Α’

39) και πιο συγκεκριμένα:

α)
Έλληνες πολίτες που είχαν την ιδιότητα πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης κατά τις αντιπυρικές

περιόδους 2008 έως και 2010 και

β)
Έλληνες πολίτες που είχαν την ανωτέρω ιδιότητα σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως

και 2010 και επιπλέον την ίδια ιδιότητα, σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και

2007. Το ανώτατο όριο ηλικίας των ως άνω εποχικών πυροσβεστών αυξάνεται μέχρι και το 56
ο έτος,

εφόσον για κάθε δύο επιπλέον έτη ηλικίας έχουν εργασθεί σε μία αντιπυρική περίοδο, πέραν των

προαναφερομένων.

Οι ανωτέρω υποψήφιοι, εποχικοί πυροσβέστες, πρέπει επίσης να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και

προϋποθέσεις τα οποία απαιτείται να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

συμμετοχής και κατά την ημερομηνία πρόσληψης, εκτός της ηλικίας, την οποία ο υποψήφιος πρέπει να

έχει κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης:

1
. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση,

πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.

3

2.
Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί Κατηγορίας Ι1, ή να

έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή

απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους

πειθαρχικούς ή υγείας.

3.
Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία

Για τον υπολογισμό της ηλικίας όλων των υποψηφίων (ιδιωτών και εποχικών πυροσβεστών) ως

ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31
η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

III. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Όλοι οι υποψήφιοι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει επίσης:

1.-
Να μην έχουν καταδικασθεί, έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή

για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής

εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτής κατάθεσης,

παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, συκοφαντικής

δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην υπηρεσία), απιστίας, αλητείας,

καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της

γενετήσιας ζωής εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο

τελεσθέντος για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης, να μην

έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από

τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη δια βουλεύματος, επιτρέπεται να

υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, αν

είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης

αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε

ποινικό σωφρονισμό για τα εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης.

2.-
Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος

που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη,

εφόσον δεν εκδοθεί το κατά την § 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος διάταγμα, που αίρει το σχετικό

κώλυμα.

3.-
Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε υπό επικουρική

δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε σε συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

4.-
Να μην πρεσβεύουν κατά ρητή δήλωσή τους δόγμα ή θρησκεία, της οποίας οι δοξασίες θα

εμποδίσουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

5
.- Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του

δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της

σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου.

Ειδικά για τους υποψηφίους της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011(Α’ 61)

Επιπλέων των ανωτέρω να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους, (ως πυροσβεστών εποχικής

απασχόλησης) ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά
.

Τα κωλύματα πρόσληψης ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

για συμμετοχή στο διαγωνισμό, έως και τη λήξη ισχύος του πίνακα κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, εντός των προθεσμιών και στις Υπηρεσίες που καθορίζονται

στο Κεφάλαιο Α΄, τα ακόλουθα δικαιολογητικά ταξινομημένα ως εξής:

4

Α. Γενικά υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους:

Αίτηση συμμετοχής με έγχρωμη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.

2.
Παράβολο δεκαπέντε (15) € που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), αλλιώς η

αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

3.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (2 όψεις) Σε περίπτωση κατά την

οποία έχουν μεταβληθεί στοιχεία του Αστυνομικού δελτίου Ταυτότητας, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη

δήλωση του ν. 1599/1986.

4.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών σχολικών

μονάδων αλλοδαπής, πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας.

5.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι: i) έχουν τις προϋποθέσεις και τα

απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους 2,3 και 5 του άρθρου 15 του Ν.

3938/2011(Α’ 61) ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή, iii) δεν συντρέχουν στο

πρόσωπο τους τα κωλύματα που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β’ της παρούσης iv) για τους

υποψήφιους άνδρες, ότι έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία στο Στράτευμα ως Ικανοί

Κατηγορίας Ι1
, δεν υπηρετούν στις Ένοπλές Δυνάμεις v) συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία

των αναφερόμενων στην αίτησή τους στοιχείων.

B . Μόνο για τους υποψήφιους εποχικούς πυροσβέστες:

1.
Βεβαίωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία εργάστηκαν ως πυροσβέστες

εποχικής απασχόλησης στην οποία να εμφαίνεται i) ότι είχαν την ιδιότητα του πυροσβέστη εποχικής

απασχόλησης κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 ή ii) ότι είχαν την ως άνω ιδιότητα σε

μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον είχαν την όμοια σε πέντε

αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007.

2.
Ειδικότερα για όσους έχουν ηλικία άνω των σαράντα πέντε (45) ετών, και έχουν αντικειμενική

αδυναμία δήλωσης Ικανότητας Ι1, το αναφέρουν στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση και τους

παρέχεται,
κατ’ εξαίρεση, το δικαίωμα διακρίβωσης της κατηγορίας από αρμόδια, ειδική για το σκοπό

αυτό, Υγειονομική Επιτροπή του Σώματος.

Γ. Πλέον των ανωτέρω υποχρεωτικών κατά περίπτωση δικαιολογητικών
οι υποψήφιοι που

κατέχουν πρόσθετα προσόντα υποβάλλουν κατά περίπτωση :

1.
Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι :

α)
έχουν υπηρετήσει μέχρι και την απόλυσή τους ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή

β)
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως έφεδροι Αξιωματικοί ή

γ)
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις ή στην προεδρική

φρουρά των Ενόπλων Δυνάμεων.

2.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής

γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ 50/2001

(Α΄ 39), όπως ισχύει κάθε φορά, συνοδευόμενο απαραιτήτως από επίσημη μετάφραση.

3.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Δασικής Προστασίας».

4.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας.

5.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ’ και

άνω.

6.
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που

έχασε τη ζωή του ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού ή ότι

είναι τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%

συνέπεια τρομοκρατικής πράξης.

7.
Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή, όπου δεν υπάρχει του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και

Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.

8.
Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τρίτεκνων πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Η αναζήτηση γίνεται

αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διοικήσεις κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθ.

ΔΙΑΔΠ/Α/18532 από 18.8.2006 (Β΄ 1309) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και

5

Αποκέντρωσης, για όσους υποψηφίους σημειώσουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων

δικαιολογητικών, στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα

καθώς και το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή τους αδέλφια.

9.
Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία εργάστηκαν ως Πυροσβέστες

εποχικής απασχόλησης, στην οποία εμφαίνονται κατ’ έτος οι αντιπυρικές περίοδοι που εργάστηκαν. Για

τη χορήγηση των βεβαιώσεων αυτών απαιτείται η συνδρομή της προϋπόθεσης του στοιχείου δ της

παραγράφου 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 12077 Φ.1618/15-7-2011(τ.β’) απόφασης Υπουργού

Προστασίας του Πολίτη «Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς

υποχρέωσης» (Β΄ 1618)
.

10.
Βεβαίωση από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία στην οποία να εμφαίνονται οι περίοδοι κατά τις οποίες

είχαν εργαστεί με την ιδιότητα του εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού.

11.
Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία να εμφαίνεται α) ότι είναι

εθελοντής κατά την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού β) τα πλήρη έτη υπηρεσίας κατά τα οποία

είχε την ιδιότητα του εθελοντή.

Σημείωση
: Δημόσια έγγραφα ημεδαπής , δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από ημεδαπές

διοικητικές αρχές ή Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, (τίτλοι σπουδών– άδειες – πιστοποιητικά –

βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε

αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο και όχι σε αντίγραφο το

οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο. Η επικύρωση μπορεί να

γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή τις Υπηρεσίες

της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την

προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν.

1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν

γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

Τα κατά τα ανωτέρω επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα

απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή και συνοδεύονται από την κατά

προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8

του Ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση έχουν ισχύ πρωτοτύπου και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά

από τη Διοίκηση..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1.
Όλοι οι υποψήφιοι υποβάλουν αυτοπροσώπως την αίτηση συμμετοχής και τα λοιπά απαραίτητα

δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας και στις Υπηρεσίες που ορίζονται στο Κεφάλαιο Α’ του

διαγωνισμού. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

2.
Σε κάθε μία από τις προαναφερόμενες Υπηρεσίες ορίζεται από τον Διοικητή αυτής, επιτροπή από

υπηρετούντες υπαλλήλους με έργο την παραλαβή των δικαιολογητικών.

Οι ανωτέρω επιτροπές προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

α.
Παραδίδουν στους υποψηφίους έντυπο αίτησης στο οποίο οι τελευταίοι υποχρεούνται να το

συμπληρώσουν ιδιοχείρως και να το υποβάλλουν μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

β.
Ελέγχουν τα στοιχεία που σημείωσαν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, μεριμνούν για την ορθή

συμπλήρωση αυτών, καθώς και για την ακρίβεια, την πληρότητα και εγκυρότητα των προσκομισθέντων

δικαιολογητικών.

γ.
Μετρούν το ανάστημα μόνο στην περίπτωση των υποψηφίων ιδιωτών και συντάσσουν σχετική

βεβαίωση στο έντυπο της αίτησης.

6

δ.
Υπογράφουν ως παραλαβούσες και θέτουν το ονοματεπώνυμο και το βαθμό του μέλους που

παρέλαβε κάτω από την ημερομηνία της αίτησης.

ε.
Επιστρέφουν, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιολογητικά στους ιδιώτες υποψηφίους που δεν έχουν το

απαιτούμενο ανάστημα ή σε υποψηφίους οποιασδήποτε κατηγορίας που στερούνται κάποιου από τα

προσόντα και τις προϋποθέσεις πρόσληψης, πλην της αίτησης συμμετοχής.

στ.
Στην περίπτωση κατά την οποία ιδιώτης υποψήφιος αμφισβητεί το βεβαιωθέν ανάστημα, υποβάλλει

αυθημερόν στην Υπηρεσία υποβολής της αίτησης συμμετοχής, αίτηση για νέα αναστημομέτρηση. Εν

συνεχεία η αρμόδια για την παραλαβή των δικαιολογητικών επιτροπή υποβάλλει τα δικαιολογητικά και τη

βεβαίωση αναστημομέτρησης στο Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης, με μέριμνα και ευθύνη

του οποίου διενεργείται νέα αναστημομέτρηση για την άρση της αμφισβήτησης.

3.
Οι ως άνω Υπηρεσίες ελέγχουν τα στοιχεία των αιτήσεων και τα καταχωρούν σε ηλεκτρονική εφαρμογή

της Διεύθυνσης Πληροφορικής. Εν συνεχεία υποβάλλουν τις αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά στο

αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του

Πολίτη τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από ένα αντιπρόεδρο ή νομικό σύμβουλο του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται από τον πρόεδρο αυτού, έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου

Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που κληρώνεται μεταξύ των Συμβούλων αυτού και έναν Διευθυντή

Διεύθυνσης των Κλάδων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, που κληρώνεται μεταξύ των

Διευθυντών των εν λόγω Διευθύνσεων. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής γίνονται στο Αρχηγείο του

Πυροσβεστικού Σώματος και ως γραμματέας ορίζεται αξιωματικός του εν λόγω Σώματος.

Η Επιτροπή παραλαμβάνει από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου

Πυροσβεστικού Σώματος τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α.
Εντός τριμήνου από την παραλαβή τους, ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν

προσκομίσει οι υποψήφιοι και συντάσσει κατ’ αλφαβητική σειρά, χωριστούς πίνακες υποψηφίων που

πληρούν και υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, ανά

κατηγορία. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος επικουρεί την ως άνω Επιτροπή κατά τη σύνταξη των

πινάκων.

β.
Συντάσσει ανά κατηγορία πίνακες υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας, με βάση το άθροισμα της

βαθμολογίας που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011

(Α΄ 61).

2.
Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η

βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων

εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α)
σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των ιδιωτών υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει το

μεγαλύτερο βαθμό που προκύπτει από τη μοριοδότηση του τίτλου σπουδών.

β)
σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων εποχικών πυροσβεστών, προηγείται ο υποψήφιος

που λαμβάνει περισσότερα μόρια σε κάθε κριτήριο από τα ακόλουθα κατά τη σειρά αναγραφής τους:

i.
Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις

ή στην προεδρική φρουρά, ή ως Ε.Π.Υ. στις Ένοπλες Δυνάμεις.

ii.
Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.

iii.
Την κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Δασικής Προστασίας».

iv.
Την κατοχή άδειας οδήγησης, μοτοσικλέτας ή επαγγελματικού οχήματος Γ΄ κατηγορίας και άνω.

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει νέα ισοβαθμία μετά την

προσμέτρηση του βαθμού που προκύπτει από τη μοριοδότηση του τίτλου σπουδών για τους υποψηφίους

της κατηγορίας της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011(Α’ 61).

Σε περίπτωση τρίτης διαδοχικής ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων και των δύο κατηγοριών, η σειρά

καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται από την ίδια ως άνω Επιτροπή, με μέριμνα της οποίας

ειδοποιούνται να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους που

7


ορίζεται 931 Σ με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. Η κλήρωση πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της

παρουσίας των ενδιαφερομένων ή των εκπροσώπων τους. Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης

συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

3.
Στους πίνακες των επιτυχόντων, καταχωρούνται αναλυτικά οι βαθμολογίες κατά κριτήριο και η

συνολική βαθμολογία. Οι πίνακες των επιτυχόντων και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις

προϋποθέσεις για πρόσληψη, υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδονται από τον

Πρόεδρο αυτής, μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης

Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο μεριμνά για την κύρωσή τους από τον

Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, εντός δέκα (10) ημερών. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται ηλεκτρονικά

στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος
www. fireservice .gr και σε έντυπη μορφή στις κατά τόπους

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

4.
Οι υποψήφιοι δικαιούνται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την

ανάρτηση των πινάκων, να υποβάλουν απευθείας στο 5
ο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του

Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αίτηση διόρθωσης των στοιχείων του πίνακα που θεωρούν ότι δεν

έχουν υπολογιστεί ορθά. Οι υποβληθείσες αιτήσεις εξετάζονται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από

την υποβολή τους, από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν.

3938/2011 (Α΄ 61) η οποία αποφαίνεται επ’ αυτής, πραγματοποιεί, εφόσον απαιτείται, τις αναγκαίες

διορθώσεις και ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο. Στη συνέχεια οι αναμορφωμένοι πίνακες

κυρώνονται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν

πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη και όσων δεν κατατάσσονται επιστρέφονται

στις Υπηρεσίες στις οποίες κατατέθηκαν.

5.
Οι κυρωμένοι πίνακες των ανωτέρω κατηγοριών, κατά σειρά επιτυχίας, θα αναρτηθούν στην

ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος
www. fireservice .gr

Β΄ ΣΤΑΔΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1.
Οι υποψήφιοι δικαιούνται τις εξής προσαυξήσεις:

α)
Ένα (1) μόριο στον υποψήφιο που έχει υπηρετήσει ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης

(Ε.Π.Υ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις, τέσσερα (4) μόρια στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις

στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός και τέσσερα (4) μόρια στον υποψήφιο που

εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή

στην Προεδρική Φρουρά.

β)
Τρία (3) μόρια στους έχοντες άριστη γνώση, δύο (2) μόρια στους έχοντες πολύ καλή γνώση και ένα

(1) μόριο στους έχοντες καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.

Η γνώση αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του

άρθρου 28 του Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 59 Α’).

γ)
δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο ΙΕΚ ειδικότητας «Ειδικός δασικής

προστασίας»,

δ)
δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας,

ε)
τρία (3) μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

κατηγορίας Γ΄ και πέντε (5) μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης

αυτοκινήτου κατηγορίας Δ΄ ή Ε΄,

στ)
δέκα (10) μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος

που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης ή εμπίπτει στο

εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984,

ζ)
έξι (6) μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, τέσσερα (4) μόρια στον

υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, τρία (3) μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο

πολύτεκνης οικογένειας και δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας,

η)
είκοσι πέντε (25) μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη κατά τις

αντιπυρικές περιόδους των ετών 2008 έως και 2010 και εφόσον δε συντρέχει η περίπτωση αυτή,

έξι (6) μόρια για καθεμία από τις ως άνω αντιπυρικές περιόδους στον υποψήφιο που είχε κατά τις

8

περιόδους αυτές την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη,

θ)
δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη για καθεμία

αντιπυρική περίοδο των ετών 1998 έως και 2007 και δύο (2) μόρια για κάθε περίοδο που είχε την

ιδιότητα του εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού,

ι)
ένα (1 )μόριο στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη για κάθε ένα

πλήρες έτος υπηρεσίας και μέχρι πέντε έτη.

Για καθεμία από τις περιπτώσεις α΄, ε΄και ζ΄ του προηγούμενου εδαφίου που στο πρόσωπο του

υποψηφίου συντρέχουν περισσότερα του ενός από τα κατά περίπτωση κριτήρια προστίθεται μόνο

ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων ανά περίπτωση.

ια)
Για τους υποψηφίους της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011(Α’ 61) δεν

προσμετράται ο βαθμός του απολυτηρίου τίτλου σπουδών, αλλά στα μόρια που συγκεντρώνει ο

υποψήφιος κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ έως και ι΄ προστίθενται πέντε (5) μόρια

αν ο υποψήφιος είναι απόφοιτος Λυκείου ή τέσσερα (4) μόρια αν είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή

δύο (2) μόρια αν είναι απόφοιτος κατώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης.

Γ΄ ΣΤΑΔΙΟ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

Οι υγειονομικές εξετάσεις προηγούνται των ψυχοτεχνικών και αθλητικών δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι,

προκειμένου να παρουσιασθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί, ενώπιον της αρμόδιας

Υγειονομικής Επιτροπής Πρόσληψης για να κριθεί η καταλληλότητά τους ή μη, μεταβαίνουν την

προηγούμενη σε Κρατικό Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να υποβληθούν στις

προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ.

19/2006 (Α΄ 16).

Από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Π.Σ., παραλαμβάνουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης,

επί του οποίου επικολλάται έγχρωμη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας, του υποψηφίου για να μεταβούν σε

κρατικό νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να υποβληθούν στις υγειονομικές εξετάσεις, που

αναφέρονται σε αυτό. Ο αρμόδιος ιατρός γνωματεύει στην οικεία στήλη του δελτίου για τα αποτελέσματα,

θέτοντας την υπογραφή και σφραγίδα του, από τη γραμματεία δε του νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο

της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μέχρι την ορισθείσα για το

σκοπό αυτό ημερομηνία και οι υποψήφιοι προσκομίζουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης στην αρμόδια

Υγειονομική Επιτροπής Πρόσληψης , η οποία αποφαίνεται για την καταλληλότητα ή μη των υποψηφίων,

σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού

προηγουμένως τους εξετάσει και μακροσκοπικά (αρτιμέλεια, όψη, θρέψη, ομιλία, κινητικότητα

αρθρώσεων). Η εν λόγω Υγειονομική Επιτροπή δύναται να παραγγέλλει την επανεξέταση υποψηφίου από

άλλο Κρατικό Νοσοκομείο ρητά κατονομαζόμενο, εφόσον προκύπτουν αμφιβολίες για την υγεία και άρτια

σωματική του διάπλαση.

Όσοι κριθούν υγειονομικά ακατάλληλοι με απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής, που αναρτάται στο

Αρχηγείο ΠΣ και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και στη Διεύθυνση Προσωπικού, αποκλείονται

των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών και διαγράφονται από τους σχετικούς πίνακες. Για την κάλυψη

των θέσεων όσων κρίνονται ακατάλληλοι στις υγειονομικές εξετάσεις, καλούνται από τους ίδιους πίνακες

επιτυχόντων κατά σειρά βαθμολογικής κατάταξης ισάριθμοι υποψήφιοι μέχρι τη συμπλήρωση του

απαιτούμενου αριθμού, οι οποίοι υποβάλλονται στις ίδιες εξετάσεις. Για τους κρινόμενους υγειονομικά

ακατάλληλους δεν προβλέπεται επανεξέταση.

2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

α)
Για τη διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και ψυχικής υγείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που

ισχύουν για το μόνιμο εν ενεργεία Πυροσβεστικό Προσωπικό.

β)
Σε περίπτωση που υφίσταται για τους υποψήφιους της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.

3938/2011(Α’ 61), οι οποίοι έχουν ηλικία άνω των 45 ετών αντικειμενική αδυναμία δήλωσης Ικανότητας

Ι1, παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, σ’ αυτούς το δικαίωμα διακρίβωσης της κατηγορία ικανότητας από αρμόδια

ειδική για το σκοπό αυτό Υγειονομική Επιτροπή του Σώματος.

9

Δ΄ ΣΤΑΔΙΟ – ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΣΤ ΙΔΙΩΤΩΝ

Όσοι από τους υποψήφιους της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011(Α’ 61) κρίνονται ικανοί

στις υγειονομικές εξετάσεις, παραπέμπονται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλονται σε

ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας). Με τις

εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και

απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει

προσωπικότητα του υποψηφίου.

Ε΄ ΣΤΑΔΙΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

Όσοι υποψήφιοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, παραπέμπονται στη συνέχεια στις

αθλητικές επιτροπές για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης.

Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα:

α.
Πέντε (5) έλξεις σε μονόζυγο. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναρτώνται στο μονόζυγο από το

πρόσθιο μέρος αυτού έχοντας το εξωτερικό μέρος της παλάμης στραμμένο προς το πρόσωπο τους. Μετά

την πρώτη έλξη, οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με το έδαφος μέχρι το τέλος της

προσπάθειας, ενώ σε κάθε έλξη πρέπει η κάτω γνάθος να ξεπερνάει το ύψος του μονόζυγου και τα χέρια

κατά την κάθοδο να είναι σε θέση πλήρους ανάτασης.

β.
Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ (μία προσπάθεια).

γ.
Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1. 10μ. (τρεις προσπάθειες).

δ.
Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 4 μ. (τρεις προσπάθειες).

ε.
Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό

(100) μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50΄΄

(μία προσπάθεια).

στ.
Ανάβαση – κατάβαση σε ολκωτή πυροσβεστική κλίμακα σε ύψος εννέα (9) μέτρων, τοποθετημένη σε

πυροσβεστικό πύργο ασκήσεων σε χρόνο το αργότερο 1΄ και 50΄΄ (μία προσπάθεια).

ζ.
Βάδισμα χωρίς υποδήματα και με τρεις (3) υποχρεωτικές στάσεις σε δοκό μήκους δέκα (10) μέτρων

και πλάτους οκτώ (8) εκατοστών, η οποία απέχει από το έδαφος ένα (1) μέτρο (μία προσπάθεια).

Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, αποκλείονται των

περαιτέρω δοκιμασιών.

Υποψήφιοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μία από τις παραπάνω δοκιμασίες και αγωνίσματα ή

που δεν προσέρχονται κατά την ημερομηνία που καλούνται να εξεταστούν, κρίνονται ακατάλληλοι για

κατάταξη και αποκλείονται με πρακτικό της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, που τοιχοκολλάται στο

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προσωπικού και άμεσα στους

ενδιαφερόμενους.

Επίσης όσοι δεν προσέρχονται στους συγκεκριμένους χώρους και χρόνους που καθορίζονται με

ανακοινώσεις για να μετάσχουν στις υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές - αθλητικές δοκιμασίες

αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας των εξετάσεων. Ιδιαίτερη εξέταση ή δοκιμασία υποψηφίου

αποκλείεται.

Επίσης όσοι προσέρχονται σε όλες τις ανωτέρω εξετάσεις- δοκιμασίες χωρίς δελτίο αστυνομικής

ταυτότητας, ή Διαβατήριο δεν θα γίνονται δεκτοί εκτός αν καταθέσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής

ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για έκδοση δελτίου ταυτότητας. Η βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής

πρέπει να φέρει επικυρωμένη φωτογραφία.

Επανεξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο
. Υποψήφια που δηλώνει

ότι κυοφορεί, επιτρέπεται να συμμετέχει στις αθλητικές δοκιμασίες, μόνον εφόσον προσκομίσει

γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού της, στην οποία ρητά να αναφέρεται ότι επιτρέπεται η συμμετοχή της

και ότι από αυτήν δεν θα προκύψει κανένα πρόβλημα στην υγεία της και στο κυοφορούμενο.

Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες παρουσιασθεί κώλυμα εξέτασής

του, η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά την εξέταση σε άλλο χρόνο,

όχι όμως πέραν του καθοριζόμενου για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών χρόνο.

10


Επίσης, μη ικανοί κρίνονται και όσοι υποψήφιοι δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα, ύστερα από

αναστημομέτρηση όλων των υπόχρεων υποβολής σ’ αυτή τη διαδικασία υποψηφίων που γίνεται από την

Υγειονομική Επιτροπή Πρόσληψης.

Οι υποψήφιοι, που κρίνονται μη ικανοί, καταχωρούνται από την αρμόδια Επιτροπή σε ειδικό πίνακα, ο

οποίος αναρτάται σε εμφανές σημείο στο χώρο της εξέτασης προς ενημέρωσή τους, αντίγραφο του

οποίου υποβάλλεται αυθημερόν στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου

Πυροσβεστικού Σώματος. Η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, μεριμνά

για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων που δημιουργούνται από τους κριθέντες μη ικανούς, με βάση τους

πίνακες επιτυχόντων κατά κατηγορία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Πρόσληψη επιλεγομένων

1.
Οι υποψήφιοι της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011(Α’ 61) που κρίνονται ικανοί από τις

Υγειονομικές, Ψυχοτεχνικές και Αθλητικές Επιτροπές καθώς και οι λοιποί εκ της παραγράφου 3 του ιδίου

άρθρου που εξαιρούνται των ως άνω διαδικασιών, προσλαμβάνονται ως Πυροσβέστες πενταετούς

υποχρέωσης με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως.

2.
Η πρόσληψη γίνεται για μεν τους επιτυχόντες υποψηφίους ιδιώτες στην Πυροσβεστική Ακαδημία για

δε τους επιτυχόντες υποψηφίους της παραγράφου 3 του Ν. 3938/2011 (Α’ 61), στις Υπηρεσίες στις οποίες

θα εκπαιδευτούν, σε ημερομηνία που ορίζεται με διαταγή του Προϊσταμένου Β΄ Κλάδου Διοικητικής

Υποστήριξης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Με την ίδια διαταγή ειδοποιούνται οι

προσλαμβανόμενοι υποψήφιοι να μεταβούν στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες.

3.
Οι Υπηρεσίες, μετά τη λήψη της διαταγής προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

α.
Καλούν τους προς πρόσληψη, να δώσουν τον προβλεπόμενο όρκο, ή σχετική διαβεβαίωση εφόσον

από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει κώλυμα πρόσληψης, συντάσσοντας για κάθε έναν

από τους προσλαμβανόμενους, πρακτικό πρόσληψης και ορκωμοσίας, καθώς και Φύλλο Μητρώου. Στη

συνέχεια αναφέρουν αμέσως στη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος τα

ονοματεπώνυμα των προσληφθέντων και των μη προσληφθέντων για οποιονδήποτε λόγο. Ο υποψήφιος

για τον οποίο διαπιστώνεται ότι στερείται έστω και ενός προσόντος εκ των απαιτούμενων για την

πρόσληψη, δεν προσλαμβάνεται, τυχόν δε πρόσληψή του θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

β.
Υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος τα υπόλοιπα

δικαιολογητικά πρόσληψης των προσληφθέντων, τα πρωτότυπα των πρακτικών πρόσληψης και

ορκωμοσίας και τα Φύλλα Μητρώου και κοινοποιούν:

i.
Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και στη Διαχείριση

Χρηματικού Πυροσβεστικού Σώματος.

ii.
Στη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, με αντίγραφο του πρακτικού

πρόσληψης και ορκωμοσίας και του Φύλλου Μητρώου, για την ενημέρωση του ασφαλιστικού τους

ταμείου.

γ.
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν προσλήφθηκαν, διατηρούνται στο Αρχείο του Αρχηγείου

Πυροσβεστικού Σώματος για όσο διάστημα έχουν ισχύ οι κυρωμένοι πίνακες και μετά καταστρέφονται,

σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των Αρχείων, εκτός αν υπάρχει

εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης.

5.
Με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου Β΄ Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του Αρχηγείου

Πυροσβεστικού Σώματος, που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον κυρωμένο

πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι οι οποίοι:

α.
Στερούνται έστω και ενός προσόντος εκ των απαιτούμενων για την πρόσληψη.

β.
Καλούνται και δεν προσέρχονται, εφόσον υφίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση, για

υγειονομική, ψυχοτεχνική και αθλητική εξέταση ή για πρόσληψη μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες, εκτός

των περιπτώσεων διαπιστωμένης ανώτερης βίας, όχι όμως πέρα του δεκαημέρου.

11
γ. Κρίνονται ως μη ικανοί από τις Υγειονομικές, Ψυχοτεχνικές και Αθλητικές Επιτροπές Πρόσληψης, ή παραιτούνται μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης.

6.
Η συμπλήρωση κενών θέσεων λόγω παραίτησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης ή

λόγω παραίτησης από την εκπαίδευση, γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου Β΄ Κλάδου Διοικητικής

Υποστήριξης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος από επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, κατά

τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄61) όχι πέραν του

δεκαημέρου από την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης.

7.
Όλοι οι προσλαμβανόμενοι ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, εγγράφονται κατ’ αλφαβητική

σειρά σε ειδική επετηρίδα Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία

ταυτότητας, την ημερομηνία πρόσληψης, τυχόν ανακατάταξη και κάθε άλλη υπηρεσιακή μεταβολή. Για

κάθε Πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης καταρτίζεται και τηρείται ατομικός φάκελος και ατομικό

βιβλιάριο.

Επίσης:
η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αναζητεί αυτεπάγγελτα για

τους υποψηφίους που καλούνται τελικά για πρόσληψη τα εξής δικαιολογητικά:

α.
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 2458 από 22.2.2005

απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης (Β΄

267), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 92605 από 20.9.2005 όμοια (Β΄ 1334).

β.
Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄ μόνο για όσους δεν εμπίπτουν στο άρθρο 3

παράγραφος 2 εδάφιο β΄ της παρούσης απόφασης κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482 από

28.3.2005 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής

Άμυνας (Β΄ 400) και της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/6084 από 19.4.2005 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., για όσους

υποψηφίους σημειώσουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στην σχετική

ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, ότι επιθυμούν την ως άνω αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

Οι υποψήφιοι των οποίων τα δικαιολογητικά αποδειχθούν ότι δεν είναι έγκυρα, θεωρούνται αποτυχόντες,

εκτός των ποινικών ευθυνών τους διαγράφονται από τους κυρωθέντες πίνακες επιτυχόντων και

ανακαλείται αυτεπάγγελτα η πράξη κατάταξής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.
Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς θητείας τους στο

Πυροσβεστικό Σώμα, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος βασικής εκπαίδευσης, μπορούν να

ανανεώσουν τη θητεία τους ή να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον

κριθούν ικανοί από τα αρμόδια συμβούλια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του

άρθρου 15 του ν 3938/2011 (Α΄61).

2.
Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, απολύονται από το Πυροσβεστικό Σώμα, με τη

λήξη της πενταετούς θητείας τους οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι δεν υποβάλλουν

αίτηση για ανανέωση της θητείας τους ή για μονιμοποίηση ή δεν κρίνονται ικανοί για μονιμοποίηση,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχ. γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α ΄61).

3.
Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης απολύονται από την Υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην παράγραφο 14 του άρθρου 15, του ν 3938/2011 (Α΄61).

Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος

(http://www.fireservice.gr) και σε περίληψη στις Εφημερίδες Έθνος και Ελεύθερος Τύπος.

12

Ο Αρχηγός

Στυλιανός Στεφανίδης

Αντιστράτηγος ΠΣ

http://www.fireservice.gr/pyr_cms_files/dynamic/c190228/attach/prokyrixi_4000_28_7_11_el_GR.pdf


.

19 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Το εγκλημα επιτελεσθη και ηταν αγριο-το θυμα-πτωμα ουτε καν αντεδρασε στις αγριες διαθεσεις αυτων που το.... κατακρεουργησαν!Να ζησουμε να το θυμομαστε παιδια το.. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ...Ντροπη στον εκβιασμο των εποχικων καταστρατηγουντε τα παντα μονο για οφελος 3500 βυσματουχων αγραματων ανεδικευτων 55αρηδων και κομπλεξικων συμβασιουχων που ουτε στα πιο τρελα τους ονειρα δεν περιμεναν αυτοι να διαταζουν και η πολιτικη και φυσικη ηγεσια να εκτελει στα προσταγματα τους ωστε αντι για προκυρηξη να γινει...προσληψη χωρις κανενα κριτηριο για 3400 ατομα και ολλα τα κριτιρια μονο για 500-600 μ....ς εως 29 ετων και με ολλα τα κριτηρια μιας σωστης προκυρηξης..ΑΙΣΧΟς Κ ΝΤΡΟΠΗ!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

....κάποτε υπήρχε μια διαφήμιση με έναν τύπο που έτρεχε και έλεγε ότι:''ήρθε το τέλος ,ήρθε το τέλος'' και όλοι γελούσαμε ....τώρα που ΉΡΘΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΤΟ ΤΈΛΟΣ όλοι θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ....με μια μαριονέτα της πολιτικής ηγεσίας Αρχηγό ο οποίος είναι άβουλο ανδρείκελο στα πάθη του κάθε πολιτικού και την ψηφοθηρική προπαγάνδα των καρεκλοκένταυρων πολιτικών σε συνδυασμό την ανυπαρξία των συνδικαλιστών του Σώματος (Αξιωματικών και Πυροσβεστών) που έχουν ''βουλώσει'' το στοματάκι τους και δεν έχουν κάνει ούτε μία ανακοίνωση ,ούτε μία νύξη ,ούτε ένα σχόλιο ,γύρισαν σελίδα στο ένδοξο Σώμα και ότι καλό και αναβαθμισμένο είχε το καταρράκωσαν και το γύρισαν 45 χρόνια πίσω ....Πού είναι η αναβάθμιση της λειτουργίας του Σώματος ?? (αναβαθμίστηκε με την χωρίς έλεος πρόσληψη υπαλλήλων)...που είναι ή αναβάθμιση του επιπέδου των υπαλλήλων και ή ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση??? (είναι η τακτοποίηση των υποσχέσεων με Υ.Ε-Ούτε καν Απολυτήριο Δημοτικού και με την ονομασία τους από την μία μέρα στην άλλη ''Πυροσβέστες'' !!! και η σχολή θα αφορά μάλλον τους 600 πολίτες μόνο!!! βάζοντας σε κίνδυνο την Δημόσια ασφάλεια)...που είναι τα αξιοκρατικά κριτήρια??? (στην νοοτροπία ''Εμπάτε σκύλοι ,αλέστε και αλεστικά μην δίνετε'')...ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ Η ΑΞΙΟΠΡΈΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΤΌΜΩΝ ΠΟΥ ΕΤΟΊΜΑΣΑΝ ,ΣΧΕΔΊΑΣΑΝ ,ΣΎΝΤΑΞΑΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΑΝ ΑΥΤΌ ΤΟ ΤΕΡΑΤΟΎΡΓΗΜΑ-ΤΑΦΌΠΛΑΚΑ ΤΟΥ ΣΏΜΑΤΟΣ.....ΠΟΥΘΕΝΆ ΓΙΑΤΊ ΚΑΙ ΕΠΊΣΗΜΑ ΜΑΣ ΈΔΕΙΞΑΝ ΌΤΙ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΊΧΝΟΣ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΛΈΓΕΤΕ ΑΞΙΟΠΡΈΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΕ ΑΥΤΌ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΘΈΛΟΥΝ ΠΛΈΟΝ ΝΑ ΔΙΟΙΚΟΎΝ ΑΥΤΌ ΤΟ ΣΏΜΑ.....ΑΛΛΆ ΜΆΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΑΝ ΛΆΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΌΓΙΣΑΝ ΧΩΡΊΣ ΤΟΝ΄΄ΞΕΝΟΔΌΧΟ΄΄.....ΚΑΛΉ ΤΎΧΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗΝΎΧΤΑ ΜΑΣ....

Ανώνυμος είπε...

φιλε 12.55 συμφωνω απολυτα μαζι σου και συμπληρωνω οτι αυτο που πανε να περασουν δεν υπαρχει στα παγκοσμια χρονικα..ειναι ασυληπτο να καταστρεφετε ενα ενδοξο Σωμα για μερικους χιλιαδες βοηθητικους εργατες δασοπυροσβεσης παντως ειδους ηλικιων και αναλογιων κτλ που το πολυ 2-3 μηνες το καλοκαιρι χρειαζονταν και αν!!(ΚΑΙ ΛΕΓΑΝ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ),και εις βαρος των μονιμων πυροσβεστων αλλα το κυριοτερο εις βαρος των εκατονταδων χιλιαδων νεων ανθρωπων τις πατριδας που ειχαν ολλα τα προσοντα και τα ονειρα μεσα απο αξιοκρατικες διαδικασιες να κανουν το ονειρο τις επαγγελματικης τους αποκαταςτασεις που αδικα τους στερουνε μ αυτο το εκτρωμα που παρουσιασανε για προκυρηξη ενω ειναι βολεμα 3500 ψηφοφορων..και δεν μιλαει κανεις..κανεις..ουτε οι συνδικαλιστες(ΜΑΥΡΟ ΦΙΔΗ ΘΑ ΤΟΥς ΦΑΕΙ στις επομενες..)αλλα ουτε οι πολιτες που οι καημενοι δεν γνωριζουν την απατη εις βαρος του ελληνα πολιτη με την αναλογια 85% κ 15% για τα ματια κ μολλα τα κριτιρια μονο γι αυτους..Υ.Γ.αν ξυπνηση μονο μιας θαρθει αναποδα ο ντουνιας....

Ανώνυμος είπε...

φιλε 12.55 συμφωνω απολυτα μαζι σου και συμπληρωνω οτι αυτο που πανε να περασουν δεν υπαρχει στα παγκοσμια χρονικα..ειναι ασυληπτο να καταστρεφετε ενα ενδοξο Σωμα για μερικους χιλιαδες βοηθητικους εργατες δασοπυροσβεσης παντως ειδους ηλικιων και αναλογιων κτλ που το πολυ 2-3 μηνες το καλοκαιρι χρειαζονταν και αν!!(ΚΑΙ ΛΕΓΑΝ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ),και εις βαρος των μονιμων πυροσβεστων αλλα το κυριοτερο εις βαρος των εκατονταδων χιλιαδων νεων ανθρωπων τις πατριδας που ειχαν ολλα τα προσοντα και τα ονειρα μεσα απο αξιοκρατικες διαδικασιες να κανουν το ονειρο τις επαγγελματικης τους αποκαταςτασεις που αδικα τους στερουνε μ αυτο το εκτρωμα που παρουσιασανε για προκυρηξη ενω ειναι βολεμα 3500 ψηφοφορων..και δεν μιλαει κανεις..κανεις..ουτε οι συνδικαλιστες(ΜΑΥΡΟ ΦΙΔΗ ΘΑ ΤΟΥς ΦΑΕΙ στις επομενες..)αλλα ουτε οι πολιτες που οι καημενοι δεν γνωριζουν την απατη εις βαρος του ελληνα πολιτη με την αναλογια 85% κ 15% για τα ματια κ μολλα τα κριτιρια μονο γι αυτους..Υ.Γ.αν ξυπνηση μονο μιας θαρθει αναποδα ο ντουνιας....

Ανώνυμος είπε...

φιλε 12.55 συμφωνω απολυτα μαζι σου και συμπληρωνω οτι αυτο που πανε να περασουν δεν υπαρχει στα παγκοσμια χρονικα..ειναι ασυληπτο να καταστρεφετε ενα ενδοξο Σωμα για μερικους χιλιαδες βοηθητικους εργατες δασοπυροσβεσης παντως ειδους ηλικιων και αναλογιων κτλ που το πολυ 2-3 μηνες το καλοκαιρι χρειαζονταν και αν!!(ΚΑΙ ΛΕΓΑΝ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ),και εις βαρος των μονιμων πυροσβεστων αλλα το κυριοτερο εις βαρος των εκατονταδων χιλιαδων νεων ανθρωπων τις πατριδας που ειχαν ολλα τα προσοντα και τα ονειρα μεσα απο αξιοκρατικες διαδικασιες να κανουν το ονειρο τις επαγγελματικης τους αποκαταςτασεις που αδικα τους στερουνε μ αυτο το εκτρωμα που παρουσιασανε για προκυρηξη ενω ειναι βολεμα 3500 ψηφοφορων..και δεν μιλαει κανεις..κανεις..ουτε οι συνδικαλιστες(ΜΑΥΡΟ ΦΙΔΗ ΘΑ ΤΟΥς ΦΑΕΙ στις επομενες..)αλλα ουτε οι πολιτες που οι καημενοι δεν γνωριζουν την απατη εις βαρος του ελληνα πολιτη με την αναλογια 85% κ 15% για τα ματια κ μολλα τα κριτιρια μονο γι αυτους..Υ.Γ.αν ξυπνηση μονο μιας θαρθει αναποδα ο ντουνιας....

Ανώνυμος είπε...

σκεψου λιγο τι γραφεις κ πως το γραφεις.αλλα πισω απ την ανωνυμια εισαι πολυ μαγκας.αυτα πηγαινε πεστα στους εποχικους που υπηρετεις μαζι.και το αν εχουν προσφερει η οχι θα το κρινει ο κοσμος κ οχι εσυ που κρυβεσαι πισω απ την ανωνυμια.κ ακομα καλυτερα ρωτα κ συναδελφους μονιμους να σου πουν τη γνωμη τους.οτι γραψεις ομως να το γραψεις υπευθυνα κ με ονοματεπωνυμο.δεν εχεις να φοβηθεις τιποτα γιατι ειναι εγκυρα τα οσα λες κ παιρνεις την ευθυνη.σωστα?ΕΝΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ με ισως ομως περισοτερες συμετοχες σε καταστολη δασικης πυρκαγιας απο σενα

Ανώνυμος είπε...

ουστ ρε.

Ανώνυμος είπε...

τι λες τωρα ρε μαγκα δασοπυροσβεσταρα εχω γυριση την ελλαδα ολλη απ το 1998 που πηραμε τα δαση ηπειρο μακεδονια αττικη πελλοπονησσο σαμο ροδο κτλ εχω αλλαξει 4 υπηρεσιες και ξερω ιδιοις ομασι τι εστι εποχικος πυροσβεστης τους εχω απο κοντα μου δεν θα μου πεις εσυ και γνωριζω κ σε καμια 10ρια ακομα υπηρεσιες απο συναδερφους ανα την ελλαδα τι κουμασια ειναι οι περισσοτεροι,λες και οι ιδιοι δεν τα ξερουν(οι εποχικοι εννοω)..πλακα κανεις..!εσυ ομως ονειροπαρμενε φιλαρακο τοχεις καημο ακομα βλεπω οτι δουλευεις-ετε περισσοτερο απο ττους μονιμους ε?θα σας περαση ομως φιλαρακο μην στενοχωριεσαι θα δεις..γι αυτο προσγειωσου στην πραγματικοτητα1!1

Ανώνυμος είπε...

την ελλαδα ολη μπορει να τη γυρισες.πρπσφερες ομως εργο????πονηρουλη μονιμε.ισως ειχες κανα ασυρματο κ το επαιζες κ εσυ επικεφαλης στα εποχικουλια.ετσι ενιωθες κ εσυ για λιγο αρχηγος.πονηρουλη μονιμε.εσυ θα προσγειωθεις στη πραγματικοτητα φιλε μου πταν το πυροσβεστικο λογο καλικρατη θα παει στους δημους.οι εποχικοι τα αγγουρια τοσα χρονια τα φαγανε.κατι μονιμοι σα κ σενα θα βρεθουνε προ εκπληξεως.πονηρουλη μονιμε.

Ανώνυμος είπε...

ρε βλακα εποχικε τι αγγουρια φαγατε τοσα χρονια 5500 κοπριτες βολταρατε με τα περιπολικα κ τρωγωπινατε και οταν σας καλουσαν για συμβαν το οχημα του σταθμου πηγαινε πρωτο πριν απο σας,κομπλεξικε, αντε γραψε σε κανενα εποχικοσαιτ ,μια ζωη στην φαπα θασαι και θα το δεις συντομα καραγκιοζακο...που βγαλε η μυγα κωλο κ εχεσε τον κοσμο ολο...

Ανώνυμος είπε...

5500 κοπριτες εεε???????κομπλεξικος εισαι εσυ.το τι θα δουμε συντομα πονηρουλη μονιμε εδω ειμαστε κ θα το ζησουμε ολοι.απ οτι φαινεται εισαι τοσο χαζο που δε ξερεις κ δε καταλαβαινεις τιποτα.εισαι εκτος τοπου κ χρονου πονηρουλη μονιμε.εκει που εισαι θα ριχνεις πολυ φαπα στους εποχικους.γιατι δε τους τα λες κ μπροστα τους??να δουμε ποιος θα φαει τις μαπες????????χαχαχαχα.κουτοπονηρε μονιμε.κ αφου εισαι σωστος κ πονας το σωμα κ οχι τον εαυτουλη σου κ γινοντε συμβαντα που πρωτα παει το οχημα του σταθμου κ μετα το περιπολικο γιατι δεν εκανες αναφορα????αρα η παλι ψεμματα λες η συγκαλυπτεις εποχικους που δεν κανουν καλα τη δουλεια τους.τι κανεις λοιπον απ τα δυο κουτοπονηρε μονιμε???μιλας για ενα σωστο σωμα οταν εσυ ο ιδιος συγκαλυπτεις τετοια φαινομενα????εισαι ενας αχρηστος λοιπον.πως τολμας κ μιλας γ αυτα οταν ο βασικος υπευθυνος εισαι εσυ.δε πηγε το περιπολικο κ πηγε το οχημα του σταθμου??????συγκαλυπτης αυτο το σοβαρο θεμα κ εχεις μετα το θρασος να βγαινεις εδω κ να βριζεις εποχικους??εισαι ενας γελοιος που κρυβετε πισω απ την ανωνυμια.ενας κουτοπονηρος.

Ανώνυμος είπε...

μπεεεεεε ρεεε!!!

Ανώνυμος είπε...

για προβατα εισαι φιλαρακο.για τιποτα αλλο.οσοι διαβαζουν εδω βγαζουν τα συμπερασματα τους.κ ειναι κ πολιτες.μονο ουστ, μπεεε κ τετοια.ωραια επιχειρηματα εχεις.οταν σε ρωτουν τι ακριβως κανεις σα πυροσβεστης να τους λες μουυυυυυυ..κουτοπονηρε.

Ανώνυμος είπε...

σκασε βλαακαα...!!!

Ανώνυμος είπε...

αλλο ενα καλο επιχειρημα.εισαι αξιος συγχαρητηριων.μπραβο.κουτοπονηρε.πες κ αλλα τετοια ωραια.τα διαβαζει πολυς κοσμος.πιστεψεμε.η ταπεινη μου γνωμη παντως ειναι αυτο που γραφεις αυτο να κανεις γιατι ετσι κανεις ρεζιλι τους αντρες του σωματος.η αλλιως μαθε να γραφεις κ να αιτιολογεις οτι λες.τις κουτοπονηριες αστες.

Ανώνυμος είπε...

σκασε ρεεεεεεεε

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΛΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΕ ΓΝΩΡΙΣΩ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΠΕΙΣ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΑΥΤΟ.ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΕ.ΠΟΥΛΑΣ ΨΕΥΤΟΜΑΓΚΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ Ε???ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΕ.Ο ΑΠΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΑΥΤΑ.ΡΕΖΙΛΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Κ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΓΡΑΨΩ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΔΕ ΘΑ ΠΕΣΩ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΥ.ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΜΩΣ ΠΩΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΔΕ ΛΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΑ.ΑΚΟΜΑ Κ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΘΑ ΣΕ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ.ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΟ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑ

Ανώνυμος είπε...

σκασεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε

Ευώνυμος είπε...

Κάποιου πρέπει να του 'χει μαμήσει τη γυναίκα εποχικός. Δεν εξηγείται αλλιώς τόσο κόμπλεξ.